Ziekenfonds „T exel" len roode das wat een pijn.' me Onderwijzers gaan actie voeren Dobbelmcmn lékker-tiran! Een kranige oude heer Lezing wethouder v. d. Vaart Nieuw Instituut voor Heilgymnastiek en Massage Texelsch nieuws De feestmiddag in de zaa van Pen De Radio Jazz-Voca!eans De autonummerjacht en de reep Chocola Helders Mannenkoor Wie krijgt de Jongens- of Meisjes fiets Voor behoeftige gezinnen Opening Fancy Fair ten bate van de S.V. Texel 10-15-20 is iets, waar mannen met smaak niet van houden. WILLEKEURIGE TABAK is mannen met smaak niet van houden. Een rustige das en een pijp geurige tabak, dat zijn dingen waar man nen met smaak van houden. Met dassen hebben wij niets te maken. Met tabak des te meer. Wij maken de geurigste: IBIS! De volksvisch is te duur INGEZONDEN Uoet&al Neem daar nu eans een paar "AKKERTJES** voor en tot Uw verbazing en welbehagen zal de pijn verdwijnen. AKKER-CACHËTS helpen uitstekend bij Rheumatiek, Rheuma- tische zenuwpijn, Lendenpijn, Spit, Spier pijn, Gevatte Koude, enz, "AKKERTJES" kosten slechts 52 cent per 12 stuks Overal' Personeel van het plaatselijk L. O. gaat huls-aan-huis corpertagetocht houden. Gisterenavond heeft in café Postbrug plaatsgevonden de vergadering der plaatse lijke onderwijzers, waarover wij reeds eerder schreven en welke ten doel had een actie te beramen tegen den noodtoestand op de lagere school, ook in onze eigen gemeente. Het waren een 50-tal onderwijzers, die gehoor gegeven hadden aan den oproep en hiermede blijk gaven in te stemmen met de plannen om zoo mogelijk op de verantwoordelijke Instanties pressie uit te oefenen, teneinde te komen tot meer ge zonde verhoudingen op de lagere school, voornamelijk terzake het volproppen der klassen met een veel te groot aantal leerlingen. De heer De Stigter. Het was de heer H. C. de Stigter, voorzit ter van de plaatselijke afdeeling van den Onderwijzersbond, die een gloedvol betoog hield over dit inderdaad wel zeer actueele probleem. Hij schilderde op suggestieve wijze den noodtoestand, waarin zich de school thans bevindt en wees in dit verband tevens op de ontstellende onwetendheid van tal van ouders. Nog te veel gaat men van het standpunt uit, dat het niet zóó erg is als wel voorge steld wordt, terwijl het dit integendeel wél Is. De heer De Stigter citeerde van de, in ons blad reeds aangehaalde brochure, eenige pas- sage's, en ontleende eveneens aan de beschou wing der „Heldersche Courant" enkele ge deelten. Vervolgens deelde spr. mede, dat de wet houder van onderwijs, de heer W.. de Boer tot zijn spijt niet in staat was aanwezig te zijn, doch las van hem een zeer sympathiek inge zonden schrijven voor. Van dit schrijven vermelden wij o.a.: ik meen goed te doen U langs dezen weg mijn warme sympathie te betuigen met de actie der 6 groote onderwijzers-organisaties ter verlaging der leerlingenschaal. Het wil mij voorkomen, dat ter bereiking van het doel vooral ook de massale mede werking der ouders, beter nog, van heel onze bevolking, noodig zal zijn. Om dit in onze gemeente voor te bereiden, zal het gewenscht zijn de voor deze actie uitgegeven brochure hier zoo ruim mogelijk te verspreiden. Het zal stellig niet beter kunnen gebeuren, dan door de leerkrachten by het lager onderwijs zelt. Het kan niet anders, of deze daad zou indruk maken. Van harte hoop ik dan ook, dat gij allen TT hiervoor beschikbaar zult stellen. Na voorlezing van dit schrijven van een onderwijs-autoriteit, die het wel zeer goed met de lagere school meent, werden de aanwezigen uitgenoodigd zich op te geven voor de morgen in den Haagschen Dierentuin te houden protestmeeting, waarvoor zich een groot aantal leerkrachten opgaven. Huis-aan-huis actie. Volgens de bespreking over de te houden colportage met de meergenoemde