Voetbal Marktberichten De Basken vernietigend verslagen Uit onze omgeving Nederland-België Hockey Nederland wint van Duitschland Heffing op boter am Verlaging melkprijs te Amsferd Wielrijdster doodelijk gewond CALLANTSOOG Voorjaarsvergadering van de V.V.V. in hotel „Duinzicht". Vrijdagavond heeft de V.V.V. Callantsoog haar voorjaarsvergadering gehouden ten huize van den heer Jb. de Waal. Aanwezig 16 leden. Voorzitter de heer P. Vos Jbz.; Secretaris de heer A. C. Brussaard; Penningmeester de heer R. Koelemeij. De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Een extra woord van welkom richt spr. tot de aanwezige nieuwe leden. Ingekomen stukken en mede- deelingen. Ingekomen is een schrijven van den oud burgemeester, Mr. D. Breebaart, waarbij hij het eere-lidmaatschap der vereeniging, waar toe in de vorige vergadering was besloten, aanvaardt. De Voorzitter deelt mede dat de pogingen van het bestuur, om voor het Kooibosch ge- zinskaarten beschikbaar te stellen, geslaagd zijn. Ook is de prijs van de dagkaarten ver laagd. De correspondent zal ook dit seizoen zit dagen houden en wel 's Maandags en Don derdagsavonds van half acht tot acht uur. Mochten de resultaten nog minder zijn dan het vorige jaar, dan zal de correspondent er mee eindigen. Jaarverslag 1936. Hieruit blijkt dat het onze badplaats het vorige jaar niet slecht gegaan is. Met de financiën is het niet zoo bijster best gesteld. Het saldo 1935 bedroeg f 181.56, thans f 154.89. De heer de Haan wijst op het bedrag, dat nog elk jaar voor het bosch betaald moest worden aan erfpacht, polderlasten enz. Alle kleintjes helpen en spr. dringt er op aan dat getracht wordt van het polderbestuur re ductie te krijgen. De Voorzitter zegt dit toe. Vervolgens spreekt de heer de Haan over de trap. Die heeft ontzettend veel geld ge kost. Spr. vraagt eenige nadere toelichting. De Voorzitter geeft een specificatie. Was men er, aldus spr., maar mee af. Dat is ech ter niet het geval. Elk jaar weer komen er kosten, door wijziging en door het verander de beloop der duinen. Bestuursverkiezing. De heer.P. Vos Jbz. wordt met algemeene stemmen herkozen. De secretaris brengt verslag uit over de gehouden voorjaarsvergadering van de Fe deratie van V.V.V.'s. Besloten wordt subsidie aan de gemeente te vragen. Het zomerprogramma zal evenals voor gaande jaren zijn samengesteld. Gesproken wordt over het doen houden van een floraliatentoonstelling. Het bestuur zal dit nader onder oogen zien. Rondvraag. Bij de rondvraag brengt de heer de Haan het onderhoud van de V.V.V.-vlet naar vo ren. Het bootje is er aan toe. De heer Jn. Vos vindt het het beste als maar aan G. Baken gevraagd werd of hij de kosten wil betalen. De Voorzitter zegt toe dat dit onderwerp de aandacht van het Bestuur zal hebben. De heer Rehorst, burgemeester, feliciteert den Voorzitter met zijn herbenoeming en ook de vereeniging, daar de heer Vos on getwijfeld de ziel van de V.V.V. is. (Ap plaus). De heer Johannes vraagt naar de moge lijkheid duinwandelingen te organiseeren. De Voorzitter vindt het een goed idee. Het bestuur zal het nader bespreken. Na nog enkele vragen over propaganda en mededeolingen over contributie van belang hebbenden, volgt sluiting. ANNA PAUWWNA Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Op de vergadering van de afdeeling van bovengenoemden bond, heette Mevr. Keijzer in het bijzonder welkom den heer P. Bos man uit Uitgeest, die een inleiding zou hou den over het kweeken van planten. De heer Bosman zeide geen mooier onder werp te kennen voor een lezing dan: Bloe