Dr.W.F.J.v.Waveren AMBACHTSSCHOOL Het Couponhuis, HET COUPONHUIS RHOER VAN DAM Openbare Vergadering ■k" KOFFIE H/1G NUTTIGE St. NIC0LAAS- GESCHENKEN -m Prachtige Coupons Dinsdagmiddag geen spreekuur LAATSTE WEEK! IJ WONEN IN DEN MELDER IJ KOOPEN IN DEN MELDER Algemeene Begrafenisvereeniging „Den Helder" %?SL R F.C.-Ajax 2-1 Dinsdagmorgen 9 uur begint onze Witte Stad" LAGERVELD Even kijken •EDKOOPERKeizerStraat 78- Het bekende Stoffenpaleis Alléén KONINGSTRAAT 55 op MAANDAG 29 NOVEMBER 1937, „Oude en Nieuwe Begrafenisgebruiken" EET-MEERVISCH- PRO R AG AN DA-AVOND 'b Laat ons toch ver standig zijn en bij een opkomende verkoudheid zonder aarzelen direct 4 ASPIRIN nemen. Aspirin D.F.C.-K.F.C. 0-0 Stormvogels-Blauwwitl-2 Feyenoord-Haarlem 8-1 Nogmaals: voor het voetlicht H S.V., De Lyceïst en H.K.C. De VERLOTING zal plaats hebben op Woensdag a.s., des n.m. 2 uur in de School. 1000 coupons %vXha èft. Jticolaaó-aanfUeding A.s. Haco Trekking 29 Nov. jjutleAtje, Wanneet ilapelocoheid en hooge Uoeddbuk hun loaai- ichuivfndc 3km (akn hooien, in ^SÊk Daar vindt U voor japonnen, mantels en avondjaponnen Dat vindt iedere vrouw een prettige verrassing. Prijzen altijd lager" Kwaliteiten altijd beter' Keizerstraat 78 3n éftoföenonovMboffen Adwïiecïen doet oetkoojten waaronder coupons voor mantels, japonnen, blouses, rokken en I avondtoiletten, welke wij ver be neden inkoopswaarde ver- koopen. Niettegenstaande deze geweldig goedkoope aanbieding, geven wij nog een extra verrassing bij aankoop van elke coupon. Verder hebben wij nog extra aanbiedingen in velours-chiffons en fluweelen. 1000 coupons 1000 coupons ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, te houden in „CASINO", des 's avonds 8 u. 15 m. precies. Zaalopening 7.30 m. VRIJ ENTRÉE Hoofdagent K. KOS is een -Sayc*.-product. Oranjebanden •8oyct«-kruis waarborgen de werkzaam-i beid en onschadelijkheid 1 In een geestdriftig gespeelden wedstrijd is het geen van beide partijen gelukt door de aan twee kanten zeer versterkte verdedigingen heen te komen, zoodat de wedstrijd eindigde in een puntloos gelijk spel. Hoewel de strijd zeer spannend was en beide doelen af en toe in ern stig gevaar verkeerden, kan niet gesproken worden over een wedstrijd die indruk heeft ge maakt, wat spelkwaliteiten betreft. D.F.C. be antwoordde het systeem van K.F.C., door het zelfde systeem er tegenover te zetten en daar van geen duimbreed af te wijken. Er ontstond dus een strijd van twee aanvalslinies tegen twee defensies, welke ruimschoots voor hun taak berekend waren. De Boer kreeg in den K.F.C.-aanval niet veel kans doordat hij streng bewaakt werd, terwijl aan de andere zijde de snelle Mijnders de Koogsche verdediging slechts sporadisch kon passeeren. Voortdurend ging de strijd gelijk op van doel tot doel. Dan weer werd K.F.C., dan weer D.F.C. ingesloten, zon der dat succes werd bereikt. In het laatste kwartier scheen het, dat D.F.C. een doelpunt zou forceeren maar ook toen bleef de K.F.C.- verdediging pal, zoodat het einde zonder doel punten kwam. De geestdrift en de snelheid der Stormvogels hebben het moeten afleggen tegen het be- heerschter spel der Amsterdammers, waarvan vooral de voorhoede menig aardig staaltje van combinatiespel vertoonde. De zwakke plek der Vogels is nog altijd de middenlinie. Over het algemeen was het een zenuwachtig partijtje voetbal, maar de enkele mooie open aanvallen der gasten maakten den wedstrijd aantrekke lijk. Toen na onzuiver wegwerken van Slot de bal bij Van Pel kwam, gaf deze door naar Prins die met een fraai schot Ferwerda pas seerde (10). In de tweede helft faalde Oudendijk toen