Grandioos feest op de „Hendrik" Tanger op visite en de gebroeders „pijpluis" in actie Agenda, Vrijdag 4 Februari 1938 Tweede Blad Rede van Overste Bueninck De Charlotte Köhler-avond Arie Krijgsman sluit een verbond voor het leven Helpen wij elkander Centrale Ouderavond van de Speeltuinver. «Den Helder Postzegeltentoonstelling Een voortreffelijk fornuis Waarom juist Beatrix Burgerlijke Stand van Den Helder Toenemende onrust H Kon zijn knie niet buigen* Vervoer naar alle plaatsen per „ESONA" Madlnieuwt Oranjefeest in de Spaansche Wateren Een stralende Maandagmorgen, de zon giet zijn fel-roode stralen over de Afri- jcaansche bergen en zet het daartegen over gelegen gedeelte der Spaansche kust wat men noemt „in het zonnetje". Hr. Ms. „Hertog Hendrik" heeft rust, tenminste convooirust, want geen en kele Hollandsche koopvaarder heeft zich nog aangemeld, en aan den horizon is geen schip te zien. Man over boord! Een pracht gelegenheid, denkt overste Bue ninck, de commandant, om aandacht aan an dere oefeningen te besteden en zoo is het dan ook nauwelijks „parade" geweest en heeft de leerling 8 slagen op de scheepsklok gegeven of daar klinkt de roep „man over boord". Dadelijk is alles in de weer, het roer is al aan boord gelegd, de uitkijken zijn hun theorie lessen niet vergeten en gooien dadelijk de red dingboeien te water; de reddingboot wordt gestreken en niet alleen wordt de denkbeeldige drenkeling, een leege kist, uit het water ge- vischt, maar achterin de sloep is één der roeiers plotseling tot drenkeling gepromoveerd. Ook voor clen ziekenverpleger, die natuurlijk op zijn post in de sloep was, is er dus werk aan den winkel. Met zorg wordt de blozende drenkeling aan dek geheschen, waar hij met een glimlach de voorgeschreven kuren onder gaat, vooral als hij één van zijn maatjes hoort zeggen, dat hij boffer is, dat hij er zoo droog van afgekomen is. Een telegram Nauwelijks is iedereen van dezen schrik be komen, en gaat men weer aan het plunje- wasschen, of de mitrailleurs worden eens ge probeerd op ballonnetjes. Lang duurt hun geblaf niet of met een vroo- lijk gezicht komt de telegrafist met een tele gram de brug oploopen. Toch geen schip, we zijn net bezig met schieten. Eén blik in het telegram en de eerste officier, de luitenant ter zee Suermondt, krijgt de order „alle hens" te houden. Nu moet je al heel weinig snugger zijn, om niet te begrijpen, dat dit dan toch heusch voor den Oranje-telg is. In den looppas loopt iedereen naar achteruit, het is een „Prins", neen een „Prinses", zegt de ander. Een Prinses! De Commandant maakt aan allen twijfel een einde en kondigt de vreugdevolle tijding aan: ,Er is een Prinses geboren". Het is de moeite waard, die 324 marine- menschen te zien bij het hooren van deze heu gelijke tijding; daar staan de stakkers, de plunje-wasschers met opgestroopte mouwen, daar staat de marinier, die de ballonnetjes op laat, hij heeft er drie in zijn handen, twee oranje en één groene, en laat nu dadelijk de groene los, en staat zegevierend met twee oranje-ballonnetjes in zijn handen. Toespraak Commandant. De commandant houdt een toespraak, zet in weinige, doch overtuigende woorden uiteen de groote blijdschap, die zich van ons heeft mees ter gemaakt, wijst op de belangrijkheid van deze gebeurtenis voor ons volksbestaan; een nieuwe sterke schakel in den keten, die onze verschillende volksdeelen, in moederland, Oost en West, hechter met elkaar zal doen ver binden. „Het was Oranje, het is Oranje, het blijft Oranje boven" geldt sterker dan ooit. De topvlaggen worden geheschen; de lange wimpel wappert uit in den wind. de Holland- sche kleuren schitteren in het zonlicht. De Spaansche hulpkruisers, die wij natuurlijk el- ken dag vele malen passeeren, hebben wellicht bet groote nieuws ook zeker gehoord, of zij z'en Hr. Ms. „Hertog Hendrik" met topvlaggen door de Straat stoomen en weten dat dit alleen Maandag a.s. in Casino. De