/L(jenda Expositie Noorder Kunstkring 800 Juttertjes vieren Kermis Donderdag 9 Tunï 1938 Tweede Blad &acU/Uêuu*6 Hai lelijke woorden van Burgemeester Ritmeester Lof voor het werk en de inrichting Een prachtige tocht naar Volendam, Marken, en Hilversum Alvata het wondermensch Carillonbespelinjj voor echtpaar van Dok Concert Kon. Marinekapel Vlug en goed vervoer gaat samen per „ESONA Hei 'jxurueAl Ut UeldeA Periodieke zeilwedstrijden der Koninklijke Marine Burgerlijke Stand van Den Helder Inschrijving Handelsregister L Gisterenavond heeft burgemeester Rit- tneester de jaarlijksclie tentoonstelling van den Noorder Kunstkring in Musls Sacrum, officieel geopend, in bijzin van leden en donateurs en daarbij opvallend hartelijke woorden gericht aan het adres van genoemde vereeniging. W(j kunnen deze woorden slechts onder- jschrijven en den wensch uitspreken, dat zoowel de artistieke prestaties der wer kende leden als het meer zakeljjk deel der exposities zooveel mogelijk in het crescendo-teeken mogen komen te staan. Dat is alléén mogelijk, indien de bevol king van deze stad bljjk geeft van be langstelling voor dit werk, dat de toets der critiek ruimschoots kan doorstaan. Het record-jaar 1937 geeft, wat dit be treft, vertrouwen voor de toekomst. De heer Pinkhof. Het was de voorzitter van den Noorder Kunstkring, de heer L. Pinkhof, die een kort woord van welkom tot de aanwezigen sprak en daarbij in het bijzonder het woord richtte tot burgemeester Ritmeester en mevrouw en overste Bentz van den Berg. Vice-admiraal Kruys was tot zijn spijt verhinderd aanwezig te zijn. De heer Pinkhof vergeleek de schilderkunst ïnet een soort ziekte. Evenwel een ziekte, die de lijders eraan geen geldelijk profijt schenkt. Merkwaardig is daarbij dat die „ziekte" spe ciaal tot uiting komt in moeilijke tijden, ö.a. in sterk opvallende mate in Holland geduren de den tachtigjarigen oorlog-. Het was toch in die periode, dat men in dit land den glorie tijd zoowel van de beeldende- als dichtkunst beleefde. Ook in latere tijden trad dit ver schijnsel aan den dag. Nederland is een klein land. Een land, dat steeds zal moeten strijden om zich zelf te blijven, doch wellicht zal juist deze strijd een voortdurende stimulans zijn voor de kunstenaars, om te trachten het hoogste te bereiken. De heer Pinkhof hoopt, dat er belang stelling voor de expositie zal zijn. Er is hier een kleine groep plaatsgenooten, die Zich niet de pretentie geven kunstenaars te zijn, doch wier streven het evenmin is aan de kunst rijk te worden Na nog enkele hartelijke woorden gewijd te hebben aan Lucie Q Bakker, de potten bakster, die dezer dagen zoowel de arbeid als het product van haar werk zal demonstree- ren, verzoekt de voorzitter den burgemeester over te willen gaan tot de officieele opening der tentoonstelling: Burgemeester Ritmeester. De heer Ritmeester vangt aan met een, zij het vriendelijk, verwijt aan den heer Pink hof, dat deze hem in zekere mate de woor den uit den mond genomen heeft. Ook hij had willen opmerken, dat het schilderen een ziekte is, doch dan een zeer bijzondere: na melijk een zielziekte. Voorts een ziekte die niet besmettelijk is, daar ieder schilder toch Zijn eigen visie, en eigen kunnen geeft. Spr. is het bestuur erkentelijk hem in de gelegenheid te willen stellen de expositie te openen, daar