men en uit hetgeen hij vertelde, bleek wel, dat z'n geheele hart uitgaat tot de flora-kin deren, die we niet missen kunnen bij vreug de zoowel als bij leed. Spr. gaf een overzicht van de verschillende werkzaamheden om tot goede resultaten te komen bij het kweeken en noemde verschillende soorten, geschikt voor kamer of tuin. Van thans bloeiende bloemen had spreker levende exemplaren bij zich; van de nog niet bloeiende werden plaat jes getoond. Er werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. Onder aan bieding van een cadeautje dankte mevr. Keyzer den spreker, die geheel belangeloos deze lezing op zich had genomen. Na de pauze wei-den besprekingen aan het uitstapje van 11 Mei (bezoek aan vei ling Aalsmeer en A.V.R.O. studio) gewijd en het was half twaalf toen voorzitster de bij eenkomst sloot. Jaarvergadering zwemclub. Zaterdagavond vond in „Veerburg" de jaarlijksche algemeene vergadering van de zwemclub ,,'t Oude Veer" plaats. De voorzitter, de heer H. Jonker Hz., kon zich verheugen in een groote opkomst. Spr. memoreerde de enkele voorname ge beurtenissen uit het afgeloopen seizoen. Ko mend tot het gehouden voorjaarsreunie te Alkmaar op 11 April, zeide spr. zeer opti mistisch te zijn voor het a.s. zomerseizoen. De notulen van de vorige vergadering, als mede het jaarverslag, waarin de secretaris een meer gespecificeerd verloop der gebeur tenissen had geschetst, werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Mej. de Beurs en de heeren Egmond en Crum controleerden vervolgens de beschei den van de penningmeesteresse. De heer Crum bracht rapport uit, waaruit bleek dat alles keurig in orde was. Reeds vorig jaar had Mej. Blok den wensch te kennen gegeven als penning meesteresse af te treden, doch was ge zwicht voor den aandrang, omdat men geen geschikt plaatsvervanger zag. Thans meen- rite wel te hebben, zoodat mej. Blok die trouwens aan de beurt van aftreden was, niet voor herbenoeming in aanmerking wenschte te komen. Voorz. sprak woorden van welgemeenden dank. Het bestuur stelde als candidaat in deze vacature de heer A. J. van Duuren, die met algemeene stemmen het kasbeheer werd toe vertrouwd. De begrooting voor het Jaar 1937 werd goedgekeurd. Water-polo. BREEZAND. Uitvoering D.O.K.E.V. Zondagavond gaf de gymnastiekvereeni- ging „D.O.K.E.V." een uitvoering in de zaal van den heer Jb. Borst. Geven we allereerst, onze totaal indruk, dan luidt die: een uitstekend geslaagde uitvoering. Alle afdeelingen, dames, meis jes, heeren zoowel als jongens, lieten keu rig werk zien. Het non-stop programma, een bonte afwisseling van vrije en toestel oefeningen, werd in een vlot tempo afge werkt, terwijl toch ieder onderdeel afzon derlijk goed tot z'n recht kwam en dus de goede uitvoering der oefeningen niet opge offerd werd aan de vlugheid van afwerken. Noemen we uit de 18 nummers van het pro gramma er enkele, dan zijn dat van de da mes de vrije en gecombineerde oefeningen, en van de heeren de ringen- en rekoefe- ningen. Werkten de dames netjes, de heeren deden het niet minder en daar de heeren, onder felle belichting, in helder witte pak jes turnden voor een donkeren achter grond. kwamen de vaak mooie houdingen bijzonder goed uit. De kleine groep jongens (nog kort geleden waren ze adspirantjes en de jongens van toen vullen nu al de hee- rengroep aan) de jongens maakten een voudige, maar over 't geheel goed uitge voerde brugoefeninen en de meisjes oogstten het meest succes met hun dans. Doodstil zag en luisterde het publiek toe. De dames A. Kaan, M. Kouseband, Bakker- Van Eeten en