Ned. elftal ontsnapt aan een nederlaag N.H.V.B. Een benauwd gelijk spel (1-1) tegen de herboren Belgen Van Spaandonck scoort het Ned. doelpunt Prachtig spel van Braine en van Male België verdiende meer J.V.C. kampioen ZwitserlancUTsjecho Slowakije J.V.C. kampioen Engeland in tournooi om wereldkampioen tP.chafcen BifyaUen Nieuw Ned. record van Arie Bos Na een wedstrijd, welke vol spanning was, doch overigens weinig grootsche spel momenten heeft opgeleverd, is België er in geslaagd door een gelijk spel zich te revan cheeren voor de zware 72-nederlaag, wel ke vijf weken geleden te Rotterdam tegen het Nederlandsch elftal werd geleden. Met het resultaat van dezen 60sten landenont- moeting tegen de Belgen mag het Oranje team dubbel en dwars tevreden zijn, want in alle opzichten hebben onze tegenstan ders beter voetbal gespeeld. Deze wedstrijd werd, wij geven het onmid dellijk toe, in abnormale weersomstandigheden gespeeld. Er stond een storm over de lengte van het veld, welke veel afbreuk aan het spel deed. Enkele zware hagelbuien ontlastten zich tijdens den wedstrijd boven Deurne, met het gevolg, dat bal en veld zeer glad werden en de controle over het leder nog moeilijker werd. Niettemin zijn wij er van overtuigd, dat dit Belgische elftal ook in meer normale omstan digheden beter en sterker spel zou hebben laten zien dan het Nederlandsche. Niet dat de ploeg van onze tegenstanders zulk schitterend voetbal speelde, maar in het Nederlandsch elftal waren veel zwakke plekken, welke toch moeilijk aan de slechte weersomstandigheden kunnen wor- nen toegeschreven. De Belgen speelden met overtuiging en een geestdrift, welke herinnerde aan het ouderwet- sche vuur der Roode Duivelsploegen. Ten slotte mag men ook het premiestelsel - bij een zege kregen de spelers 1000 francs, bij een gelijk spel en een nederlaag veel minder niet ver geten, waardoor er iets verbetens in hun spel lag, dat hun een voorsprong op onze landge nooten gaf. Ondanks het feit, dat België voor de rust tegen den storm in speelde, zijn zij talrijke malen gevaarlijk voor het doel van Van Male gekomen, terwijl in de tweede helft doelman Badjou slechts sporadisch behoefde in te grij pen? Over het algemeen zijn de Belgen dus meer in den aanval geweest en ongetwijfeld is het Nederlandsche doel op verscheidene mo menten slechts op het nippertje aan een door boring ontsnapt. Zwakke plekken. In het Nederlandsche elftal vielen verschei dene zwakke punten aan te wijzen. Vooral de homogeniteit was zoek, het klopte niet tus schen de linies, niet tusschen middenlinie en voorhoede, niet tusschen achterhoede en mid denlinie. Er ontbrak een midvoor, die behoor lijk het spel verdeelde. Smit bereikte zijn internationale vorm nauwelijks, in de midden linie werd Van Heel herhaaldelijk gepasseerd, kon Paauwe slechts langzaam in zijn spel komen, deed Anderiessen verdedigend ver dienstelijk werk, doch faalde waar het zijn voedende taak betrof. Het klopte inderdaad niet in ons elftal. Het linker gedeelte van de ploeg was daar een merkwaardig voorbeeld van. De samenwerking tusschen Caldenhove en Van Heel liet veel te wenschen' over. Door het matige spel van Van Heel moest Calden hove herhaaldelijk bijspringen, de Amster dammer werd te veel uit zijn gewone spel gehaald, waarbij bleek, dat hij zijn vorm van het vorige seizoen toch geenszins heeft kun nen benaderen. Heeft men opgelet, dat Mijnders slechts zeer weinig ballen van Van Heel kreeg aan gegeven? Smit zwierf te veel, waardoor het verband uit elkaar gerukt werd en het spel onzer ploeg, mede daardoor, een rommeligen indruk maakte. Dat België niet gewonnen heeft, is in de eerste plaats te danken aan Van Male, die zijn doel op prachtige wijze verdedigd heeft het eene foutje, waardoor