Westelijke kampioenen zegevieren P.S.V. uitgeschakeld voor den hoogsten titel Be Quick-Ajax 1-3 H.V.Cpromoveert- Alkmaar wint weer met 3-0 Helder II-Alcmaria II gelijk De voetbaluitslagen Kampioenschap van Nederland N.H.V.B. Alkmaar~Q*S*C* 3-0 Om een plaats in de eerste klasse Om een plaats tweede klasse. in de Om een plaats derde klasse. in de Om een plaats in de res. tweede klasse Helder II-Alcmaria II gelijk N.H.V.B.-elftal stelt teleur Succes-West Frisia 3-1 Kampioenschap van Nederland. P.S.V.Feyenoord Ee QuickAjax AFDEELING I. Promotie, degradatie 2e klasse. H.V.C.Volewyckers ZaandijkD.W.V. Derde klasse. AlkmaarQ.S.C. Res. tweede klasse. Helder II Alcmaria II AFDEELING H. Promotie/degradatie eerste klasse. R.F.C.—Z.F.C. AFDEELING III. Promotie degradatie eerste klasse. QuickHengelo AFDEELING V. Promotie/degradatie eerste klasse. Heerenveen—Friesland 1—2 1—3 7—1 1—0 3—0 1—1 5—1 3—1 2—4 OVERIGE UITSLAGEN. W.F.C.O.V.V.O 1—4 V riendschappeiyk. JexelWatervogels 13 Het Westen sterker dan de provincie. Er zijn vele voetbalmenschen in ons landje, die de meening verkondigen, dat het spelpeil in de provincie hooger staat dan in het Wes ten en dat de suprematie van dit óns lands deel, voorbij is. Anderen meenen, dat de krachten over het geheele land gelijkelijk zijn verdeeld, zoodat zij dus niet van meening zijn, dat er in een bepaald deel van het land beter gevoetbald wordt dan elders. In vroegere jaren was het anders, toen stond het Westelijke voetbal op een veel hooger plan en was er van een strijdvraag geen sprake: het Westen was su perieur en daarmee af. Voor ons Westerlingen was het gisteren geen onprettige dag. Immers onze beide kam pioenen waren op vreemd terrein in den kamp getreden met een provinciale ploeg. Ajax was bij Be Quick in Groningen te gast en Feijen- oord in Eindhoven. Op beide fronten werd het een overwinning voor de Westelijken, Ajax zegevierde met 31 en Feijenoord met iets bescheidenere cijfers. (21). Beide heb ben dus zeer verdienstelijke prestaties ver richt, want én Be Quick én PSV hebben zich buitengewoon heftig verweerd. De stiuatie is thans zoo, dat Ajax nog steeds de leiding heeft, op den voet gevolgd door 3 clubs, die elk 4 punten, dus 4 minder dan de Amster- mers hebben, welke laatsten er dan ook schit terend voor staan. P.S.V. is daarentegen vol komen uit den strijd geraakt en zal zelfs alle imoeite hebben om nog van de onderste plaats af te komen. Ajax 5 4 O i 13—9 8 Go Ahead 4 2 O 2 65 4 Feyenoord 4 2 O 2 7—6 4 Be Quick 4 2 O 2 7-9 4 PSV 5 I O 4 9-13 2 R.F.C. bljjft ongeslagen. Door een fraaie 51 overwinning op ZFC heeft het gepromoveerde RFC bewezen, dat zij een waardig opvolgster van de Zaandam- sche club is. Beslissingswedstrijd in afdeeling III. In het Oosten heeft de promotiecompetitie een verlengstukje gekregen, daar het Nij- meegsche Quick er warempel in geslaagd is, Hengelo, dat aan een gelijk spel voldoende had, met 3—1 te kloppen. Bijgevolg hebben beiden thans 5 punten en zal een beslissings wedstrijd op neutraal terrein gespeeld moe ten worden. i 12—9 5 I 12 12 5 3 II 14 2 421 4 2 I 4 I o Quick Hengelo Ensch. Boy» Wat is er in het Noorden aan de hand? De gang van zaken in afdeeling V verbaast ons zeer. W.V.V. won van Friesland met 4—0, verloor daarop op eigen terrein van Heeren veen en nu gebeurde het gisteren, dat deze op haar beurt door Friesland, op eigen ter rein nog wel, geklopt werd. Alle drie de riva len hebben dus een uit-overwinning behaald, maar ook een t h u i s-nederlaag geleden. Aangezien zij thans alle