OPHEFFINGS-UITVERKOOP VAN WILLIGEN Stadsnieuws r MAANDAG en DINSDAG GESLOTEN Gemeenteraad Texel Heldersche motorrijder bij Franeker verongelukt De verjaardag van Z*K*H* Prins Bernhard Burgemeester Kamp brengt een hoera uit op de K.L.M. Naast hem W. Ch. E. Ede van der Pais, vertegenwoordiger van Min. v. Waterstaat, die het vliegveld opende. Vanavond onze Marine kapel voor de radio Mishandeling Denkt om uw kinderen Hazardspel in café Vechtpartij Diefstal Diverse overtredingen HERMAN NYPELS' In verband met de voorbereiding van onze zijn wij ZIET ONZE GROOT E ANNONCE VAN MORGEN WACHT MET UW INKOOPEN ZOOIETS KOMT NOOIT MEER TERUG KEIZERSTRAAT 60 Nog meer gestolen Beleediging Wederom Nederlandsch succes Steriliseer groenten in den zomer als ze goedkoop zijn Snel, zeker en vei- liq werkt U met WECK WECK-glozen zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid! _^WECK HULPWINKEL WESTSTRAAT Wederom mooi succes voor de Adelborsten Helder wint den Rauch- beker Rondom het conflict in Spanje Zal ook deze crisis weer doorstaan worden Zondag nog verschillende vluchten boven Texel 458 deelnemers voor de rondvluchten Rectificatie De heer S. Snel slipt over een tramrail en is aan de gevolgen van den val overleden. Ii den nacht van Zaterdag op Zondag is de heer S. Snel, fitter aan de Gas fabriek en wonende Tuinstraat 69, alhier met zyn motorrijwiel geslipt over een tramrail bij Franeker, als gevolg waar van liij zoo ongelukkig kwam te vallen, dat hij terstond daarna aan de gevolgen overleed. De heer Snel en zijn neef waren beiden per motor naar de T.T.-races te Assen ge weest en waren op weg naar huis. Beiden waren onbekend met den weg. Nabij Frane ker loopt blijkbaar een rail van de tram over den weg, althans de lezing van het ongeluk luidt, dat het motorrijtuig van Snel over een rail geslipt moet zijn. Snel kwam met zijn hoofd op den rail terecht en was vrijwel on middellijk dood. De heer Snel bereed een klein motorrijwiel, waarop slechts met matige snelheid gereden kon worden, zoodat het ongeval niet gewe ten kan worden aan roekeloosheid. De over ledene stond trouwens bekend als een beza digd motorrijder. De heer Snel, die 28 jaar oud was, laat een vrouw en een kind van 2 jaar achter. De begrafenis van het slachtoffer zal a.s. Woens dag te Wieringen plaats vinden. Morgen: de vlaggen uit. Morgen viert Z.K.H. Prins Bernhard zijn eersten verjaardag in ons land. In den korten tijd, dat hij deel uitmaakt van onze Koninkl. Familie, heeft hij het hart van ons volk door zijn ongekunsteld optreden gewonnen, is hij „onze Prins" geworden. Morgen kan men uiting geven aan zijn sympathie voor Prins Bernhard, door van zijn verjaardag een feest dag te maken. Morgen gaan de vlaggen uit, zij zullen met hun vroolijk gewapper, met hun levendige kleuren, het symbool vormen van onze feestvreugde. Het is een verheugend teeken, dat zoo- velen onze vlag opnieuw hebben ontdekt, dat er de laatste verjaardagen en feest dagen, straten waren, waar bijna huis aan huis de driekleur uitgestoken was. Het geeft de stad een feestelijk aanzien en men verzuime morgen niet Den Helder dit feestkleed aan te trekken. Het feestprogramma. Het feestprogramma, dat twaalf pagina's omvat en waarin de feestelijkheden van 's mor gens 10.15 tot 's avonds 10 u. vermeld staan, is aan de volgende adressen voor den prijs van 10 cent verkrijgbaar. Boekhandels Duinker, Spoorstraat; Bergman, v. Galen straat; Boendermaker, Koningdwarsstraat; Egner, Keizerstraat; v d. Haagen, Spoor straat; 't Noorden, St. Bossestraat; Schreuder, Koningstraat; Spruit, Kanaalweg; de