3 Juffr. Snip en Juffr. Snap v. WILLIGEN Zij drinken ihee GAATUTRQUWEN DAGEN Dinsdag Woensdag Donderdag trtaar... altijd van DE. Zomerregenjas ig-Ben 4", 7", 9" Verkoop Parterre Na afloop: DANCING OPRUIMINGS-BILJETTEN 6 JULI 1938 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Beirekkingen Te kuur Te koop Diversen Bij examens Wlijnhardt's Zenuw- I j-y r\ f-y aan te tonen, dat dezelfde bereidwilligheid SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 KERMIS - CASINO Bespreekt Uw plaatsen voor voor heden- en morgenavond Op alle rangen nog plaatsen beschikbaar. brengt van Donderdag t/m Zondag, 8.15, Sterren uit alle landen der wereld Royal China, de vermaarde Universalartisten; Carel Slier, Schilderijen a la minute Collirts and Ray, 'n lesje in koorddansen; Kentsch Brothers, de marine op manoeuvre; £Xen Speenhof! Jr„ de zangers van het vroolijke lied; Freddy Sagarino, nouveauté musicale; Maurice and May, sport en humor: «lef de Winter, de populaire kapelmeester en z'n solisten-band; Dolnoff Troupe acrobatie mélange. Nieuwe pracht decors. Populaire prijzen: 1.40, 1,10, 0.90, 0.60 alles inbegrepen. ZATERDAG HALF 3 KINDERVOORSTELLING Familieprogramma - Zangwedstrijd. Entree (voor groote en kleine)50 ct. - 35 ct. alles inbegrepen. Plaatsbespreking voor alle voorstellingen: dagelijks van 11 1 en 35 uur. Gecomb. Faveur-Casinoband. Gezellige kermisjool. Vanaf heden Geheel nieuwe vinding voor krullen van het haar Wij nodigen U beleefd uit tot een bezoek KONINGSTRAAT 14 DRUKKERIJ EN BOEKHANDEL „HET NOORDEN" De ideale voor reis en vacantie HERM. DE HAAN, Spoorstraat 33 Ziet eerst de prijs in het Meubelmagazijn en U zult verbaasd zijn zoo laag Onze blanke houten Stoel 99 cent Bij 2-jarig bestaan der bekende vischzaak van H.BEISHUIZEN geven wij MORGEN (6 Juli)als reclame 3 fijne HOLLANDSCHE NIEUWE voor 12 cent. Bovendien versnapering voor de kinderen. H. BEISHUIZEN aangeboden 100 pCt. verkoopswaarde! aangeboden aangeboden Indien U prijs stelt op plaatsing van Uw in de Held. Courant van morgen, laat Uw opgaaf 's middags vóór 4 uur in ons bezit zijn 1 tabletten. Niet zenuwachtig en helder in denken. Koker 75 ct. met den naam Mijnhardt erop. tot het brengen van offers bij het streven naar herstel van het economisch leven, bij de [(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie, groep van den heer O. ook maar eenmaal is Niet geplaatste stukken worden geconstateerd geworden. niet teruggezonden.) Met argument van den heer O. dat de financieele toestand van de midden-tand een onverantwoorde loonpolitiek noodzakelijk maakt wordt door hem verder niet verdedigd, alhoewel ik de waarde van dit argument met feiten heb ontkend. Ten aanzien van mijn verklaring, waarom de vakbonden zich verzetten tegen het streven alles maar in werkverschaffing te doen uit voeren geeft de heer O. geen verweer, zodat ik hieruit moet concluderen dat hij bjj nadere be studering het in deze met de vakbonden eens is en bij de gevolgde loonpolitiek ook door hem verder zal worden onderschreven. Op gevaar af, dat de heer O. zijn uitge sproken mening omtrent mijn eenzijdigheid in vakbewegingspolitiek bewezen zal achten, wil ik hierbij in het kort, mede ter meerdere bewijsvoering, nog even wijzen op het „Plan van den Arbeid". Een plan, dat wel becriti- seerd, maar nog nimmer weerlegd is gewor den. Voorts wil ik wijzen op het uitvoerig rapport omtrent de