KENNISGEVING WACHT NIET TOT DE SCHOONMAAK Ingezonden Wi nter- mantels MEVR. P. VAK STEEOEN VAN HEEFT HAAR PRAKTIJK HERVAT MACH1NESCHRIJVEN WALES ANTHRACIET Accountantskantoor „Bregman" jyïTTi^ïJI Piet Zweed P. A. KROON KLERCQ EN ZOON FA. SCHAGEN Carel Coltof deBijenkorf Betrekkingen Te huur Te huur Te koop Te koop Diversen Texelsch nieuws Vischaanvoer en Vischprijzen Vischafslag Den Helder Verbeteringen in de koopvaardij Nieuw schip voor NecL-Indië Mr. W. Stap overleden KPM slaat de vleugels uit ïïlabme&eAicJhltti tfcAaHen S.I.V .-Schaakmat UaetSat „Hulp voor onbehuisden" [VANGELISCHE MAATSCHAPPII 2y2% 'sjaars. STOFZUIGERS $eacfite ingezetenen van 5ben ïïieldei met Act wïmocicnde bedtcfiudden „cKopittoop" y w//V 2e Vroonstr. 1 Telef. 105 R. VAN HALEN ^utteztjei LEZING BOERINNENBOXD. De lezing, die Mej. Piet voor den Boerinnen- bond op Texel te Den Burg zal houden in de Landbouwschool, is bepaald op Donderdag 10 Maart a s (en niet op Dinsdag 8 Maart, zooals abusievelijk is bekend gemaakt), des avonds om 8 uur. Ook belangstellenden, die geen lid zijn, zijn welkom. Mejuffrouw Piet zal spreken over „Handwerken", p Zaterdag kwamen aan den Vischafslag te Rotterdam 2 motorkustvaartuigen en werden van IJmuiden en elders aangevoerd: 120 man den en kisten 50 kg versche visch, 20 kistjes spiering, 20 kistjes panharing, gestoomde schar en harde bokking en 23 kistjes gerookte sprot. De prijzen waren: tongen 35—42, middel 20-28, kleine dito 12-16, groote schol 8—12, middel dito 12—16, kleine dito 610, puf dito 24, kabeljauw 710 groote gul 6—8, kleine dito 6—9, wiitiné t~ï9nUlt all8S P0r kist: Panharino 2—2.20, gestoomde schar 0.70, harde bok king 1.501.70, gerookte sprot 1.051.70 alles per kistje; spiering 0.12—0.15 p. pond! Ondanks de lage vischprijzen der afgeloopen week bedroeg het veilingsomzetcijfer 18 600 De aanvoer van versche visch was dan ook buitengewoon groot en kwam in hoofdzaak met vrachtauto s van IJmuiden, terwijl ook Den Helder een flink deel bijdroeg. r Aangebracht door korders: Tongen per kg 1.050.94 fhP 0.92—0.85 Schol le soort p. kist 9.50—7.75 Schol 2e soort 6.20—5.40 Schar 4.00-3.10 Wijting 1.30—0.80 Bot 3.50—2.90 Door garnalenvisschers: Levende garnalen per lit 1.50—1.35 Gekookte garnalen per kg 0.60.28 Het is een ware verkwikking, zoo vangt het jaarverslag van de Vereeniging van Ne- derlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij aan, na de sombere geluiden van de laatste jaren eindelijk weer eens een wat opgewekter toon te kunnen laten hooren. De verbetering van den algemeenen econo- mischen toestand heeft zich in 1937 voort gezet en al was er nog steeds geen bijzon der gezonde opleving, zij liet toch niet na op de ontwikkeling van het koopvaardijbedrijf een gunstigen invloed uit te oefenen. Het koopvaardijbedrijf kon zich voor een belangrijk deel herstellen van de tegensla gen, die het in de crisisjaren had ondervon den. De vrachtencijfers liepen op tot onge kende hoogte en schenen aanvankelijk kans te bieden op zeer loonende exploratie en op groote bedrijfsoverschotten. ^jliswaar trad na deze abnormale