Wit, Keizerstraat; Sustrath, Bloemstr., Tuindorp. Sigarenmagazy nen Mesker, Spoorstraat; v. d. Maden, Koning straat; Lassche, Keizerstraat; Stegehuis, Weststraat; Kok, Hoofdgracht; Blom, Dijk- straat; Keizer, Kanaalweg; Kikkert, Zuidstr. Depóts: Duinker, Oostslootstraat; Smit, Westgracht; Riedeman, Oranjestraat; Biegstraten, Corn. Ditostraat; Bres, Spoorgracht; Buis, Molen straat; Wed. Mondfrans, Jonkerstraat; Minne- boo, Vischstraat; Roomeyer, Polderweg; Kramer, Ruyghweg; Boogert, Keizersgracht; Riteco, Vosstraat; Heiligenberg, St. Bosse straat; Vlas, Ruyghweg; Uipkes, Brakke veld weg; Thijssen, Basstraat Czech, Corn. Dito straat; Jong kees, Paardenstraat. Carillon-concert en de Kon. Marinekapel. Wij wijzen nog op het zeer bizondere concert, dat morgenavond op het Helden der Zeeplein wordt gegeven door den Rotterdamschen beiaardier, Ferdinand Timmermans, in samen werking met de Kon. Marine-kapel. Wy vestigen er de aandacht op, dat hedenavond onze Marinekapel zal mede werken aan het NCRV-programma, dat ter inleiding van 's Prinsen verjaardag uitgezonden wordt. Met afwisseling van zang door de Kon. Mannenzangver. „Apollo", zal de staf ten gehoore brengen: Prins Bernhardmarsch, L. H. F. Leis- tikow; Oranje Boven, idem.; Oud-Hol- landsche Boerendansen, W. F. Siep; Love and live in Holland, Joyce-Leisti- kow; B. V. L.-Defileermarsch, opge dragen aan Z.Exc. den Lt.-Gen. L. F. Duymaer van Twist, L. H. F. Leisti- kow; Z.Exc. de Vice Admiraal F. L. Kruys, idem.; London Suite, E. Coates. Cartège étincelant, F. Popy; Vojacêk, Intermezzo, Z. Bayer; Onze Geus, L. H. F. Leistikow. Een bewoner van de Vroonstraat deed aan gifte, dat zy'n 8-jarig zoontje door 'n bewoner van de Hoogstraat is mishandeld. Door een bewoner van de Dijkstraat werd aangifte gedaan, dat tegenover zijn 8-jarig dochtertje en haar vriendinnetje, die Zater dagmiddag in de Donkere Duinen waren, door een onbekend persoon niet nader te noemen handelingen zijn gepleegd. Tegen een caféhouder is procesverbaal op gemaakt, wegens het gelegenheid geven tot hazardspel. Door een caféhouder uit de Keizerstraat werd Zaterdagavond de assistentie van de politie ingeroepen, daar er in zijn lokaliteit werd gevochten. Toen de politie ter plaatse verscheen trof men een persoon aan met een zestal snywonden in zijn gezicht, welke zich onder doktersbehandeling moest stellen. De dader was er reeds vandoor gegaan. Gisterenmorgen deed een bewoner uit de Reigerstraat aangifte, dat in den afgeloopen nacht by hem was ingebroken. De dief of dieven hadden zich toegang tot het perceel verschaft door den achterdeur en de geheele woning aan een nauwgezet onderzoek onder worpen. Een bedrag aan geld wordt vermist. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen ver schillende overtreders van arbeidswet, win kelsluiting enz., enz. KLEDINGMAGAZIJNEN DENHELDER Voor stad en omgeving hét aangewezen adres om betrouwbaar in te kopen GERARD WORM Natuurhistorisch Museum. Elke week: eiken Woensdagmiddag van 35 uur, eiken Zaterdagavond van 710 uur, den eersten Woensdag van elke maand van 810 uur, den eersten Zondag van elke maand van 3—5 u. Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder: 760.0 Temperatuur zeewater: 17.0 Temperatuur lucht: 14.9 Hoogste temperatuur lucht gisteren: 18.9 Laagste temperatuur lucht gisteren: 9.5 Hoogwater (heden) t 10.25 23.10 Laagwater (heden) 4.10 17.15 Hoogwater (Dinsdag) 11.00 23.50 Laagwater (Dinsdag 4.55 17.55 Licht op (heden) 21.56 Een winkelier van den Kanaalweg bemerkte Zondagmorgen, dat men in den afgeloopen nacht eenige goederen uit een uitstalkastje had ontvreemd. Door een bewoner van de Anemonestraat werd Zondag aangifte gedaan, dat een dames fiets, die op een erf achter zijn woning stond, was gestolen. Een bewoner van de Ooievaarstraat, ont dekte Zondagmorgen, dat men een zwart ko nijn, uit een hok op zijn erf had weggenomen. En tenslotte werd door een bewoonster v.an de Hoogstraat aangfte gedaan, dat uit haar tent, die op het strand stond, verschillende voorwerpen worden vermist. Een bewoonster van de Dahliastraat deed aangifte, dat zij door een bewoonster van de Weezenstraat werd beleedigd. De aanvullingsagenda voor de vergadering van den Raad der gemeente Den Helder op Woensdag, 30 Juni 1937, bevat de volgende punten ter behandeling: Ingekomen Stukken. Afschrift van een uittreksel uit het Koninkl. Besluit van 5 Juni 1937, no. 48, houdende goed keuring van het besluit van 27 April j.1. tot vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de vermogensbelasting. (Voorgesteld wordt dit stuk voor kennis geving aan te nemen). Algem. Politieverordening. Voorstel tot wijziging van de Algemeene Po litieverordening. Stroomlevering. Voorstel tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst voor levering van stroom voor de kustverlichting. Ter inzage. Ter inzage is gelegd het antwoord op de vraag van den heer A. Uithol inzake de plaat sing van werklooze arbeiders met overheids steun bij landbouwers. Zaterdag is de Kieler Woche onder prachtig zomersch weer geëindigd. Bij de Sharpies viel de beslissing ten gunste van onzen landgenoot Jac. Stap met zijn „All Weather", met flinken voorsprong kwam hij als eerste binnen voor zijn rivaal „Racker 3". Onze landgenoot, die in totaal 720 punten behaalde, heeft hierdoor be slag weten te leggen op den prys der stad Breslau, een zeer fraaie prestatie van den Amsterdammer. Gisteren werd de eerste race gezeild in den Starklasse-kamp. Hieraan werd deelgenomen door Bob Maas met de Ben 2. Italië en Duitschland namen ieder met 6 booten deel. Nederland, Frankrijk ei! Zweden ieder met 1 boot. Eerst op den tweeden dag kwam een be- zakte wegens pech aan zijn zwaard naar de 3e plaats af. De Italiaan Salata bezette de eerste plaats in 1 uur, 57 min. 22 sec. met 15 pt. (met de Denebola). 2. Vira met de Postilione (Italië) 1, 58,41,41 sec., 14 pt. 3. Ben 2 (Bob Maas) Nederland 1,59,12 met 13 pt. De overnaadsche twee van de Adel borsten heeft een mooi succes by de inter nationale roelwedstryden van „Ncreus" (Amsterdam) behaald. Hun ploeg won n.l. op zeer fraaie wyze, nadat zy in de serie als tweede aangekomen was, de finale van het nummer overnaadsche twee. Hier volgt het verloop van deze finale: Aan den start verschenen: De Hoop, Posei- don, Adelborsten, Nereus, De Amstel. De felle strijd ging op het tweede gedeelte van de baan tusschen de Adelborsten en de Amstel. De andere ploegen konden het tempo niet bijhouden, hoewel Poseidon en de Adelborsten geruimen tijd om de tweede plaats hadden gestreden. De Adelborsten wonnen het in den eindspurt met een meter verschil voor de Amstel. Uitslag: 1. Adelborsten J. W. Wolters (boeg), J. van As (slag) en D. R. de Jong (stuur), in 8 min. 43 sec.; 2. Amstel op één meter; 3. Poseidon; 4. Nereus; 5. De Hoop. Een sensationeele 43-overwinning in Hoorn. By een ten&peratuur, die beter geschikt was voor waterpolo dan voor voetbal, is Zondagavond de finale voor den Rauch- beker gespeeld. Ondanks de hitte is het een zeer spannende wedstryd geweest, want twee minuten voor tyd scoorde Ver meulen de gelykmaker, zoodat verlengd moest worden. Even na het begin van de tweede