hij, vlak voor het doel staande, ver miste. Maar toch kwam spoedig de gelijkmaker van zijn voet (11). Bij een misverstand in de achter hoede der Vogels kreeg Westphal een mooie kans en hij liet die niet voorbijgaan (12). Blauw-Wit was daarna sterker en Stormvogels had de handen vol. Toch kregen de gastheeren nog menige goede kans om op hun beurt gelijk te maken. Maar het schieten van Prins, Schoorl en Opbergen was zeer onzuiver. Het publiek toonde luide zijn misnoegen toen de scheids rechter een handsgeval in het strafschopgebied voor het doel van Blauw-Wit over het hoofd zag. Dit was een tegenvaller voor de thuisclub. Zij vochten tot de laatste minuut om den ach terstand in te halen, maar het bleef 12. Feijenoord is nog steeds zonder Vrauw- deunt, terwijl Haarlem geheel volledig is. Er zijn ongeveer 30.000 toeschouwers aanwezig. Feijenoord is dadelijk in de meerderheid en de verdediging van Haarlem krijgt het dan ook zwaar te verantwoorden. Na tien minu ten geeft De Vroet een mooien voorzet, waar uit Sinke met een kopbal de thuisclub de leiding geeft (10. Even daarna maakt De Vroet gebruik van een fout van Verkappen, waardoor de voorsprong vergroot is. (20). Als Linssen even later een hard schot lost, slaat Verkappen den bal uit het doel, hetgeen Haarlem op een strafschop te staan komt. Kuppen voltrekt het vonnis en de stand is 30. Brj Feijenoord valt dan De Vroet uit om vervangen te worden door Smits. Deze gaat rechtsbuiten spelen, terwijl Sinke naar de linksbinnenplaats verhuist. Spoedig na de hervatting is het Smits, die den stand op 40 brengt. Kantebeen en Smits krijgen dan gemakke lijke scoringskansen, maar deze worden niet benut. Dan komt er plotseling zoo'n dikke mist opzetten, dat het spel van de tribune af in het geheel niet meer te volgen is. Duizen den bezoekers verlaten dan ook het veld, hoe wel er nog ongeveer een half uur moet ge speeld worden. Ninaber slaagt er in een te- genpunt te maken (41). Verder is Feijenoord weer aan het woord en het is vooral Vente, die zich nu onder scheidt. Hij is het, die den stand tot 51 op voert. Uit een strafschop maakt Paauwe, na dat Vijgeboom den bal eerst gestopt heeft, het halve dozijn vol. (61). Vente voegt dan nog twee doelpunten aan de score toe, zoodat het einde komt met een 81 overwinning voor Feijenoord. In een bijzonder spannende en soms ook wel fraaien wedstrijd is RFC er in geslaagd Ajax met 21 te slaan. Na ongeveer tien minuten was het Van Dijk die zijn handig doorzetten beloond zag met een doelpunt (10). De Rotterdamsche achterhoede maak te geen betrouwbaren indruk en het was dan ook aan een fout van de verdediging, die Van Reenen vlak voor doel zonder dekking liet staan, te wijten, dat na vijf minuten de Am- sterdamsche middenvoor gelijk kon maken (1—1). In deze eerste helft moesten de Amster dammers wel alle zeilen bijzetten om zich staande te houden. Been en Diepenbeek had den er echter secuur het oog in en ook Kei zer maakte geen fouten. Dat was maar goed ook, want Andriessen moest het tegen den vluggen Baouts nog al eens afleggen. In de Amsterdamsche voorhoede waren Van Reenen en Blomvliet het actiefst. Na de hervatting tapte Ajax uit een ander vaatje. De Amsterdammers zaten fel op den bal en drongen de gastheeren telkens terug. Voor het Rotterdamsche doel ontstond daar door menige gevaarlijke situatie en de Rotter dammers hebben niet over geluk te klagen, dat deze eerste periode na de rust hun doel aan doorboring ontkomen is. Een plotseling opzettende dikke mist maakte na ongeveer een half uur het volgen van den wedstrijd onmogelijk. In dezen tijd is het RFC gelukt een doelpunt te maken (2—1). Drok kreeg den bal van links aangegeven en brak alleen door, waarna hij Keizer wist te passeeren. PURMERSTEIJN— ASSENDELFT. Na het ter perse gaan van de sportpagina's vernamen wij, dat PurmersteijnAssendelft wèl doorgegaan en in een 21 zege voor de thuisclub geëindigd is. In den stand van de Ille klasse gelieve men met dezen uitslag rekening te houden. We mogen het schrijven van den H.R.C.