uitgestelde Charlotte Köhler-avond zal, Zooals reeds werd medegedeeld, thans a.s. Maandag in Casino gegeven worden. Even- eens is bekend, dat door haar gedeclameerd zal worden „Marathondans", het stuk wat en kele dagen geleden zijn 50ste opvoering in de hoofdstad beleefde. In verband met de blijde gebeurtenis ten Hove, zal Maandagavond be gonnen worden met een declamatie van het Wilhelmus. Teneinde deze voorstelling zooveel moge- Hik te doen slagen heeft zich een tweetal co- hiité's gevormd, van de volgende leden: •kere-comité: Burgemeester G. Ritmeester. Vice-Admiraal T. L. Kruys. Garnizoenscommandant J. H. C. Benz van den Berg. c o mi t W- de Boer. D. Bandsma. N. E. Teune. H- J. R. Smith. C. van Dienst, van Loo. W. van Vendeloo. M M. Polak. van Herwerden. voor een nationaal feest wordt gedaan. Zjj komen dan ook dicht bij ons, en ditmaal treedt de wacht af en brengt het eerbewijs voor een oorlogsschip van een vreemde natie. Medeleven. Bereids werden gelukwenschen ontvangen van den Ned. gezant te Tanger, den „Admiral in charge of Gibraltar" en den Ned. Consul te Gibraltar. Full speed gaat het naar de reede van Gi braltar. Het is immers vandaag nog een be langrijke dag, de mail uit Holland ligt te wachten. Internationale attentie. Ter reede gekomen zien we de Engelsche oorlogsschepen, een Amerikaanschen jager en vele koopvaardijschepen eveneens met top vlaggen. Een Engelsch oficier van piket in groot uniform komt de gelukwenschen van den ad miraal overbrengen, de Engelsche marine weet de waarde van traditie hoog te waardeeren, te meer waar bij hen evenals bij ons het Konink lijk huis midden in het volk staat. De „Johan" komt. Onze commandant laat de diverse autori teiten bedanken voor hun attentie door een officier van piket. Groot is de vreugde als vernomen wordt, dat wij naar buiten zullen stoomen om de „Johan van Oldenbarnevelt" te ontmoeten. Helaas hebben wij geen muziek, geen nood, de tamboers en pijpers zullen hun best doen. Alles stroomt naar stuurboord, op den bak, in de sloepen, aan dek, wachten zij de komst van het mailschip af. Ook daar aan boord im mers wordt de drang gevoeld uiting te geven aan de vreugde, die in ons is, en is het pas seeren in zee altijd reeds een feestelijk iets, ditmaal draagt het nog een veel spontaner karakter. Het gejuich breekt los, seinvlaggen gaan in top, gelukwenschen, en de vlaggen spellen „Hoezee". Zwaar resoneeren de stoomfluiten tegen de rots van Gibraltar. De tambours hebben nog nooit zoo hun best gedaan voor een fanfare. Het was een feestelijk iets en ontroerend mooi, de spontaniteit van den Hollander, dik wijls zoo lang gekluisterd, laat zich van den allerbesten kant kennen. De „Oldenbarneveldt" raakt uit zicht en zet de reis naar het tweede moederland voort. Comform het programma gaan we naar de rede van Tangr terug. Het idee is plotseling opgekomen, de Ne- derlandsche kolonie te Tanger te inviteeren, evenals de état-major van den Franschen en Italiaanschen jager. Feest! Aan boord, in de verblijven der matro zen, bij de onderofficieren, komt de vroo- lijke stemming los. Het vaderlandsche lied weerklinkt, de jazzband doet zijn best, de jongens van de opleiding maken met de harmonika-spelers voorop feeste lijke rondgang, hebben de kok uit de bombuis en de bakkers uit de bakkerij er ook bijgesleept. Het is ongeveer zeven uur in den avond als wij ankeren op de reede; zullen de gasten dat nog wel klaarspelen. Een officier gaat direct naar den wal om iedereen op te porren. De timmerman heeft met zijn maat de „bar" in elkaar getimmerd, de hofmeesters en bedien den maken de longroom feestklaar. Vlugge handen hebben het verblijf der man schappen met behulp van vlaggen en bloe men een feestelijk aanzien gegeven. Artisten treden op, de muziek onderscheidt zich en diverse refrein-zangen worden lustig meege zongen. Hier munten de gebroeders „pijpluis" uit, dit zijn twee jeugdige stokers, vandaar hun