De Marine in de regeeringsperiode van Koningin Wilhelmina stelden niet teleur Ingezonden !fjUui<LriLeJUW4 Verschillende belangrijke gebeurtenissen vonden plaats De Oostenrijksche profs Transpiratie en stukEoopen van Waar vind ik rust? Agenda Maandag 15 Augustus 1938 Tweede Blad n>). Burgerlijke Stand van Den Helder In snel tempo Een kwade dronk Jubileum-wandel tocht Défilé weermacht voor H.M. de Koningin Een aanvaring van de K XI Reist per „ESONA" Toelagen Ned. Herv. Kerk Ook met betrekking tot versterking c.q. op peil houden van de Marine, valt de 40-jarige regeer-periode te onderscheiden in den tijd voor en na den wereldoorlog. De geesel van dien oorlog deed vrijwel in alle landen den wensch ontstaan meer geconcretiseerd in de Volkenbondsgedachte den oorlog uit te bannen. Men geloofde ook in ons land aan een vredesperiode. Het ligt buiten ons bestek, de teleurstellin gen en misvattingen op dit gebied hier te be handelen. Voldoende is te constateeren, dat door deze gedachte, de materieele positie van onze Koninklijke Marine dermate verzwakt werd, dat slechts met groote moeite en bij zondere offers dit materieel weer op peil te brengen is, nu blijkt, dat de vredesperiode voorbij en de Volkenbondsgedachte niet sterk genoeg doorleefd is. Eind Juli 1914 was van den Raad van State een ontwerp-Vlootwet terugontvangen en ge reed om bij de Staten-Generaal te worden in gediend. De materieele positie van de Marine moest toen reeds noodwendig worden herzien. Door het uitbreken van den wereldoorlog kon aan dit voornemen geen gevolg gegeven wor den. Hoewel de regeering het op peil houden van de Marine noodzakelijk bleef oordeelen (ook het besluit tot stopzetting van den bouw van de „Celebes" legde immers groote onzekerheid aan den dag) verwierp de Volks vertegenwoordiging op 26 October 1923 een ontwerp-Vlootwet, die door de op 21 Novem ber 1922 ingestelde Vlootwetcommissie in een rapport van 7 April 1923 was voorbereid. De verzwakking van den Volkenbonds gedachte, en het internationaal verzwakken van de wereldvrede-idee zouden in ons land eerst tien jaar later gelegenheid geven aan de materieele verbetering van de Marine te gaan werken. De kruiser ,De Ruyter" scheen de hernieuwde zeemacht aan te kondigen, doch de flottieljeleider „Tromp" was weer een stap terug. De snel opeenvolgende internationale ge beurtenissen hebben tenslotte ook in Neder land de oogen geopend, dat vermits de menschheid blijkbaar voor verwezenlijking van vredesidealen nog lang niet op den goe den weg is tot gevolg had, dat aan het einde van de 40-jarige regeerperiode krach tige maatregelen tot versterking van de vloot moesten worden getroffen. Op ander gebied. Intusschen hebben niet alleen de ups and downs rondom de materieele voorziening van de Marine beroering verwekt. Daar was vooral de voorgenomen opheffing van het Departement van Marine en de split sing van de Marine. Wat het eerste betreft waren reeds bij Kon. Besluit van 3 Dec. 1912 de departementen van Marine en Oorlog opgeheven en een De partement van Alg. Bestuur ingesteld, dat de naam zou dragen van Departement van De fensie. Dit besluit was bestemd om op een nader te bepalen datum in werking te treden. Het werd echter op 26 Maart 1914 weer in getrokken, alsmede een wetsontwerp daarop- betrekking hebbende. Bij alg. maatregel van Bestuur van 27 Sept. 1920 kwam deze samenvoeging weer voor den dag en werd bij Kon. Boodschap van 15 Nov. 1920 de Staten-Generaal aangeboden. Veel beroering verwekte intusschen de be noeming van een interdepartementale com missie inzake de splitsing van het Marine personeel, bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Marine, Koloniën en Fi