Agenda 3'wn angst WAT GEVEN DE ISBOSCOPIN? 'n Triomf van Smaak! IO IO? k preinhbmten fUcdio-TAecdeï Grace Moore zingt XiwtL-JAeateï KONINGSTRAAT 29 Witte Y3io£coof>: VIRGINIA CIGARETTES Op- en ondergang van Zon en tijd van hoog- en laag water Lettergreepraadels Het „Heldersch elftal" weer in actie? Serie-wedstrijden Bios-boys Uitslag Periodieke Zeilwedstrijd Petroleumstellen irs Warenhuis, Fa. ZOETELIEF, Keizerstraat 15 AVONDKLEDING 1937 WIJ KOOPEN Levensvernieuwing EEN JAAR GRATIS VERZEKERD tegent Verlies - Diefstal - Beschadiging - Brand - Waterschade Grace Moore zingt... Grace Moore zingt Schubert, Puccini, Kern, maar ook een liedje van Cab Calioway. ,,When you're in Love" heet deze film en het is een der beste, die wij in het genre zang-films ooit hebben mogen aanschouwen. Zangfilms: in den grond der zaak een probleem. Een probleem, waarover reeds ont zaglijk veel geschreven is en waarover men het in de betreffende kringen nog maar steeds niet eens is. Want bijna altijd stonden de zaken zoo, dat weliswaar schoone stem geluiden middels de geluidsinstallaties klon ken, doch dat de zaak er in filmisch opzicht allesbehalve gunstig voorstond. En dit nu is in deze film juist niet het geval. Integendeel, hier aanschouwt men een stuk Amerikaansche film, dat door en door gezond is. Een rolprent, die niet marchan deert met de uitingen van een week regis seurs-sentiment, doch die de zaak in een breed licht ziet en eerlijk het leven geeft, zooals het zich in dit geval had kunnen geven. Grace Moore zingt: en zij zingt prachtig. Deze vrouw bezit behalve een prachtige ver schijning een orgaan, waarmede ^zij diverse malen in deze film opmerkelijke hoogten weet te beriken. Bijv. in dat prachtig gezon gen „St&ndcheu' 'van Franz Schubert. Hier hoort men Grace Moore op haar best en geeft zij blijk van een groet talent. Naast Grace Moore treedt niemand min der op dan Garry Grant. Garry Grant, het prototype van den Amerikaanschen ,,he- man", een kerel van ijzer en staal, kortom, de 100 Yankee. Wij hebben altijd waardeering voor Grant gehad. Steeds zagen wjj in hem iets meer dan de gemiddelde star. En vooral in deze „When you're in Love" laat hg zich van zijn beste zijde kennen. Weer is hij de kerel, die als een stormwind over het witte doek waart en de boel aan h t schudden zet. Een kerel uit één stuk, waarmee men moet sympathiseeren. Daarnaast heeft regisseur Riskin kans gezien het geheel op voortreffelijke wijze tot eenheid te brengen. Do handeling stagneert geen enkele maal, en ook tijdens het zingen van de liederen gaat het rhythme der film door. Wie van een goede film houdt, waarin ook op uitstekende wijze gezongen wordt, hij ver- zuime niet deze week naar het Rialto- theater te gaan. Ook het bijprogramma is uitmuntend ver zorgd. Behalve dat men in het Pathé-jour- naal bijzonder geslaagde opnamen te zien krijgt van de Britsche kroningsplechtigheid, zijn daarnaast een kleurenfilmpje en enkele shorts, waaraan men plezier kan beleven. DE VOORSTELLING VOOR HET CARILLON-COMITÉ. Zooals wij deze week reeds in onze courant schreven, waren de opbrengsten van den eer sten avond van het programma dat deze week in Tivoli draait, bestemd voor het Ca rillon Comité. Van de zijde van het publiek was er voor deze voorstelling vrij groote belangstelling, zoodat het vormen van een finantieel begin, wat tenslotte het doel van het comité was, gelukt is. Direct na het Paramount-nieuws betraden de burgemeester en de heer Bandsma, respec tievelijk voorzitter en secretaris van het