brouchure. Na eenige discussie werd het besliut ge nomen, dat dit inderdaad zal geschieden door het plaatselijk onderwijzend personeel en wel door een actie huis-aan-huis.. Ook hiervoor gaf zich een groot aantal personen op, zoodat men er van overtuigd kan zpn, dat de brochure in een groot aantal handen komt. Wie zich alsnog wenscht te laten noteeren vciÉf dit doel, kan dit doen aan het adres van den heer H. Korrelboom, Buys Ballotstraat 23 en den heer H. J. Marinus, Ruyghweg 21. Maandagavond wordt een aanvang gemaakt met de colportage. Maandagavond zal men de veelbesproken brochure ter hand gesteld krijgen. Spreken wij hier het vertrouwen uit, dat de ouders overtuigd zullen zijn van het groote belang, dat hier op het spel staat en dat zij hun medewerking inzake het behoud van een goede lagere school niet zullen weigeren. Het gaat hier om een bezit, dat voor de toekomst van een nieuwe generatie van het grootst mogelijke belang geacht moet worden. De „Hokij", zooals de overdekte ijsbaan op Houtrust te 's-Gravenhage bij afkorting heet, mocht zich den eersten dag van haar open stelling voor het publiek in groote belangstel ling verheugen, zoo lezen wjj in de Haagsche Courant. Een aardig geval van gezondheid en kracht vertoonde de heer A. van der Voorde uit Den Helder, die, hoewel reeds 63 jaar, op de fiets van Den Helder vertrok en van 10 tot 6 uur slag reed op 3 meter breedte, om daarna naar zijn hotel toe te gaan. om den volgenden dag weer fit te zijn, teneinde per fiets naar Den Helder terug te keeren! Zooals we eenige *weken geleden reeds medegedeeld hebben zal wethouder P. S. v. d. Vaart op uitnoodiging van de Midden- standsvereeniging „Den Helder" een causerie houden over de electriciteitstarieven in onze gemeente. Deze causerie zal plaats vinden Maandag avond a.s. om half negen in het vergader lokaal van genoemde Middenstandsvereeni- ging in het Gemeentelijk Lyceum aan de Hoofdgracht Van den heer C. W. Boonen, Stationsstraat 7. De heer C. W. Boonen, die dit jaar het diploma als masseur en heilgymnast verwierf, heeft ons dezer dagen zijn instituut voor massage en heilgymnastiek, dat hij in de Stationsstraat no. 7 ingericht heeft, getoond We waren verrast een dergelijk goed ge outilleerd instituut aan te treffen, 't Instituut neemt twee vertrekken in beslag: het eerste is bestemd voor massage en bestraling en daar vinden we een Biosol-hoogtezon, een lichtbad of -boog, een mininlamp met rood, wit of blauw licht voor plaatselijke behan deling. Voorts liet de heer Boonen ons een toestel zien voor vibro-massage, dat gebruikt wordt voor pijnpunt-behandeling. De masseer tafel, die den inventaris van dit vertrek com pleteert, is vervaardigd door de fa. Boot, alhier, evenals de overige gymnastiektoe stellen. Het tweede vertrek is geheel ten dienste van de heilgymnastiek ingericht. We vinden er o.m. een Zweedsch wandrek, een spiegel voor het controleeren van de richtingsproeven, een strekapparaat met „psychologisch karak ter" en een stel ringen. Zoowel de inrichting van het geheel als de aard van de toestellen, enz., hebben ons de overtuiging geschonken, dat hier serieus aangepakt is en...... dat er perspectief in zit. De heer Boonen zal slechts die patiënten behandelen, welke door den huisarts naar hem verwezen worden, behalve natuurlijk voor de sportmassage. Vermelden we nog, dat de heer Boonen bevoegd is de volgende afwijkingen te behandelen: houdings afwijkingen, ruggegraatsverkrommingen, X-, O- en sabelbeenen, platvoeten, ademstoornis- sen (chron. bronchitis en asthma) .storing van beweging, rheumatische aandoeningen (ischias), verschillende buikstoornissen, vet zucht en circulatiestoornissen. De heer Boonen is lid van de Ned. Verg. voor Massage, Heilgymnastiek en Sport massage. En de „Kings of Swing" Casino brengt Zondag een extra attractie op Jazz-gebied. Behalve de in Den Helder zoo bekend geworden Band van Ab. Davidson and his „Kings of Swing",-'die met een keurige, bezetting en groote verscheidenheid van in strumenten, reeds eenige keeren en met veel succes hier zijn opgetreden, zullen ter afwisseling van den dans, de van de Radio bekende Jazz-Vocaleans Johnny and Jonei zich doen hooren in hun Jazz-nummers, waar mede zij in Theater Tuschinsky te Amster dam, Pschorr te Rotterdam en verschillende andere steden veel succes oogstten. Doch niet alleen in Holland, ook te Oslo werden deze Hollandsche jongens als „Jazz-singers bij uitnemendheid" met groot enthousiasme ont vangen. Zij treden Zondag zoowel 's middags als 's avonds op. Men zie de advertentie. We hebben met het adres, waar morgen middag de reep chocola te krijgen is voor alle jongens en meisjes, die vijftig autonum mers hebben, verkeerd gemeld. Het is niet de winkel van Lido, maar in de Bensdorp winkel, Spoorstraat 87, dat de jongens en meisjes morgenmiddag hun reep kunnen halen. Dir. A. J. Leewens. Genoemde liedertafel stelt zich voor op Maandag 15 November in Casino het jaar- lijksch najaarsconcert te geven. Medewerking zal worden verleend door de bas-baritonzanger Alb. van Weelde, terwijl mevr. NymeijerMoorman zich als begeleid ster wederom belangloos ter beschikking stelt. Als solist zal optreden onze stadgenoot, de heer Geert de Boer. Voor den heer De Boer is dit optreden, na zorgvolle opleiding bij verschillende zangpae- dagogen thans van Louis van Tulder, een debuut! Het strekt ongetwijfeld Held. Mannenkoor tot eer, dezen lyrischen tenorzanger volledige ge legenheid te geven zijn gaven voor het Hel- dersch publiek te kunnen ontplooien! Het koor zelf zingt o.m. de beide nummers, waarmede zij op het Nat. Concours, te Zeist, op 3 Oct. 1.1. een len prjjs, in de le afd. be haalde, terwjjl als eer aan den onlangs gestor ven toonkunstenaar Bern. Diamant, diens „Sanctus" als openingsnummer voor het pro gramma zal worden vertolkt. Het mooie, doch veeleischende „Les Proscrits" (de bannelin gen) van Gevaert, het imponeerende „In 't Woud" van Richard Hol in welk nummer dê bas-solo door den heer Van Weelde zal worden gezongen, gesteund door de suggestieve piano begeleiding van mevr. NymeijerMoorman, zal het programma worden gecompleteerd. AANRIJDING. Gisteren vond voor het Koninklijk Instituut voor de Marine een aanrijding plaats tusschen een taxi en een vrachtauto. Van de taxi werd het achterspatbord beschadigd; persoonlijke ongevali-n kwamen niet voor. Over de oorzaak tast de politie momenteel nog in 't duister. MISHANDELING. Door een bewoner van de Artilleriestraat werd bij de politie aangifte gedaan van het onaangename feit, dat hij door een anderen bewoner van die straat was mishandeld. Een onderzoek wordt ingesteld. Ja, dat is een vraag, die volgende week beantwoord zal worden. Maar een van de jongens of meisjes, die Woensdagmiddag den Kindermiddag in hotel „d'Oranje- boom" bezoeken, zal de gelukkige be zitter worden van een fijne jongens- of meisjesfiets, ter waarde van ongeveer 25 gulden. Het wordt een middag van gezond genieten, van spanning om de goochelarij, van pret om de sprekende pop Greetje en van mee ge nieten met „Repelsteeltje". Wacht niet tot het laatst met het koopen van kaarten, want de zaal wordt uitverkocht. De toegangsprijs voor onze abonné's en hun kinderen bedraagt 20 cent per persoon. Voor niet-abonné's en hun kinderen 30 cent per persoon. Goedkoop© autobussen. Goedkoope autobussen zullen van de ver schillende dorpen naar Den Burg rijden en direct na afloop weer terugrijden. Men kan zich daarvoor ook bij de agenten opgeven en de vervoerkosten aan hen betalen. Een retour kost van: OudeschildDen Burg Den HoornDen Burg De WaalDen Burg OosterendDen Burg De KoogDen Burg De CocksdorpDen Burg 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.25 Nu de samenvoeging van de fondsen Oude schild en „Texel" een feit is, meent het be stuur, dat het tijd wordt de leden eens op de hoogte te brengen met hetgeen veranderd is. De Texelsche ziekenfondsen zijn indertijd opgericht als onderdeel van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Na de op richting liet de Maatschappij zich echter niet veel gelegen liggen aan de kleine Texelsche fondsen, waardoor de besturen zelfstandig gingen optreden en verschillende misstanden ontstonden. De leden eischten hoe langer hoe meer, voor de dokters en specialisten waren geen grenzen, omdat toch alles afzonder lijk betaald werd, zoodoende werkten de fondsen wel prachtig, maar de besturen zaten voor de moeilijkheid, om telken- jare maar van hetzelfde geld mee te doen. Door de griep, dit voorjaar, en het buiten gewoon groot aantal opnamen, daarvan het gevolg, zag het bestuur van Ziekenfonds „Texel" zich genoodzaakt enkele bezuinigin gen aan heeren huisartsen voor te stellen: daar deze bezuiniging niet van een kant kon komen werd voor de specialisten de hulp van de Maatschappij ingeroepen. Waarop de Maatschppij voorstelde: samen voeging der drie Texelsche fondsen. Oude schild en Den Burg waren het daar reeds over eens en werden door de plaatselijke besturen afgevaardigden benoemd voor een hoofd bestuur is als volgt samengesteld: D. E. W. C. Boswijk, arts, voorzitter. P. Boom, Oudeschild, secretaris. S. R. Vellenga, arts, penningmeester. G. Michels, De Koog, administrateur. D. H. Hellema, arts; W. H. v. Dommelen, arts; T. Dogger en W. van Heerwaarden, commissarissen. Door de Maatschappij werden overeenkom sten gemaakt met de specialisten, huisartsen, welke beneden de bedragen liggen, welke tot nu toe werden uitgekeerd. Het verplegings- fonds werd gevoegd bij het Maatschappij Ziekenhuisverplegingsfonds Den Helder. Voor alle andere uitgaven werden bedragen vast gesteld. De nieuwe contributieheffing. Het gevolg is, dat het ziekenfonds met ingang van 3 Januari a.s. een contributie zal heffen van 25 cent voor personen bo ven 18 jaar, 12 cent cent voor personen van 1618 jaar en 7 cent voor perso nen beneden 16 jaar. Voor Oudeschild be- teekent dit 1 cent per persoon en per week verhooging, voor „Texel" een ver laging van 2 cent per persoon en per week. Tekorten kunnen bfc' de nieuwe regeling niet meer voorkomen. W(jziging van den weistandsgrens. Een van de voorwaarden door de Maat schappij geëischt was terugbrengen van de weistandsgrens voor gezinnen op l«uu. verhoogd met 100.— per kind tot totaal 2000.Voor alleenstaande personen 1200.Hierop moet controle worden uit geoefend. Deze wijziging in de weistandsgrens vloeit hoofdzakelijk voort uit de nieuwe overeen komst met de specialisten, welke eerst wei gerden voor een lager tarief te gaan behan delen, zoolang er volgens hen een groot aan tal personen in de Texelsche ziekenfondsen was, dat niet voldeed aan art. 1 van het reglement, welk als volgt luidt: Het doel van het Ziekenfonds is om bij wijze van onder linge verzekering aan personen, die door hun maatschappelijken toestand niet door eigen middelen op de gewone wijze behoorlijk in geneeskundige hulp kunnen voorzien, te ver strekken: Genees- en heelkundige hulp door huisartsen, klinische en politieke hulp door specialisten te Den Helder of voor specialis men, die te Den Helder niet vertegenwoor- digd zijn te Alkmaar, enz, enz. Ook personen, aangeslagen in de ver mogensbelasting, zullen geen lid meer kunnen wezen van het ziekenfonds. Bij verschillende leden zal een onderzoek worden ingesteld, zij die niet langer lid kun nen blijven zal tot 1 