Er komt een nieuw gebouw voor de O.L. School te Breezand SPORT ViiAcheMj, Belangrijke post voor de Chineezen verloren Een lievet goede eerlijke vrouw*** die wed* Becker Uo~e£&ai Indië bestrijdt den woeker Proefvlucht van nieuwe Koolhovenjager Zout 307o duurder RAAD ANNA PAULOWNA Goedkooper benzine in België voor vreemde'ingen VERCKOOTING DER HOUDBAARHEID VAX VISCH. Eenige opmerkingen door Ir. F. Liebert. Ir. F. Liebert van het rijksinstituut voor chemisch, microbiologisch en hydrografisch visscherijonderzoek geeft eenige opmerkingen over het gebruik van koolzuur voor vergroo ting der houdbaarheid van producten der vis- •cherij. Bij versche visch is koolzuur alleen zeker niet voldoende om het bederf teger te gaan. Hierbij kan het bederf het gevolg zijn van drie te onderscheiden werkingen. 1. Woeke ring van bacteriën en schimmel; 2. Oxydatie van vetten enz. (tranig worder); 3. enzym werking. Proeven in Amerika, Groot-Brittannië en hier te lande hebben doen zien, dat bewaren van visch in koolzuuratmosfeer gedurende een week na de vangst geen enkel voordeel heeft en wel nadeelen. Wel is een verminde ring der bacteriënwerking door koolzuur na dien tijd merkbaar, maar het doet de visch helaas niet onveranderd blijven. Bij het bewaren van visch of vischfilets in de winkels kan een koolzuuratmosfeer in een ijskist (niet in een ijskast, daar het zw?koolzuur hier dadelijk uitloopt) waar schijnlijk diensten bewijzen wanneer het met den verkoop niet vlot. GROOTERE OMZET VAX VISCH OP DEX RIJKS AFSLAG TE IJMUIDEN. De omzet van visch op den Rijksafslag in IJmuiden bedroeg over de maand Juni 1938 S 455.734 tegen 374.458 in Juni 1937. In de eerste zes maanden van dit jaar be droeg de omzet 3.309.348, tegen 3.012.811 in de overeenkomstige periode van 1937. STOOMVAART MIJ. XEDERI.AXD. Chr. Huygens, u., 30 Juni 5 u. nam. te Genua. J, P. Coen, t., 30 Juni v. Colombo. Marnix v. St. Aldegonde, u., 30 Juni te Batavia. Poelau Laut, t., 30 Juni v. Marseille. Poelau Roebiah, 30 Juni te Bremen. Poelau Tello, u., 30 Juni te Port Said. Saleier, pass. 30 Juni IJmuiden. KON. NEÜ. STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ Agamemenon, 30 Juni v. Amsterdam. Ariadne, 29 Juni v. Leixuri. Aurora, 30 Juni te Genua. Costa Rica, u., 30 Juni v. Madeira. Helder. t„ 27 Juni v. Valparaiso. Irene, 30 Juni v. Amsterdam. Perseus, 30 Juni te A'dam. Saturnus, 29 Juni v. Hamburg. Telamon, 28 Juni v. New York. Trajanus, 29 Juni te Izmir. Vulcanus, pass. 29 Juni Ouessant. KON. HOLL. LLOYD.' Amstelland, 30 Juni v. Amsterdam. STOOMVAART Ml.» OCEAAN. Antenor, 29 Juni v. Hongkong. Deucalion, 30 Juni v. Yokohama. Deucalion, 30 Juni v. Rotterdam. Glaucus, 30 Juni te Amsterdam. Laertes, pass. 28 Jupi Bevezier. Patrocles, 28 juni v. Port Said. Peisander, 2 9Juni te Londen. KON PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. Barentsz, 28 Juni v. Beira. Boissevain, 28 Juni te Hongkong. Nieuw Holland, pass. 28 Juni Thursday Isles. Tegelberg, 29 Juni v. Tamatave. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Damsterdjjk, 27 Juni te Vancouver. Leerdam, 28 Juni v. Galveston. Maasdam, 28 Juni v. Philadelphia. Nebraska. 