Goedkoope excursies Jaap Been's laatste gang voor abonné's van de Heldersche Courant Stadsnieuws Waar gaan we heen? Maandag 26 April 1937 Dit iaar worden de goedkoope uitstapjes voor de abonné's geopend met een uitstapje van onze abonné's uit de omgeving naar Den Helder, met bezoek aan de „Donkere Duinen" en het „Natuur Historisch Museum" Een uitstapje naar Den Helder De kosten f Heldersche Courant Er komt een nieuw telefoongebouw Emmabloemcollecte bracht ruim 700 gulden op Het vertrek van Hr. Ms. Hertog Hendrik eenige uren vertraagd De veiligheid van het publiek bij eventueelen brand in groote zaken Tweede Blad Licht op voor alle voertuigen Burgerlijke Stand van Den Helder Eenvoudige plechtigheid op het Huisduiner Kerkhof Ontroerend moment bij het passeeren van het Helden der Zeemonument 3.30 u. 3.35 u. 3.45 u. 3.50 u. 4.— u. 4.10 u. 4.15 u. 4.25 u. 9.30 u. Ondergeteekende Heldersche Courant, (adres) te wenscht deel te nemen aan de goedkoope excursie van de Heldersche Courant naar de Donkere Duinen en het Nat. Historisch Museum. Liefst op Zaterdag 1 8 15 Men Hij wenscht te ontvangen één/twee (het aantal, dat men niet wenscht. doorslaan) bewijzen van deelname, die hij aan den chauffeur van de bus zal betalen. Hij verplicht zich deze plaatsen te bezetten en ook b.j verhindering. *enzij door ziekte, te betalen. Onderteekening Nog een paar weken, misschien zelfs nog enkele dagen, dan zal de zon ons weer naar buiten lokken. Als April zijn nukken kwijt is, als de kou „uit de lucht is, dan zal hét jonge leven van planten en bloemen open bloeien en de lokkende stem van het voorjaarsleven zal tot de stad doordringen. De redactie van de Heldersche Courant, nog met genoegen terugdenkend aan het succes van de uitstapjes van vorig jaar, zal ook dit jaar haar abonné's weer goedkoope excursies aanbieden. Uitstapjes, waarbij de onderlinge band wordt aangehaald, waarbij wij op de meest prettige en ongedwongen wijze een dag met elkaar op stap zullen zijn. Want dat was toch een van de aardige ervaringen van onze uitstapjes van het vorig jaar, dat er zoo'n gezellige, ongedwongen, prettige sfeer heerschte. Hoe dikwijls hebben we het niet moeten hooren: „Wat is het toch aardig, dat je zoo'n dag zoo leuk met elkaar omgaat. Met menschen, die je nooit gezien hebt, heb je den gezelligsten om- gang Dat komt door het gemeenschappelijke uitstapje, met het gemeen schappelijke doel. De organistatie van de uitstapjes voor onze abonné's is bijna gereed. Het is onze bedoeling, behalve eenige herhalingen van de excursies van het vorig jaar naar de Fordfabrieken en Schiphol, waar voor we toen tal van deelnemers moesten teleurstellen, omdat de tijd ons belette nog meer uitstapjes te organiseeren, ook eenige excursies te maken naar het Gooi, met bezoek aan de radio-studio's en verder met kinderen van abonné's naar „Artis", in de vacantie. Een van de eerste vereischten, die we stellen bij de organisatie van onze J excursies, is, dat ze het nuttige aan het aangename paren, dat ze dus, behalve 1 ontspanning, ook iets leerzaams brengen. Dat is immers de taak van de krant, j En danze moeten goedkoop zijn. B Wij komen binnenkort hierop nader terug, omdat de tijd snelt en de funi-maand, waarin onze uitstapjes, evenals vorig jaar, aanvangen, spoedig voor de deur staat. J =3 Voor onze abonné's uit de omgeving, die grootendeels niet aan onze g excursies van Den Helder uit kunnen deelnemen, hebben we een uitstapje naar Den Helder gedacht, als inleiding van onze grootere tochten. Wij gaan j| dan een bezoek brengen aan de „Donkere Duinen" en het „Natuur Historisch g Museum", waar een korte lezing met lichtbeelden aan den rondgang door het jj Museum vooraf zal gaan. Vervolgens zal men ruimschoots gelegenheid J krijgen om de gezellige drukte van den Zaterdagavond in Den Helder mee g te maken, om