Carillon-comité, vergezeld van den heer Van MOOI PRATEN over Fotografie kunnen er velen. MAAR GOED WERK LEVEREN??? Ga voor het ONTWIKKELEN en AF DRUKKEN VAN UW KIEKJES naar Zie ons eigen werk in de Etalage's. Onze beste reclame. Uw beste garant e. Afdrukken 6 9 6 ct. GRACE MOORE parodieert Cab Calioway 11 in „Minny de Moocher". Twisk, het tooneeï, wat een applaus van het publiek ontlokte. De Burgemeester voor het voetlicht. De heer Ritmeester begon met te zeggen, dat het buitengewoon goed was, dat men applaudiseerde, maar dat hij, noch het pu bliek zelf, wist waarom er geklapt werd. Ik zal U dit zeggen, zoo reide de burgemeester. Deze avond is georganiseerd om tot iets anders in Den Helder te komen. Er heeft zich een Comité gevormd om het Carillon in het Helden der Zeemonument, zoowel in als buiten Den Helder meer bekendheid te geven. Het doel is om bekende beiaardiers naar Den Helder te laten komen, als een voortzetting op hetgeen de heer Dito reeds geeft. Wij willen U laten hooren, wat men op het ge bied van beiaard-concerten kan geven. De heer Dito geeft den laatsten tijd reeds in de courant een uiteenzetting van de liedjes, die gespeeld worden. En nu weet ik wel, zoo zei de burgemeester, dat U dit natuurlijk over het algemeen niet leest, omdat U het saai en vervelend vindt, maar U moet het wel lezen, dan zult U ook de concerten gaan beluisteren en waardeeren. We hadden echter geen geld om beiaar diers van buiten te laten komen, terwijl het oprichten van een vereeniging om aldus geld binnen te krijgen, lang niet mee valt. Maar toen kwam de heer Van Twisk, die reeds zoo vaak, wanneer er geld noodig was, zaal en filmapparaat met toebehooren beschikbaar stelde. 18 Juni is de herdenkingsdag van den slag bij Waterloo, en deze datum leent zich dus buitengewoon goed voor de vertooning van den hoofdfilm. Maar er komt nog iets anders bij, want 18 Juni is voor den heer Van Twisk een heugelijke dag, waarop hg n.1. zijn ver jaardag viert. Uit de zaal klinkt bij deze woorden een hartelijk applaus op, terwgl de heer Van Twisk, die een dergelijke hulde zeker niet verwacht had, zich zichtbaar niet op zijn gemak voelt. Wij willen niet nalaten, zoo vervolgt de burgemeester, den heer Van Twisk een kleine bloemenhulde te brengen. Wij hopen dat deze bloemen nog lang zijn huis mogen sieren. Bij het overhandigen van het bloemstuk klatert weer een applaus op. De heer Ritmeester richt dan nog eenige woorden tot het publiek om toch eens te gaan luisteren naar de Carillon concerten, tevens om lid te worden van deze vereeni ging, die ten doel heeft, goede carillon-con certen in Den Helder te brengen. De filmvertooning. Hierna wordt overgegaan tot de ver tooning van de beide hoofdfilms. De gees tige filmster Anny Ondra zwaait haar scep ter in het eerste product „Ein Madel vom Ballet". Over het spel van Anny Ondra be hoeven we niet in den breede uit te weiden. Zij toch is door de hoofdrolvertolking van tientallen films genoegzaam bekend en in dit filmwerk precies als altoos, geestig, vlot en... naief. Victor Staal als tegenspeler voldoet goed. Verder is de inhoud louter gebaseerd op een aaneenschakeling van dans, muziek, zang, afgewisseld door een groote verschei denheid van komische voorvallen. Van een geheel ander genre is het tweede product „De gzeren Hertog". Wellington, een van de grootste veldheeren van zijn tgd, die vooral door zijn aandeel in den dag bij Wa terloo en zijn tactisch optreden in het con gres van Parijs tot een van de grootste man nen van zijn tgd werd. Een aantal