drie gelijk staan, gaan zij thans met frisschen moed opnieuw beginnen. Dat is nog eens een interessant verloop! W.V.V. Heereveen Friesland 2 1 o 1 2 1 o 1 2 I O I 6-3 5-6 4-6 Zaandjjk weert zich kranig. Het dient gezegd, dat de club van IJff haar kleine promotiekansje hardnekkig verdedigd heeft. Bij een gelijk spel tegen D.W.V., dat in Zaandijk te gast was, was zij al verloren, maar met den kleinst mogelijken uitslag wis ten de blauwhemden te zegevieren (10). Wat zal het daar gespannen hebbenAf gewacht dient nu te worden, wat de afloop zal zijn van D.W.V.O.V.V.O. Mocht deze wedstrijd in een draw eindigen, dan staan de drie rivalen gelijk. We hopen het voor de Zaandijkers. H.V.C. wint onweerstaanbaar. On onweerstaanbare wijze heeft de Amers- foortsche kampioensploeg zich weer in de tweede klasse gewerkt. Met niet minder dan 71 sloegen zij de Vole wij okers in dezen be- slissenden wedstrijd, vóór welken beiden pre cies gelijke kansen hadden. H.V.C. is dus 2de klasser in de plaats van Bloemendaal gewor den en de Volewijckers moeten nog eens terugkomen. De hoeveelste keer is dat? Alkmaar slaat Q.S.C. wederom met 30. De hoop van al wat Texel is en voelt, is niet in vervulling gegaan. Alkmaar heeft Q.S.C. ten tweeden male met 3—0 geslagen en daarmede de roodwitten uitgeschakeld. Dit beteekent dus, dat het thans alleen nog maar gaat tusschen Alkmaar en Texel, maar de kansen staan lang niet gelijk! Wel wordt de beslissende wedstrijd op Den Burg ge speeld, maar de Alkmaarders hebben genoeg aan een gelijk spel om in de derde klasse te blijven. De groenzwarten moeten dus twee maal van de kaasstedelingen winnen om nog te willen promoveeren. Tweemaal de tanden op elkaar, Texel, wie weet lukt het! Ziehier de situatie: Alkmaar Texel Q.S.C. 3210 7-1 5 3 1 1 1 2—2 3 4103 1—7 2 Helder H en Alcmaria II spelen gelijk. De promotie/degradatiecompetitie tusschen Helder 2, ZFC 3 en Alcmaria 2 is zonder kleur begonnen. Op het Helder-terrein speel den de reserves van de Heldersche en Alk- maarsche wapendragers een slechten, tammen wedstrijd, waarin vooral tegen de taktiek zwaar gezondigd werd. Beide ploegen verdien den tenslotte niet meer dan een gelijk spel, of liever gezegd, beiden verdienden de neder laag. Toen Helder 2 met een verdienden 10 achterstand aan de tweede helft begon, be ging zij de groote fout om het spel op links te houden. Moest de bal van dien kant voor het Alcmaria-doel komen, dan was dat een heele toer vanwege den wind, maar ook om dat het Alcmaria-verdedigingsblok daar ster ker was dan op den anderen kant. Eén man met strategisch inzicht bij de Helder-ploeg en hij had zijn club met ruim verschil doen winnen. Nu werd het in de laatste minuten gelijk verdiend overigens en heeft ZFC 3 dus voorloopig de beste kansen. 25 April. N. NiedorpVoorl. N.H.V.B.-Elftal 10 1 D: HRC 4—JVC 7—3 ZeemachtHelder 3 23 2 F: Texel 2MLD niet doorgeg. OudeschildWatervogels 2 26 3 F: Succes 3Atlas 2 niet doorgeg. 4 H: Succes 4Oudesluis 2 16 Wieringerwaard 2Dirkshorn 2 101 Jun. A: Zaandijk aHelder a 23 KFC aOSV a 4—2 Adsp. R: Succes aSchagen a 15 GOUDEN KRUIS. Groep 2, tweede ronde: Held. BoysOudesluis 1—1 Alkmaar, Groep 1, eerste ronde: Schagen 3—DTS 3 3—1 Groep 2, tweede ronde: PettenEgm. Boys 32 NHVB-Elftal. Elders wordt uitvoeriger gewag gemaakt van de opnieuw slechte prestatie van het NHVB-elftal, dat tegen een zwak N.Niedorp met 10 verloor. Zou het misschien beter geweest zijn tegen tweede klassers te oefe nen dan tegen vierde klassers wier spel ge woonlijk fel is en lastig om