alras toegedachten artistennaam. Men vraagt zich af, of de gasten het nog wel zullen halen, vooral de dames, die meestal eerst naar een kapper of een modemagazijn moeten. Tanger komt. Inderdaad het is wonderlijk goed gelukt, want omstreeks 9 uur komen de eerste gasten het is Zijne Excellentie de Nederlandsche Consul-generaal Gerth van Wijk, met den Nederlandschen consul, de Testa, den Belgi schen gezant Janssen, allen met hun familie leden. Ook andere gasten volgen. Het „Wilhelmus" wordt door alle uit volle borst meegezongen. Niet lang daarna komt de Commandant van de „Nicoloso da Recco" met al zijn officieren, die werkelijk in geen tijd overal vandaan zijn opgespoord. Iets later is de Fransche motor sloep in zicht met den Franschen Comman dant en état-major. Het is een feestelijke avond, de gasten waar deeren het ten zeerste, onze eerste officier bedankt na afloop de gasten voor hun bereid willigheid om op het feest van de „Prinses van Oranje" aanwezig te willen z;jn. Exc. Gerth van Wijk bedankt en brengt nog maals zijn erkentelijkheid onder woorden, dat de Hollanders in Tanger op nationale bodem dit bijzondere feest hebben gevierd, een voor recht waarvoor hij den Commandant den dank van allen overbrengt. Dank aan koopvaardij. Eén ding moet rnjj nog van het hart, de Nederlandsche koopvaardij verdient een pluim, omdat zy ons den geheelen dag niet om convooi heeft gevraagd, eerst morgen komt na een drukke week een Ned. schip door de Straat. H. M. Gistermorgen half 11 speelden schuchtere zonnestralen in het warmgekleurde glas-in- lood van het stadhuis en na al deze donkere dagen vermochten zij daar een sfeer van mild heid, van lentegevoel, te tooveren. Het was Donderdag, de dag van het huwe lijk voor velen, en een van de 3 paren, dat zich op dezen ochtend naar den burgerlijken ambtenaar begaf, was dat van Arie Krijgs man en mejuffrouw Philipsen. Arie Krijgsman: onze bekende plaatselijke pianist, de diretceur van de operettevereeni- ging „Ons Genoegen", de componist van de treffende kindercantante, die eerst eenige da gen geleden voor hetzelfde gemeentehuis op gevoerd werd. Arie Krijgsman... de man, waarvan men weet, dat hij, bijna van het oogenblik zijner geboorte af, een der schoonste geschenken van het leven, het licht der oogen, moest missen. Maar waar een hoogere Macht neemt, daar ziet men dikwijls dat deze zelfde Macht ook geeft: geeft met milde hand, en dat zoo danig', dat het gemis van een zintuig niet altijd als een gemis gevoeld wordt. Dat is een dier wondere problemen in het scheppingsr wezen. Wij kennen hem allen té goed om te we ten dat onze pianist niet is "een maatschap pelijk afhankelijke. Wij weten dat hij niet is een man, die het alleen moet hebben van de naastenliefde zijner stadgenooten. Integen deel. Want Arie Krijgsman heeft de gave der muzikaliteit gekregen, een gave waarmede hij zich een, zij het nog bescheiden, bestaan heeft weten te verschaffen, doch welk be staan hem niet afhankelijk doet zijn van de humaniteit der medeburgrs. Zonnestralen in de trouwzaal, blanke bloemkelken op den schoot der bruid, een blije glans op het gezicht van Krijgsman. Wethouder Smidts heeft het gezegd: hy het sluiten van dezen innigsten band wordt een streep onder het verleden gezet. Er een burgerlijke formaliteit, méér dan een een burgrlijke formaliteit, méér dan een transactie: het is een verbond voor het ge- heele leven en een sluitsteen der Liefde. Buiten wachtte het publiek. Méér dan op andere Donderdagen en dat was voor Arie Krijgsman en zijn jonge vrouw. Die beiden op het bordes verschenen, met de glans van van een innig geluk op het gezicht. Vertrouwen wij dat met dezen stap voor onzen pianist een tijd van voorspoed moge aanbreken. Een tijd, waarin de zorgen van het maatschappelijke leven hem niet al te zwaar zullen drukken. Wij en vele anderen wenschen hem dit zeer hartelijk toe. In de federatievergadering van V.V.V.'s in