helft der hervatting maakte Kiese- wetter, die na de rust op de middenvoor plaats was geen spelen, het winnende doel punt. De eerste helft was, na slecht spel van beide partyen, ingegaan met een 30-voor sprong voor Hollandia. Na de rust zagen we evenwel een Helder-elftal, dat hard werkte niet alleen, maar ook goed spel te zien gaf. De Horineezen werden geheel overspeeld. De invallers bij de withemden hebben heel goed werk gedaan, denken we slechts aan het goede werk van het backstel J. SmitWolf de Jongh, terwijl P. Hoebe, nadat Kiesse- wetter middenvoor was gaan spelen (wat hem heel goed afging) een goede spilpartij ver tolkte. De wedstryd. begon met eenige goede Holl.-aanvallen, die alle op niets uitliepen. Na een kwartier gaat een vliegend schot van Godschalk net over. Het spel bij de withemden wil nog niet erg en Holl. is nu positief sterker, wat ze ook in doelpunten weet uit te drukken, want na een goed aangegeven bal van den linksbinnen geeft de middenvoor, met behulp van den paal Hollandia de leiding, terwijl twee minuten later de stand, middels een penalty wegens hands, op 20 wordt gebracht. De roodwitten blijven overheerschen, Helder bepaalt zich tot enkele uitvallen. Drie minuten voor tijd maakt de midden voor uit een voorzet van den rechtsbuiten met een kopbal het derde doelpunt (30). De tweede helft zou een heel ander beeld geven, want door dat Holl. gaat verdedigen komen de withem den sterk in de meerderheid, waarvan een aantal corners het gevolg is, maar de wit zwarte voorhoede is nog niet erg gelukkig met schieten, totdat Godschalk uit een voor zet van Bijl, na 25 minuten spelen de achter stand verkleind. Maar ook Hollandia zit niet stil, want aan den anderen kant kon Kenter zich de han den warmen aan een hard schot van den rechtsbuiten. Er wordt nu flink gewerkt en na 40 minu ten wordt dit beloond met een doelpunt van den voet van Kiesewetter. Alles wordt erop gezet om den gelijkmaker te krijgen. Twee minuten voor tijd is het Vermeulen, die uit een fcorner van De Vries, welke in gevallen was voor Godschalk, hierin slaagt. De verlenging. Volgens het reglement moest er 2 X 7 Va minuut verlengd worden. Bij het uittrappen schopt Kenter in den grond, maar de midden voor mist voor open doel. Dan kan de Holl.- keeper met veel moeite een schot van De Vries stoppen, waarna gedraaid wordt. Twee minuten hierna brengt Kiessewetter, na mooi driehoekspel met Bijl en Vermeulen! den stand op 34, waarmee ook het ende komt; een uitslag, die volkomen verdiend is en de verhouding uitstekend weergeeft. Het was de heer Delvaux, voorzitter van den N.H.V.B., die na een geestig spreechje, r\ is we opnieuw de aandacht vragen voor hetgeen zich rondom het conflict in Spanje afspeelt, dan is het omdat de ontwikkeling van den toestand daar voor Europa van de grootste beteekenis is. De non-interventie is tengevolge van het jongste conflict weer in een crisis ge. komen, waarvan de groote vraag is of zy er door zal komen of dat zij aan haar kwaal den dood zal sterven. In ons nummer van Zaterdag heeft men een uittreksel gevonden van de redevoeringen door Chamberlain en Eden in het Lagerhuis gehou den, waaruit duidelijk gebleken is, hoe het de bedoeling van de beide Engelsche staatslieden is, de non-interventie in Spanje te redden. Eden's rede is een verdediging geweest van de Britsche politiek in Spanje. Een politiek, die nogal eens critiek heeft uitgelokt, omdat men ze te slap vond en teveel achter de feiten aan komend, maar een politiek, dat valt niet te ontkennen, die de bedoeling heeft gehad, ten koste van