stijging, die geen in gewijde een lang leven had voorspeld, weder om een daling in, doch later konden zij zich toch handhaven op een peil, dat voldoende ruimte bleef en blijft openen voor een alles zins loonende exploitatie. Onder deze omstandigheden mochten de organisaties van werknemers ter koopvaardij er in slagen een deel van het in de crisis jaren aan loon en arbeidsvoorwaarden ver lorene terug te winnen. De officieren slaagden er zelfs in op dit terrein een principieele overwinning te bevechten (normale diensttijd) in een strijd, die reeds sedert lange jaren ge voerd werd. Op wetgevend terrein, het terrein, dat voor den zeeman nimmer bijzonder toegankelijk is geweest, kwamen voorzieningen tot stand, die belangrijk bijdroegen tot verbetering van de rechtspositie van den zeevarende. Vooral de wijziging van het Wetboek van Koophandel, regelende de arbeidsovereenkomst van kapi tein en schepelingen, heeft tot een radicale ommekeer in de arbeidsverhoudingen aan boord van zeeschepen geleid. Voor de koop- vaardij-officieren vormde daarnaast de invoe ring van de Wet op de Zeevaartdiploma's, vervangster van de bekende, hoewel sterk verouderde, Schipperswet een gebeurtenis van beteekenis. welke leidde tot aanpassing van de Nederlandsche wetgeving ook op dit punt aan de veranderingen, die 't koopvaardij bedrijf in de laatste 25 jaren heeft ondergaan. Kiel gelegd b(j de N.S.M. voor een 17.000 tons mailboot. De groote bedrijvigheid op de hoofdstedelijke werven blijft aanhouden. Zoo is Zaterdagoch tend omstreeks elf uur op een der hellingen van de Nederlandsche Scheepsbouwmaat schappij de kiel gelegd voor een 17.000 tons passagiers- en vrachtschip, dat het volgend jaar aan de Nederl.-Indische handelsvloot zal worden toegevoegd. In Februari 1939 moet het schip worden af geleverd. In totaal zal het schip 1400 passagiers kun nen vervoeren. Op den leeftijd van bijna 63 jaar Is te Alk maar Zaterdagmorgen plotseling aan een hart verlamming overleden mr. W. Stap, sedert 1907 directeur van de Hypotheekbank Noord- Hollandsch Grondcrediet. De overledene nam in het maatschappelijk leven een vooraan staande plaats in, was o.a. penningmeester van het comité voor het geven van tooneel- uitvoeringen, lid van het bestuur van de Am bachtsschool, plaatsvervangend lid van den raad van beroep voor de directe belastingen ®n secretairs van de af deeling Pro Juventute. De begrafenis zal morgenmiddag om half vier °P de Algemeene Begraafplaats geschieden. Binnenkort zullen besprekingen aanvan gen tusschen de K. P. M. en den Norddeut schen Lloyd over eventueele uitbreiding van de K. P. M.-diensten naar een vijftal Zuid- Amerikaansche havens. HR. MS. „JAVA". Hr. Ms. Java is hedenmorgen 9 u. uit de haven vertrokken en zal het weekend in Ko penhagen verblijven. Bij beschikking van den minister van De fensie is de kap.