de ge lijkmaker ont stond, zij hem gaarne vergeven en aan Weber, die een stoer en betrouwbaar par tijtje voetbal weg gaf, waarvoor de tegenstanders ont zag hadden. VAN MALE De wedstrijd. De Tweka" uit Geldrop en een Antwerpsch muziekkorps hadden voor vroolijke wijsjes ge zorgd, maar op het beslissende moment faal den beiden volkomen. Even voor drie uur kwamen Van Heel en zijn mannen het veia op, zij stelden zich voor de officieele tribune op, wachtend op het volkslied.Doch de mu- ziekkorpsen zwegen hardnekkig. De landgenooten, die oudergewoonte de reis naar Antwerpen hadden meegemaakt, zetten zelf het Wilhelmus in en nimmer klonk d® samenzang schoonen dan ditmaal De laatste strophen waren nauwelijks beëindigd, Belgen stelden zich voor, begroet met de „Brabawjone" van het muziekkorps. Van Heel had den opgooi gewonnen, zoo- dat Isenborghs kon aftrappen, tegen den St<Van Spaandonck loste het eerste schot doch de lage bal werd gemakkelijk door eekeerd Gesteund door den wind, nam het Oranje elftal vrij goedig het iniUaUef overeen wij noteerden een kogel van _rhof wei Mijnders zoo hard, dat Badjou het schot wei kon stoppen, doch den bal onmogelijk in de ÜS 5» houden. De H°U*f£eVXp kwam terug en forceerde wn hoekschop, volgch Dooif6 den" wind w£ het^er moeilik komen'verklaarbaart jSïtweede hoekschop Wels. op het Belgische doel, door Mijnders genomen, op een geheel andere plaats terecht kwam, dan bedoeld was. In het veld domineerde Holland nu sterk en een lastig schot van Smit gaf Badjou meer moeite, dan hy gedacht had. Na een kwartier werd op het Belgische doel reeds de vierde hoekschop genomen. In het Nederlandsch elftal klopte het nog steeds niet. Het verband tusschen de linies was zoek, Paauwe had veel tijd noodig om zijn vorm te vinden, Anderiessen zwoegde hard, doch zijn arbeid had weinig nuttig effect, Van Heel was er totaal uit, gaf slechts sporadisch een bal goed af, terwijl hij de grootste omeite had den vleugel Van de WouwerVoorhoof in bedwang te houden. Het overwicht van Nederland was inmiddels verdwenen, doch eerst nu bleek, hoe moeilijk het voor onze tegenstanders was tegen den storm op te tornen. Werkelijk fraai was de combinatie tusschen Smit en Wels, toen de Haarlemmer den rechtsbuiten in de ge legenheid stelde een scherpen voorzet te geven. Mijnders, ac tief als altijd, liep in, Badjou kwam uit zijn doel, de DFC'er was er iets eerder bij, doch door den harden wind kon hij het leder niet in zijn macht krijgen met het ge volg, dat de bal uit ging. Caldenhove en We ber moesten in de toen volgende periode herhaalde malen in grijpen. Bij onze tegenstan ders ontbrak het goede schot, zoodat Van Male voorloopig geen al te moeilijk werk kreeg. Vente kogelde een voorzet van Wels over de lat, maar er dreigde onmiddellijk aan den anderen kant gevaar, toen onze beide backs elkaar niet bij het wegwerken begrepen en Voorhoof den bal vlak voor doel in vrije positie kreeg toegespeeld. Hij was er zelf door verrast en wist deze kans niet te benutten. De Belgen kwamen echter terug en Buyle werd een nieuwe kans geboden, welke deze echter wederom niet benutte. Braine deed het beter, kort na elkaar schoot hij twee maal op doel en Van Male kon selchts redden door den bal tot hoekschop te stompen. Holland scoort. Een corner op het Belg. doel werd weg gewerkt, doch de Oranjehemden kwamen met kort samenspel terug. Vente plaatste met een kopbal naar Van Spaandonck, die met twee Belgen op de hielen even door liep en vervolgens een schot loste, dat via de paal in het Belgische doel belandde. Nederland leidde na 38 minuten. Waarschijnlijk werd Baljou door de kluwen spelers, die voor hem stonden, -het uitzicht be lemmerd. Dit doelpunt is dan ook op vrij ge lukkige wijze tot stand gekomen. De