familie of kennissen te bezoeken en om kennis te maken met |j de honderden goede zaken, die Den Helder bezit. Als propaganda voor ons dagblad besloten we voor dit uitstapje slechts g een vergoeding van 25 cent voor administratiekosten te vragen. Iedere deelnemer ontvangt (behalve gratis toegang tot het Museum), j een consumptiebon, waarvoor men tegen sterk gereduceerden prijs iets kan j| gebruiken in het aardig gelegen theehuis „Duinoord" bij de Donkere Duinen. Men begrijpt dus. dat daarom deze excursie, uitsluitend voor abonné's van de Heldersche Courant is.. Wij stellen per gezin twee retourkaarten beschikbaar. Men vuile daartoe onderstaanden bon in en zende deze aan onze m redactie, waarna toezending van de kaarten volgt. De enveloppe kan met j 1 y2 cent gefrankeerd worden. Allereerst wordt dan gereden naar de Donkere Duinen en vandaar, om 1 zes uur, naar het Natuur-Historisch Museum. Het bezoek hieraan duurt een uur en is voor iederen deelnemer vrijblijvend. 1 Om half tien zal de bus, die 34 personen kan bevatten, van Den Helder 1 vertrekken, zoodat om pl. m. half elf de laatste deelnemer weer op de plaats van bestemming is. m Wie zich het eerst aanmeldt, zal de eerste excursie meemaken. De andere liefhebbers zullen op de volgende Zaterdagen hun beurt krijgen. VERTREK: 1 Den Oever, slagerij Kaan Oosterland, smederij Lont Hippolytushoef, Hotel S. Kaan Westerland, O. L. School Van Ewijcksluis, voor de brug i Kleine Sluis, Hotel „Veerburg" - Anna Paulowna, Spoorbuurt, overweg Breezand, Café Borst Terug van Den Helder (kantoor Heldersche Courant) abonné van de Het Kijkt koopt grond aan de Boerhaavestraat. In verband met de voorgenomen auto matiseering van de telefoon zijn door de betrokken rijksinstanties plannen ontwor pen voor de stichting van een nieuw tele foongebouw. Omtrent de plaats van dit gebouw heb ben verschillende besprekingen plaats ge vonden tusschen den Burgemeester en onderscheidene functionnarissen van den Rijksgebouwendienst, als gevolg waarvan ten slotte de keuze is gevallen op den grond aan de Boerhaavestraat nabij den Watertoren. Door het hoofd van evenge noemden dienst wordt nu gevraagd een oppervlakte van 900 M2 (30 a 30 M.) te gen den prjjs van 10per M2. te ver- koopen. De Commissie van bijstand voor het Grond bedrijf meende, dat, waar de nog onbebouwde grond aan de Boerhaavestraat en aan het plein vóór de Vakschool voor meisjes destijds buiten de klasse-indeeling is gehouden, ken nelijk met de bedoeling om daarvoor een hoo- geren prijs te bedingen, dan dien van den naastliggenden, reeds bebouwden, grond welke tot de le klasse behoort de geboden prijs te laag is. Volgens haar oordeel zou het gebouw be ter geplaatst kunnen worden op het nog open liggende stuk grond aan den Middenweg tusschen de Blijs Ballot- en de Van Leeuwen hoekstraat of op het terrein, ingesloten door den Middenweg, de Sumatra- en de Nias- straat. Nu is reeds bij de in den aanhef bedoelde besprekingen op deze beide perceelen de aan dacht gevestigd, doch zij werden voor het be oogde doel ongeschikt geacht. Nadat wij zulks aan de hiervoren genoemde Commissie had den medegedeeld, kan de meerderheid daar van zich thans, evenals ons college, met ver koop van den grond aan de Boerhaavestraat vereenigen, omdat zij een prijs van 10. per M2. voor de volle oppervlakte ten slotte wel billijk acht en het te stichten gebouw h.i. als overgang tusschen de reeds gebouwde wo ningen eenerzijds en eventueele grootere ge bouwen anderzijds toch wel kan worden toe gelaten. B. en W. stellen den Raad voor tot verkoop van den gevraagden grond over te gaan. Tweehonderd gulden minder dan verleden jaar. De Emmabloemcollecte, welke Zaterdag onder niet al te gunstige weersomstandig heden gehouden werd, heeft het respectabele bedrag van 714.25 opgebracht1). Het kan dus niet anders of