ingespeeld te geraken? Eerste klasse D. JVC is gedoemd tot het spelen van degra datiewedstrijden tegen Succes 2 en HRC 5. Zondagmorgen gingen de Julianadorpers met 7—3 ten onder tegen HRC 4. Mogen we de berichten gelooven, dan haalt JVC het, zoo spelend, tegen haar a.s. tegenstanders ook niet en zal degradatie moeten volgen. Zeemacht—Helder 3 is op het Helder-ter rein gespeeld. Helder won met 32. Dit kon echter geen onaangename gevolgen voor Zee macht meer hebben, omdat JVC even te voren reeds van Racing's vierde had verloren. Tweede Klasse F. Texel 2M.L.D. is niet doorgegaan. Oude schild verloor thuis met flinke cijfers van Watervogels 2 (62). Junioren A. Helder a won met 32 van Zaandijk en had verder de meevaller, dat O.S.V. a met 42 van K.F.C. a verloor. Want nu staat Helder 1 punt boven O.S.V. aan den kop. De laatste wedstrijd Helder Jun. aO.S.V. Jun. a, die in Den Helder zal worden gespeeld, belooft dus een interes sant tintje te krijgen en zal zeker de noodige spanning opleveren! Vierde Klasse H. Niet voor Succes 4 was Succes 4Oudesluis 2 de laatste wedstrijd, zooals we Zaterdag per abuis hebben geschreven, doch voor de Oude- sluizers. Deze nu hebben de competitie met een ferme 61-zege beëindigd. Wieringerwaard 2 heeft haar opgave ruimschoots vervuld. Ze gaf het bezoekende Dirkshorn 2 geen schijn van kans en klopte haar met 10—1. Adspiranten: Schagen a klopte Succes a op Wieringen met 51. Het verdient o.i. aanbeveling om de Wieringer jongens volgens jaar langer in te deelen. De animo moet er in blijven en elke week een dikke jas krijgen, vormt tenslotte een domper op de liefhebberij. GOUDEN KRUIS. Watervogels 2, Oudesluis, Schagen 3 en Pet ten hebben zich een ronde verder geworsteld. Een speler uit het veld gezonden. Voor een zeer talrijk publiek speelde Alk maar gisteren haar belangrijken wedstrijd te gen Wormerveersche QSC. Over het al gemeen werd er, vooral voor de rust fair ge speeld, na half-time echter werd het af en toe wat forscher. Een der Alkmaarders werd daarvan de dupe: voor een overtreding, die ons echter ontging, werd Zwart van het veld gezonden, zoodat gedurende het laatste half uur met 10 man moest worden gespeeld. Gedurende de eerste vijf minuten is QSC in den aanval, zonder dat de voorhoede echter gevaarlijk kan worden. Successievelijk werkten de groen-witten zich meer los en kregen we af en toe aan vallen van Alkmaar te zien, waarbij het QSC doel ternauwernood aan doorboring ontsnapte. Langzamerhand breekt een periode aan van uitgesproken overwicht der gastheeren, waar in de Wormerveerders zich in hoofdzaak be palen tot enkele uitvallen, die echter nauwe lijks gevaar opleverden. Bij een daarvan za gen we Ooms allerwonderlijkst manipuleeren, maar het liep goed af. Na' juist 20 minuten kreeg Baars den bal in het middenveld mooi vrij, hij gaf af naar den vleugel, er volgt een mooi diagonaal schot van 20 meter afstand, dat voor den keeper wellicht houdbaar was geweest, doch dat hem blijkbaar verraste. Alkmaar leidt met 1—0. De gastheeren blijven in den aanval, waar bij Baars en Schoonhoven vooral opvielen, terwijl Dingerdis achter alles opruimde, wat in de buurt van het Alkmaarsche heiligdom kwam. QSC was in deze periode van den wedstrijd dooreen genomen zwak. Er waren geen uit blinkers, terwijl het afgeven sterk te wen- schen overliet. Er zijn 25 minuten gespeeld, als Baars den bal keurig afspeelt naar v. d. Stok. Een uitstekende voorzet volgde, waarna een pracht-staaltje volgde van elkaar begrijpen. De bal schijnt te zullen belanden bij