Belgen antwoordden met een serie aan vallen welke het ergste deden vreezen. Een kopbal van Buyle kwam bij Isenborghs terecht. Van Male viel, een tweetal meters voor doel staande, over den bal heen, maar uit de doel- worsteling, die hierna ontstond, wisten de Bel gen niet te scoren. België was nu beslist ster ker. Tweemaal schoot Braine zuiver in, als door een wonder keerde Van Male de kogels van den Belg. De kamp was opwindend zonder dat het peil evenwel een moment tot groote hoogte steeg. Nog enkele benauwde oogenblik- ken voor het Hollandsche doel volgden en toen brak de rust aan. De tweede helft. Tijdens de rust en gedurende het grootste gedeelte van de tweede helft, vielen er zware hagelbuien, waardoor aan de technische capa citeiten der spelers nog hoogere eischen wer den gesteld. België was onmiddellijk sterk in de meerderheid. Enkele corners op het Hol landsche doel waren het resultaat van hard werken der Roode Duivels. Holland beperkte zich tot enkele uitvallen, waarbij ook aan dien kant een hoekschop toegekend werd. Even later leek het of Holland zich aan den druk Raymond Braine ontworsteld had, want opnieuw mocht Wels een corner nemen. De kleine rechtsbuiten zette den bal verraderlijk voor doel, waar Mijnders misleid door den wind het leder ver keerd beoordeelde en naast .schoot. Vrij plot seling kwam in deze periode de gelijkmaker. Gelijk Op een ver naar voren gespeelden bal liepen Caldenhove en Van Male tegelijk toe, beide landgenooten aarzelden even, Isenborghs kopte en over hun hoofden vloog de bal in het Nederlandsche doel (1—1). Er waren twintig minuten gespeeld en het begon er donker voor het Oranje-elftal uit te te zien. Zou de verdediging stand kunnen houden tegen de aanvallen der Belgen? Aangemoedigd door dit succes zetten de Belgen een serie aanvallen op, welke het ergste deden vreezen. Razend snel ging de bal van voet tot voet, herhaaldelijk werd Van Heel gepas seerd en kon Calden hove maar half het gat in dit gedeelte van de ploeg vullen. Braine schoot hoog in doel, doch Van Male was op zijn post en stopte den bal keurig. Het offensief der Belgen duurde voort. Het weer werd steeds slechter, zware hagel buien joegen over het veld en behoorlijk voetbal was in die periode niet mogelijk. Na 25 min. loste Braine een prachtig schot, maar Van Male wierp zich in zijn Zaterdagmiddag vond in Londen de jaarlijksche roeiwedstrrjd tusschen de ploegen van de universiteiten Oxford en Cambridge plaats, een evenement, dat zich mag verheugen in da belangstelling van de geheele sportwereld. Oxford won voor de tweede achtereenvolgende maal. Men ziet hier de winnaars, doodmoe, maar dolgelukkig! CALDENHOVE. volle lengte in den hoek en wist het schot tot corner te verwerken. Een prachtige safe! Onze verdediging wist, ondanks den gewel digen druk, goed stand te houden, waarbij vooral Weber prachtig werk verrichtte. Een kwartier voor het einde kwam de Oranje voorhoede wat meer in actie, doch het samen spel was te onsamenhangend om tegen do Belgische verdediging, waarin Petit op een uitstekend debuut kan terugzien, succes te hebben. In de laatste minuten noteerden wij nog enkele corners op het Nederlandsche doel': zeer gevaarlijk zweefde de bal telkenmale voor Van Male, doch het geluk was ook wel soms met ons en toen scheidsrechter Jewell het einde aankondigde, had Nederland een gelijk spel uit het vuur gesleept. In de kleedkamer van het Nederlandsch elf tal heerschte na afloop een stemming, welke weinig vreugdevol kon worden genoemd. Het was een uitermate zware wedstrijd geweest, en de spelers waren te zeer vermoeid om com mentaar op eigen prestaties of op markante momenten uit den strijd te kunnen geven. De officials, de heeren Herberts, De Vries en Triebei, waren