het comité, dat deze col lecte georganiseerd heeft, moet zeer tevreden zijn met een dergelijk resultaat, ook al be denkt men daarbij, dat de opbrengst het vorige jaar ongeveer 200 gulden méér be droeg. Zevenhonderd gulden, het is een zeer respectabel bedrag. Waar 'm die tweehonderd gulden verschil in zit? Gedeeltelijk is er wel een oorzaak voor aan te wijzen. Zaterdag was het de 24ste van de maand en behalve voor men schen met de maandsalarissen is dat ook een niet al te gunstige datum voor de marine- menschen, die immers hun „katje" om de zestien dagen, op den eersten en op de helft van de maand ontvangen. Niet dat al die menschen Zaterdag niet offerden, integen deel, het aantal menschen, dat een bloempje droeg was eerder grooter dan kleiner dan verleden jaar. Maar... het was er de datum niet voor om een rijksdaalder of nog meer in het bekende busje te stoppen en dat is ver leden jaar nogal eens gebeurd! Overigens hebben de dames en heeren col lectanten in totaal een legertje van 116 personen vormende weer met pleizier ge werkt. Zij hebben ook hard gewerkt en heusch niet alleen om de vier gulden, het gestelde limiet voor een gratis bioscoop kaartje te halen! Neen, bij de allermeesten lag er wel degelijk een idieele'doelstelling aan hun werk ten grondslag. Jong en oud, zij heb ben allen hun best gedaan, maar de kroon werd toch weer gespannen door het echtpaar Koppen, dat van des morgens vroeg af bij den Spooroverweg heeft gestaan en dat nie mand liet passeeren zonder het bekende blauwe bloempje op de revers van de jas, resp. mantel. In het vertrek achter het Militair Tehuis in de Spoorstraat werden de bussen geleegd en nageteld door een drietal onder leiding van zuster Smits. Terwijl de dubbeltjes en centen in rijen gelegd werden, wachtten de collectanten en collectrices op het resultaat, waarnaar zij natuurlijk allen zeer benieuwd waren, onder het genot van een glaasje limo nade en een lekkere koek. Dat hadden ze dan ook verdiend! Zevenhonderd gulden, het is een keurig re sultaat. „Alle hulde". Volgend jaar nog even rekening gehouden met den „juisten datum" en dan wordt de 1000 gulden gehaald. i) Twee bussen van Julianadorp waren daar nog niet bij. Zooals men weet, lag het in de bedoeling, dat Hr. Ms. „Hertog Hendrik" hedenmorgen om 6 u. de Werf zou verlaten om ongeveer te half tien haar reis naar de Spaansche wateren te kunnen aanvangen. Het vertrek heeft echter eenige vertraging ondergaan. Mede door den stevigen bries was het buitenwater vanmor gen op een te hoog peil, zoodat het niet raad zaam werd geacht, om op dat tijdstip de lig plaats op de Werf te verlaten. Dit geschiedde thans» in den loop van den morgen. Omstreeks 9 uur verscheen Hr. Ms. „Hertog Hendrik" tusschen de bekende sluis en brug op de Buitenhaven en is om half twaalf naar zee vertrokken. Voorstel tot wijziging van de Alge- meene Politieverordening. B. en W. schrijven aan den Raad: Het resultaat van een desbetreffend onder zoek is, dat wij, na bestudeering van de be palingen en voorschriften, welke te dien aan zien in de groote gemeenten zijn getrofffen, en na gepleegd overlegd met den Commissaris van Politie en den Opperbrandmeester, tot de overtuiging zijn gekomen, dat aanvulling van de Algemeene Politieverordening voor deze gemeente op het punt van beveiliging van het publiek bij brand in groote zaken e.d., wel gewenscht is. Dat wil niet zeggen, dat het op grond van de bestaande bepalingen niet mogelijk is eischen in het belang der brand veiligheid t.a.v. de inrichting van dergelijke gebouwen te stellen. Hierin wordt n.1. door de bepalingen der bouwverordening reeds ge noegzaam voorzien. Verder strekkende maat regelen, als b.v. het uitvaardigen van een rookverbod voor groote winkelmagazijnen e.d., kunnen, op grond van die verordening, echter niet worden getroffen. Uiteraard