GenderusKranenburg ver wierven voor hun „solo"-oefeningen een verdiend applaus, evenals de heeren J. Muntjewerf en J. Vergouwe, die samen aan één staaf werkten, 't Was keurig! Wanneer niet, zooals bij de dans, een gramofoonplaatje voor de begeleidende mu ziek zorgde, dan werd dit zeer verdienstelijk door het trio RijkersHermansPrins ge daan, dat daarvoor ook z'n aandeel in het slagen van de uitvoering had. Toen de heer Vergouwe met tevredenheid op den avond terugziend, sloot, kon hij te recht het publiek, dat de zaal voor ruim de helft vulde, een compliment maken voor de aandacht, waarmee het het programma had gevolgd. Bloemententoonstelling. Schreven we al in ons blad van Zaterdag, dat het koude en natte weer den bloei der bollen heeft tegengehouden, het kwam ook tot uiting op de wekelijksche tentoonstelling in het r.k. gezellenhuis. De inzending was ditmaal niet groot. Toch waren er voor den liefhebber nog wel interessante dingen te zien. De firma Homan en Van Oosten exposeer de vijf nieuwigheden op het gebied van nar cissen: Camelia, Red Guard, Lady Diana, Manners, Sarchedom en Firetail, B. de Wree de had o.a. een roode Gertrude hyacifith in gezonden en de Fosteriana tulp, variëteit Mad. Leféber. Een flinke inzending en aar dig opgemaakt was die van H. Scholten. Probeert u het thuis ook eens lezeres: don- kerroode ribes en witte narcissen (Queen of the North was het hier), een flinke hoeveel heid in ruime vaas. Dat doet het goed! Ook een combinatie Keizerskroon en narcis was beproefd, maar hoe mooi ook de Keizers kroon op zich zelf is, de eerste combinatie deed het beter. Van het bijgoed noemen we voor dezen keer in het bijzonder de door den heer Brouwer ingezonden Frittelaria Meleagris (het „kievitseitje"). We hadden eigenlijk nog het een en an der op het gebied van hyacinthen verwacht van de firma Onderwater, die zeker wel wat moois heeft te toonen. Komt dat nog de volgende week, gelijk met de vroege tulpen, die dan wel voornamelijk aan bod zullen zijn? WIERINGEN De oud-HolI. kermis. De reeds zoo lang besproken oud-Holl. kermis is dan Zaterdagavond j.1. te half 8 door den voorzitter van „Succes", den heer D. Oden geopend, waarna we dadelijk een viertal muzieknummers van O.K.K. (Dir. P. Jongkind) te hooren kregen. Toen we verschillende stands eens langs gingen, zagen we schieten, hallengooien, Susanna in het bad (alleen voor personen Het Nederlandsch elftal samengesteld. Het Nederlandsch elftal, dat Zondag 2 Mei a.s. te Rotterdam tegen België speelt, is als volgt samengesteld: Doel: Halle (Go Ahead). Achter Wilders (Blauw Wit) en Caldenhove (D.W.S.). Midden: Paauwe (Feijenoord), Anderiessen (Ajax), en Van Heel (Feijenoord) aanvoerder. Voor: Wels (Unitas), Vente (Feijenoord), Bakhuijs (H.B.S.), Smit (Haarlem) en Van Nellen (D.H.C.). Als reserves zijn aangewezen Van Male (Feijenoord), Van den Hoven (Longa), Pel- likaan (Longa), Vrauwdeunt (Feijenoord)' en Lungen (A.F.C.). Smit is Vrijdag door een geneesheer onder zocht, waarbij is gebleken, dat zijn knie weer volkomen genezen is. De Haarlemmer zal Zondag 2 Mei dus volkomen fit in het veld verschijnen, evenals Van Heel, die geen hin der meer van rheumatische aandoeningen heeft. Dat er geen wijzigingen in de achterhoede en middenlinie zouden komen, was begrijpe lijk. De proef met Lungen heeft men niet voortgezet .Bakhuijs is op de middenvoor- plaats teruggekeerd met vente als rechtsbin nen. Een opstelling, die bij vorige wedstrijden uitstekend voldaan heeft. Hopenlijk zal Vente zijn schutterscapaciteiten, welke hij bij Feijen oord