nanciën, d.d. 20 April 1924. Intusschen werd bij schrijven van 7 Maart 1927. de Tweede Kamer der Staten-Generaal nog eens herinnert aan het wetsontwerp tot samenvoeging van de beide Departementen van Marine en Oorlog en op spoedige behan deling aangedrongen. Op 10 Juni 1927 werd dit wetsontwerp aan genomen en was de samenvoeging tot een De partement van Defensie een feit. Tijdens de beraadslagingen deelde de regeering mede, dat zou worden afgezien van een splitsing van de Marine. Sindsdien is de splitsingsgedachte geheel verdwenen, om, laten we hopen, niet weer terug te keeren. Zonder in tal van bijzonderheden te treden, mogen de belangrijkste gebeurtenissen voor de Marine in dc 40-jarige regeerperiode, niet onvermeld blijven. Wij herinneren slechts aan: de reis van Hr. Ms. „Gelderland" naar Oost-Indië in 1900. welke werd onderbroken om den President der Zuid-Afrikaansche Republiek, Paul Kru- ger, van Lorenzo-Marques naar Marseille te brengen de reis van de beide torpedobootjes „Hydra" en „Scylla" van 13 Sept. tot 17 Nov. 1900 naar Oost-Indië op eigen kracht; de hulpverleening van Hr. Ms. „Koningin Regentes" in Mei 1902 te Martinique aan de door de vulcanische uitbarsting getroffen bevolking; de deelname aan de HudsonFulton fees- te in New-York, Sept. 1909 door Hr. Ms. „Utrecht"; bescherming van Nederlandsche belangen door Hr. Ms. „Gelderland" en „Kortenaer" tijdens den Balkan-oorlog (Constantinopel— Smyrna) 19121913; het optreden van Hr. Ms. „Kortenaer" in Mexico en Cuba. AprilJuni 1914; de reis van Hr. Ms. „K XVI" voor weten schappelijke doeleinden via het Panama kanaal naar Oost-Indië, van 27 Mei tot 13 Dec. 1926; GETROUWD: F. J. F. Spaaij en A. C. C. Meijer. ONDERTROUWD: M. Klos en J. van de Vaart. BEVALLEN: A. Tzaksson—Vos. d. OVERLEDEN; J. Kalf (m.). 64 jaar. de reis van Hr. Ms. „Sumatra" via het Panamakanaal naar Oost-Indië en bescher ming van de Nederlandsche belangen te Shanghai van 21 Sept. 1926 tot 1 Juni 1927; de vliegtocht van de drie Dornier-Wall- vliegbooten naar Oost-Indië van 3 April tot 18 Mei 1929; de wetenschappelijke reis van Hr. Ms. „K XVIII' langs vijf werelddeelen naar Oost- Indië van 12 Nov. 1934 tot 11 Juli 1935. Gememoreerd moeten worden de diverse reizen naar China en Japan en naar Austra lië door het Eskader in Oost-Indië; de be zetting van de gezantschapswacht te Peking; deelname aan de internationale troepenmacht door mariniers in het Saargebied; de weten schappelijke expedities met Hr. Ms. „Siboga" (1900) en met Hr. Ms. „Willebrord Snellius" (1929—1930). We zijn met deze opgave geenszin' volledig, want ook de expedities in Oost-Indië (Boni, Bali, Djambi e.a.) verdienen vermelding om de veelzijdige taak van de Marine te toonen. Op één belangrijke kwestie willen wij nog de aandacht vestigen, omdat van de Marine zooveel waakzaamheid moet worden verlangd door de gewijzigde omstandigheden in het Verre Oosten, eenerzijds door de opening van het Panamakanaal, waardoor Amerika zich veel meer op en rondom den Stillen Oceaan concentreerde, anderzijds door de opkomst van Japan als grootmacht, waardoor Enge land meer aandacht is gaan schenken aan de kroonkolonie Hongkong en de vlootbasis Singapore belangrijk ging versterken. Een en ander brengt voor Nederland de consequentie met zich gereed te blijven tot neutraliteits- handhaving bij mogelijke conflicten in de Pacific. Toch zou men in Nederland waarschijnlijk minder bereidheid hebben getoond belangrijke uitbreiding te geven aan de Marine, zoo niet de gebeurtenissen in Europa velen de oogen had doen open gaan. Het heeft geen zin hier verwijten te ma ken. De 40-jarige regeeringsperiode van H.M. de Koningin was een zegenrijke voor