den vrij- staanden Kranenburg, met het gevolg, dat keeper Van Veen op hem inloopt. Kranenburg laat het leer echter passeeren, waarna de toeloopende Huiberts achter den keeper om den bal onberispelijk in het doel plaatst. De stand is 20. Alkmaar blijft druk uitoefenen, maar de schutters schijnen plotseling te zijn verdwe nen. Enkele ballen belanden in het zijnet of gaan naast en over. Een keihard schot van Kranenburg wordt door keeper Van Veen goed gehouden. Het Alkmaarsche doel komt dan even in gevaar als Duiveman een uit-zal zeer slecht wegtrapt, maar het schot van korten afstand gaat ver naast. De laatste 5 minuten voor rust neemt Q.S.C. het spel tenslotte weer in handen, maar ook ditmaal kunnen ze Duiveman niet benaderen. De rust breekt aan met 20. Na de hervatting komt Q.S.C. geducht op zetten, het speelt vuriger en ook forscher. Het meeste gevaar kwam van de vleugels, doch Dingerdis was geweldig op streek en ook Ooms liet zich van zijn beste zijde kennen. De schoten echter gingen hopeloos ver over of hopeloos ver naast, zoodat Duiveman merkwaardiger wijze zeer weinig te doen kreeg, niettegen staande in deze periode bepaald kon worden gesproken van een insluiten der Alkmaarders. Na 17 minuten komt dan het reeds vermelde evenement, waarbij Zwart het veld wordt uit gesmeten. Zijn plaats wordt ingenomen door Kuys, die daar zeer goed voldoet. Alkmaar speelt dus verder met vier man in de voor hoede. Het gevolg hiervan was voorloopig, dat de geheele groen-witte aanval vortdurend zoek was, de backs van de Q.S.C. stonden bijna op de helft van het veld. Alleen Kranenburg bleef voor, herhaaldelijk in buitenspel-positie, waar voor echter zelden gefloten werd omdat hij geen ballen kreeg. Q.S.C. zocht het veel te veel in combineeren, waardoor de aanvallen de een na den ander doodliepen, terwijl het schot zoek was en zoek bleef. Ongeveer 10 minuten lang blijft het spel ge lijk opgaan, dan komt Q.S.C. weer geweldig opzetten. Het schijnt dat de bezoekers toch nog een gelijk spel willen trachten te forcee- ren. Zelfs de backs komen naar voren Dan echter krijgt, juist 5 minuten vóór het einde Kranenburg den bal toegespeeld uit een scrimmage voor het Alkmaar-doel! hij om speelt enkele Q.S.C.-ers, die hem den weg ver sperden, hij drijft den bal een stuk op en met een formidabel hard schot brengt hij den stand onhoudbaar op 30. Het pleit is beslecht! Helder 2 maakt in de laatste minuten gelijk. Laag spelpeil. De eerste wedstrijd tusschen de kampioenen van Res. III A en Alcmaria is er een gewor den van zeer matig spel. Geen der elftallen vermocht zich boven het middelmatige te ver heffen. Alcmaria is ons bitter tegengevallen en speciaal de voorhoede, die er heel weinig van terecht bracht. Vooral de rechtsbuiten heeft wat kan sen verknoeid. De uitblinker in deze linie was de veteraan Bos, die op den linkervleugel heel wat te verwerken kreeg en tal van gevaar lijke voorzetten gaf. De middenlinie was wel voldoende, evenals de achterhoede, hoewel daarover moeilijk een oordeel is te vellen. En daarmee komen we op het Helder-elftal, dat, na den fraaien wedstrijd van vorige week, ook teleurstelde. Immers, de voorhoede bleek totaal ongevaarlijk. Hopelijk is de voor hoede de volgende maal weer compleet. In de middenlinie was Steenbergen dè man. De kanthalfs echter konden er maar niet in komen, vooral in de eerste helft. Waren dit dus geen factoren, die een hoogstaanden wed strijd konden doen verwachten, ook de schuin over het veld staande wind deed afbreuk aan Spelverloop. Alcmaria heeft den toss gewonnen en speelt het eerst met windvoordeel. We zien direct een goeden Helder-aanval, besloten door een mooien voorzet van De Vries. Deed dit goede begin het beste verwachten, juist nu, na eenige ongevaarlijke A.