- voorzitter, den heer J. W. Thijssen, dat we dezer dagen ontvingen, wel de reagens op ons „Voor het voetlicht" noemen. Wij laten hier dit schrijven, bekort waar het bezijden de eigenlijke „kwestie" ging, volgen: Geachte Redactie. Naar aanleiding van het stukje „Voor het voetlicht", geplaatst door uw courant op 17 November, verzoekt o.g. ter verduidelijking van een en ander eenige op en aanmerkingen te mogen maken, en zal weliswaar tot zijn spijt teruggekomen moe ten worden op het stuk van „Insider". Door mij werd het n.v. schrijven ontvangen: Geachte Voorzitter, „Voor het aangeboden schrijven, dat ik „gaarne geplaatst zag in de Heldersche Crt. „verzoek ik uw medewerking en verklaar „hierbij, dat op de terugreis van den wedstrijd „KFC 2HRC II op 3 October 1937, door den „heer R e i t s m a pogingen in het werk zijn „gesteld om ons te bewegen lid der H. F. C. „Helder" te worden, waarbij hij ons opmerkte „dat hij ons beiden, Selder beek en mij nog „best t.g.t. voor het le elftal van Helder zou „kunnen gebruiken, daar de spilplaats en „midvoorplaats door ons beter bezet zouden „kunnen worden dan door de nu op deze „plaatsen in Helder I opgestelde spelers." Van deze verklaring kimt u ten allen tijde gebruik maken. Hoogachtend, (w.g.) W. ROOMIJER. De heer H. G. Reitsma, dien -wij Roomijer's brief aan den H.R.C.-voorzitter ter inzage zonden, schreef als antwoord daarop het vol gende: Mijnheer de Redacteur, Naar aanleiding: van de aan mij ter inzage gezonden verklaring] geteekend door W. Roo- mijer, het volgende: Het stukje van den heer Roomijer zullen we maar beschouwen als ontsproten uit het fan tasierijke brein van een jongeling, die eens gaarne zijn naam in de courant wilde zien staan. Wat betreft de man achter de schermen (zooals uit Roomijers verklaring blijkt, de heer Thijssen) Genoemden heer zou ik den raad willen geven: Krijgt gij klachten van mij, over daden, welke uwe vereeniging schade berokkenen? Wendt U dan tot mijne werkgeefster, de V.V. „Helder". Ik behoef U toch niet te vertellen, dat dit de juiste en meest eerlijke manier ge weest was. Hoogachtend. (w.g.) H. G. REITSMA. De heer Thijssen vervolgt zijn schrijven: Wellicht kan de Redactie der Heldersche Courant zich indenken, dat bovenstaand inge komen stuk een punt van bespreking in het H.R.C.-Bestuur heeft uitgemaakt. Niettegenstaande deze ernstige beschuldi ging, besloot het H.R.C.-Bestuur, Roomeijer te adviseeren zijn ingezonden stuk aan te bieden zonder vermelding van namen, zich vleiend met de hoop, dat dan aan dergelijke practijken wellicht een einde zou komen. Dat er al waren het geen H.R.C.- spelers nog steeds pogingen werden aan gewend om spelers over te halen lid te worden van een andere vereeniging, bleek wel, want toen in de Heldersche Courant propaganda werd gemaakt, n.1. dat Dukers niet verzocht was lid te worden van de H.F.C. „Helder", ontving o.g. het n.v. schrijven: „Naar aanleiding van het ingezonden schrijven van J: Dukers, in de Heldersche Courant, deelen wij U mede, dat dit op onwaarheid berust, daar Dukers Sr. ons zelf in een gesprek verklaard heeft, dat de heer J. Bregman, voorzitter der H.F.C. „Helder", herhaalde malen bij den heer Dukers thuis is