ons land en voor ons volk. Bij de feestelijke herden king past ons eerder God dank te zeggen voor zijn Alwijze bescherming en goedertie- rendheid en te besluiten met de bede: Dómine salvum fac Reginam postram: Heer behoed onze Koningin... en bescherm ons Vaderland. Het eerste artikel werd opgenomen in ons nummer van Zaterdag 13 Augustus. Vorige week is door de jeugdige Heldersche zwemmers Arie Zuurmond en Tommie Mulder (beiden „Bruinvisschen") het Marsdiep van Den Helder naar Texel overgezwommen in ongeveer 45 minuten. Dit is een zeer fraaie prestatie, als men weet, dat de af te leggen* afstand 3100 m bedraagt, terwijl in het Mars diep verschillende stroomingen staan. Zaterdagavond werd door een caféhouder aan de Bassingracht politiehulp verzocht om dat in zijn café werd gevochten. Bij aan komst van de politie werd een persoon aan getroffen, die met een bierglas in zijn gezicht was bewerkt. De dader was ondertusschen verdwenen. Proces-verbaal werd van het ge val opgemaakt. Eveneens werd assistentie verzocht door een caféhouder aan de Zuidstraat, waar een lastig individu door de politie werd verdwij- derd. Zondagavond was in een café in de Keizer straat eveneens een persoon, die onder invloed van den drank handtastelijk wilde worden. Ook hij werd door de politie op straat ge zet. HELDER—SZÜRKETAXI. Een aantal jongelui, die gisterenmiddag op ifen Singel reeds een voorproefje gaven van den hierbovengenoemde wedstrijd, hadden het ongeluk den bal door de glazen van een wo ning te trappen. De bewoonster van het per ceel kon met dit doelpunt niet accoord gaan en begaf zich naar het hoofdbureau, waar de politie als scheidsrechter absoluut onpartijdig bleek. Fraai voetbal op het Helder-terrcin. Helder biedt goeden weerstand, doch verliest met 38. De Oostenrijksche profs uit Boedapest zjjn gekomen, hebben gezien enover wonnen. Hun komst was niet ten onrechte door den gemiddelden voetballiefhebber uit stad en omtrek geschat als een ge beurtenis, welke hij niet mocht missen en zoo viel het dan ook niet te verwon deren, dat een groote menschenmassa zich gisteravond rond de lijnen van het Helderterrein geschaard had. Het was een „echte" internationale wed strijd, met een haag van Helder-junioren en volksliederen. De Hongaren maakten al dade lijk een vlotten indruk, zooals zij zich rond den middencirkel opstelden, met den aan voerder op de „witte stip". Het publiek kwam in de juiste sfeer en volkomen tot genieten bereid. En het hééft genoten! Van den aftrap af tot de laatste seconde. De Hongaren lieten al dadelijk zien. dat ze niet gekomen waren om er maar een potje van te maken. Serieus en energiek werden de zaken aangepakt en een vol goeden moed gestart Helder verweerde zich aanstonds met alle kracht. In de eerste minuten was het uiteraard een verkennen in snel tempo en het was even een verrassing, zooals Helder een kwartier stand hield tegen de profs. Dezen trachtten op alle mogelijke wijzen de H.-defensie te overspelen, doch dit lukte aanvankelijk maar niet, daar zoowel Evers als Smit er aanstonds goed in waren. Maar het was toch wel duidelijk, dat tegen dit spel een kans op een gelijk spel zelfs niet mogelijk was. Dat bleek ook wel na dat eerste kwartier. De Hongaren hadden Kenter al eenige malen terdege in het nauw gebracht met ferme schoten, toen hij in nog geen vijf minuten tijds tot drie keer gepasseerd werd! Twee van de drie goals waren juweeltjes, de derde was echter houdbaar. Even was er een depressie in de Helder-gelederen en eigenlijk zou deze tot de rust voortduren. Het gevolg was, dat de profs van nu af aan heer en meester van het terrein waren en alle ge legenheid hadden Helder en het opgetogen