films, die den slag bij Waterloo weergaven zagen reeds het levenslicht, maar deze film geeft niet zoozeer de periode van den slag weer, als wel de verwikkelingen, die ontstonden na de verbanning van Napoleon naar St. Helena. George Arliss, die den rol van Wellington v rvulde, was hierin uitstekend op zijn plaats. Zijn spel als generaal tijdens het gevecht, dat uitstekend werd verfilmd, zoowel als de di plomatieke rol daarna, werden door hem vlot vertolkt. Werkelijk een film, die men moet zien. De Banjospeler van de Mississ'ppi. Deze week draait als hoofdnummer in het Witte-programma de film „De Banjospeler van de Missisipi", een film met in de hoofdrol len de bekende stars Barbara Standwyck en Joel McCrea. Wat den inhoud van deze rolprent, die nog voor kort een opmerkelijk succes in een der grootste hoofdstedelijke theaters behaalde be treft, men ziet hier een van die typisch Ame rikaansche films, waarin romantiek en humor op alleszins smakelijke wijze gemixt zijn. Het is het leven van ee;. soort Amerikaansche Zigeuner, de z.g. „Shanty Boaters", menschen die met woonschuiten de rivier optrekken en VOOR Natuurhistorisch Museum. Elke week: eiken Woensdagmiddag van 35 uur, eiken Zaterdagavond van 7—10 uur, den eersten Woensdag van elke maand van 810 uur, den eersten Zondag van elke maand van 35 u. Dinsdag 22 Juni. Evangelisatiegebouw, Vijzelstraat, 8.15 u. Spr. de heer Anton Begeer. r Barometerstand Den Helder: 760.1 Temperatuur zeewater: 15.0 Temperatuur lucht: 12.3 Hoogste temperatuur lucht gisteren: 13.5 Laagste temperatuur lucht gisteren: 9.3 Hoog water heden: 4.2516.40 Laag water heden: 0.4010.55 Hoog water Zondag: 5.3517.40 Laag water Zondag: 12.2024.50 Licht op: 21.54 LICHT OP VOOR ALLE VOERTUIGEN Zaterdag 19 Juni 21.55 uur Zondag 20 21.55 uur Zomertijd. Zon Juni op: ond.: Hoogwater Laagwater Z 20 4 37 21.25 5.35 17.40 11.20 24.00 M 21 4.37 21.25 6.30 18.40 12.20 24.50 D 22 4.38 21.25 7.10 19.25 0.15 W 23 4.38 21.25 7.50 20.05 2.10 14.00 D 24 4.38 21.25 8.20 20.45 2.45 14.45 V 25 4.39 21.25 8.55 21.25 3.20 15.20 Z 26 4.39 21.26 9.25 22.00 3.50 15.55 APOTHEKEN. Van hedenavond 10 ur tot Maandagmorgen is alleen geopend de apotheek van de firma SmeetsSnel, Weststraat. Van Maandag 21 Juni tot 28 Juni wordt avond- en Zondagsdienst waargenomen door A. P. Hoolmans, Spoorstraat. op de kermissen iets trachten te verdienen. Een volkje, dat men zich nog zal kunnen her inneren uit een soort gelijk filmwerk, jaren geleden vervaardigd, doch dat ook thans nog in veler herinnering bewaard gebleven is: „De Showboat". Het is een film geworden van vaart, vroo- lijkheid en romantiek aan een der grootste rivieren ter aarde. Een film, de men rekent tot de beste van het seizoen en waaraan men ongetwijfeld genoegen zal kunnen beleven. Uit onderstaande lettergrepen moeten 20 woorden gevormd worden, wier le en 4e let ters een versregel van Staring vormen, beide van boven naar onderen gelezen. a, ap, ar, as, ci, cla, co, da, de, den, don, een, gen, glos, ier, in, ken, kla, lap len, len, ma, mee, nee, ni, nig, o, o, op, pant, par, pel, po, qui, re, rei, ren, ren, ri, ring, sa, sai, se, si, ta, te, te the, ti, tie, tie, til, um, vat, ven, ven, vi, vre, vtj, zal, ze, zig. Omschrijving: 1. Voldaan, 2. Weergalmen, 3. Vat voor vloeibare mest, 4. Jongensnaam, 5. Opheffen, Verlegen, 7. Insmeren, 8. Opschroeven, 9. Deel van een kachel, 10 Opeischen, 11. Ge loofsgericht, 12. Woordenlijst, 13. Deelgenoot, 14. Oorlogsvloot, 15. Verbetering van den gezondheidstoestand, 16. Zuiveren, 17. Zacht, 