hij thans in staat is er op te wijzen hoezeer het noodig is, dat men het streven van deze groep menschen waardeert. Het is niet eenvoudig tegenwoordig met een dergelijke tentoonstelling te komen. Veelal toch staat men er afwijzend tegenover, doch daarom is het vooral zoo noodzakelijk, dat hier een poging gedaan wordt het publiek op de goede wijze op te voeden. Het is prettig, aldus de burgemeester, te kumien coiistateeren, dat de kwaliteit van het ingezonden werk telkenjare toe- neemt, terwijl daarnaast de wijze van etaleeren eveneens aan kunstzinnig in zicht wint. Dat het bestuur van den Kunstkring tel kens weer besluit kunstenaars van buiten te laten komen is zoowel praktisch als sympa thiek. Wellicht zal er in de toekomst een mo gelijkheid zijn, dat de vereeniging mplaats van eenmaal per jaar, twee of driemaal haa werk aan de openbaarheid prijs geeft. Uiter aard rust daarbij op het bestuur de taa menschen te 1 e e r e n kunst te gaan appre- cieeren. Na er nog op gewezen te hebben, dat hier in haast ieder genre iets geboden wordt, spreekt de burgemeester nog eens, en dat met grooten nadruk, zijn wensch uit, dat er voor de expositie, die belang stelling mag blijken te bestaan, waarop zij recht heeft. Slechts eenmaal per jaar voor den heer Steeman bestemd ls. Hjj was het voornamelijk, die zich hieraan zoovele uren gegeven heeft. Wat de tentoonstelling betreft, ln een vol gend nummer hopen wij een beschouwing over den aard van het ingezonden werk te geven, doch wijzen er reeds bij voorbaat op, dat een bezoek alleszins aan te bevelen is. Behalve het werk van de leden zelf is daar Lucie Bakker, de pottenbakster, en voorts werk van Koos Stikvoort, Lambert Simon, Wim Beuning, Zan Zondag en Van Twuyver. De tentoonstelling is geopend tot en met Zondagavond. De Pottenbakster Lucie Bakker aan 't werk. (Foto „Modern") toch komen de werkende leden bijeen en men moet ongetwijfeld dankbaar zijn voor de gelegenheid, door hen geboden, het werk van deze periode in oogen- schouw te nemen. Bestuur en leden succes toewenschend en de hoop uitsprekend, dat hij nog tal van malen deze exposities zal mogen openen, verklaard de heer Ritmeester de tentoonstelling voor geopend. Het is de heer Pinkhof, die den burge meester dank zegt voor zijn hartelijke woor den, doch tevens van de gelegenheid gebruik maakt op de niet bijster gulle subsidieering te wijzen. Zonder een verhooging daarvan zal het wel niet mogelijk zijn meer dan eenmaal per jaar voor den dag te komen. Misschien is er echter een mogelijkheid volgens spr., dat hier iets gedaan kan worden door onzen eersten magistraat. Voorts deelt de heer Pinkhof mede, dat het compliment met betrekking tot het etaleeren Zonnig weer en zonnige stemming. Het bezoek aan Volendam en Marken is gis teren voor de ruim zestig excursisten van de Heldersche Courant een verrassing geweest. Het is merkwaardig, dat zo'o weinig Hollanders deze inderdaad hoogst typische plaatsjes nooit bezocht hebben. Want merkwaardig zijn ze in velerlei opzicht. Poppendorpen, die onwezenlijk aandoen. Eigenlijk had men er langer willen blijven dan de twee uur, die we er zoek ge bracht hebben. Zoowel in Volendam als Mar ken werden eenige oude binnenhuisjes bezocht. In Volendam was het 't woninkje van twee broers, waarvan de een tachtig, de andere 90 jaar was. Twee