ten toon spreidt, ook in het Neder landsch elftal laten zien en Smit kan weer de zwerversrol vervullen. Het Nederlandsche hockey-team heeft wederom een fraai succes geboekt. Het speel de gisteren in het Amsterdamsche Stadion tegen de sterke ploeg van Duitschland en wist met 10 te zegevieren. Het eenige doel punt werd gemaakt door Westerkamp uit een corner. ALKMAAR, 14 APRIL 1937 Aanvoer 300.000 kipeieren; prijzen 5658 Kg. 2.70—2.80, 58—60 Kg. f 2.75—2.90, 60—62 kg. 2.80—2.95; 62—64 kg. 2.90—315; 64—66 kg 33.50; Eendeieren f2.402.60 ALKMAAR. 24 April. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 1 geldekoe, prijs niet genoteerd; 20 nuchtere kalveren (slacht) f 812; 1 mager schaap (met lam) f 35. ALKMAAR, 24 April. Op de heden gehouden botermarkt was de prijs voor groothandel 7075 cent en kleinhandel 721/-.77y2 cent. Handel goed. Kipeieren (groothandel) f 2.70—2.95, Eend- eieren f 2.45. Handel matig. ALKMAAR, 26 April 1937. 45 vette koeien f 160^—275, 3 vette kalveren f 4585, per Kg. f 0.60—0.90, 203 nuchtere kalveren f616, 4 vette schapen f 2436, 235 vete varkens per Kg. f 0.47—0.50. NOORDSCHARWOUDE, 24 April. BI. eigenheimers 1.30—1.80, bl. aardap pelen 1.20—1.30, uien 0.60—1.20, grove 1.20— 1.60, peen 0.501.10, kleine peen 50 ct., kro ten 0.701, roode kool 2.60—4.30, taaie gele kool 3.904.30, gele kool 2.905.20. Deensche witte kool 1—1.40. NOORDSCHARWOUÜE, 26 April. Aanvoer: 1800 Kg. uien 1—1.30. grove 1.50 —1.70, 4350 Kg. peen 0.901.10, kleine peen 50 ct., 3350 Kg. gele kool f 5.10. BROEK OP LANGENDIJK. 26 April. Aanvoer: 400 Kg. uien f 1.50, 1600 Kg. peen 60—80 t„ 5600 Kg. roode kool 4—4.80, 1200 Kg. f 4.504.90, 1900 Kg. Deensche witte kool 1.201.50. 9 Het Helden-der-Zeefonds Dorus Rijkers hield Zaterdag in de hoofdstad een straat-collecte WARMENHUIZEN, 24 April. 39000 Kg. roode kool f 2.30—3.80, 26900 Kg Kg. gele kool f 3—4.80, 44900 Kg. D. witte kool f 11.60, 11950 Kg. uien f 0.801.10, drielingen f 0.60, grove f 0.90—1, peen f 1.10 id. kleine f 0.60—0.70. 1625 Kg. DUITSCHE LANDBOUWMARKTEN Groenten en Fruit, 24 April. Berlijn: De handel in groenten is kalm en de prij zen toonen weinig verandering. Genoteerd wordt: Ital. bloemkool 22—60 per 100 stuks; Hol!, sla 12—15 per 100 stuks; Iloll. kom kommers 35—45 per 100 stuks: Iloll. radijs 20—21 per 100 hos; spinazie 2027.50 por 50 Kg. Bonn; Buitenl. prod.: bloemkool 30 —50, komkommers 30—50. kropsla 13—15. Hamburg; Buitenl. prod,: komkommers 42 —46 per 100 stuks, Holl. sla 17—19 per 100 stuks; buitenl. spinazie 1520 per 50 K<- Karlsruhe: Holl. kropsla 13 per 100 stuks; Breslau: Buitenl. prod.: roode kool 7—1750 per 50 Kg uien 8.50—9 per 50 Kg. Mun- chen: Holl. prod.: roode kool 8—8.50, witte k°°' 6 I>er 50 Kg.; savove kool 10—'11 per 50 Kg:.: Holl. komkommers 5—5.50 per kist van 12 stuks; Holl. worteltjes 6.50 per 10 bos, Holl. kropsla -3.604.50 per 30er. De heffing op boter is voor de week van 2o April tot en met 1 Mei, behoudens tus cent"ner kg.6 W1JZlging ^gesteld op 70 De georganiseerde melkhandel van Am- sterdam heeft besloten den melkprijs vanaf gisteren. Zondag, te verlagen. In verband hiermede is thans de prijs van de melk bi] de melkinrichtingen op 12 cent gebracht? melkslijters °P cenJpS S Het groote hoofdwartier van de troepen van Franco deelt mede, dat de zegevierende opmarsch van de rcchtsche troepen aan he' front in Biscaye wordt voortgezet. De bres, welke gisteren in de linies van den tegen stander werd geslagen, is vergroot. De troe pen van Franco bezetten het dorp Vernï en de hoogten van Azconobieta. De