be- Natuurhistorisch Museum. Elke week: eiken Woensdagmiddag van 35 uur, eiken Zaterdagavond van 710 uur, den eersten Woensdag van elke maand van 810 uur, den eersten Zondag van elke maand van 3—5 u. Maandag 26 April. Casino, 8 u. Concert „Helders Mannenkoor". Dinsdag 27 April. Casino8 u. Lezing over muziek. Maandag 26 April19.45 uur HERMAN NYPELS' KLEDINGMAGAZIJNEN DEN HELDER Verenigingsbesturen! Vraagt bij ons prijsopgaaf voor Uniformen enz. Wij geven U speciale voorwaarden. Vlotte bediening, lage prijzen. van 24 April 1937. GETROUWD: J. Bregman en W. H. Kol- horn. ONDERTROUWD: L. van Loosen en J. Pas terkamp. BEVALLENJ. de Leeuwvan Poelgeest, z. hoort het uitvaardigen van dergelijke politie- voorschriften steun te vinden in de Algemeens Politieverordening. Zonder dat wij daarmede bepaalde voor nemens ten aanzien van het vaststellen van een rookverbod koesteren, wil het ons, zóoals gezegd, wenschelijk voorkomen, de laatst genoemde verordening op dit punt aan te vul len, in dien zin, dat aan ons college de be voegdheid wordt toegekend, met betrekking tot winkels en magazijnen, waarin veel publiek aanwezig pleegt te zijn, nadere regels in het belang van de veiligheid van de bezoe kers te stellen. Overigens kan worden medegedeeld, dat bij een ingesteld onderzoek in ongeveer dertig van de voornaamste winkelzaken in de stad is gebleken, dat aan redelijke eischen van brandveiligheid wordt voldaan, zoodat aan de hand van de bestaande voorschriften geen bijzondere maatregelen behoeven te worden genomen. Van de voorgestelde wijziging wenschen wij gebruik te maken om de Algemeene Politie verordening op nog enkele andere punten te herzien en aan te vullen. In dit verband vermelden wij allereerst, dat bij Koninklijk Besluit een vergun ningsstelsel is ingevoerd voor het exploi- teeren van motorrijtuigen tot vervoer van personen, waarbij o.m. het organiseeren van toerwagenritten, het uitoefenen van autobusdiensten, alsmede het exploiteeren van taxi's en huurauto's binnen de ge meente afhankelijk wordt gesteld van een door Burgemeester en Wethouders te verleenen vergunning. Bedoeld Koninklijk Besluit is in werking getreden op 15 Februari 1937, met uitzonde ring van het bepaalde omtrent taxi's en huur auto's, ten aanzien van welke motorrijtuigen het in werking treedt op 1 Juli 1937. In verband hiermede meenen wij U te moe ten voorstellen de op grond hiervan noodige wijzigingen in de Algemeene Politieverorde ning aan te brengen. Op eenvoudige wijze, volkomen in den geest van den gestorven zeeridder, is Zaterdagmorgen de bijna 91-jarige Jacob Been, een der laatsten van de oude garde, op het Huisduiner kerkhof ter aarde besteld. Tal van vrienden en familieleden en andere belangstellenden waren op den doodenakker aanwezig. In het sterfhuis. Om 11 uur in het oude huis aan de Artilleriestraat: reeds drommen velen samen: visschers, gedecoreerden, jonge kerels, met verweerde koppen van het Noordzeewater. Daar binnen is de stilte gekomen: daar zitten nu de zonen, dochters en kleinkinderen van Jacob Been in de lage donkere kamer vergaard; staren naar den grond en denken aan hun vader en grootvader. Ds. Enklaar spreekt troostvolle woorden, naar aanleiding van het schriftgedeelte, dat men vindt opgeteekend in de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, het vierde hoofd stuk. Een vrouw zit verbeten te snikken; de antieke klok tikt opvallend luid den tijd weg. In de andere kamer ligt Jaap Been. Op de met zwart floers overdekte kist ligt de ridder orde te blinkeren. Bloemen geuren: witte seringen, blanke aronskelken en lelies. Men slaat het doek weg: nog eenmaal willen velen het oude bekende gelaat van den doode zien: hoe hij daar ligt, met zijn blond baardje en de als uit marmer gehouwen trekken In waardige rust, na het leven, dat goed deels doorgebracht werd op de wilde Noord zeegolven. De Oude Helder neemt afscheid. Velen zijn gekomen: de vereeniging „Moed, Volharding, Zelfopoffering", het Heldersche Reddingsfonds en vertegen woordigers van de N.Z.