voorhistorische kereltjes, die maar stil te kijken zaten naar al die vreemde indringers. De dames waren er niet weg te krijgen en in Marken, waarheen het zeetochtje van bijna een half uur een genot was, werd het oudste gedeelte van het eiland bezocht en heb ben we de eigenaardige kleederdracht en ge woonten in het huisje van een oud Marker vrouwtje gezien. Na terugkeer te Volendam ging het met de bussen naar Amsterdam. Het weer hield zich zeldzaam goed, al was het dan ook warm, maar dat hebben we na de kou van de laatste weken dankbaar en zonder mopperen aan vaard. Van de hoofdstad ging het door 't Gooi naar Hilversum. Wat een groen en wat een kleuren. In drie groepen splitste zich het gezelschap, waarvan een groot gedeelte de A.V.R.O. be zocht en daar genoten heeft, waarvan enkelen naar het Raadhuis en waarvan het meerendeel naar den K.R.O. ging. Inderdaad is een bezoek aan de nieuwe studio van den Katholieken Radio Omroep de moeite waard. Vooral de zeldzaam fraaie glas-in-lood ramen, met hun symbolische beteekenissen, de prachtige staal tjes van plafondeering, kunstige stukjes stuca- doorswerk en de fraaie schilderijen zijn een be zichtiging waard. En dan is daar de toepas sing van de laatste technische vindingen, waardoor deze omroep tot een van de beste van Europa geworden is. Door een rijk gedeelte van 't Gooi gingen we via Amsterdam, waar nog een uurtje ge pauzeerd werd, naar Bergen. De stemming zat er in onze bus méér dan in. Er werd gezongen en er werden grapjes gemaakt en zelfs werd Let op Of anjebani en Bayerkruisa er pand verbeurd. En daarbij had meneer Luy- ten het genoegenJe zegt in de krant niet alle dingen, maar 't was goed en toen we om elf uur thuis kwamen waren er, die direct weer terugwilden. In het Lunapark te Bergen was het de heer Melief, die Sen dankwoord sprak aan het adres van de Heldersche Courant en den leider. Met een hartelijk applaus stemden de deelnemers daarmee in. Onze eerste excursie is inderdaad een succes geweest. De vermaarde magiër Alvata komt naar Den Helder en zonder eenige overdrijving kan men aannemen dat hier iets zeer spe ciaals geboden wordt. Zoo scheef het Hbl. over Alvata: Op de eerste plaats toonde hij zich een zeer bekwaam goochelaar met zulke vaar dige vingervlugheid, dat de oogen der toe schouwers hem onmogelijk konden volgen, maar bovendien beschikt hij over een enor- men keur van materiaal, zoodat een lawine van trucs, de één nog geraffineerder en on begrijpelijker dan de andere, door zijn pro gramma heenstuift. Zoowel vóór als na de pauze toont hij een lange serie verwonder lijke gebeurtenissen, waarbij menschen, die ren en apparaten verdwijnen en komen ge lijk hij wil. Vandaar, dat er toeschouwers wa ren, die aan duivelskunstenarij gingen geloo- ven, maar zóó gevaarlijk is Alvata niet: hij heeft slechts de beschikking over een ver bluffende handigheid en met zijn drie helpers, zijn assistente, zijn kostbare instrumenten en ongetwijfeld met zijn valluiken, goochelt hij uren achtereen zonder dat het een oogenblik verveelt. Integendeel men zou er hoog stens tenslotte vermoeid van kunnen worden, omdat de oogen en hersenen zooveel onbe grijpelijks verwerken moeten. Kapelmeester L. H. F. Leistikow. Hedenavond bij gunstig weer concert voor de Marineclub van 8 tot 10 uur. Programma: 1. Vertrek naar Zee. Marsch 2. Ouv. Leichte Cavalleue. 