allen van meening, dat men zeer zeker tevreden mocht zijn met het behaalde resultaat. Allen wezen op de moeilijke omstan digheden, waaronder deze wedstrijd gespeeld was. Weber werd geroemd, evenals Van Male en Anderiessen. De Engelsche scheidsrechter Jewell vond het een zeer goeden wedstrijd. België heeft veel beter gespeeld als toen in de ontmoeting tegen Frankrijk te Parijs, welke ook door mij geleid werd. Enkele dagen geleden heb ik nog den wedstrijd HuddersfieldPortsmouth gefloten en ik kan u verzekeren, dat het spel van van middag op dezelfde hoogte stond als in de En gelsche ontmoeting. De beste man? Ongetwij feld was dat Weber. J.V.C. 1—TEXEL 1 31. Zondagmorgen, tusschen 9.30 en 11.30, had op het terrein van Watervogels, bovengenoem de weds'rijd plaats. Het ging er om welk van beide teams kampioen van de 2e klasse G zou worden, daar beiden met een gelijk aan tal punten de competitie beëindigd hadden. Deze beslissingswedstrijd is op besliste wijze gewonnen door de club uit Julianadorp, die ondanks den stormwind die bovendien zeer nukkig was in balbehandeling en technisch vermogen beter was dan de Texel- reserves. Ook met het windnadeel was JVC meer in den aanval, dan toen Texel dat had, men wist zich ook toen betere kansen te scheppen dan hun rivalen. Het scheen ons eveneens toe dat JVC het belang van deze ontmoeting beter inzag dan Texel. De laatste speelde bepaald slordig, non chalant en zonder veel geestdrift. In dit team zat niet de samenhang en het over leg, wat het spel van JVC zoo kenmerkte. Voor rust had JVC den wind tot bondge noot en hc .wel Texel reeds aanstonds een corner forceerde en de voorhoede ook later nog wel eens wist door te breken, was het toch JVC dat heer en meester van het veld was. Geschoten werd er wel en de aanhang liet zich niet onbetuigd, maar de ballen op doel gericht waren te tellen, wat maar goed ook was voor T., daar de keeper allesbehalve safe was. Toen deze na 13 min. spelen den bal liet vallen, had JVC de leiding. Maar na een kwartier maakte hij weer veel goed door tot tweemaal toe de bal, na felle schoten over den lat te werken. Een andere factor voor de geringe score was het veelvuldig off side staan van de blauw-zwarte voorhoede spelers, die steeds te ver doorliepen. Uit een der sporadische uitvallen van T., kreeg de rechtsbuiten den bal binnen zijn bereik, die ineens zgn kans waarnam. Het schot was goed bedoeld, maar de bal verdween langs den linkerpaal over de lijn Eén mihuut later gaat de J.-voorhoede er weer vandoor, de linksbinnen glipt tusschen de backs door en van dichtbij kreeg de keeper geen kans (2-0) In de laatste minuten zien we dan eindelijk een paar felle aanvallen van T., maar de score bleef onveranderd. In de 2e helft speelde Texel met weinig overtuiging, wèl had ze nu meer in te bren gen dan vóór rust, maar een overwicht zoo als JVC dat vóór rust had gehad, was het op geen stukken na. Men wist na 20 minuten wel een mooi tegenpunt te maken. De T-sup- porters hielden reeds rekening met een draw, maar hun illusies werden wreed verstoord, toen 6 minuten voor het einde JVC een mis verstand tusschen keeper en back wist uit te buiten, waardoor de stand 31 werd. Met dezen stand floot referee Wit, die uitstekend leidde, het einde. JVC had van haar aanhang een ovatie in ontvangst te nemen, overgeluk kig verlieten de spelers het veld. Er was ondanks het ongunstige weer nog ta elijk veel belangstelling. Krijgt Nederland een goede kans? Voor 15.000 toeschouwers is gistermiddag te Bazel een voetbalwedstrijd tufschen Zwitser land en Tsjecho-Slowakije in het kader van het tournooi om den Europa-beker gespeeld. De Zwitsers speelden een prachtige partij en wonnen tegen alle verwachtingen in met 40. Zooals bekend, zullen waarschijnlijk de Tsje chen, Indien zij althans van Bulgarije winnen, op 5 Juni a.s. te Le Havre in de eind-ronde van het tournooi om het wereldkampioenschap tegen Nederland uitkomen. 