alles, den vrede in Europa te be waren, het Spaansche conflict te localiseeren. Het „Hbld." schreef dan ook dezer dagen in een beschouwing o.m.: Ware Engeland er met zijn rustige, zelfbe- heerschte, inderdaad wel eens achter de feiten aanloopende politiek niet geewest, misschien zou het telkens dreigende Europeesche conflict niet te verhoeden zijn geweest. Londen heeft steeds weer in den loop der jongste jaren de kwade gevolgen van het uit den band sprin gende Berlijn en Rome, waar de openbare mee- ning alleen maar door dynamische uitingen be vredigd wordt, trachtten te beperken. Het heeft dit stellig niet uitgelokt. Nu valt niet te ontkennen, wij hebben daar vroeger al eens op gewézen, dat Engeland niet uitsluitend gehandeld heeft in het belang van. Europa, maar dat in dit streven naar den vrede, ook een sterke egoïstische tendenz zat, omdat Engeland bij conflict er slechts op ver liezen kon. In verband hiermee heeft Lloyd George dezer dagen in het Lagerhuis de regeering aangeval len. Hij verweet Eden: Duitschland en Italië zonden, het non-itnerventiepact ten spijt, man schappen en materiaal naar het „witte" Span je, zij kozen openlijk partij voor Franco, terwijl Groot-Brittannië dit alles gedoogde onder het mom eener neutraliteit, die door Berlyn en Rome niet werd gerespecteerd. Volgens Lloyd George zou men moeten kiezen tusschen een versterking van het non-interventie pact of het annuleeren er van, met het gevolg, dat de beide oorlog voerende partijen materiaal zouden kun nen koopen waar ze het maar kunnen krij gen. Hij vond het een betreurenswaardig alterna tief, maar tenminste een oplossing. Het resul taat van de non-interventie is thans, naar hij meende, dat ongeveer 100.000 Duitschers en Italianen Franco helpen. Het zou niet verstandig zijn als de Engelsche regeering gehoor gaf aan het voorstel van Lloyd George, omdat de toestand, zooals hy op verre te verkiezen is boven het geheel loslaten van elke contróle, waardoor een botsing onge twijfeld onvermijdelijk is. Gister hebben, naar wij vernemen, ook nog ongeveer 100 personen van de gelegenheid ge bruik gemaakt dm een pleziervlucht vanaf ons nieuw vliegveld te maken, waarvoor één K.L.M.-vliegtuig nog aanwezig was. Ook nam men in den loop van den dag nog enkele andere vliegtuigen waar. De drukte op de Vlijt viel nu niet direct mee, bij het heerlijk weer trokken bosschen en strand te veel belangstelling. Vooral aan het Westerslag waren zeer veel personen. Van- de practische fietsenstalling aldaar werd een zeer druk gebruik gemaakt, hoewel nog honderden fietsen in de duinen waren neer gelegd. Ook de consumptietent maakte goede zaken. Men seint ons van het Vliegveld te Texel: het aantal personen, dat in de twee afgeloo pen dagen pleziervluchten met de vliegtuigen van de K.L.M. over Texel heeft gemaakt, is totaal 458. Zaterdag 346 en Zondag 112. Ook is het eerste buitenlandsche vliegtuig gisteren op het vliegveld gearriveerd. In 't verslag van den luchtvaartavond in Pen's Bioscoopzaal is een abuis geslopen, dat wij even willen herstellen. Bij de rede van den heer van der Pauw staat vermeld, dat de K.L.M. 100 man personeel heeft; men zal be grijpen, dat dit onjuist is, deze Maatschappij heeft namelijk niet minder dan 1200 personen in vasten dienst. «UMtaV Roh 1M, een be" dcn beker aan aanvoerder Kiessewetter over- snssing. Bob Maas leidde aanvankelijk, doch handigde. De advertenties van de zeventien winkeliers, waar U de Profijtbonnen ontvangt, zullen voortaan voorzien zijn van onderstaand merkje:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 6