3. Traumideale Walzer 4. Serénade 5. Fantaisie Tannhaüser 6. Petite Suite 7. Stephon Foster Melodies Wijzigingen voorbehouden. Leistikow Suppé Fucik St. Saêns Wagner Debussy Guzman GEVAARLIJK SCHEEPSONGELUK EN TOCH GEEN MENSCHENLEVENS TE BETREUREN. De Amerikaansche stoomboot „Mandalay" werd bij het binnenkomen in de haven van New York, in een dikken mist, door het stoomschip „Acadia" geramd. Hoe wel de „Mandalay" binnen een half uur zonk, konden alle passagiers, benevens de beman ning gered worden. Onze foto stelt het wrak der „Mandalay" voor, na de aanvaring, toen het by' eb weer gedeeltelijk boven het water uitstak. Ze krijgen pepermunt, zuurstokken en ijssies toe. Het wandelde langs den Huisduiner weg. Het jeugdlegioen, bestaande uit 800 jongens en meisjes van de Speeltuinvereeniging, die waren uitgenoodigd door het bestuur van Huisduiner Belang, teneinde eens op echt ouderwetsche manier kermis te vieren. Het was warm. Zéér warm zelfs. Je kreeg midzomer-aspiraties, daar op dien heeten Huisduinerweg, waarover de zachte geuren van het eerste hooi woeien en waarop de zon te schroeien stond. Het legioen wandelde en had het wellicht een zwaar karwei gevonden, indien voor ieder der vier of vijf regimenten geen tamboers ge marcheerd hadden, die er in verband met de beroeps-eer wel voor waakten teekenen van moeheid te demonstreeren. Het legioen bereikte Huisduinen. Huis duinen waar van de week duchtig gefeest is. Waar oud en jong zich te buiten gegaan is aan draaimolen en .Perl, aan oliebollen en maannacht-poëzij. Huisduinen heeft bewezen dat het feest kan vieren, zoo zelfs, dat Den Helder in dezen wel op z'n qui vive mag zijn, wil hier geen oude reputatie ii\ de klem raken.. De 800 bereikten het dorp, dat een Luna park in het klein geworden is. en zonder ver dere plichtplegingen, zonder inleiding of wat ook voor officieels, ving het feest aan. Het rook er naar noga en wafels en naar zuurstokken. En de draaimolen wervelde met z'n paarden en cherubeintjes al in het rond met een enthousiasme en pleizier, dat je er als bezadigd krantenman zelf waarachtig zin in zou krijgen om mee te dartelen, mee te roetsen en mee te slingeren in zoo'n malle molen. Het legioen was uitbundig. En dus was het maar goed, dat er een massaal aantal leiders en leidsters aanwezig waren, die zorgden, dat al dat enthousiasme in goede banen geleid werd. De leidersdie rood waren en opgebla zen en transpireerden. Die hun al lang door weekte zakdoeken in hun hand hielden en mee-draaiden, ook al was dat niet altijd voor hun genoegen. Huisduiner Belang stond te kijken en ge noot. Hetgeen te begrijpen is als men weet, dat van deze organisatie het initiatief uit ging de Heldersche jeugd dit pretje te be zorgen. Ieder kind moest een dubbeltje offe ren, al die dubbeltjes gingen naar Huisdui ner Belang en die zorgde, dat het het legioen aan niets ontbrak. Welnuhet kon toe: want behalve dat er gedraaid, geschommeld, gefietst, en ge- cake-walkt is, werden allen bedacht met zuurstokken, rollen pepermunt en een ijssie. Dat ijssie was cadeau gedaan door meneer Brinksma en daar hij een kleine 900 stuks uitgedeeld heeft, mag deze wel zeer in het bijzonder genoemd worden. De middag was natuurlijk om, voordat het legioen het wist. Al te spoedig werd het sein tot verzamelen