voorhanden zijnde werk gelegenheid, dat enige weken terug door het NVV is gepubliceerd. Eveneens een gedocu menteerd rapport, dat voor een milliard gul den aan verantwoorde werken aanwijst. De aanhaling in Uw laatste stukje, dat het U bekend is, dat de vakverenigingen wel medewerken, maar alleen als het past in het kader der vakvereenigingspolitiek aanvaard ik niet als een kwalificatie aan het adres dezer vakverenigingen; integendeel meen ik, dat dit als een compliment moet worden op gevat, omdat wanneer het anders zou zijn, deze vakverenigingen niet aan haar doel zou den beantwoorden. Mocht U het echter wel als een kwalificatie hebben bedoeld, dan nodig ik U hierbij uit eens aan te geven, of door de groep die door U wordt voorgestaan en die Dr. Colijn eens noemde „The Captains of the Industry" wel eens anders is gehandeld? en of het niet juist déze politiek is geweest van deze groep, die .-ons in de heersende crisis heeft gebracht? Van Uw mededeling, dat U met het schrij ven van deze ingezonden stukken geen per soonlijke politieke motieven op het oog had, neem ik acte, al zal het U moeilijk zjjn te ontkennen, dat het U wel niet geheel onver schillig zal zijn, hoe of bij een volgende ver kiezing het regeringsapparaat er uit zal zien. CJw tweede en zelfs Uw derde stukje wijzen, mede voor wat betreft de toon, in een be paalde richting; een richting, dien de arbei ders zelfs in hun begrijpbare teleurstelling na de verkiezing van 1935 niet zullen inslaan. Werkende en werklooze arbeiders zullen het onderscheidingsvermogen ondanks deze teleur stelling nog wel niet hebben verloren en het kon wel eens gebeuren, dat zij mede door deze teleurstelling de weg naar die vakbonden en die politieke partijen in een versneld tempo zullen vinden. Tot slot wil ik nog opmerken, dat ik de tussen haakjes en aanhalingstekens geplaatste woorden en zinsneden, die klaarblijkelijk de vriendelijkheid van den heer O. in het licht moeten stellen voorbij zal gaan, omdat zij niet terzake doende zijn en kennelijk zijn bedoeld om de aandacht van de hoofdzaken af te leiden. C. Steenlage. Den Helder, 25 Juni 1938. Wegens plaatsgebrek eerst heden opgeno men. Red. H. Ct. LEDIGE HANDEN VRAGEN WERK, MAARTEGEN BEHOORLIJK LOON. Dit opschrift, mijnheer Oortgijsen, was de titel waaronder ik mijn antwoord op Uw beide ingezonden stukken aan de Redactie ter plaat sing heb aangeboden, terwijl ik in de inlei ding tot de feitelijke beantwoording van Uw stukken nog had vermeld, dat het, gezien de grote werkloosheid en de daaruit voort vloeiende ellende voor breede lagen van de bevolking, verklaarbaar was, dat zo nu en dan uit de bevolking stemmen opkwamen, die van belangstelling en medeleven voor en met dit grote vraagstuk getuigden. In deze inleiding gaf ik voorts te kennen, dat naar mijn mening, deze pogingen moes ten worden gewaardeerd, al kwam het vele malen voor, dat de aanbevolen middelen, en zo was het ook met U, mijnheer O., zouden zij worden toegepast, de kwaal in zijn uit eindelijke vorm zouden verergeren, instede van verminderen. Oprechte belangstelling, maar dan ook opréchte belangstelling, schreef ik ver der, zou er toe kunnen leiden, dat de Rege ringsinstanties zouden worden gedwongen op meer voortvarende wijze het grote werkloos heidsvraagstuk aan te pakken, dan tot op- heden het geval is geweest. Goede wegen zijn reeds vele malen, mede door de blijkbaar