29 Juni v. -Londen. Sp^arndam, pass. 30 Juni Scilly. Statendam, 1 Juli te Plymouth verwacht. SILVER-JAVA PACIF1C-LIJN. Djambi, 29 Juni v. Balik Papan. Hoegh Silverlight, 28 Juni v. Singapore. Saparoea, 28 Juni te Manilla. JAVA—CHINA—JAPAN LIJN. Tjikandi, 28 Juni te Galveston. Tjisondari, pass. 29 Juni Lizard. JAVA—NEW-YORK-LIJN. Adrastus. 28 Juni v. Colombo. Kota Inten, 29 Juni te Penang. Weltevreden, 27 Juni v. New Orleans. ROTTERDAM SCHE LLOYD. Blitar, pass. Point te Gall. Dempo. 2 9Juni v. Marseille. Kertosono, t.. 29 Juni v. Belawan. Sibajak, u., 30 Juni te Southampton. H OL L A ND— WEST- AF R1K A LIJN. J-arstroom, 30 Juni te Amsterdam. Maaskerk, 30 Juni te Amsterdam. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. Alpherat.. 29 Juni v. Vngra dos Reis. Aludra, 30 Juni v. Rotterdam. VEREEN1GDE NED SCHEEPVAART MIJ (Holland—Afrika L(jn). Bloemfontein, 29 Juni v. Lissabon. Nijkerk, t., 30 Juni te Antwerpen. Springfontein, t., 30 Juni v. Lour. Marqués. (HollandAustralië Lijn). Aagtekerk, 30 Juni v. Rotterdam. (HollandOost-Azië L(jn) Meerkerk, t., 29 Juni te Kobe. HAVEN VAN XIECWEDIEP. Aangekomen van Goole en vertrokken naar Harlingen het Nederlandsche m.s. „Oude water". Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen het Engelsche s.s. „Falcon". Aangekomen van Harlingen met bestemming Huil als bijlegger het m.s. „Immingham" (wegens ruw weer). A (gekomen van Londen en vertrokken naar Harlingen Eng. s.s. „Leeuwarden". Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen Eng. m.s. „Alajette". Chineesche troepen trekken terug. EEN STAP VAN DEN PAUS. De forten van Matang, van waar uit de versperringen in de Jangtse werden verdedigd zijn door de Chi neezen ontruimd. De Chineesche hoofdmacht heeft zich teruggetrok ken op Kioe Kianc, waar een nieu we versperring in de rivier de Jang tse is gelegd. De Japansche oorlogs schepen zijn Matang nog niet gepas seerd. Een stap van den Heiligen Stoel. De H. Stoel heeft den apostolischen gede legeerde te Tokio, mgr. Merella opdracht gegeven stappen Ie ondernemen bij de Ja pansche regeering, opdat bij de vijandelijk heden door 't Japansche leger onnutte slach tingen vermeden zullen worden bij het boni- bnrdeeren van open steden. De Japansche minister van buitenlandsche zaken heeft deze stappen met groote deferentie ontvan gen en verklaard begrip en waardeering te hebben voor de hooge motieven van de H. Stoel. Tevens gaf hij de verzekering, dat men alles in het werk zal stellen, wat bij de militaire gebeurtenissen mogelijk is, om ongedeerdheid te verzekeren van de niet vechtende burgerbevolking. Hij voegde hier aan toe, dat men alle voorstellen, die gun stig geacht worden om dit doel te berei ken, in ontvangst zal nemen. Vele wijzigingen in Japansche leger. De Japansche operaties in China staan op het oogenblik in het teeken van alge- heele wijziging van het opperbevel van het Noordchineesche leger. In plaats van ge neraal Terautsji, wordt de vroegere chef van den staf van het Kwantoenleger en tot dusverre gouverneur-generaal van Korea, generaal Koiset, opperbevelhebber. Als chef van den staf zal hij generaal