1 D.: ZeemachtSchoorl uitgeste. 1 2 F.: Schagen 2VCL 1 2 G.: JVCTexel 2 (beslissingswedstnj) Jl 3 E.: HRC 6Zeemacht 2 4 d.: Schagen 4—Groot Schermer 4 E.: Atlas 3Helder 7 gestaakt 4 F.: N. Niedorp 3—Schagen 3 5—2 Dirkshorn 2Succes 4 uitgesteld Adspiranten: Afd. P. Succes a—HRC b i Afd. Q.: Helder dHRC d 2—l Oudesluis aHelder c gestaakt HRC cCallantsoog a 50 Afd. R.: Succes bHRC f Held. Boys a—Schagen b 13 Helder e—HRC g gestaakt HRC e—JVC a uitgesteld gouden kruis. Voorronde, district Den Helder. Wieringerwaard 2Texel 3 2—2 k.n.v.b.-beker. Kinheim—Alkmaar 7—0 Wanneer een lager elftal degradeert dan is dat jammer voor de betrokken club. V an- neer evenwel het eerste elftal .van de eenige club in een plaats degradeert, dan raakt dit grootere belangen. Het eerste elftal is de vlag waaronder de vcreeniging vaart. En met de prestaties van dat eerste elftal staat of valt veelal de eele club, dus de vertegenwoordiging veelal de heele club, dus de vertegenwoordi ging v. d. bond in een bepaalde kring, dus de sport in die omgeving. Waarmee we maar zeggen wilden, dat de 31 zege, die JVC in den beslissingswedstrijd op Texel 2 boekte, in grooten kring voldoening mag wekken, om dat Tigchelaar c.s. hiermede de kans hebben verworven hun vorig jaar verloren eerste klasseschap terug te winnen. Enom Julianadorp wederom in eerste klasse-wed strijden te betrekken. We wenschen JVC van harte jjeluk met haar kampioenschap, al heb ben we daarnaast een open oog voor den spijtigen afloop, dien dezen race voor het zoo onweerstaanbaar begonnen Texel 2 heeft ge had. Derde klasse E. HRC 6 beging een misstap door op eigen veld tegen Zeemacht 2 gelijk te spelen (11). Het gevolg hiervan is, dat de Racers nu het tegenbezoek aan Zeemacht 2 persé moeten 'winnen om zich geen beslissingswedstrijd te gen Wieringerwaard 2 op den hals te halen. Vierde klasse E. Atlas 3Helder 7 ls om merkwaardige re denen gestaakt. Helder begon met 10 man en had dus begrijpeiykerwijs geen invallers bij do hand. In het eerste kwartier werd er ech ter 1 witjak uit het veld gestuurd, terwijl even later 2 clubgenooten wegens blessures uitvielen. Het Helder-gelid was aldus tot 7 man gedund en de scheidsrechter kon niet anders doen dan den wedstrijd staken. Helder 7 kost dit twee verliespunten, waardoor er zelfs kans bestaat, dat ze onderaan komt. Vierde klasse F. Hoezeer N.-Niedorp 3 uit den hoek is ge komen, blijkt wel uit de wijze waarop het ge waarschuwde Schagen 3 in het zand moest bijten (52). Intusschen kan de tweede plaats niet meer aan de Schagers voorbijgaan. Adspiranten. Afd. P. Succes a werd met 21 door Ra- cing b geklopt, hetgeen van de Wieringers te genvalt. Afd. Q. Beide uitslagen waren conform de verwachtingen. In verband met het slechte weer werden twee wedstrijden door wijs inzicht van de scheidsrechters, gestaakt. Afd. R. De groote strijd HRC eJVC a was uitgesteld. De overwinningen van Succes b en Schagen b waren te verwachten. gouden kruis. Een feestavond, zooals Wieringerwaard die Zaterdagavond hield, om het puntje eens be hoorlijk op de i van kampioen te zetten, is niet bepaald bevorderlijk voor een schoonen voetbalvorm den volgenden ochtend om 10 u. Texel 3, de kranige kampioen van 4 E., slaag de er dan ook in van de omstandigheden te profiteeren en Wieringerwaard 2 thuis een punt te ontnemen (22) en zich aldus een plaats in de volgende ronde te verzekeren. Heden beslist de F, A. hierover. Zou het uitvallen van Oostenrijk uit het a.s. tournooi om het wereldkampioenschap voet ballen tengevolge hebben, dat Engeland op het