Januari a.s. gelegen heid worden gegeven zich op andere wijze te verzekeren, na 1 Januari zal hun lidmaat schap eindigen. Door de verschillende besturen is om tot deze reorganisatie te komen, veel werk ver zet. Voor. oogen werd gehouden het zieken en verplegingsfonds goed te maken voor menschen die voldoen aan art. 1 Hoe de werking zal wezen, moeten we af wachten; nu echter wederzijds iets is toege geven, zal het wel ongeveer blijven zooals het was. Evenals in vele plaatsen van ons land, wordt hier op Texel een damescomité gevormd (onder leiding van mevr. Kamp) dat ten doel heeft bij de geboorte van een Nederlandsch prinsje of prinsesje luiermanden te verstrek ken aan gezinnen, van minder gegoeden, waar in dezelfde maand een baby wordt verwacht. De bedoeling is voor dit doel een inzameling te houden, waarbij bepaald is, dat niet meer dan 25 cent gegeven mag worden, opdat een ieder in de gelegenheid zal zijn voor dit doel te kunnen bijdragen. Ook zal het comité gaarne handyverken ontvangen van dames, die hiervoor tijd en gelegenheid hebben. Het comité zal zich met doktoren en ver loskundige in verbinding stellen. s Avonds laat of bij de wekker Altijd smaakt die INDO lekker cent. Een goed begin. Bruto ontvangst van 227. Met een rondgang door Den Burg verleende gisteravond Texelsch Fanfarecorps zijn'mede werking aan de oud-Texlsche Jaarmarkt, die thans in Hotel Texel wordt gehouden en waarover wij reeds het een. en ander hebben medegedeeld. Na de rondgang gaf het corps nog enkele nummers in de groote zaal van Hotel „Texel" ten beste, waarna de officieele opening plaats had. Eerst werd 't woord gevoerd door den voorz. van het comité, den heer Parlevliet. Spr. richt te een hartelijk woord van welkom tot alle genoodigden in 't bizonder tot den heer en mevr. Kamp en tot Weth. Kager, 't deed hem zeer veel genoegen dat het Dagel. Best. dezer gemeente belangstelling toonde, voor deze Fancy-fair, 't Comité had ongetwijfeld niet zoo prettig aan de voorbereiding van de Jaar markt kunnen werken wanneer ze niet de volle medewerking van het Gem. Best. had ondervonden. Spr. wees er verder op, dat het doel van deze 4-daagsche Fancy-fair was, het versterken van de berooide kas van de Sport- vereen. en verzocht het publiek op prettige wijze feest te vieren doch niet door luidruch tigheid, vooral buiten de zaal, de goede orde te verstoren. Toespraak burgem. Kamp. Hierna verkreeg Burgem. Kamp het woord. Reeds tweemaal in een kort tijdsverloop, zei spr. heb ik het woord voor de Sportver. ge voerd. Eerst was dit bij uw succesvollen wed strijd bij overgang naar de 3e klasse en later bij een jubileum. Ik heb daarom geaarzeld, voor ik op mij nam op deze Jaarmarkt op nieuw te spreken. De opzet evenwel van een oud-Texelsche Jaarmarkt bracht een geheel nieuwe gedachte naar voren. Ge geeft n.1. met uw Fancy-fair den Texelaars nog eens een overzicht hoe het vroegr is geweest in een tijd waarvan slechts de oudjes onder ons nog iets weten. Dit streven moeten wij prijzen zoowel uit Historisch oogpunt als voor t vreemdelingenverkeer is een dergelijk werk van belang. Burgem. Kamp vertelt dan ver der hoe hij Woensdagavond tegen het sluitings uur eens even in de zaal een kijkje is gaan nemen, hij had gemerkt, dat alles, in tegen stelling met hetgeen men anders bij zulk een opzet gewoonlijk ziet, vrijwel klaar was. Spr. had toen respect gekregen voor de leiding. Hij sprak den wensch uit dat de financieele resultaten bevredigend zouden zijn en sloot met het verzoek een driewerf Hoera op de Sportver. uit te brengen, aan welk verzoek spontaan werd voldaan. Na de oficieele opening gaf Tex. Fanfare corps nog een paar nummers ten beste en kregen eerst de genoodigden gelegenheid de Jaarmarkt in Oogenschouw te nemen, en daarna kreeg het met ongeduld wachtende publiek toegang. Verder had de avond een gezellig verloop, bizonder druk was het nog niet, grooter toe loop mag men verwachten voor de laatste dagen der Fancy-fair, maar toch bleek na sluiting, dat er een bruto ontvangst was ge maakt op dezen eersten avond van ruim 227.