-aanvallen, wordt het een nerveus heen en weer getrap. Het duurt dan ook nog eenigen tijd alvorens er wat teekening in den strijd begint te komen. Zoo wordt uit een snelle A.-doorbraak met veel moeite de bal corner gewerkt, terwijl even later aan den anderen kant De Vries, een mooie kans hebbende, naast schiet. Weer ontstaat er na twintig minuten spelen een hachelijke situatie voor het Helder-doel, als Kubbe den bal laat vallen en Quant net cor ner kan werken. Tot nu toe zit er in de in oranje gestoken Helder-ploeg nog niet veel vuur. Ook het onderling begrijpen is nog niet zooals het moet. Het is dan ook Alcmaria, dat het meest aanvalt, al slaagt ook haar voorhoede er niet in gevaarlijk te worden. Steeds weer grijpt de oranje-verdediging, waarin Ran uit blinkt, tijdig in. Alcmaria neemt de leiding. Toch slagen, de Alkmaarders er in na 32 minuten de leiding te veroveren. Kubbe krijgt een hoogen bal te verwerken, maar in plaats van te stompen, vangt hij hem, waardoor de toegeloopen Alcmarianen keeper met bal en al in doel drukken (01). Dit schijnt de Helder-gemoederen een beetje wakker te hebben geschud. De heeren komen nu tenminste gevaarlijk voor het Alcmaria- doel, dank zij eenige goede voorzetten van Na de rust neemt Helder het spel direct in handen. De A.-keeper slaat een bal net voor het hoofd van De Vries weg. Dan een omhaal van Beekhoven naar De Vries, een voorzet en Beekhoven schiettegen den paal. Als Alcmaria even in den aanval komt is het de rechtsbuiten, die een prachtige kans om hals brengt. Zoo blijft Helder ongeveer een half uur lang in de meerderheid, maar doelpunten komen er niet. Of door fouten van de Heider- voorhoede of door het goede werken der A.- verdediging kan de bal steeds weer wegge werkt worden. Ook nu is er niet veel fraais te genieten, al is het spel van Helder nu min der slecht dan in de eerste helft. Een kwartier voor tijd weet Rubbe n*et veel moeite een schot van den middenvoor corner te werken; maar dan zijn de oranje hemden al weer terug. Gelijk. Toch weten ze nog gelijk te maken, als drie minuten voor tijd Veen een corner krijgt te nemen. Ineens komt de bal in het Alcmaria- doel, maar voor alle zekerheid werkt De Vries hem er nog een eindje verder in (11). Uit een corner op het H.-doel is het nu de A.-middenvoor die keihard tegen den paal schiet, waar Trap corner werkt. Eén minuut voor tijd nog een laatste kans voor Helder, als Spigt een hard schot op het A.-doel lost, maar de bal wordt weggewerkt. En dan fluit scheidsrechter Schilperoordt voor de laatste maal. Nieuwe Niedorp wint na een laag- staanden wedstrijd (10). Het ziet er dit jaar in het geheel niet roos kleurig uit voor het N.H.V.B.-elftal. Na den wedstrijd tegen Watervogels werd gedacht: een paar wijzigingen en het zal wel weer gaan. Die wijzigingen waren thans aangebracht en nóg ging het niet. Het was zelfs nog minder dan in Den Helder! Het elftal is op papier aardig. Het zijn allen spelers, die in hun clubs uitgeblonken hebben en wier keuze dan ook volkomen ge rechtvaardigd is. Er zat echter absoluut geen verband in het N.H.V.B.