Doihara naast zich krijgen. De leider der politieke aange legenheden, luitenant-generaal Kita, zal ver vangen worden door luitenant-generaal Sjiogetsoe. Luitenant-generaal Oemetsoe zal het bevel voeren langs den spoorlijn Pe kingHankau. GETUIGEN SCHELDEN ELKAAR UIT. Er zijn ook menschen, die van Madame Becker's kopje koffie niet zich zijn geworden Het is gisteren voor Madame Bec ker een gunstige dag geweestl De laatste getuigen zijn gehoord, de groote eindstrijd tusschen verdedi gers en openbare aanklager gaat beginnen. De laatste getuigen ijwa- ren niet de slechtste voor de wedu we Becker. Er waren er zelfs, die haar een goede, lieve, eerlijke vrouw noemenl De dokter, die den heer Becker heeft ver zorgd, kwam, aldus de Msb., tijdens het ge tuigenverhoor mededeelen, dat Becker aan kanker is gestorven en niet tengevolge van vergiftiging, zooals door de beschuldiging geïnsinueerd wordt. Een andere dokter, die Becker's neef, Lhomme, heeft verzorgd, dien men ook voor een harer slachtoffers wil doen doorgaan, verklaarde dat Lhomme maaglijder was en niet de geringste sporen van vergiftiging vertoonde. „Ik was reeds ziek...." Lhomme zelf, die nochtans als getuige a charge werd opgeroepen, verklaarde voor het assisenhof; „Ik was reeds ziek vóór de komst van Marie Becker. Het is niet juist, dat zij mij thee heeft doen drinken. Het is evenmin juist, dat zij mijn geld heeft gesto len. Ik ben twee weken ziek geweest en het is eerst daarna, dat ik geconstateerd heb, dat mijn geld was gestolen. Van dezen dief stal beschuldig ik een familielid, Horerit Pe- litjean, die over de sleutels van mijn wo- ning beschikte!" Hierop moest deze Floront Pctitjean vóór de jury verschijnen. Hij woont te Walbetz vlak tegenover het huis van Lhomme. Sedert jare^ staan zij, wegens con familieveete als vijanden tegenover el kaar en hoewel zij elkaar bijna eiken dag in het dorp ontmoeten, spreken zij nooit een woord mei elkaar. Hier voor jict assisenhof schelden zij el kaar echter uit met een woede en een hartstocht, die het gevolg zijn van den haat, dien zij sedert jaren in het hart dra gen on dien zij thans even den vrijen teu gel laten. „Gij zijt een valsch personage", roept Petitjean. „En gij een dief", antwoordt koppig Lhomme. Als dit onverkwikkelijke tooned tusschen deze twee, dooj* de beschuldiging ontbo den getuigen lang genoeg heeft geduurd, maakt de voorzitter er een einde aan door ineens te zeggen, „dat het geval I.homime niet aan Becker wordt aangewreven". Om het geld. Een zuster van Lhomme komt ten over vloede vertellen, dat haar broer rijk was en dat de ruzie in de familie is ontstaan, om een kwestie van geld. Zij moet ook toegeven dat haar hroer reeds vóór de komst van Madame Becker ziek was, die daar overi gens maar één dag is gebleven. Hierop volgen weer verschillende andere getuigen, onder wie er zijn, die van Becker zeggen, „dat zij een lieve, goede en eerlijke vrouw was". Een vennoot van Madame Becker, had met haar slechte zaken gedaan. „Omdat gij te lui waart", zeide Becker. .Omdat gij geen klanten hebt aangebracht" beweerde de andere. Doch dit meeningsver- schil en de frs. 22.000. die hij beweert in de zagerij van Madame Becker verloren te heb ben, beletten hem niet, openhartig te ver klaren dat hij herhaaldelijk door Madame Becker gezette koffie had gedronken en daar niet ziek van geweest is. In denzelfdcn geeft werd een getuigenis afgelegd door de zuster van den „vriend van Madame Becker, die vrij dikwijls met haar beeft gedineerd en er nooit den min sten hinder van heeft ondervonden. Een beschuldigende sfeer.