publiek hun kunnen te toonen. Individueel bleken de Boedapesters óver een groot arse naal van trucs te beschikken, daarbij demon streerden zij een volkomen lichaamsbeheer- sching, resultaat van een athletische scholing en voorbeeldige leefwijze. In ploegverband combineerden zij er op los alsof er geen tegen spelers waren en dikwijls kwam er inderdaad geen Helder-man aan den bal! Dat het voor de rust dan ook niet meer dan 05 werd, moet op rekening geschoven worden van het slechte schot, al was Kiszelly, de linksbinnen, druk bezig aan het „krijten". De groote man in de Hong. voorhoede was rechtsbinnen Takacs II, ongeveer 40 malen internationaal. Een prachtvoetballer, die een balbehandeling had om van te smullen en zijn medespelers de ballen als op een presenteerblaadje afgaf. In de middenlinie waren het de beide kant- halfs, die het meeste opvielen, terwijl de achterhoede eerst na de pauze gelegenheid kreeg uit te blinken. De tweede helft. Het overwicht der Hongaren werd direct na de hervatting door een energiek Helder ge broken en waarlijk bracht ^e thuisclub het zelfs tot een doelpunt van Hoebe uit een mis verstand voor de Hong. veste geboren. Het publiek juichte en moedigde de zwakkere aan. Maar de Hongaren lieten dat niet op zich zit ten en verhoogden het tempo zoodanig, dat het een wonder mocht heeten, dat Helder niet als een kaartenhuis ineenzakte. Maar neen, of schoon de Helder-veste op wonderbaarlijke wijze aan doelpunten ontsnapte (Kenter had zich van een zwakke eerste helft geheel her steld), was er van een volkomen overspelen geen sprake. Helder hield moedig stand, ook al liep de score tot 71 op. Maar dan volgde weer een tegenpunt en lang geen slecht punt! Burger, die na de eerste helft als linksbuiten al opgevallen te zijn, nu midvoor speelde, ver raste de opgedrongen Hong. achterhoede met een handige manoeuvre, kwam op vrij grooten afstand voor het Hong. doel vrij te staan en schoot daarop schitterend in. Kiszellij, daar door geïnspireerd, liet daarop zien, welk een uitnemend schutter hij is. Na een schitteren den aanval kreeg hij den bal vrij en kogelde deze daarop ongelooflijk hard en zuiver letter lijk en figuurlijk „in de touwen". Dit fraaie doelpunt besloot de Hongaarsche serie. Helder kwam nog tot een derde tegenpunt van dicht bij gescoord door Siersma, waarna het feest spoedig tot het verleden behoorde. Ongetwijfeld was dit voetbal een attractie van de eerste orde en Helder mag een compli ment niet onthouden worden voor de wijze waarop ze een paar perioden daargelaten de profs partij gegeven heeft. Het publiek zal dit spel niet spoedig vergeten! Het comité van bovengenoemden wandeltocht deelt mede, dat het. in verband met de vacantie, besloten heeft den tijd van in schrijven te verlengen tot uiterlijk 22 Augustus a.s., des avonds 8 uur. Men bedenke wel, dat on herroepelijk deze datum moet worden vastge houden in verband met de vervaardiging der be looningen. Zeer hoog zijn de verwachtingen van het comité omtrent den tocht, doch men vergete niet, dat, wil deze tocht in alle opzichten slagen, men allen, zonder uitzondering, moet medewerken. Zeer vele toezeggingen door ver- eenigingen zijn gedaan, doch tot nog toe is van al deze geen inschrijving ontvangen. Wil men het aantal behalen, wat reeds is gepubli ceerd, dan diene men niet te wachten tot den laatsten dag, daar zeer veel werk voor dien moet worden gedaan om alles naar wensch te doen verloopen. Allen spoedig naar de bekende adressen om in te schrijven voor den jubileum wandeltocht. Voor 1.60 kan men het bijwonen. Het bestuur van de Chr. Marinevereeniging „C.M.V." maakt in een adv. in dit nummer bekend, dat leden, die het défilé der weer macht voor H. M. de Koningin willen bijwo nen, zich tot Vrijdagavond uiterlijk kunnen opgeven aan de in de advertentie genoemde adressen. CONCERT HARMONIEKAPEL „WINXUBST". Op Dinsdag 16 Augustus des avonds van half negen tot tien uur geeft de Harmoniekapel 1 „Winnubst", onder leiding van den heer H. B. Schenkels, een zomer-concert in het Juliana- park. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Niet geplaatste stukken worden niet teruggezonden.) Zeer geachte Redactie, Zaterdag j.1. wandelden mijn echtgenoote en ik het nieuwe fietspad langs naar Duinoord en plukten onderweg wat heide. Om echter wat vlugger bij de bus te zijn, namen wij den weg door het park bij de Donkere Duinen. Vlak bij den hoofdingang komt ons iemand hard achter op loopen en rukt zonder iets te zeggen of zich kenbaar te maken, de bos heide uit mijn hand. Op mijn uitlegging kreeg ik alleen ten antwoord „het gaf maar aanstoot, wanneer ik uit het park met de bos heide kwam". Er bestaan slechts twee mogelijkheden of ik pleeg een strafbaar feit (gevolg bekeuring), of de boschwachter (tenminste ik hoorde van den ijscoman bij den ingang, dat deze tactische man de boschwachter is) heeft geen recht tot zulk een onhebbelijk optreden. Ik weet, dat ik niet de eenige ben, die een dergelijke zeer ontac tische behandeling is ten deel gevallen. Ik ben geen ingezetene van de gemeente Den Helder, maar ik betwijfel of een dusdanig op treden, ter bevordering van het vreemdelingen verkeer is. U inmiddels dankend voor de plaatsing, teeken ik, Hoogachtend, J. van der Hoek, Amsterdam. Het is inderdaad verboden in de Donkere Duinen heide te plukken. Ieder Heldersche weet dit. De boschwachter, die al heel wat onaange- name ervaringen op dit gebied opgedaan heeft, is natuurlijk in de veronderstelling geweest, dat een stadgenoot zich bezondigde en dat zal wel oorzaak geweest zijn van zijn ontactisch op- trederf Eenige voorzichtigheid bij een volgend geval zal dus wel aan te bevelen zijn, aangezien deze methode inderdaad een onaangenamen indruk gemaakt moet hebben. Red. Held. Crt. huid en voeten. Purolpoeder houdt huid en voeten koel en droog, gezond en gaaf. Strooibus 60 ct. Het is een lang eind van Kopenhagen tot de Duitsche Alpen. Te begrijpen, dat je ver langt dan eindelijk eens achter 't stuur van daan te komen, 't Portier van den stoffigen wagen klapt dicht en een heer, een donker type met linnen pet, stevent eenigszins on zeker op de mooi gebeeldhouwde deur van mijn hospita's huis af. De tourist zou wel graag een „Doppelzimmer" wenschen. En aan gezien het uitnoodigende bordje aan den gevel zulks aanbiedt, moet deze vraag wel op dit aanbod kloppen. Edoch, mijn hospita geeft niet direct antwoord, maar beschouwt den aanvrager ernstig, 't hoofd een beetje schuin. Haar hart zegt: ja, graag! maar toch een wolk trekt over haar voorhoofd en het kost haar veel strijd, dat ja niet te zeggen. Voor zichtig en vriendelijk richt zich haar zachte stem tot den Deen: „Aber sind Sie Arisch?" Bescheiden schudt de tourist ontkennend van neen, „maar", laat hij erop volgen: ik geef graag het bedrag wat U wenscht of meer". „Maar, hoe graag ik het deed, ik mè.g 't niet; ik moet U toch inschrijven ook.'" „Maar schrijft U ons dan niet in", herneemt de vreemdeling. „Onmogelijk, verbeeld U, dat er iets met U of uw familie gebeurt; U stort b.v. in een afgrond of krijgt een ongeluk, het eerste wat ze vragen is; waar is hun pension of hotel Neen, het spijt mij werkelijk ontzet tend, maar ik mag en kan U niet opnemen." Mijn hospita buigt met bloedend hart onder de ijzeren wet van het 3e rijk. Mismoedig wendt zich de rustzoeker met een zucht weer tot zijn wagen. Een