-elftal en de voor hoede was volslagen onvruchtbaar. Hazeloop bracht er niets van terecht, K. Schenk door hard werken wel iels meer, maar toch ook onvoldoende; Hart bleef beneden zijn gemid delde en Verdonk bleek zijn schot volkomen kwijt te zijn. Alleen de nieuwe linksbuiten, Boes (R.C.Z.) heeft vele goede dingen gedaan. Toch moeten we op zijn spel aanmerken, dat zijn voorzetten te hard zijn en veeltijds voor Hazeloop onbereikbaar waren. In de rust heette het, dat de voorhoede door het achterblijven van de halflinie zoo zwak was. Welnu, na rust heeft de midden linie geregeld achter den aanval aangezeten. Het resultaat was minstens even onbevredi gend als daarvoor. De halflinie heeft er van gemaakt wat zij ken. Daarin schuilt dan ook niet direct het falen. Henneman was de beste hier. heel veel en baande zich krachtdadig een weg De jeugdige rechtshalf Poeze is een pracht- voetballer, hij kon letterlijk alles met den bal doen, maar zijn spel miste het forsche plaat sen, dat ruimte had kunnen maken. Kort spel is zijn kracht. Spaarman heeft vrij behoorlijk op de hem vreemde kanthalfplaats gespeeld. ,e linksback Visser was maar zoo-zoo; zijn verdedigen liet te wenschen over en wat hii kreeg, ramde hij zoo maar weg. M. Schenk was zijn plaats waard en viel in dit matige milieu niet uit den toon. Keeper De Ruiter <reeg weinig te doen. Hierdoor kon hij er maar nmt inkomen en keepte zoo los als we hem nog nooit gezien hebben. N. Niedorp heeft den wedstrijd gewonnen niet door beter te voetballen, maar door het handhaven van een élan en een overwinningsdrang, welke het als los-zand-aan-elkaar-hangende bondselftal steeds een seconde te laat deed zijn. N. Niedorp was genoodzaakt het volgende team in het veld te zenden: Blokker; Van Her werden en Deugd; H. Peereboom Az., H. Pee reboom en G. Grootes; Visser, Bregman, Leeghwater Kistemaker en Jes. Zooals men ziet een elftal vol proefnemingen, vooral de voorhoede. Gezien het spel van Zondagmiddag is N. Niedorp voorloopig ook nog niet uit de zorgen. Toch bestond deze matige combinatie het om het N.H.V.B.-elftal er onder te houden, dank zij een hoogen inzet van Grootes na 3, 4 min. spelen, waaruit de goed inloopende Leegh water van dichtbij scoorde. Wat moet het worden in Alphen aan den Rijn op Hemelvaartsdag? Misschien grijpt de commissie, in de hoop, dat het lot haar gunstig zijn moge, naar een aantal andere spelers. Men hoopt nog a s. Zondag een oefenmatch te kunnen laten spelen. (Vriendschappelijk). Ter gelegenheid van de door Succes georga niseerde feestelijkheden kwam West-Frisia I uit Enkhuizen voor een vriendschappelijke match op bezoek. Succes heeft deze 2e klasser uitstekend partij gegeven en smaakte het ge noegen een welverdiende 31-overwinning te behalen. Reeds bij den aanvang werd het duidelijk, dat Succes met de beste voornemens bezield was. Men zat flink op den bal en ook omdat West-Frisia het nogal kalm opnam, blijkbaar heeft zij de kracht van Succes onderschat, be hield Succes het beste van het spel. W.F. zag bovendien kans de score te openen, waardoor zij in haar meening, op haar slofjes te kunnen winnen, nog werd gesterkt. Individueel maakten de S.-spelers zeker een beteren indruk. Zeer zeker geldt dit voor de S.-achterhoede. De backs waren zeer goed op dreef en Posthumus was in ongenaakbaren vorm. Schitterende schoten, ook van zeer dicht bij heeft hij meesterlijk verwerkt. Eerst tegen het einde van de eerste helft kon D. Kuiper uit een goeden voorzet van C. Lont gelijk maken (11). Na rust speelde S. met den wind in den rug, toen pakten de Enkhuizers beter aan. Zij stuit ten toen echter op een fanatiek spelende S.