-luitenant ter zee W. A. de Jong, dienende in het commandement der ma rine te Willemsoord, den 7den Maart 1938 ter beschikking gesteld. Bij beschikking van den minister van De fensie is de officier van administratie der le kl. F. T. van Rijn, den 5den Maart 1938 ont heven van den administratieven dienst van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wil lemsoord en wegens ziekte op nonactiviteit gesteld en is met dien datum de officier van administratieven dienst le kl. T. R. Deelder belast met den administratieven dienst dier inrichting. De officieren van den marine-stoomv.-dienst 2e kl. J. A. Bujjs en G. J. G. Werleman, uit Oost-Indië gerepatrieerd, zijn ter beschikking gesteld. Lc schaakclub S.I.V. te Den Burg ontving gisterenmiddag een tegenbezoek van de Hel- dersche Schaakclub „Schaakmat". Door om standigheden was de Heldersche club niet vol ledig opgekomen, docht de heer J. Wijker, voorzitter van „Schaakmat", speelde inplaats van de afwezigen een simultaan tegen 11 spe lers, die hij allen vermocht te winnen. Een kranige prestatie. De uitslagen van de wedstrijden waren als volgt: J. KuilA. Zijm 10 J. CherelK. Keijzer Jzn. 10 J. MarsmanK. Keijzer Sr. 01 P. KelderP. van Sambeek 01 A. GroenN. Witte 10 J. HemelrijkJ. Maas 10 v. d. BoschW. Keijzer 10 B. de JongJ. Dijt 10 C. E. KoopmanG. Sikkerle 10 A. BoxmeerJ. Zijm jJ C. Poulie—C. v. Heerwaarden 10 B. MullerJ. v. Heerwaarden 1J De uitslag is dus 93 voor de Heldersche club. GROOT-BRITTANNIË—HET VASTELAND In 1939 te Londen. Amsterdam, 5 Maart. Naar wij vernemen, wordt in Fifa-kringen ernstig met de moge lijkheid rekening gehouden, dat in 1939 te Londen een wedstrijd zal worden gespeeld tus schen een elftal van Groot-Brittannië en een ploeg, samengesteld uit spelers van de con tinentale landen van Europa. Het Britsche elftal zou dan bestaan uit spelers van de be kende vier bonden. UITSLAGEN BEDRIJFSCOMPETITIE. Boutje LosDamclub NieuwediepR.K.V.V.H. 4—0 1—3 Geachte Redactie, In verband met het droevig ongeval te Arn hem, waar een kindje door de behandeling met een, door middel van spiritus verwarmd, stoomketel, het slachtoffer werd, zou ik gaarne voor het volgende de aandacht willen vragen. Het is mij bekend, dat toestellen als boven bedoeld, ook hier ter plaatse in bruikleen wor den verstrekt. In gevallen, zooals nu te Arn hem, waar het toestel bij, of zelfs vrijwel in de wieg geplaatst wordt, is het gebruik van een vlam vanzelfsprekend uitermate gevaarlijk. Om verdere ongevallen te voorkomen, ver dient het daarom m.i. aanbeveling, deze stoom- toestellen door middel van electrische stroom te verwarmen, door een zorgvuldige uitvoering van de apparaten is brandgevaar dan practisch uitgesloten. Wellicht dat de besturen van de betrokken vereenigingen, zooals „Witte Kruis" o.a., en ook de artsen hieraan hun aandacht willen schenken. U beleefd dankend voor de verleende plaats ruimte. Hoogachtend, f S. S. De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam staat voor moeilijkheden. Ter- wjjl de in Januari j.1. verstrekte nachtver blijven en verpleegdagen stegen tot 24133 d.i. 778 per dag, bedraagt het exploitatie-tekort thans bij de f 40.000.