—. W' Wij lezen in „De Ned. Vischhandel", uitgave van den Ned. Bond van Kleinhandelaren in het Visch- en Haringbedrijf In ons nummer van 16 Oct. j.1. schreven wij een S.O.S. naar aanleiding van de hooge vischprijzen In de IJmuider Courant van dienzelfden dag vinden wij een bevestiging van hetgeen wij schrijven, n.1.: Dinsdagmorgen was de Gerberdina Johanna IJM. 39 aan den afslag met 1300 manden haring. Dinsdagmiddag ging de Gerberdina Johanna weer naar zeeen Vrijdagmorgen lag de Gerberdina Johanna weer aan den kant, ditmaal met 1100 manden haring, dia dus in niet veer meer dan een etmaal ge vangen moeten zijn. Ik heb den laatsten tijd meer dan eens gewezen cp de rijke haringvangsten in dit seizoen. Men zal misschien zeggen „je wordt vervelend", maar ik laat dit onderwerp nog niet los, want dit geval met de Gerberdina Johanna is te interessant. Ik hoorde, dat de eerste trek slechts 30 manden opleverde. Toen werd het weer wat rumoerig, maar de schipper vond dat het net toch maar overboord moest; toen men even later keek, bleek dat de lijnen naar elkaar toe waren gekomen. Zou er wat haperen onder water? Halen! riep de schipper. En men haaldei een trek van 700 manden. Dat is een goede 25.000 kg. Is dat visch vingen of niet? En zoo besomde de Gerberdina Johanna in één week 5700, waarmede deze boot de 60.000 voor de Vem-booten volmaakte. De berichten in de bladen over den grooten vischaanvoer in JJmuiden hebben velen op een dwaalspoor gebracht en daar moet ik ook eens wat over zeggen. Inderdaad, er wordt veel visch gevangen den laatsten tijd. Maar wat is dat voor visch? Het is al haring en makreel wat de klok slaat. Ik geloof niet, dat ik zoo ver mis ben, als ik het aandeel van deze beide soorten schat op 4/5 van den totalen aanvoer. Met den aanvoer van de andere visch- soorten is het hopeloos mis, met het gevolg, dat de prijzen schrikbarend hoog zijn en de binnenlandsche handel dientengevolge dag in dag uit met de grootste moeilijkheden te kampen heeft. Het vischetende publiek kan maar niet begrijpen, dat de visch zoo duur blijft, want er komt toch zooveel visch in IJmuiden! Er is veel vraag naar alle soorten Noord- zeevisch, voroal naar braadschelvisch, maar niet voor 10 12 gld. per kist en de omstan digheden waren van dien aard, dat de meeste vischkoopers niet meer dan de helft van hun bestellingen hebben kunnen uitvoeren. Door ons overgenomen. Red. H. C. AGENDA BEDRIJFSCOMPETITIE. Zondag 7 Nov. 10 u. Z.V.S.V. 2—Post. 12 u. R.K.V.V.H.Nieuwediep. „HULP VOOR ONBEHUISDEN." De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam heeft, zooals bekend is, naast overheidssteun ook nog vele particuliere gif- n noodig om hare omvangrijke hulpver leening op peil te kunnen houden. „oDat„deze huIp verleening inderdaad om- ?"J u 1S' bli-ikt o m- uit het feit, dat in - ep ember j.1. in de asyls en internaten der L3r®®niging (Gezinsverpleging inbegrepen) o< nachtverblijven en verpleegdagen wer den verstrekt of gemideld 755 per dag. "Hulp voor Onbehuisden" vraagt thans najaarsgiften voor de a.s. winterhulp. Wie u een gift zendt, helpt vér over de 700 volwassenen en kinderen van alle gezindten. ln no°d verkeerden toen zij met het werk in aanraking kwamen en voor wie dat oogen- vaak een lichtpunt werd in het ongeluk. „?Te.t ndres der Vereeniging „Hulp voor On- behuisdenis: van Neckstraat 2. Amster- c': Postgiro: No. 32534; Gem. giW Amsterdam: V. No. 207.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 6