- ploeg, die al spoedig weer het heft in handen kon nemen. Na een kwartier loste D. Kuiper een hard schot, dat van den paal terugstuitte precies voor de voeten van Jb. Kuiper, die meteen inkogelde (21). Pl.m. 10 min. voor het einde gaf Jb. Kuiper met een geweldigen kogel van pl.m. 20 meter den keeper geen schijn van kans (3—1). Hier na kwam het einde. Het was te voorzien, dat de wedstrijd Be-QuickAjax, die de voorloopige beslissing voor de bezetting van de eerste plaats zou brengen, groote belangstelling zou trekken, maar dat de interesse van het publiek zoo groot zou zijn, dat reeds Donderdag tevoren de ruim 15.000 beschikbare plaatsen uitver kocht zouden zijn, is een feit, dat in de Noor delijke voetbalwereld nog nimmer is voor gekomen. Ongetwijfeld zal het beloop van den strijd vele duizenden hebben teleurgesteld. Speciaal de eerste helft kwam niet boven het middelmatige uit, al dient direct erkend, dat de Amsterdamsche machine heel wat regelmatiger liep dan de Groningsche. Het was aanvankelijk of er over Be-Quick een zekere matheid lag, de wil, die in de beide voorgaande thuiswedstrijden zulk een groote rol speelde, was er thans niet. Het duurde geruimen tijd, voordat Van Reenen c.s. het eerste tegenbezoek aan de thuisclub-veste brachten. Toch luidde dit eerste bezoek een periode in van eerst eenig, later al spoedig groot Ajax-overwicht en meer en meer bleek, dat het groote verschil zat in de beide middenlinies. Vooral Anderiesen speelde weldra op volle kracht en wat deze Ajaxied op het midden veld presteerde, dwong elkeen bewondering af Intusschen was Be-Quick niet bepaald ge lukkig geweest. Bij een hoekschop van rechts goed door linksbuiten Jensema genomen kopte Blijham Jr. tegen de lat, terwijl een knal van Wilkens op het nippertje dgor doel man Keizer tot hoekschop werd verwerkt. Juist in de periode, waarin Ajax zich her stelde en het meest aanvallend was, was het Hazeweijer Jr. die fraai solowerk besloot met een hard schot, dat echter ook van de boven lat het veld weer inketste. Zoo was Ajax in het eerste kwartier reeds een paar maal aan groot gevaar ontkomen, doch in het resteerende gedeelte van de eerste helft namen de Amsterdammers het spel zoo goed als geheel in handen. Een serie hoekschoppen op het Be-Quick- d°el, in de laatste minuten van de eerste helft, bleven ook zonder resultaat. Na de hervatting. Toen de secondewijzer nog niet rond w as geweest, had Ajax met een oogenschijn- lijk geheel ongevaarlijken aanval, reeds de leiding genomen. Van Reenen zette linksbuiten Van Wijn gaarden aan het werk, deze gaf een langen voorzet naar rechts, waar Stam toesnelde en Wachters Jr. passeerde. (01). Door dit doelpunt werd Be-Quick echter wakker geschud en meer dan voor de rust vielen de roodhemden aan, doch de voorhoede speelde te onsamenhangend om succes te be- halen. Dat ging beter aan den anderen kant. De strijd war juist tien minuten oud, toen Bril een afgemeten pass aan midvoor Van Reenen ?0 2)1 s was andermaal geslagen. De teruggetrokken halflinie van Be-Quick was mede oorzaak van het derde doelpunt der gasten. In de zeventiende minuut drong linkshalf Schubert op en terwijl de voor het doel teruggetrokken spelers Wachters het uitzicht benamen, knalde Schubert over alles heen m den rechter bovenhoek van het Gro ningsche doel. (0—3). Leek de strijd voor Be-Quick toen geheel verloren, al spoedig veranderde het aspect door drie" AHaZeW,Cijer Jr" zwaar gehinderd f Ajaxieden, een onverwacht schot loste, dat Keizer te machtig bleek (1—3). let einde kwam met een alleszins verdien de zege voor de gasten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 7