door den heer O. zo gehate vakbonden, aangewe zen. Dat deze aanbevolen middelen wel enigs zins zullen afwijken van de door den heer O. genoemde middelen, doet aan de waarde daarvan niets af; het nuttig effect daarvan springt dan des te sterker in het oog, ter wijl de onbruikbaarheid van de andere even eens sterker wordt gedemonstreerd. Consequent, ingevolge het bovenstaan de, zou er dus voor mij geen aanleiding zijn geweest, om op de ingezonden stuk ken van den heer O. in te gaan, ware het niet, dat deze in zijn stukje van Vrijdag 3 Juni j.1. een zo-laag-bij-de-grondse aan val op de vakorganisatiesdoet, waarvan ik meende, dat zij niet zondermeer mocht worden getolereerd. Naast de aantoning, dat de door den heer O. aangegeven middelen niet bevorderlijk wa ren voor het herstel van het economisch leven en bestrijding der werkloosheid, was mijn stukje een weerlegging van de laster lijke aanteiging ten aanzien der vakorgani saties. Het enige concrete, dat in de repliek van den heer O. voorkomt is, de bekentenis dat hij met de door mij genoemde feiten inzake de goede wil der vakbonden op de hoogte was, toen hij zijn stukjes schreef. Deze open hartige bekentenis bewijst opnieuw, dat het den heer O. niet in de eerste plaats te doen was om de werkverruiming, maar dat hij met de aanteigingen aan het adres der vakbonden een ander doel beoogde. Ten bewijze, dat deze aantijgingen, welke ook nu nog, zij het dan in veel gematigder bewoording, voorkomen in het stukje van 25 Juni j.1. niet steunen op de feiten, geef ik hierbij een citaat uit een stpkje, voorkomende in de „Telegraaf" van 29 Mei j.1., waarin de heer Hacke, Directeur Generaal van de Ar beid als zijn meening over de samenwerking met de vakbonden het volgende te kennen geeft: „Op grond van mijn ervaring btj het „werkfonds en tevens op grond van de „ervaring van degenen, die bij andere dien sten met de vakorganisaties te maken „hebbtfn gehad, kan ik niet anders verkla gen, dan dat de vakorganisaties steeds de „meest mogelijke medewerking hebben ver leend en dat zij altijd met grote ernst heb- „ben gepoogd het aantal werkende arbeiders „zoveel mogelijk op te voeren, waarbij zij „dikwijls veel moeilijkheden hebben moeten „overwinnen en in vele gevallen genoegen „is genomen met een lager loon voor de „werkenden. Ik meen, dat mijnerzijds geen enkel woord aan deze uitspraak van een hoge regerings ambtenaar behoeft te worden toegevoegd. Evenals de heer O. de beide kernpunten van mijn betoog onbesproken laat, gaat hij ook niet in op mijn uitnoodiging eens met feiten NAAR LICHT, LUCHT, RUIMTE, GEZONDHEID, Evenals vorige jaren vraagt de Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam om bijdragen, ten einde in de a.s. groote vacan- tie met hare 200 schoolgaande gestichtskin deren te kunnen kampeeren in het vacantie- kamp te Nunspeet. •t Het budget de Vereeniging kan de kosten hiervoor (ongeveer 3000,niet dragen en het hangt telkens van onze kindervrienden af of het plan al dan niet zal slagen. Welk een teleurstelling zou het zijn voor deze in menig opzicht zoo misdeelde kinde ren, als zij die weken „buiten", waarop zq het geheele jaar vlassen, zouden moeten mis sen. En hoe broodnoodig hebben de vele zwakken, nerveuzen en prae-tuberculeuzen onder hen een verbyf in bosch en heide! Wie dus den „Onbehuisden"-kinderen ook dit jaar eenige weken van vreugde en heil wil