tijdlang zwijgen de inzittenden en ook de motor. Dan, plotseling in vliegende start, stuigt de auto weg. De zon zakt reeds tot tusschen de bergen en zet de toppen in rossen gloed, terwijl donkere schaduwen van laag hangende wolken langs de hooge klippen trek- j ken. Voort stuift de auto weg van deze on- j gastvrije plaats; met groote snelheid zoekend j naar andere oorden, waar voor geld nog rust te krijgen zal zijn. In een stofwolk verdwijnt de Deen en vliegt de scherpe bocht om, den stijlen weg op van de Zirler pas. Bij de eerste haarspeldbocht ls hij al overgeschakeld op de 2e versnelling, nu nadert hij de tweede, nog stjjler en giert de motor op de eerste versnel ling. Voort! Voort! Als een vliegtuig davert de motor. Dikke wolken komen aandrijven en kruipen langzaam tusschen de zware dennen tegen de berghelling op. Weer een scherpe steile bocht, 't wordt plotseling mistig, De bestuurder rukt, verbeten aan 't stuur en buigt zich zoo ver mogelijk voorover om den smallen weg in het oog te kunnen houden. De motor loeit op top snelheid, de steenslag knerpt als van iemand, die naar lucht hapt, nog eens en nog eens. De hitte heeft de benzine te vroeg vergast. De motor hokt, de wagen schokt; verschrikt grijpt de bestuurder de handrem, maar trekt, niet meer krachtig genoeg aan 't stuur, 't Volgend oogenblik zakt de rechter voorkant van de auto naar omlaag, de inzittenden slaken een angstkreet, tcgelyk stoot het linkervoorwiel tegen een steenen paal en staat de wagen in dezen scheeven stand met een schok stil. De portieren worden opengegooid en de inzitten den springen verschrikt naar buiten. Dikke nevel belemmert het uitzicht, maar nog juist is te onderscheiden, dat het rechter voorwiel boven den afgrond hangt! Een zachte windvlaag blaast hen tegemoet en doet de wolken langzaam verdwijnen. De omgeving verheldert wat en vlak voor de ont stelde menschen wordt een stille schaduw waarneembaar. Een volgende windvlaag duwt de wolk ge heel weg, terwijl de schaduw duidelijken vorm aanneemt: Een kruis met een Christusbeeld. Late zonnestralen verlichten het lijdend Christus-gelaat. Zwarte slagschaduwen tee kenen zich af naast de pinnen door handen en voeten, waaraan het lichaam hangt. Een oogenblik richt zich de wit-linnen pet strak op het Heilandsbeeld. Een vuist balt zich! Dan zakt het hoofd van den rustzoeker en richt zich zijn blik op het verweerde houten bordje eronder: „Ich gebe dir die Ruhe" staat er op. Zenuwachtig ontspant zich de vuist en wrie melende „niet-arische" vingers in sterke emotie Dan klimt een volgende wolk tegen de berg helling op. Een zwaluw schiet met een boog op zijn nest aan, veilig schuilend bij het Chris tusbeeld onder het afdakje, dat het „Onze Lieve Heersbeeld" tegen regen beschermen moet. Het zonlicht verbleekt. Het kruis, de jood en eindelijk ook de auto verdwijnen in dichten avondnevel, die zich verdicht tot dikke wolken. I die zweven tusschen de hooge Alpen van het I scnoone land van Zuid-Beieren. I Behandeling voor den Marineraad te Batavia. Onvoldoende zorg b(j de navigatie van den commandant. In het Bat. Nbl. komen thans nadere bij zonderheden over de zitting van den marine- raad te Batavia, waarin uitspraak is gelaan over een aanvaring van de duikboot K XI. De K XI is 4 Februari in aanvaring ge weest met een Madoereesche prauw, be'.aden met steenen, ongeveer 150 mijl N.N.O. van de oostelijke jagerboei ter reede van Soerabaja, tengevolge waarvan de prauw onmiddellijk is gezonken. De prauw raakte Hr. Ms. K XT aan bij den boeg ter hoogte van stuurboords anker. De beide vaartuigen lagen toen vrijwel gestopt naast elkaar en de vier opvarenden der prauw stapten over den beschermbsugel