—, zoodat het op peil houden der hulpverleening bezwaarlijk wordt. Zooals bekend is, verleent „Hulp voor On behuisden" onderdak en bijstand aan dak- looze volwassenen van alle gezindten en aan kinderen van eiken leeftijd, die dakloos of verwaarloosd zijn of dit dreigen te worden. Tevens omvat ze de hulp voor- of nazorg en reclasseering. Dit mooie werk, waarvan H.M. de Koningin de Beschermvrouwe is en dat nu 34 jaren bestaat (sinds 1914, toen het particulier initiatief den last niet meer alleen kon dra gen, ook met overheidssteun), heeft om in stand te blijven steeds dringend giften noo- dig, doch treedt thans naar buiten met een bijzonder ernstig verzoek om hulp en steun voor zijn arbeid. Elke gift is welkom en voorziet in directen nood. Het hoofdkantoor der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" is: van Neckstraat 2, Amsterdam C. Postgiro No. 32534; Gem.giro A'dam V, No. 207. De Heer en Mevrouw EKKERSSLLJKEKMAN geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter JOH ANNA MARINA. 6 Maart 1938. Middenweg No. 140, Den Helder. Heden overleed rustig en volkomen bereid om heen te gaan ot zijn Heere en Hei land onze lieve Man, Vader, Behuwdvader, Grootvader en Overgrootvader, AXDRIES POPKE STAALMAN, Oud-Lid der Tweede Kamer S.G. Ridder in de Orde van de Nederl. Leeuw, in den ouderdom van bijna 80 jaar. Driebergen, 6 Maart 1938. Mevr. v. Vollenhovenpark 3. Uit aller naam: E. STAALMAN— FEDERMANN. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Woensdag 9 Maart te één uur op de N. Drieb. Begraafplaats. Den 6en Maart 1938 over leed te Driebergen onze hooggeachte. Voorzitter van de Christen-Democratische Partij, de heer A. P. STAALMAN, oud-Kamerlid, in den ouder dom van 79 jaar. Het Bestuur van de Afd. Den Helder der Chr.-Democr. Partij. Afd. Den Helder. De 4de GEMEENTE-AVOND van de Herv. Gem. zal worden gehouden op DONDERDAG 10 MAART, 's av. 8.15 u., in de Nieuwe Kerk en zal worden verzorgd door de afd. der Ev. Mij. Spreker: Ds. H. A. ENKLAAR. Onderwerp: Het oudste Chris tendom (met lichtbeelden). Toegang vrij. Bij de uitgang Collecte tot dekking van de on kosten. HET BESTUUR. Het Bestuur der NUTSSPAARBANK TE DEN HELDER brengt hierbij ter kennis van de spaarders, dat de rente welke over de spaargelden door de Spaarbank wordt vergoed, in gaande 13 MAART 1938 zal bedragen Zooals bekend vangt de rente vergoeding aan op den dag, vol gende op dien, waarop de inleg heeft plaats gehad en eindigt op den dag, voorafgaande aan dien, waarop de terugbetaling ge schiedt. De Heldersche Visschers- vereeniging geeft bij dezen kennis van het overlijden van haar Eere-Voorzitter A. P. STAALMAN, in den ouderdom van 79 jaar. Zijn werken en stre ven zal bij deze Vereeni ging steeds in dankbare herinnering blijven. Het Bestuur. Den Helder, 6 Maart 1938. I Ged. lid van het Ned Gen. voor heilgym. en massage Ondergeteekende maakt be kend, dat bij vonnis der Arr. Rechtbank te Allernaar dd. 3 Maart 1938 failliet is verklaard K. Venema, metselaar-aanne mer, wonende Havenplein 3 te Den Helder. De Curator, Mr. J. Mulder Advocaat en Procureur, Weststraat 39, Den Helder Voor het allerbeste adres: Vischmarkt Telefoon 502 Ik lever zeer concurreerend, alles wat U wenscht. Appel, Peer, Pruim, Kers, Morel van f 1.25, f 1.50, 1.75 p. st. Roode zwarte en Kruisbessen 15 tot 25 ct. Struikrozen, zwaar, alle kl. 10 st. f 1.20 p. st. 13 ct. Bloem en Groenbl. Heesters, Lugistrum 60—80 c.M., f 2.50 p. 100. Mooie collecties voor Uw Bloementuin. In de juiste samenstelling en kleurenharmonie. Alles onder controle (N.A.K.) Gegar. beste kwaliteit. Vraagt prijs. Zelf planten zeer billijk. Nieuweweg Anna Paulowna Voor Instituut MERCURIUS, Loodsgracht 72, Telef. 