18. Afdwaling, 19. Vruci.t, 20 Vergoding. De prijs werd toegekend aan: Mej. S. v. VOORENE, Westgracht 31. CORRESPONDENTIE. J. P. v. B. Mülhausen is, na de inlijving van den Elzas bij Frankrijk, verdoopt in Mul house. In alle atlassen, uitgegeven na 1919, zult U deze benaming vinden. C. V. en J. P. v. B. Beide benamingen zijn goed. Bos (uitgave 1895), geeft Ispahan, Bos (uitgave 1922), Isfahan, evenzoo Bos en Niermeier (uitgave 1925) en André's hand atlas, terwijl Knaur's Welt-atlas weer Ispa han geeft, (uitgave 1936). Een drietal oplossers vertrouwden blijkbaar op hun aardrijkskundig geheugen en hebben alleen de lettergrepen gebruikt zonder een atlas te raadplegen. Zoodoende kwamen zij tot Oestmasyl. En daar het spreekwoord ook zóó tot zijn recht kwam, hebben zij het maken van die geographische blunder niet gesnapt. OPLOSSING AARDRIJKSKUNDIG LETTERRAADSEL. Wla Diwostok. 9. Ilm Enau. 10. Epi Nal. li. Kim Berley. 12. Ark Ansas. 13. Avi La. 14. Tra Vemünde. 15. Sen Egal. 16. „Wie kaatst, die moet den bal verwachten.' Tar Ragona. Dar Win. Isp Ahan. Ene Chede. Mul House. Oes T-Sylima. Ell Ekom. Ter Nate. ARBEIDERS-TOON EELVEREEMGING. Alhier is opgericht een arbeiders-tooneel- vereeniging, genaamd „Herman Hegermans", met aanvankelijk 17 leden. Een wedstrijd voor het Dorus Kijkersfonds. Als resultaat van een bespreking, welke gisteravond in het Algemeen Militair Te huis tusschen vertegenwoordigers van de voetbalvereenigingen H.R.C., Succes en Watervogels heeft plaats gehad, is een principieel besluit genomen om dezen zo mer een voetbalwedstrijd te houden tus schen een zoo sterk mogelijk samenge- gesteld „Heldersch elftal" (waarin ook plaats is voor Succes-spelers) tegen een sterke le klasser, waarschijnlijk Storm vogels uit IJmuiden. De datum van dezen wedstrijd staat nog niet vast, genoemd werden de data 18 Juli en 8 Augustus. De wedstrijd zal des avonds gespeeld worden; aanvang 7 uur. Binnenkort zal een nadere bespreking volgen (waarbij verwacht wordt, dat ook de H.F.C. Helder vertegenwoordigd zal zijn), om het elftal, dat ons district zal vertegenwoordigen, samen te stellen, alsmede om de definitieve organisatie te regelen. De heer P. Th. Luyckx heeft in deze de leiding genomen, de heer P. A. van Wensen heeft zich belast met het secretariaat. De uitslagen van de serie-wedstrijden der Bios-Boys luiden: DamclubKapitalia 2—9 V.O.P.Melkcentrale 21 Zondag 20 Juni, 10 uur: Bios-Boys,Spoorstraat. Maandag 21 Juni, half 8: V.C.J.C.Mulo-Handelsschool. Dinsdag 22 Juni, half 8: HarmonieC-Boys. Woensdag 23 Juni, half 8: ExelsiorFiscus. Donderdag 21f Juni, half 8: Raadhuis-Sociale ZakenOnderwijzers. Vrijdag 25 Juni, half 8: Boutje LosJ.V.C.-Veteranen. Wedstrijd no. 6 op Vrijdag 18 Juni. Modelsloepen B I en B II. Aantal deeln. 12. 1. Bootsman K. de Wit, Hr. Ms. Wachtschip, 25 pnt.; 2. Luit. ter zee 2e kl. C. W. T. Bn. van Boetzelaar, Kon. Inst., 19 pnt.; 3. Schipper H. Melchers, Hr. Ms. Wachtschip, 16 pnt.; 4. Luit. ter zee 2e kl. J. K. Kempees, Hr. Ms. Wachtschip, 12 pt. Fantasiesloepen. Aantal deeln. 4. 1. Opp.schipper H. J. Steijn, Hr. Ms. Schorpioen, 17 pnt.; 2. Boots man J. v. Aperen, Hr. Ms. Schorpioen, 11 pt.. nog enkele dagen voor den ouden lagen prijs. l'yl. 2 vl. 3 vl. 4 vl. alle 1.8Ö 2.45 3.80 4.95 kleuren HERMAN NYPELS' Kledingmagazijnen Den Helder Onberispelijke pasvorm Billijke prijzen Zondag 20 JUni Ned. Herv. Gcm. (Nw. Kerk, Westst 's Morgens 10 30 uur, Ds. F. W. j 7^' V.d. Pngi Westerkerk, (Helden der Zeeplein). Geen dienst. Geref. Kerk. (Julianapark). 