schenken, zende zijn kampgift. Het adres der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" is: Van Nackstraat 2, Amster dam C.; postgiro: 32534; gem.giro A'dam: V 207. Dameshoeden VROOM&DREESMANN Faveur »7v: .,1 «JW" i iéUri-i Kap- demonstratie -y v'-- -T_. Voldoende aan de eischen der wet. Uit voorraad. Prijs 40 cent. STAKMAN BOSSESTRAAT 55-57. TELEFOON 135 KEIZERSTRAAT Beleefd aanbevelend, VAN GALENSTRAAT 53 TEL. 764 juTnriEGnrjj Mevrouw QUANJER, Timor- laan 18, vraagt voor direct een flinke Dienstbode v. d. e'. n., zelf standig kunnende werken en ko ken, boven de 20 j. Katoen en zwart dragen verplicht. Aanmelden na 4 uur. Gevraagd tegen 15 Juli een net PAG5IEISJE. Adres: KONING, Bassingracht 1. NET MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren. Adres: Koningdwarsstraat 27 Gevraagd een Ieerling-Rj|wielhersteller Adres: E. N. Heyligenb^rg, Keizerstraat 118. Flinke DIENSTBODE gevraagd, leeftijd boven 20 jaar, voor dag en nacht. Adres: PANNEKEET, Stationskoffiehuis, IJmuiden. Voor een flinke nette Jongen is plaatsing als leerling in ban ketbakkerij ELTE. Aanmelden tusschen 7 en 9 uur. ^utteïU&i Te huur een Garage of Pakhuis Dijkweg 17. Huur f 1.p. w. Adres: H. VAN PELT, Keizerstraat 100. Te huur: gezellige Zitkamer, frisse slaapkamer, aparte keu ken en closet, geheel vrij. Adrea: Kanaalweg 54. Te huur aangeboden: op net ten stand, ruime Kamer m. str. water, in prima pension, voor 1 of 2 personen. Adres: Bureau van dit blad. SLAAPKAMERS te huur voor 2 of 3 vrienden, liefst K.M. Adres: Ooievaarstraat 87. Te huur gez. ZIT- EN SLAAPKAMER, met vrije keuken. Adres: Zuidstraat 70. SLAAPKAMERS te huur met of zonder pension, desgewenscht huiselijk verkeer. Adres: S. Bakker, Spoorgr. 36. Te-huur aangeb. modern Inge richte Zit-Slaapk. of Zit- en Slaapk., uitst. pens., str. water, telef. aanw. Pension Bosch, Dijkstraat 64. Te koop: MALTH. LEEUWTJE, vijf mnd. Adres: Joubertstraat 61. Te koop goed onderhouden HEERENFIETS, m. helastingpl. en nieuwe lamp. Adres: Van Galenstraat 114. Te koop aangeboden wegens te klein z. g. a. n. donkerblauw MANTELPAKJE, maat 42. Adres: Bureau van dit blad. Te koop: Goed onderhouden VIJFREIER. Te bevr.: Oostslootstraat 23. Te koop Ford Sedan 1931, loopt prima. Te bevr. na 6 uur Adres: J. ZOMER, Vischstraat 9. Te koop of te huur mod. Huizen in de Ooievaarstr. Vaste wasch- tafels. Leeg te aanv. 10 Juli. Adres: 2e Vroonstraat 145. Wij bieden aan tegen sterk verlaagde prijzen onze BEHANGSELPAPIEREN 1938. Bij aankoop van elke 10 rol 2 stuks moderne schulpranden gratis. Deze aanbieding geldt alleen bij verkoop en niet bij opgedragen behangwerk en is geldig tot einde Augustus. NIEUWBUURT, Goedkoop Schilder- en Behangadres, Van Galenstraat 60. NET KOSTHUIS aangeboden, met huiselijk verkeer. Adres: Bureau van dit blad. Bijverdienste van 10.tot 20.p. w„ door huis aan huis verkoop van beste artikelen. Brieven onder No. 338, aan het Bureau van dit blad. Net meisje zoekt leuke VRIENDIN, 16 j. Brieven onder No. 339, aan het Bureau van dit blad. KNIP DIT UIT. Schoonmaken van huizen vanaf 5.—, behangen 15 ct. p. r., vak kundig. Adres: Ooievaarstr. 87. Woningruil. Huiseigenaar uit Den Helder wil zijn huis ruilen ged. Aug. zoo noodlg van af half Jun in boschrijke streek. Brieven onder no. 340, aan het Bureau van dit blad. IN ORDE A. G. J. J. QutUktje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 3