Noord-Holland is besloten te doen verschij nen een uitgebreide folder. Hierin zullen wor den opgenomen foto's van bezienswaardig heden en mooie gedeelten uit Noord-Holland, waarbij dus Den Helder en Huisduinen (aan gesloten bij de federatie) een goede plaats kunnen innemen. Het boekje zal een 64-tal bladzijden tellen, in hoofdzaak fotomateriaal, waarbij een korte levendige tekst, zooals het reizend publiek dat het liefste ziet. De uit voering zal keurig worden verzorgd. De V.V.V. Helders Belang noodigt allen uit die beschikking hebben over dit materiaal, om dat zoo spoedig mogelijk aan het secre tariaat (H. C. M. Nijpels, Spoorstraat 41) toe te zenden. Alzoo scherpe foto's uit de stad, speciaal de mooie plekjes, niet te vergeten Buitenhaven, als 't kan gevuld met Marine schepen, de monumenten op Haven- en Helden der zeeplein, winkelstraten, grachten, pleinen plantsoenen en gebouwen, zeegezichten vanat den Dijk, visscherij en reddingwezen, Huisdui nen. strandgedeelten, duinpaden en wegen, de Donkere duinen, landbouwgedeelten uit Ju- lianadorp, en wat verder tot onze omgeving behoord. Uw foto's kunnen nu een doeltreffend effect geven, er zijn zooveel stadgenooten, die er vaak op uit trekken om mooie pun ten met hun fototoestel op te nemen, welnu, er is nu gelegenheid om dat werk tot volle uitdrukking te brengen, de besten er uit kun nen dienst doen in deze nieuwe folder, waar in Den Helder en Huisduinen dan een goede beurt maken. De folders worden in 10 tot 15.000 exem plaren gedrukt en verspreid, het Hoofd bestuur van de A.N.V.V. is voornemens bo vendien in drie talen den tekst over te nemen welke voor verspreiding in het buitenland dienst zal doen. Stadgenooten worden uitgenoodigd hun medewerking te verleenen en uiterlijk vóór 12 Februari hun foto's in te zenden, liefst zomermateriaal. Naam en adres s.v.p. op de achterzijde te vermelden. De Watergeuzen gehuldigd. Voor een aantal belangstellenden, waarvan de grootte kennelyk geleden had van de nog kort achter ons liggende feesten, heeft de Speeltuinvereeniging „Den Helder" gisteren avond in Casino een z.g. Centrale Ouder avond gehouden. Jammer, dat de belangstel ling dit keer niet zoo groot was, want het werd zoo'n aardige avond. Hoofdschotel was het optreden van de Too- neelvereeniging T.S.V. met „Een dag dame", waarmede genoemde tooneelvereeniging nog kort geleden zoo'n groot succes geboekt heeft. Dat was ook gisteravond het geval. Door de verschillende dames en heeren werd onder regie van den heer W. G. Manshanden vlot geacteerd, zoodat het stuk weer een goede uitvoering ondervond, welke uitstekend bij de aanwezigen in den smaak viel. Aan de opvoering van dit stuk was een korte plechtigheid voorafgegaan. De Ouder avond was geopend door den heer H. J. A. Lticker, onze plaatselijke voorman van het speeltuinwerk, die tot zijn spijt o.m. moest mededeelen, dat het Damescomité verhinderd was aanwezig te zijn. Maar dit comité deed zich niettemin gelden. De jongens van de af- deeling Tuindorp waren toch door de dames uitverkoren om beloond te worden voor de wijze, waarop zij zich met de feestelijkheden, in verband met de geboorte van Prinses Beatrix hebben doen gelden. Zij toch vorm den het Geuzenvendel, dat zoo zeer aller be langstelling had. Welnu als herinnering aan 31 Januari 1938 ontving de afd. Tuindorp een kleine herinneringsbeker en de kleine marke tenster Ali eenpaplepel, welke haar on der groote vroolijkheid van de aanwezigen overhandigd werd. Maar ook de jongens kre gen een persoonlijk „blijk van waardeering". Daar had de fa. Geerling voor gezorgd, n.1. voor ieder een stuk chocolade, dat de jongens zich achter de coulissen goed hebben doen smaken. Maar eerst werd nog heel toepas selijk „In naam van Oranje" enz. gezongen... Vermelden we nog, dat de geslaagde Ouderavond met bal besloten werd. Voor de 4e maal zal de Postzegelvereni ging „Den Helder" een propaganda-tentoon- stelling