- Aan het slot van deze zitting, moest de voorzitter eerlijkheidshalve toegeven, dat zich na Beckers arrestatie een beschuldj gende atmosfeer tegen haar heeft ontwik keld. Veronderstellingen of vermoedens ver anderden bij velen plotseling tot zékerheid Bij anderen was haar arrestatie zelfs aan leiding, om vermoedens in het leven Ie rée- pen, die niemand tot dan toe had gekoes (erd. De eerlijkheid wil, dat het gerecht en de jury hiermede rekening houden. Vermoedelijk zal de advocaat-generaal morgen zijn requisitoir houden. Bij den Indischen Volksraad, naar de N. R.C.rt. meldt, zijn ontwerp-oraonnanties in gediend tot regeling van het geldschieters bedrijf en de woekerbestrijding. Hierin wordt de nadruk gelegd op de „buitenspo rige onevenredigheid" tusschen de prestatie van den geldschieter en de verplichtingen van den Ieener. Aan den rechter wordt over gelaten te beoordeelen. wanneer zulk een buitensporige onevenredigheid aanwezig kan worden geacht. De nieuwe woekerordonnantie gaat uit van dezelfde gedachte ais die, welke aan de Nederlandsche geldschieterswet ten grond slag ligt. Gistermiddag vloog het duhbelschroef jacht vliegtuig, de „Koolhoven F.K. 15", op het vliegveld Welschap proef, bestuurd door den fAirieksinvliegcr reserve-eerste luite nantvlieger Th. Coppers. Gedurende de vlucht bewees, het toestel over uitstekende vliêgeigenschappen te be schikken. zoodat gezegd mag worden, dat aan de hooggespannen verwachtingen, die men koesterde, is voldaan. Door de plaatsing van de Lorainne-Pe- trelie motor en de schroeven kan dit vlieg tuig geclasseerd worden als een super-snel jachtvliegtuig. De berekende kruisnelheid is circa 520 k.m. per uur. Het vliegtuig is bewapend met vier mitrailleurs, twee aan twee gemonteerd in de vleugels, en een ka non door de schroefas. De Telegr. verneemt, dat tot voor zitter van de Zoutconyentie is ge kozen, dr. L. R. Sinnigc, directeur van de zoutziederij Kolff Vis te Rotterdam, nadat de heer De Haas, directeur van de Kón. Nederlandsche Zoutindustrie had verklaard op het voorzitterschap geen prijs te stel len. Voor zout zijn bindende inkoops prijzen voor grossiers en- winkeliers vastgesteld. Echter is geen winkel verkoopprijs voor los zout bepaald. De prijs van de kilo-verpakkingen is verhoogd tot 13 cent; voor halfkilo verpakkingen tot 8 cent, hetgeen een prijsverhooging van 30% beteekeni Voor autotochten van minstens drie dagen. De Belgische Staatscourant publiceert een ministerieel decreet met betrekking tot een verlaging van de belasting op benzine, aan gekocht in België door buitenlandsche toe risten. Deze verlaging bedraagt 50 centimes per liter voor een hoeveelheid van niet meer dan 20 liter per