's Morgens 8.30 uur, Ds. Mennen 's Morgens 10.30 uur, Ds. Meijnen •s Avonds 5.30 uur, Ds. Tollenaar Geref. Kerk (Rehoboth-Kerk). 's Morgens 10 uur, Ds. Tollenaar Heilig Avondmaal. 's Avonds 5.30 uur, Ds. Megnen Voortzetting H. Avondm. Dankz Oud Geref. Kerk (Hoogstraat). kzeggln? 's Morgens 10 uur en 's avonds 5.30 LeesdiensL uur uur Chr. Geref. Kerk (Steengracht). 's Morgens 10 uur en 's avonds 5 de heer J. Rebel. Herst. Evang. Luth. Gem. (Weezenstr.). 's Morgens 10.30 uur, Kerkdienst. Doopsgezinde Gemeente (Kerkgracht). 's Morgens 10 uur, Ds. P. j. Smldts Oud-Katholieke Kerk (Langestraat 76) 's Morgens 10 uur, kerkdienst. Evangelisatie (Palmstraat). 's Morgens 10 uur, Cand. J. B. Oskamp Gebouw Middenstraat 117. Zondagavond van 7—9 uur Openlucht, samenkomst Oude Helder. Evangeliesatiegebouw, Vijzelstraat: 's Morgens 10.30 uur, samenkomst Zondagmiddag 4 uur, straatpredikin® Molenplein Verschillende sprekers. 's Avonds 8 uur, samenkomst Leger des Heils. 10 uur v.m. Heiligings-Samenkomst 3.30 Openluchtsamenkomst. 8 uur n.m. Verlossings-Samenkomst Donderdagav. 8 u., Heiligings-samenkomst Hersteld Apostolische Zending Gemeenta Sluisdijkstraat hoek Schagenstraat. 's Morgens 10.30 uur, dienst. Kerk van Jezus Christus, Janzendw.str. 8 's Morgens 9.30 en 's avonds 5 uur Samenkomsten. HUISDUINEN Ned. Herv. Gemeente. Geen dienst. oud goud en zil ver tegen de hoogste waarde. Fa. Beemsterboer. Men verwijzing naar een in dit nummer voorkomende advertentie, verzoekt men ons de aandacht te vestigen op een vergadering', die Dinsdagavond 8.15 uur in het Evange- lisatiegebouw, Vijzelstraat zal worden ge houden, en waar de heer Anton Begeer zal spreken over de wenschelijkheid en de mogelijkheid van de levensvernieuwing. De heer Begeer, oud directeur van de Edelmetaalfabrieken, heeft zelf een zeer be wogen levensweg gehad, waarin hij allerlei treffende ervaringen doormaakte op het ge bied van verschillende levensbeschouwingen training van lichaam en geest, occulte onder vindingen, theosofie, yoga oefeningen enz, totdat hij door een bezoek aan Möttlingen tot verandering kwam. Over zjjn nieuwe leven zal hij Dinsdag avond vertellen. In de advertentie wordt nog medegedeeld, dat de toegang tot deze samen komst vrij is. Den Helder, VERZEKE EKERJNGS-CERTIFfcA CAAT H W nfi.r.424 OTmenkomstli At hrp.lIngMi v.n dr hoofdpoll., gr»loten door dt F» F.RP.FMSTF.RROFR.doof twmldd*- llng.»nde Firma O I>rl».«n Jrhrredlgd maktlaar la Avmuntlfn It Rolt.rd.m gelden At ond»r«i«.ndf Jrnormd» tooiwrrprn. ,o, het .chte, lad.r .aor.erp 4.„o,md, hrdr.( ,,„,1,t,4 „gen ..AM Dl»l« tooi tn tao „»|»«r daluot^ran «fgUi^T.n dit c^glficaat. rolfena achttntaandt candlHea. Ten name- van: .0, achter leder »oor.erp genoemde hedrsg eerrelrerd legen d .an na datum e.n afgth^.an dit rujiSr,.,. ,0lgen, achter». •van. CC&Zrty UUU^.S) Z Aanduiding der verzekerde voorwerpen: 1. 1f 7/> 3 De argelkoeten etjn In de hoefdpolla toldaaa. behoeft U meer te hebben voor Uw klok, horloge, collier of ring VANAF HEDEN is ieder artikel boven de f 5.- bij ons gekocht Ook hot breken van glazen en veren is in de verzekering inbegrepen Bovenstaand verzekeringscertificaat wordt bij ieder artikel boven de f 5.— uitgereikt en waarborgt alles. HEDEN toonen wij U een geweldige collectie HORLOGES en KLOKKEN, uitsluitend de nieuwste modellen NOG NOOIT was onze sorteering zoo groot. Door onze massa-inkoop, kunnen wij nu nog tégen de oude lage prijzen verkoopen. JUWELIER-HORLOGERIEN HELDER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 6