van het anker aan boord. De prauw, welke slechts weinig vrij boord had, naar schatting 15 cm. aan de lage zijde, werd aan bakboord ingedrukt, zoodat het water tusschen de huidgangen binnendrong, terwijl de zware lading steenen oorzaak was dat slechts weinig water noodig was om haar te doen zinken. In zijn uitspraak heeft de Marineraad het volgende vastgelegd: De raad neemt als vaststaand aan, dat kort vóór en tijdens de aanvaring de com mandant van Hr. Ms. K XI (toenmaals de luit. ter zee le klasse O. de Booy) de navigatie leidde en hij derhalve verant woordelijk was voor de uitgevoerde ma noeuvre. Uit de door den commandant en getuige F. J. Kroesen, luitenant ter zee 2e kl. ten tijde van het ongeval geplaatst aan boord van Hr. Ms. K XI, afgelegde verklaringen is den raad gebleken, dat de commandant na het bovenkomen van Hr. Ms. K XI, de siutatie ten opzichte van de prauwen (de aangevaren prauw maakte deel uit van een aantal prau wen, die ruim zeilende over bakboord met den wind op pl. m. 10 streken, in Z.-Westelijken koers op den ingang van de Kali Mas aan stuurden) verkeerd beoordeeld heeft, het verlijeren der bewuste prauw heeft onder schat, dan wel zich den draaicirkel van de onderzeeboot ten opzichte van de werkelijke bewegingsrichting van de prauw verkeerd heeft gedacht. De plicht om uit te wijken berustte bij de onderzeeboot, terwijl de prauw ver plicht was koers en vaart te vervolgen tot het moment, waarop de onderzeeboot een aanvaring niet meer kon vermijden. Het college neemt voorts aan, dat door den djoeroemoedi (stuurman) of een der opvaren den van de prauw, geen ernstige poging is arngewend om op het oogenblik, dat de situa tie kritiek werd, de aanvaring te voorkomen; bovendien acht de raad het niet waarschijn lijk, gezien de belading en stuurkwaliteiten van de prauw, dat op het moment dat de situ atie critiek werd, dit vaartuig door oploeven of door eenige andere manoeuvre een aan varing had kunnen voorkomen. Noch het snelle verloop der manoeuvre, noch het feit, dat de opvarenden der prauw de bewegingen van de onderzeeboot volgden, ontsloegen echter den commandant van de verplichting tot het geven van de voorge schreven geluidsseinen, zoodat naar 's raads oordeel, hier van een nalatigheid van den commandant geen sprake is. Oveigens had de commandant zekerheids halve zijn koers achter de prauwen om moe ten nemen. De raad wijt dan ook de aanvaring aan onvoldoende zorg bij de aan boord van Hr. Ms. K XI gevolgde navigatie. naar Schoorl, Alkmaar, A'dam Aquarium Zoöl. Station. Voor het publiek geopend: dagelijks van 912 en van 13.30 17 u„ Zaterdag van 912 uur. lederen Dag, 35, 79: Westgracht 80: Tentoonstelling Historisch Genootschap „De Kop van Noord Holland". BIOSCOPEN: Tivoli-theater, Spoorstraat, half 8: „De Terugkeer van Sophie Lang" en „De Kunst van te leven". Rialto, Spoorstraat half 8: „Parnel, de Strijd voor de Vrijheid". Witte-Bioscoop, Koningstraat, half 8: „Gevangene 317" en „De Vechtende Speurder". Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder 760.2 Temperatuur zeewater 20.2 Temperatuur lucht 18.2 Wind; richting: N.N.O. kracht: 5. Licht op 9.uur Hoogste temp. gisteren 21.0 Laagste temp. gisteren 16.7 Hoogwater (heden) 22 u. 50 min. Laagwater (heden) 16 u. 50 min. Hoogwater (morgen) 10.50—23.20 Laagwater (morgen) 4.50—17.30 HET ONBEHEERDE RIJWIEL. Een rijwiel, dat onbeheerd in het Juliana- park stond, werd ontvreemd. Door de Algemeene Synode der Nedcrlandtch Hervormde Kerk werden uit het z.g. Fonds Schraalste" dc volgende toelagen toegekend: Voor Huisduinen >,00.voor Oosterend j 100.cn voor Oudeschild f 675.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 5