dag, terwijl het totale ver bruik tijdens het geheele verblijf de 300 li: ter niet te boven mag gaan Om voor deze belastingverlaging in aan merking te komen, moet men in het tijd vak van 1 April tot 30 September minstens drie dagen in de Belgisch-Luxemburgsche economische unie verblijven. GOUDEN KRUISFINALE, Iioc kranig Vronc zich thuis in den eind strijd ook moge hebben geweerd tegen Zaan dijk 2 (1-1), in den te Zaandijk overgespeelde finale leek Jict met de Pancrassers nergens op. Met niet minder dan 8—1 hebben ze te gen Zaandijk 2 het onderspit moeten delven. Deze heeft dus voor een jaar het Gouden Kruis in bezit. RAUCHBEKER-FINALE. Nog steeds zit de Rauchbeker-finale in liet vat, d.w.z. de over te spelen match tusschen de finalisten (Wieringerwaard en Purmer- steijn) 1e Purmerend. Ook voor 3 Juli is deze nog niet vastgeseld. Er komt ook met 1 Juli een nieuwe „meester" te Anna Pau- lowna. Zevenduizend gulden voor de inrichting van het nieu we raadhuis. De raadsleden vinden het erg véél. Meneer Kuiken zegt dat de burgemees ter zijn huis altijd knap be woond heeft. - De burgemeester kondigt zijn vertrek aan. OORLOG TUSSCHEN MENEER HOOI- MEIJER en MENEER KUIKEN. De Raad vergaderde gistermiddag. Als voorzitter, burgemeester G. J. Lo-i vink, de vergadering heeft geopend, en de notulen der vorige bijeenkomst na een op merking van den heer Dekker, zijn vastge steld, doet voorzitter enkele MEDEDEELINGEN. Werkverschaffing en steunverieening wor den van 6 Juni t.m. 29 Octóber beperkt tot een maximum van 25 in zorg blijvende werkloozen. Er zijn thans nog 8 werkloo- zen, 6 in zorg en 2 in de werkverschaffing. De heer Dekker dringt aan op soepele toe passing der bestaande bepalingen. Voorzitter zegt dit toe. De gemeenschappelijke regeling van den schoolartsendienst zal voor 10 jaar en 4 maanden gelden. De minister van binnenlandsche Zaken heeft bericht dat er geen be zwaar bestaat tegen het bouwen van een nieuwe openbare school te Bree zand. B. en W. zullen zoo spoedig mogelijk plannen en berekeningen .doen ontwerpen. VOORSTELLEN VAN B. EN W. Salaris secretarie-ambtenaar. B. en W. stellen voor te trachten alsnog bericht van de regeering te krijgen, dat te gen verhooging van de jaarwedde van den ambtenaar ter secretarie, speciaal belast met werkverschaffingsaangelegenheden, geen bezwaar bestaat. BENOEMING ONDERWIJZER. De raad besluit over te gaan tot benoe- min- van een onderwijzer aan de O. L. school. De voordracht luidt; 1. A. L, Bleeker, Augustinusga; 2. J. Dijkstra, Twisk; 3. M. Klaver. Drachten. Er waren 11 sollicitanten. De heer Bleeker wordt met algemeene stemmen benoemd. MEUBILEERING RAADHUIS. Voorgesteld wordt machtiging te vragen tot het doen der uitgaven, noodig voor de inrichting van het nieuwe raadhuis. De kosten zullen totaal bedragen fl. 7605.23 waarvan o.a. voor de raadzaal fl. 1425. voor de secretarie fl 1834.50 en voor den burgemeesterskamer fl 432.50. De nieuwe kluis zal fl 424.50 kosten, de arbeidsbemiddeling fl 633.50, het archief fl 300.