650 laat nu Uw matrassen en bedden bijvullen, op één dag klaar, door vakkundig personeel in eigen werkplaatsen laat nu Uw veeren en oude kapokbedden drie- deelig maken, volgens de nieuwste vinding en vakkundige verdeeling der veeren door: SPOORSTRAAT 8-10 -TELEFOON 206 VERTEGENWOORDIGER AU PINGMATRASSEN Weken lang behoeft U het heusch niet te gebruiken, één of twee fl. is zeker voldoende om Hoest, Keelpijn, Verkoudheid, te doen verdwijnen, f 0.40 of f O 70 p. fl. „Hopstroop" wettig gedeponeerd ASS APOTHKfR4^ 25 ct. per doos Voor Aangeboden door C. Verschoor, Breezand, telef. 74 groenblijvend LIGUSTRUM in alle maten. NOG ÉÉN WEEK brengen wij in den ver- I koop mooie tegen SPOTPRIJZEN. Pracht Damesmantels met bont nu 16.00, 14.OO, 11.50 Sportmantels 9.90, 7 90, 6.90 20 tot 40% korting Spoorstraat hoek Koningstraat 1 GULDEN WONDERPAKKET betaling Remb. cf Postr. 128.78. 2 Gloxinia's voor de kamer en kweekw. gratis. 15 vaste Snij- bl.pl., i n 5 soorten op naam. 5 Japanse en 5 Kaapse Lelies, 25 Oxalis, 25 Gladiolen, 25 Anemo nen, 10 Begonia's 3 Elite Dah lia's, 25 Montbretia's en 25 Ra nonkels. F. FIJMA, Bloemist, Hillegom. Voor goed TIMMER- en METSELWERK uw adres: Jan in 't Veltstraat 100 Voor Schilder-, Glas- of Behang werk K. Meijer, Schagenstr.12 100 pCt. verkoopswaardel (Leeraar M.O. Boekh.) Lid Ned. Inst. v. Belastingconsulenten Lid Ned. Gen. van Accountants. Loodsgracht 72 - Tel. 650 - Den Helder aangeboden Gevraagd in klein gezin z. k. voor terstond een net Dagmeisje, zelfst. kunnen werken. Aanmelden Maandag 89 uur. Mevr. KOSMAN, Koningstr. 90, b. Hoedenzaak I-ïerschel. FLINK MEISJE gevraagd voor heele dagen. Aanmelden 's avonds na 7 uur. Adres: Singel 119. aangeboden Gem. Zit-Slaapk. en Studeerk., geheel vrij, aan den voorkant, radio en verwarming aanwezig. Adres: Keizerstraat 51. Te huur een nieuw Modern huis, 2 s.lk., d.1. W.C., flink erf met boet, Gravenstr. 40, 5. p. w., water. LONDON, Hertzogs -r. 52. Te huur tegen 15 Maart het BOVENHUIS Bassingracht 5, bev. 2 Kamers (suite), 4 Slaap kamers, prijs f 27.50 p. mnd. Adres: KONING, Bassingracht 1. gevraagd 10 Gulden belooning aan den- gene, die mij aan een nette Wo ning helpt. Huurpr. 4.50 tot 5.— p; w. Brieven onder No. 755, Bureau van dit blad. aangeboden Prima Motorrijwiel, 150 c.c., twee-tact, te bezichtigen na 5.30 uur namiddags. Adres: Koningsweg 24. Te koop: Sabel en koppel adj. O.O., lange Jas en broek, korte Jas en Pet. Nieuw. Adres: Stakman Bossestr. 