geweest en pogingen in het werk heeft ge steld om J. Dukers Jr., doelverdediger van de s.v. „Texel", te bewegen lid te worden der H.F.C. „Helder". Wij zijn bereid deze ver klaring, waar ook, te herhalen. Hoogachtend, (w.g.) K. v. d. Zee, Steengracht 23. (w.g.) G. S. Prins, 2e Vroonstraat 81. (w.g.) J. Bruses, Achterstraat 66." Tot zoover de heer Thijssen. Wij merken hierbij op, dat wjj destijds óók een dergelijk schrijven ontvangen hebben, en dat wij naar aanleiding daar van op ons bureau den heer Dukers Sr., ontvangen hebben, waar deze ver klaard heeft, dat beschuldigingen als in dit schrijven van de h.h. v. d. Zee c.s. vermeld, op pertinente onwaar heid berusten, waardoor wij meenden niet tot plaatsing over te moeten gaan. Wij sluiten hiermee deze discussie. Als eenig resultaat heeft zij ons geleerd, dat we gelukkig in onze stad geen „ronselaars" van voetballers hebben, en dat dus de voetbal toestanden hier beter zijn, dan men op grond van Insider's ingezondene zou vermoeden. Dat dit stuk nog eens duidelijk tot uiting is ge komen immers de geïnsinueerde pogingen tot ronselen zijn niet bewezen moge ieder, die met de voetbalsport het goede voorheeft, oprecht verheugen. Red. Held. Courant. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed plotseling in den ouderdom van 19 jaar, onze lieve Zoon, Broe der, Kleinzoon en Neef, HANS FEENSTRA KUIPER. Uit aller naam: Dr. P. FEENSTRA KUIPER. G. M. FEENSTRA KUIPER—Van der Chjjs. KEES. FIEKE. DICKIE. Den Helder, 19 Nov. 1937, Hoofdgracht 74. Geen bloemen. Geen bezoek. Verloofd: RIEK EVERS en AREND TEESINK. Den Helder, 21 Nov. 1937. Vischst raat 90. Anemonenstraat 11. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. TRIJNTJE KWAST, Wed. van H. Riemers, in den ouderdom van ruim 64 jaar. Den Helder: H. RIEMERS. A. RIEMERS— ROUSCHOP. Rotterdam: Hr. RIEMERS. N. RIEMERS—SMID S. Gouda: R. J. RIEMERS. T. RIEMERS— BLANKMAN. Den Helder: J. RIEMERS. K. RIEMERS— DE BOER. Rotterdam: D. RIEMERS. H. RIEMERS—PEES. Den Helder: L. RIEMERS. M. RIEMERS—CZECH. L. RIEMERS. A. RIEMERS—BOER. L. KLEIN—RIEMERS. A. J. KLEIN. C. C. RIEMERS en Verloofde, en Kleinkinderen. Den Helder, 20 Nov. 1937. Krugerstraat 17. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Dinsdag 23 November a.s., des na middags 1 uur, vanuit Kru gerstraat 17. Wegens omstandigheden wordt de Tooneelavond van de welke aangekondigd was op 26 Nov. a.s., uitgesteld tot een nader te bepalen datum in Januari 1938. HET BESTUUR. 99 Voor Uw adres: Zuidstraat 59. Indien U prijs stelt op plaatsing van Uw in de Held. Courant van morgen, laat Uw opgaaf 's middags vóór 4 uur in ons bezit zijn! Muzikale medewerking verleent het trio JAC. BIJSTER, viool, C. BANDEL, cello, NICO VISSER, piano. Het programma vermeldt o.a. een Lezing met Licht beelden, te houden door den Heer D. GABEL van Amsterdam over het onderwerp Voor het verdere Programma zie men onze officieele programma's en raambiljetten. Verzuimd vooral niet deze belangrijke Vergadering te bezoeken. MOORMAN-EXPRESS A.s. Donderdag Uitstapje naar AMSTERDAM Inlichtingen Brakkeveldweg 64 en Sigarenmagazijn K 18. Keizerstraat. Telf. 470. MAANDAG a.s. begint de 34e HACO Premietrekking waarvan voor de afloising a pari voor de 2"0 Obligaties wordt gebruik gemaakt door de C.V» UNICUM h! v"1 d« bevordert», v.n mï't. °P W""*d°0 24 November 1937, s avonds 8.15 uur in „MUSIS SACRUM» Spreker: de Heer A. DE GRAAF, ljmuiden. He Commissie voor Visscherij-Belangen „Vibeno"» Het Bestuur Afd. Den Helder van de Ned. Vereen, van Huisvrouwen. Introducties aan het Verkeershui»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 10