— en de kamer van B. en W. fl 219.50 De heer Kuiken wil graag dat het meubi lair van 't oude raadhuis zooveel mogelijk gebruikt wordt. Het hoofdbedrag valt tegen, meent hij. Vooral geen luxe, maar goed en degelijk, gaat de heer Kuiken voort. Zeker had spr. het bedrag een paar duizend gulden lager geraamd. Er zal wel wat gegeven worden, meent Voorzitter, en zegt te hopen dat men zich dan met het gemeentebestuur zal ver staan. Ook is er nog een Onvoorzien van f 250. Een ander geluid! De heer Rezelman heeft den indruk, dat de inrichting over het algemeen sober is, al zal misschien een enkele post herzien kunnen worden. Tenslotte is het een voor- loopige berekening, welke goedgekeurd moet worden. Het geld móet toch niet ge heel besteed worden! Naar aanleiding van een opmerking van den heer v. d. Berg.sprcekt Voorzitter nog pertinent tegen, (lat opzettelijk te hooge be dragen geraamd zijn, zooals de heer Hooi- meijer aanvoerde. KAMERTJE O.L. SCHOOL L B. en W. stellen voor machtiging te vra gen tot het doen van uitgaven voor de in richting van een kamertje in school I voor onderzoek der kinderen door den school arts. Het voorstel wordt aangenomen. REPARATIES AMBTSWONINGEN. Voorgesteld wordt machtiging te vragen tot het doen van uitgaven voor het henan- gen van alle kamers in de ambtswoning van den burgemeester en verdere repara ties tot een bedrag van f 435.—. Het voorstel wordt aangenomen, ais voor zitter ook nog gewezen heeft op de minder goed functioneerende waterleiding. Spr. had eens evenveel gebruikt als een hoer met 30 koeien. Later bleek er een groot lek te zijn. Rondvraag. De heer Lubbert vraagt of B. en W. wil len overwegen het land bij Ceres goedkoo per uit te geven opdat er meerdere huisjes ingevolge de iandarbeiderswet gezet kunnen worden. Spr. weet wel gegadigden. B. en VV. zullen dit gaarne overwegen. Dan deelt Voorzitter mede, dat hij H.M. de Koningin ontslag uit zijn functie heeft verzocht, met ingang van 31 Augustus. Hierna werd de openbare vergadering gesloten. OPNIEUW NAAR WINKEL. Flinke bezetting. Hejf, zit de zwemmerij lang niet mee. Is dit nu nog zomerweer wat we de laatste week voorgezet krijgen! De clubs zitten evenwel niet stil. De „zomer" is toch al zoo kort, zoodat geen gelegenheid overgeslagen mag worden om voor den dag te komen. Van de kringwedstrijden, die Noordelijk Noord-Holland a.s. Zondag, dank zij het no bele aanbod van den heer Nobel c.s. weer in het- Natuurbad te Winkel gaat houden, mag gezegd worden, dat de vereenigde clubs inderwaad goed voor den dag komen. In io- t'aal pi.m. 75 deelnemers zijn van de partij; afgevaardigd door de beide Heldersche clubs; de Bruinvisschen cn de Frissche Mor gen, De Wiel Ie Schagen, H.Z.V'. te Heer- liugowaard die de ex-Skarpet leden van Oude Niedorp heeft ojagenomen) cn 't Oude Veer te Anna Paulowna. Over de bezetting mag men lang niet onte vreden zijn! Temeer waar de nummers ta melijk zwaar zijn nu de 50 M. zoo goed als Ier zijde gesteld is. De 100 M. schoolslag lieeren klasse B telt 14 deelnemers; de 100 M. borstcrawl heeren klasse B 13. Nu de kiasse-indeeling geheel nieuwe verhoudingen geschapen heeft, zal cr wel een cnervecrcndc strijd ontketend worden. Boven elk van de genoemde 2 num mers staan bijvoorbeeld 4 prijzen. Zwemmen van klasse krijgt men to zien op het nummer 200 M. schoolslag hoeren A tusschen Van der Water cn Wildenberg; op liet nummer 100 M. schoolslag Dames A tus schen Maartje Forrer cn Tini Stam cn op de 100 M. borstcrawl heeren A, Zuurmond, Van der Water cn Sinke zullen om de eer strijden. Ook van der Meer heeft ingeschre ven maar de H.H.W.