21. Een prachtige KINDERWAGEN te koop. Te bevr.: Vroonctraat 16. gevraagd Gevraagd een mooie moderne KINDERWAGEN. Brieven onder No. 772, aan het Bureau van dit blad. Net jongmensch vraagt voor direct KOST EN INWONING. Brieven met prijs inzenden heden: Sluisdijkstraat 48. Verloren: In Rialto of gaan de van Rialto naar Vischmarkt een Indisehe lederen Portefeuilles (patentsluiting) inhoudende 2 bankbiljetten van 50. Tegen flinke belooning te bez.: C. STEEMAN, Vischmarkt 2, Den Helder. Gevraagd: net KOSTHUIS, liefst omtrek Oude Helder. Brieven onder No. 773, aan het Bureau van dit blad. STOOMVAART HOL NEDERLAND. Chr. Hujjgens, t., 4 Maart v. Port Said. Moena, t., 4 Maart v. Sabang. Simaloer, t., 4 Maart v. Londen. Singkep, u., 5 Maart v. Suez. Tabinta, u., 4 Maart te Sabang. KON. NED. STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. Agamennon, 4 Maart v. Genua. Ajax, 4 Maart te Livorno. Alkmaar, 5 Maart v. Amsterdam. Baralt, 26 Febr. v. Curagao. Bennekom, u., 3 Maart v. Callao. Bodegraven, 3 Maart v. Pacasmayo. Colombia, 5 Mart v. Amsterdam. Euterpe, 4 Maart v. Bordeaux. Fauna, 4 Maart v. Lissabon. Ganymedes, 5 Maart te Amsterdam. Mars, 5 Maart te Samos. Oberon, 5 Maart v. Amsterdam. Orpheus, 4 Maart v. Kopenhagen. Perseus, 4 Maart v. Gothenburg. Stella, 4 Maart v. Piraeus. Theseus, 5 Maart te Kopenhagen. Titus, 4 Maart te Hamturg. Triton, pass. 5 Maart Gibraltar. Venus, 5 Maart v. Rotterdam. Vulcanus, 5 Maart v. Rotterdam. Wilh. Russ, pass. 6 Maart Holtenau. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Beemsterdijk, 4 Maart v. N. Orleans. Blommersdijk, 5 Maart te Antwerpen. Damsterdijk, 4 Maart te Vancouver. Lochkatrine, 3 Maart v. San Francisco. Maasdam, 3 Mart v. New-York. Rotterdam, 3 Maart v. Punta Arenas. Volendam, 5 Maart v. Rotterdam. JAVA—NEW-YORK-LIJN. Kota Pinang, 4 Maart te Halifax. Kota Radja, 4 Maart v. Singapore. Kota Tjandi, 3 Maart te New-York. Palembang, pass. 4 Maart Mauritius. Tabinta, 4 Maart v. Sabang. SILVER-JAVA PCIFIC-LIJN Bengkalis, 3 Maart te Singapore. Manoeran, 2 Maart te Vancouver. Saparoea, 3 Maart te Manila. ROTTERDAMSCHE LOYD. Indrapoera, u., 4 Maart v. Marseille. Kertosono, t., 4 Maart te Suez. Kota Agoeng, u., pass. 4 Maart Sagres. Kota Gede, t., 4 Maart v. Genua. Siantar, t., 4 Maart v. Singapore. ROTTERDAM—ZUID AMERIKA LIJN. Alwaki, 5 Maart v. Rotterdam, STOOMVAART MIJ. OCEAAN. Achilles, 4 Maart v. Penang. Antenor, 5 Maart te Suez. Hector, 5 Maart te Shanghai. Kota Agoeng, t., pass. 5 Maart Gibraltar. Soekaboemi, 5 Maart v. Hamburg. Tapanoeli, u., pass. 5 Maart Perim. Theseus, pass. 4 Maart Gibraltar. Weltevreden, 5 Maart v. Rotterdam. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. Ceres, u., 4 Maart v. Lagos. Maaskerk, u., 4 Maart v. Bordeaux. KON. PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. Roggeveen, 4 Maart v. Tamatave. Yapara, 3 Maart te Réunion. EMZETCO LIJN. Jonge Johanna, 5 Maart v. Zighinchor. VEREENIGDE NED. SCHEEPVAART MIJ. (HollandAfrika Lijn). Algorab, 5 Maart te Hamburg. Bloemfontein, 4 Maart te Durban. Heemskerk, u., 5 Maart v. Aden. Jagersfontein, t., 4 Maart v. Marseille. Nijkerk, t., 5 Maart v. Duinkerken. Randfontein. 5 Maart v. Hamburg. Springfontein, u., 4. Maart v. Mombassa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 3