gegeven en ging het weer huistoe: moegejuicht, en moe-gesprongen, maar opgewekt en blij om den bijzonder ge slaagden middag, die het te danken han aan Huisduiner Belang in combinatie met de Speeltuinvereeniging. Iedereen, zonder uitzondering, was tevre den. Ook meester van Hoek. die zei. dat het weer eens echt ouderwetsch geweest was, de exploitanten der spellen en de agent, die sedert verscheidene dagen vast domicilie in Huisduinen gekregen heeft, en zoo lang zamerhand op een badgast in uniform begint te gelijken Hedenmiddag zal door den stadsbeiaardier, de heer Tj. Joh. Dito, op het Monument voor het Nederlandsche Reddingwezen, van 4.15 tot 5.15 uur n.m. een concert gegeven worden ter herdenking van het feit, dat het echtpahr fan Dok 40 jaar getrouwd is. Het programma luidt: 1. „Roeit wakkere schepelingen van het In het binnenland pleegt men te zeggen, dat het in Den Helder altijd winter is, dat het er altijd waait en stuift en kil is. Dat er altijd ijsbloemen op de ruiten staan en dat men er nimmer overjas-loos heen kan tijgen. Het is niet waar, dat werd gisteren weer eens gedemonstreerd. Gisteren, toen de zomer als het ware met centenaars-lasten op deze stad kwam te rusten. De zomer, warm en heet en drukkend. Merkwaardig, zooals men op zoo'n zomer reageert. Bijvoorbeeld aan den gouden rand, officieel Singel geheeten. Daar zijn gepensionneerden en werkloozen neergestreken, hebben zich ge vleid langs de groene boorden van de spui- kanaal-beek, en peuren den ganschen lieven dag met hengels en ersatz-hengels in de on bestemde diepten van den stroom. Een enkele maal haalt men iets op, maar of de cost ook hier voor den baet uytgaet meenen wij te mogen betwijfelen. Alevenwelhet is een sportief vermaak en volkomen des zomers. Ook op Huisduinen zomert het. -Op Huisduinen treft men thans weer nimfen aan in vlammend rood en knalblauw. Nimfen van slechts luttele lentes, doch die de allures aannamen van Greta Keller's en Garbo's. Die heur teennagelen rood penseelden en hun wenkbrouwen kortwiekten. En die den warmen dag zalig verluieren alleen met strand en zee en zon. Het zijn dezulken, die je naar de vacantie doen verlangen. wrak naar de kust" 2. ,,De Reddingboot" 3. „Naar Zee" 4. „Ons bootje" 5. „Levens helpers, Levens 6. „Mijn Nederland" 7. „Een lied van de Zee" 8. Zeemans en andere liederen. Tj. Joh. Dito W. H, de Groot J. J. Viotta J. J. Viotta redders", Tj. Joh. Dito R. Hol J. J. Viotta Vrydag 10 Juni. Tijdschot (hijschen clubvlag) 8.30 u. Modelsloepen BI en Bil: 5 minuten schot: hijschen vlag Z 8.40 u. af vaartschot: strijken vlag Z 8.45 u. Fantasiesloepen: 5 min. schot: hijschen vlag W 8.55 u afvaartschot: strijken vlag W 9.00 u. Uitstel van een uur voor alle klassen vlagU. Wedstrijd gaat niet door vlag N. Afkorten baan: Indien de baan voor één of meer klassen wordt afgekort, wordt vlag S boven de betrekkelijke klassevlag geheschen. Baaninrichting tegen zonRoode vlag. Baaninrichting met zon Witte vlag. Lijn van afvaart en aankomst is: Vlet met vlag, Wierhoofd (vlaggestokken ineen). ONDERTROUWD: H. J. Klaassen en B. B. Herderschee: J. P. Sturk en H. Mallet; J. V/. Verhoeve en J. R. van Dam; J. Wezel man en J. Post: A. Boutkan en A. Koger; J. Rust en A. Peters. BEVALLEN: J. C. WillemsenHooger- werf, d.; H. H. PanisBrandts, d. OVERLEDEN:' W. Schouwvliegervan