laatste oogenblik nog inschreef? Kort geleden bracht de secretaris van den Franschen bond een bezoek aan Londen en bij deze gelegenheid sprak hij ook den heer Rous, secretaris-generaal '••an de Football- Association. Ditmaal werd geen weigerend antwoord gegeven en werd zelf beloofd dit aanbod nader te bestudeerer. Zeer waarschijn lijk zal het definitieve antwoord gegeven worden na de volgende bestuursvergadering van de Football Association, die heden plaats heeft. JEUGDWEDSTRIJD BELGIËNEDERLAND 1—7. Piet de Boer blinkt uit. Het Nederlandsch juniores-team, dat enkele weken geleden te Rotterdam reeds zoo'n uit stekenden indruk heeft gemaakt, heeft zich ook weer voortreffelijk geweerd. De verdediging was met de spelers Mosterd, Biemolt en Klok zeer zeker sterker dan die, welke te Rotterdam speelde, terwijl de midden linie met Stam, Vroomen en Bergen een uit stekende partij voetbal demonstreerde. In de voorhoede liep het soms van een leien dakje, zoodat de Belgische verdediging er niet aan te pas kwam. Vooral De Boer, Van Veen en de Harder weerden zich uitstekend en het groot aantal doelpunten was in eerste instantie hun werk. Als men de verrichtingen van deze jeug dige spelers critisch gadesloeg, dan moest zelf de meest objectieve toeschouwer toegeven, dat het er met de toekomst van het Nederlandsche voetbal nog niet zoo donker uitziet. Nederland speelde het eerst tegen den wind in maar desniettegenstaande werden verschei dene aardige aanvallen opgezet, met het resul taat, dat de Hollandsche ploeg met rust een 31-voorsprong had. Van der Vegt had Ne derland de leiding gegeven, waarna Biemolt in eigen doel trapte. Uit een vrijen schop maakte De Boer er 21 van, terwijl Van Veen uit een voorzet van De Harder den voorsprong tot 31 verhoogde. De voorhoede was het beste deel van de ploeg en het was alleen aan de slechte leiding van den scheidsrechter te danken, dat toen reeds de stand niet hooger was opgevoerd. In de tweede helft maakte De Harder er na uitstekend individueel spel er 41 van, waarna De Boer, geholpen door den wind, het vijfde voor zijn rekening nam. De K.F.C.er scoorde no. 6 en het was Van Veen, die den eindstand op 7I bracht. STERK ENGELSCH SCHAAKTEAM TEGEN NEDERLAND. Door het bestuur van den Engelschen Schaakbond werd voor den wedstrijd met Nederland het volgende team gekozen: C. H. O. D. Alexandèr, R. J. Broadbent, W. A. Fairhursl, H. Golombek, A. Lenton, P. S. Milner-Barry, E. G. Sergeant, mrs. Vera Stevenson, Sir George Thomas en T. H. Tylor. Dit team is heel wat sterker dan de ploeg die te Amsterdam 1938 met 9%10% ver loor. Onzen landgenooten wacht dus een zware taak. HET INTERNATIONAAL TOURNOOI TE LODZ. De uitslagen van de voortgezette partijen in het internationaal schaaktournooi te Lodz luiden: Eflde ronde: Pirc—Sulik 1—0. GerstenfeldSeitz 10. Twaalde ronde: GerstenfeldFoltys 10. NajdorfStahlberg 10. PircSeitz 10. De Joegoslaaf Pirc heeft thans de leiding met 9% punt, gevolgd door Tartakower en Gerstenfeld met ieder 7% punt. Tijdens de wedstrijden om het Neder landsch kampioenschap eerste klasse drie banden heeft de Amsterdammer Arie Bos in zijn partij tegen Sweering de pheno- menale prestatie geleverd om de party van 50 caremboles in 28 beurten te be ëindigen. Zijn gemiddelde bedroeg 7.785, waarmede Bos een nieuw Nederlandsch record gemiddelde over een party heeft gevestigd. Bos' uitzonderiyke prestatie zou tevens een nieuw wereldrecord hebben beteekend, ware het niet, dat wereldrecords alleen gevestigd kunnen worden in officieele internationale kampioenschappen. Het bestaande wereld record staat op naam van den Portugees Puingvert met 1. 163. Bos werd tevens kampioen van Nederland driebanden-spel. v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 7