organiseeren van verzamelingen van postzegels en brieven en wel op Zaterdag 5 Februari, des namiddags van 210 uur, in de bovenzaal van het Militair Tehuis in de Spoorstraat. Bij het houden van deze tentoonstelling heeft de vereeniging op den voorgrond ge steld, dat het tentoongestelde in opzet en ka rakter een aansporing moest bevatten voor het verzamelen van postzegels naar ieders persoonlijke neiging en liggende binnen ieders financieele draagkracht. Daarom ook zijn geen prijzen uitgeloofd en zullen van ieder land slechts één of twee verzamelingen wor den opgesteld. Om achtereenvolgens op te noemen, wat alzoo te zien zal zijn, is niet wel mogelijk, maar de zegels van vele landen van Europa, waaronder natuurlijk Nederland en zijn Ko loniën een goede plaats verzekerd is, zullen er zijn. De toegang tot de tentoonstelling is geheel vrij, terwijl aan jeugdige bezoekers een pak ketje postzegels uitgereikt zal worden. Op het oogenblik maakt Heuseveldt N.V., Alkmaar, bijzondere reclame voor het beken de Zweedsche Aga-keuken-fornuis, waarvan het voor Noordholland Noord den alleen verkoop heeft. Bij een demonstratie met dit fraaie fornuis bleek ons, dat hetgeen over het verwonderlijke comfort en de verbazingwek kende zuinigheid gezegd wordt-, geen looze bewering is. Deze uitvinding van den Nobel prijs-winnaar. Dr. Dalèr, beteekent in het huishouden zeker een ommekeer. Het kolen- fornuis wordt in eere hersteld, maar het is van zulk een perfectie, dat het glansrijk alle concurrentie kan doorstaan. De bijzondere voordeelen van het Aga-fornuis zijn o.a.: zeer gering brandstofverbruik (2 mud cokes per maand), altijd gereed, doordat het dag en nacht gelijkmatig door brandt, snel koken op de twee kookplaten van 400 gr. en 250 gr. Celsius en kookoven van pl.m. 100 gr. Cel- cius, waarin een flink aantal pannen tegelijk geplaatst kunnen worden, geen etenslucht meer in huis, warm water voor keuken gebruik en een verwarmde keuken in den winter. De schoone zin en de historische waarde van den naam van het kleine Prinsesje Beatrix zijn vele malen reeds met aandacht besproken en beschreven, zegt „De Tel.". „Zij, die geluk brengtMaar hoe zijn de ouders van het Prinsesje er toe gekomen voor Hun dochtertje juist dezen naam te kiezen? Een kleine aanwijzing voor de keuze van den naam Beatrix vindt men wellicht in den studententijd van de Prinses. Toen immers was zij lid van de tooneelclub der meisjes studenten en eens, in het voorjaar van 1929, droeg zij in de Steenschuur, het clublokaal, de Beatrijs-legende voob, zooals dr. Boutens die heeft naverteld in zijn heele heldere en eenvoudige verzen. De Prinses droeg graag en vrij dikwijls voor en een rustige soberheid, wars van iedere franje, typeerde haar voor dracht, zooals haar studiegenooten vertellen. Boutens' Beatrijs vraagt om zoo'n voor dracht: en het is dus heel begrijpelijk, dat de Prinses zich er toe voelde aangetrokken. De eenvoudige zuivere legende, die haar kracht put uit het onwrikbare, onberedeneerde ge loof, moet Haar na aan het hart hebben ge legen. dat Zij haar tot voordracht koos. En wellicht heeft dit er toe bijgedragen, dat het kleine Prinsesje een Beatrix werd! van 3 Februari 1938. GETROUWD: W. Brondsema en A. Bruin; J. Bakker en J. H. van Dam; C. van Deute- kom en D. Peters; A. Krijgsman en D. A. Philipsen. BEVALLEN: A. VlamingRuiten, d.; E. C. J. KwaaitaalBrakenhoff, z. Het is een allesbehalve prettige gewaar wording, dat de ontspanning, die aan het einde van het vorig jaar leek ingetreden, slechts schijnbaar is geweest. Oogenschynlijk kwam de omslag van de nieuwe Romeensche regeering. Niet omdat Roemenië van overwegend belang is voor den Europeeschen vrede, schre.ef de N.R.Crt. gis terenavond in een beschouwing over deze toe nemende onrust, maar wel omdat velen in de gebeurtenissen daar te lande weer een reflex zagen van den ideologischen strijd en spraken van nieuwe successen van Italië