Spelden, 83 jaar; Wed. P. de Boer. geb. M. H. Ran, 79 jaar; wed. E. Jansen, geb. J, Vo gel, 80 jaar. Zomer... ook bij de ijskarretjes die weer verschenen zijn. Wit en roodgebiesd. Met een witte man er voor, die de wit-geele heerlijk heden uit hemelsblauwe kokers diept. IJs... kostelijke lavenis voor luttele centen, die ook dit seizoen weer in machtige kwantiteiten door de Heldersche keelgaten zal verdwijnen. In den avond wandelen ze langs den dijk en den Huisduinerweg en in het Timorpark. De oudere garde, zoolang het licht is en schemert; Zestig en vijf en zestig jarigen met Schiller-hempjes en poloblouses. Wandel stok zwaaiend en puffend in de zoele atmosfeeren. die deze stad zoo vreemd zijn...- Het hooi ligt al op de velden en af en toe rommelt het aan den einder. Een enkele maal schiet een vuurschicht langs de wazige hori zon als ware het een waarschuwing voor den komenden nacht. De regen kun je uit den hemel, trekken. Het land en de straat, en de grond ónder de straat, zijn uitgedroogd, ondanks den regen die voor kort gevallen is. Het glazuur op het plaveisel schittert en fonkelt in het licht der auto's die voorbijknorren als donkere beesten in den vallenden avond. Zomer Overal nu, aan den dijk, waar rozige men- schenlijven in het glinsterende Marsdiepwater duiken, en zwarte haardossen de druppels wegspatten. In de verte proest een bruinvisch voorbij en een eenzame peueraar aan de steenen mopert op de jeugd die z'n gulletjes aan het verjagen is. Op den dijk is het parade. Parade van nieuwe fietsen, bloote beenen en met bonte doekjes omhuifde meisjeshoofden (mode été 1938). Overal in Den Helder, aan den water kant, of binnenstads... het is overal zomer. TENTOONSTELLING HISTORISCH GENOOTSCHAP. De tentoonstelling van het historisch genoot schap „De Kop van Noord-Holland", waarover wij in ons nummer van Zaterdag j.1. een zeer waardeerende beschouwing gaven, is thans voor het publiek opengesteld, voorloopig gedu rende de geheele maand Juni. Zij wordt gehouden in het perceel West gracht 80. van 31 Mei tot 7 Juni 1938 Wijzigingen: Den Helder: Coöp. Dorschvereeniging ..Voor tgangU. A., Koegras; bestuurswijziging. Opheffingen: Den Helder: A. Lastdrager, Kanaal weg 153, verkoop van meubelen. Nat. Hist. Museum, geopend: Woensdag vpn 35 uur, Zaterdags van 710 uur.; iedere le Woensdag in de maand van 810 tl.; iedere le Zondag in de maand van 35 u. BIOSCOPEN: Tivoli-theater, Spoorstraat, half 8: „Enkele reis Hollywood" en „Ten Westen van Shanghai". Rialto, Spoorstraat, half 8: „Koningin Victoria". Witte Bioscoop, Koningstraat, half 8: „Een tocht naar de Stratosfeer" en „Het proces tegen Mevr. Ames". 8 tot en met 12 Juni. Musis Sacrum: Tentoonstelling Noorder Kunstkring. 9 tot en met 19 Juni. Leger des Heils: 10-daagsche tentcampagne Madoerastraat. 10 tot en met 12 Juni. Casino: Alvata. Tot 30 Juni: Westgracht 80: Tentoonstelling Historisch Genootschap „De Kop van Noord Holland". Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder 764.1 Temperatuur zeewater 15.1 Temperatuur lucht 15.7 Wind: richting sti, kracht 0 Licht op 9 u. i8 m. Hoogste temp. lucht gisteren 20.7 Laagste temp. lucht gisteren 13.5 Hoogwater (heden) 17.35 Laagwater (heden) 23.50 Hoogwater (morgen) 6.2518.30 Laagwater (morgen) 12.150.50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 5