-Hollandsche Red- dingmaatschappij. Onder hen is ook Janus Kuiper. Op het moment van vertrek uit het dooden- huis is het zwart van het volk in de Artillerie straat. Niemand is thuis gebleven, allen willen de uitvaart van den ouden patriarch zien, van den man, die hier bijna 91 jaar leefde in dit stadskwartier. De bloemen worden op de baar gelegd: een krans van „Moed, Volharding, Zelfopoffering", een van de N.Z.-Hollandsche Reddingmaat schappij en een van de kinderen en klein kinderen. En men vertrekt: dwars door den Ouden Helder met zijn gebogen huisjes, met zijn van historie sprekende straatjes. Overal gaan de deuren open, overal staan nu de kerels van de vletten op de hoeken der straten. Op het Helden der Zeeplein speelt in het monument het carillon: de gure wind neemt de klanken mee en voert ze over den Ouden Helder. De stoet trekt rond het monument en als men dan een minuut stilhoudt, dan is daar een groote ontroering, die zich van de omstanders meester maakt. Een ontroering, die velen niet meer meester kunnen blijven. Over den Huisduinerweg gaat Been's laat ste gang. Langs den weg, waarover reeds zooveel oud-zeeridders ten grave zijn geleid. In de verte ruischt de Noordzeebranding. Een oud lied, dat vooral bij deze begrafenis een speciaal karakter krijgt. Om de groeve. Op het kerkhof, waar de wind troosteloos door de boomen kreunt, is eveneens belang stelling. b Ook hier zijn velen gekomen, om den laat sten gang van Jaap Been te zien. Hem nog eens een rust-zacht toe te wenschen. Om de groeve geschaard strooit men bloemen op de kist, die daar beneden in de schemering verzonken is. Blanke vlokken, gestrooid door vrienden- tanden. En steeds is daar de oude groet: „rust zacht Opa", „rust zacht, beste vriend". De heer v. Diest. Van de gelegenheid tot het spreken van enkele woorden maakte gebruik de heer P. C. van Diest, secr.-penningmeester van de N.Z.-Hollandsche Redding-Maatschap pij, afd. Den Helder. Deze wijst er op, dat hij de uitnoodiging, om hier een woord van nagedachtenis te spreken, dankbaar aanvaard heeft, vooral ook, omdat hij persoonlijk den overledene ten zeerste hoogachtte. Hier is heengegaan, aldus spr., een groot man, wiens daden zeker in de annalen van het reddingswezen opgeteekend zullen worden en die men blijvend zal herdenken. Zeer veel heeft hij gedaan voor dit redding wezen, doch vooral dient geprezen zijn buiten gewone eenvoud. Zijn nagedachtenis zal in hooge eere be waard blijven. De heer van Dok. Eveneens werd het woord gevoerd door den heer J. van Dok, den voorzitter van de ver eeniging „Moed, Volharding, Zelfopoffering". Ook deze roemt de groote dapperheid van Jaap Been, den vletterman, die voor allen een trouw vriend was en in de ware beteekenis van het woord een groot man. Met voldoening heeft hij terug kunnen zien op zijn edel werk, het werk, wat hij latei- overdroeg op zijn kinderen. Zijn naam zal opgeteekend worden in het groote boek van het Nederlandsche redding wezen en nimmer zal hij vergeten worden. Namens de vereeniging brengt spr. dan Jaap Been den laatsten groet. Het is de heer Remeling, die tenslotte voor de familie dank zegt voor de troostvolle woorden. En dit is het einde van deze teraardebestel ling van Jaap Been, een teraardebestelling, die in alles het teeken van eenvoud droeg: juist dus in den geest van den overledene. Jaap Been is heengegaan: de dappere ridder der Nederlandsche kust, die meer dan 400 menschenlevens uit de Noordzee golven wist te redden. Een groot man. Een man, wiens faam zeker tot in lengte van dagen zal voortleven aan de Nederlandsche kust.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 5