en Duitsch- land. Dat hierin veel onjuist was, dat Micescu een uiterst gematigd en verantwoordelijk man is, die niet gemakkelijk tot wijzigingen in de Roe- meensche politiek zal overgaan, doet niet ter zake. Een nieuw leven was aan oude tegenstel lingen ingeblazen en al spoedig kon men de ge volgen daarvan waarnemen. De toon van de bladen werd scherper, men vermeende weer be dreigingen te zien, uitte over en weer minder vriendelijke woorden over dingen, die eigenlijk geen verandering hadden ondergaan. Kleine en groote strubbelingen zijn sindsdien voorgekomen. Oude tegenstellingen tusschen Roemenië en Rusland zijn weer opgerakeld, Oostenrijk en Zuidslavië zijn elkaar wederzijds onaangenaam met uitzettingen van grensbe woners. Andere Midden-Europeesche staten constateeren, dat de handelsrelaties met de politieke vrienden of van deze landen onder elkaar niet bevredigend zijn. Onderwijl stijgt in Weenen de binnenlandsche spanning in ver band met maatregelen tegen de Oostenrijkscha nationaal-socialisten, hetgeen ook internatio nale consequenties met zich kan brengen. En ten slotte treedt ook de Spaansche kwestie die maandenlang als het ware gesluimerd had, weer op den voorgrond. Waarom deze verandering, wat brengt haar te weeg en door welke overwegingen wordt zij geleid, zoo vraagt het blad. Wil men die vragen beantwoorden, dan keert men steeds weer terug tot de betrekkelijke een zijdigheid van de publieke opinie. Het schijnt wel alsof die zich maar met één probleem tege lijk kan bezig houden. Maar daarnevens stelt zij eischen, eischen met betrekking tot actie en direct belang. Meent men dat de zaak beslecht is, dan is de belangstelling voldaan. Maar daarmee is de zaak verre van afge daan. China en Japan en de strijd in Spanjer het zijn vraagstukken van nog even ernstige beteekenis als een half jaar geleden. Rheumatische pijnen voorgoed verdwenen. „Mijn man leed aan rheumatische pijnen in kniegewricht en rechterbeen. Soms kon hij zijn knie in het geheel niet buigen. Een jaar geleden besloot hij Kruschen Salts eens ta probeeren. Nu is hij die vreeselijke rheuma tische pijnen kwijt en voelt zich veel beter. Ikzelf neem nu ook sinds een maand Kru schen Salts, daar het gewricht van mijn groote teen zoo pijnlijk en opgezwollen was, dat ik bij tijden mijn schoen niet kon aantrekken. Het is bijna ongelooflijk zoo goed als de dage- lijksche dosis mij doet." Mevr. G. C. te L. Rheumatische pijnen zijn een waarschu wing, dat zich in Uw organisme giftige afval stoffen hebben opgehoopt, o.a. het gevaar lijke urinezuur, dat meestal de oorzaak is van Uw klachten. Kruschen Salts zuivert Uw bloed van alle afvalstoffen, waardoor een einde wordt gemaakt aan die martelende rheumati sche pijnen. Kruschen Salts is verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten 0.40, 0.75 en 1.60 per flacon. Let op, dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buiten verpakking, de -naam Rowtree Handels Mij., A'dam voorkomt. (Adv.)] Aquarium Zoöl. Station. Voor het publiek geopend: dagelijks van 9—12 en van 13.30— 17 u. Zaterdags van 912 uur. BIOSCOPEN: Tivoli-theater, Spoorstraat, half 8: „Op glad ijs" met Sonja Henie en „De ge schiedenis begon 's nachts". Rialto, Spoorstraat, half 8: Marlène Dietrich in „Angel" en „De vlucht voor het huwelijk". Witte Bioscoop, Koningstraat, half 8: „Opgejaagd in de prairie" en „3 harten op een ijsschots". Heden. Evangelisatiegeb. Palmstraat, 8 uur: Feest avond Chr. Marinepersoneel. Zaterdag 5 Februari. Dennenheuvel 8 uur: Tooneelver. „Noorder licht". Casino 8 uur: Bal-Masqué M.S.F. Licht op 17.22 Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder 771.8 Temperatuur lucht 6.7 Laagste temp, lucht gisteren 5.7 gereformeerde kerk. Op het tweetal voor de gemeente te Vrij- hoeve-'s Grevelduin-Capelle is geplaatst cand. W. Loopstra, hulpprediker bij de Geref Kerk alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 5