vijand werd overal teruggeslagen. De rechtsctie troepen beheerschcn thans Armue en Eibar- De regeeringstrocpen vluchtten over den weg van Durango naar Bilbao, vergezeiQ van duizenden mannen, vrouwen en kinde ren, die gedwongen werden hun woonstede te verlaten. Hierdoor is het voor de lucht macht der rechtschen onmogelijk de vlucn^ tenden te achtervolgen; zij zouden zeker on schuldige slachtoffers maken. De regeeringstrocpen lieten een aanzienlijk hoeveelheid materiaal achter. De troepen van Franco maakten verscheidene krijgsge vangenen, o.a. de nationalistische afgevn®"" digde van de Baskische regeering. Lasarte, die gegrepen werd op het oogenblik dat hJ met zijn wapenen en munitie het slagv®1 wilde verlaten. Zaterdagmiddag is op den spoorwegovei' gnng Maliéstraat-Ramsfraat te Utrecht ee wiehi'dster, de particuliere verpleegster ro juffrouw W. F. Benninck Bolt, aangerede door een haar passeerende vrachtauto, a komstig uit de provincie Drenthe. De rijdster werd waarschijnlijk door het achtc ste deel van de auto geraakt. Zij kwam vallen en liep een ernstige hersenschudding op. Later op den dag is zij in het ziekenhu - overleden. De politie stelt een onderzoek m. Het bestuur dat verleden jaar den op dracht had gekregen advies uit te brengen over de kosten en voordeelen van een wa- terpolo-afdeeling, legde thans aan de ver gadering het resultaat van haar onderzoek voor. Besloten werd tot oprichting van een vvaterpolo-afdeeling over te gaan en het be stuur te machtigen het materiaal daarvoor aan te schaffen. Hoewel de kosten eventueel uit het batig saldo van de voorgaande ja ren zouden kunnen worden bestreden, vond het bestuur het beter om te probeeren een aparte bron aan te boren. Waar de leden zoozeer verlangen naar een feestavond, wilde het bestuur op Hemelvaartsdag een feesthal organiseeren. F" de rondvraag bracht de heer Kommer de wenschelijkheid ter sprake van een vas te trainingsavond. De heer R. Sinke vestigde er de aan dacht op dat er voor de zwemclub z.i. een dankbaar terrein braak lag om nieuwe leden te winnen. Hij wilde n.1. dat 'de beste zwemmers van O.V. zich op de uren van het verplichte schoolzwemmen gingen bezig houden met die jóngens en meisjes die de zwemkunst reeds machtig waren. De heer Sinke twijfelde er niet aan of op deze wijze zou O. V. de geheele schooljeugd achter zich krijgen. Voorzitter rherkte op dat deze gedachte op zichzelf een uitstekende kern bezit. Uiter aard moet hiervoor met de betrokken in stanties hoofden van scholen en badmees ter worden onderhandeld, doch het be stuur zegde reeds toe dit met veel ambitie te zullen doen indien het de verzekering heeft dat de betere zwemmers, en in de eer ste plaats Sinke, hun medewerking willen verleenen. De heer Van Duuren drukte de leden op het hart, vooral op langere afstanden dan 50 M. te gaan trainen. Hierna sluiting. Op het kerkhof te Huisduinen (den Helder) vond Zaterdag de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van Jacob Been, die tijdens zijn leven meer dan 400 menschenlevens redde. De plechtigheid aan de groeve boven 18 jaar), sjoelen, vroolijke keuken, een Oostersche helderziende en het cabaret der 1000 wonderen met prof. Melorini. Het personeel der diverse tentjes was in oud-Hollandsch costuum gestoken. Zondagmiddag gaf de prof. voor een goed gevulde zaal een kindervoorstelling, die uit stekend is geslaagd. Dat „Succes" met deze kermis goede za ken zal maken, is zeker. Maandag (heden) avond is het de laatste dag der kermis met verloting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 8