-crack heeft door stu- dieomsiandigheden bijna niet kunnen zwem men, zoodat men van hem geen top-prpsta- tio mag verwachten. Op dit nummer is ook een plaats inge ruimd voor Mej. Bep Goedhart. De Bruin- visschen-damc die bij haar sexe geen waar dige tegenstand kan ondervinden, zal trach ten, door de snelle heeren getrokken, een zoo goed mogelijken tijd te maken. Waarloc ze in staat is. We herinneren ons nog hoe ze voor twee jaar te Anna Paulowna, zonder strijd 1 min. 19.6 sec. liet noteereneen tijd die hier in het Noorden door niet 7.00 heel veel heeren wordt over troffen. Na de estafettes, die uitstek I be zet zijn, volgen* twee polomatehes. De eer ste wordt gespeeld fussrhen Frissrhe Mor gen 2 en 't Oude Veer te Anna Paulowna! de tweede tussehen Frissrhe Morgen 1 en de Bruinvisschen 1. Voor 't Oude Veer is dit de eerste wedstrijd. Met behulp van haar nieuwe lid den Beider van H.P.C. uit Heemstede hoopt men echter spoedig te kunnen meekomen. We hopen, dat 't Zondag redelijk weer is. Vooral voor de toeschouwers. De zwem mers kijken niet zoo namv, dat heeft Oude Niedorp vorig jaar geleerd. WIER1NGEN Rijkspostspaarbank. Aan het kantoor Hippolytushoef werd op spaarbankboekjes ingelegd f 2955-42 en te rugbetaald f 3253.94; derhalve meer te rugbetaald dan ingelegd f 298.52. ANNA PAULOWNA Duivensport. „Altijd Verder" had hij de wedvlucht van af St. Dizier (afstand 470 k.m.) 30 vogels in concours. Zij werden om 5 uur 30 gelost. De eerste duif is om 1 u. 4 m. 4 sec. ge constateerd en vloog met ccn snelheid van 1037 m. per minuut. De laatste prijswinnen de vogel arriveerde om 1 u. 34 m. 25 sec. en vloog 960 m. per minuut. Prijzen behaalden: J. Ilengsdijk 1, 3, en 7, met 10 punten; P. de Vries 2 met 9 p.; W. Blaauboer 4 met 7 p.; II. .Koster 5 met 6 p-; N. Spigt 6 met 5 p. A. Liefhebber S, 9, en 10 met 3 punten. {KTBERICHTENIEÏ HELDERSCHE LIERVEILING, 30 Juni. Aangevoerd: 21S26 kipeieron; 52—54 Kg. 3.—, 55—57 Kg. 3—3.30, 58—60 Kg. 3.20—3.60, 61—63 Kg. 3.30-3.70, 61-70 Kg. 3.50—1, 116 eendeieren f 2.90-3 per 100 stuks. EIERVEILING SCHAGEN, 30 Juni. Aangevoerd: 55.000 kipcieren: 56f;8 Kg. 3.20—3.35, 5860 Kg. 3.25—3.40, 60—62 Kg. 3.303.45, 6265 Kg. 3.353.75, per 100 st. WARMENHUI7.EX. 30 Juni. Schotsehe muizen f 88.80. ideim grove f 88.30, idem drielingen f 4.90—6.30, idem kriel f 1.803. Aanvoer; S6.000 Kg. aard appelen. BROF.K OP T.ANGF.NDIJK, 1 Juli. Aanvoer: 410.090 I<g. aardappelen: Schot sehe muizen 2.50—5.70, drielingen 2—1.90, kleine 1.202.40. snijhoonen 26.rabarber 1.602.30, sla f 0.60, bloemkool 5.70, 2e srt 3.80. De veiling* duurt voort. NOOBDSCIJ ARWOITtE. 1 Juli. Schotsehe muizeen f i>—7; groolen f 5.10 —5.90; drielingen f 2.604.60 zilvernep f 10.40II.S0; bloemkool f 45.20.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 6