Vliegfeest op Ypenburg Betoogingen en stakingen in Frankrijk Duifscher verborg zich in graanoogst DENATURATIE VELDB00NEN Amsterdam, kermisstad Predikbeurten De doodgestoomde gevangenen PUBLICATIE Uit onze omgeving Keurige prestatie van Marine piloten. In het kader van de Jubileum feesten ter eere van Hare Majesteit de Koningin werd gisteren op Ypen burg een grootsch luchtvaartfeest gehouden, waaraan zoowel militaire sportvliegers als K.L.M.-piloten deel namen, De belangstelling voor dit feest was enorm. Op de stikvolle tribunes zagen wij tal van autoriteiten, o.m. den chef van den Marine staf, vice-admiraal Fürstner, en den chef Materieel Zeemacht, vice-admiraal Vos. Neuswiel-toestel. Na een vlootschouw, per luidspreker toe gelicht, volgde een demonstratie van het schoolvliegtuig, type S 9, door de N.V. Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker, terwijl daarop Koolhoven zijn nieuwe, pijlsnelle jachtvlieg tuig liet voorvliegen. Hierna was de beurt aan de K.L.M., welke een demonstratie gaf met het Stearman-Hammond-vliegtuig. Deze machine is voorzien van een neus- wiel, en de K.L.M.-piloten hebben met dit toestel getraind om ervaring op te doen in het besturen van groo- te machines, welke in de toekomst, zooals bekend, eveneens met neus- wielen worden uitgerust. Door de Haagsche afdeeling van de Ned. Ballonsportvereeniging was een ballonop stijging georganiseerd. Het was de ballon „Hopman", welke onder commando van den luitenant F. L. M. Foquin de Grave de lucht ingang. Van de rest van het programma noemen wij demonstraties met jachtvliegtuigen, zweefvliegen, het werpen met parachutes op vastgestelde doelen (door de Vrijw. Org. Sportvliegers) en last not least een keurige prestatie van den Marineluchtvaart dienst. Deze gaf op voortreffelijke wijze ver schillende oefeningen in escadrille vliegen te zien, de marine-piloten werden door het publiek luide toegejuicht. Aantasting der 40 uren week wekt warme hoofden. FABRIEKEN, ONDANKS VERBOD WEER BEZET. De aantasting van de veertigurenweek heeft in Frankrijk betoogingen tepgevolge gehad. Het verbond van vakvereenigingen in het district Parijs heeft gisteravond in 't sport paleis een betooging gehouden, waaraan bij na 1800 personen hebben deelgenomen. Alle sprekers maakten zich tot tolk der protesten in de arbeiderskringen over het decreet inzake een verzachting van de wet op de veertigurenweek, doch zij deden al len tevens uitkomen, dat bij den dreigen den internationalen toestand de arbeiders klasse al zijn koelbloedigheid en kalmte moet bewaren. De betooging werd beslocn met een motie van vertrouwen in de C. G. T. Stakingsdreiging in het Noorden In het Noorden van Frankrijk dreigen de arbeiders met staking welke heden of Maan dag zal ingaan. Gisteren hebben 2500 arbei ders in een fabriek het werk neergelegd. De staking in de jutc-industric is algemeen: het aantal stakers bedraagt 14.000. De fabrie ken zijn bezet, doch tot incidenten is het niet gekomen. De textielstaking berust op een loongescliil. Ministerraad komt bijeen. Onder voorzitterschap van president Le brun zijn gisterochtend de ministers bijeen- aan het bestudceren van de buitenlandsche aangelegenheden. Minister-president Dala- dier zette den algcmccnen toestand uiteen en na hem bracht minister Bonnet verslag uit van de huidige diplomatieke besprekin gen. De minister van arbeid, de Monize. deelde mede, dat een overeenkomst tot stand was gekomen tusschen de mijncommissie en de mijnwerkers. Tal van personen in staat van beschuldiging. De rechter van onderzoek in de zaak der vier op 24 Aug. in de gevangenis te Phi- ladelphia (V. S.) dood in hun cellen aan getroffen gedetineerden heeft Williams Mills, den directeur, Frank C. Raven, den onder-directeur, negen bewakers en twee dokters schuldig verklaard aan misdadige nalatigheid. Zij zullen worden vervolgd we gens moord en manslag, De adelborsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine zijn Vrijdagmiddag te Wil lemsoord geïnstalleerd. Een driewerf hoera voor H.M. de Koningin. En at spek. De man wilde via ons land naar Spanje. Naar de gevangenis te Winscho ten is overgebracht een op het oogenblik nog niet bij name beken de Duitschcr, die voorgaf uit Kiel afkomstig te zijn en via ons land naar Franco's leger te willen trek ken. De man heeft zich drie dagen en drie nachten schuil weten te houden in de groote boerderij van de weduwe Waalkens te Blijham. Uit gerommel op den zolder en ook uit andere voorvallen, hadden de bewoners reeds gemeend, te mogen opmaken dat zich iemand daar moest bevinden. Donder dagavond hoorde men wederom gestommel. De politie te Blijham werd gewaarschuwd, en was weldra ter plaatse. De man, zich ontdekt ziende, sprong van den zolder naar beneden en nam de vlucht. De politie zette hem onmiddellijk na, doch kon hem niet dadelijk vatten. Het werd een ware klopjacht, waaraan door velen werd deelgenomen. Eindelijk wist men hem te grijpen in den tuin van me vrouw Waalkens, waarna tot ar restatie kon worden overgegaan. Het is gebleken, dat de man zich in de boerderij een schuilplaats had gekozen in den binnengehaalden graanoogst en zich tijdens zijn verblijf te goed had gedaan aan den aanwezigen spekvoorraad. Na voorloopig door den burgemeester te Blijham te zijn verhoord, waarbij nog wei nig kwam vast te staan, is de man naar Winschoten overgebracht. HULDIGING VAN DRé Nagenoeg in het heele land zijn de popu laire Brabantsche schrijver „Den Dré" en zijn lieflijk dorpke UI venhout bekend. De sap pige verhalen over „Den Blaauwe" en ,dcn Fielp" en hun kornuiten hebben overal weerklank gevonden en tot in alle uithoeken van Nederland is hun faam gegaan. Geen wonder dan ook dat in den zomer an dit jaar enkele' vooraanstaande personen in Brabant de hoofden bij elkaar staken en plannen maakten om hem, die de folklore van Brabant in het algemeen en die van Ul- venhout in het bijzonder, populair maakte, op grootsche wijze te huldigen ter gelegen heid van zijn zilveren jubileum als schrij ver. Zoo ontstond het comité „Graumans- hulde 1938", over welks plannen destijds re„ds uitvoerig werd bericht. Helaas hebben interne moeilijkheden er echter toe genoopt dat de auteur Graumans, (den Dré) zich van het comité heeft losgemaakt, wijl uit dit comité niet te voorziene omstandigheden zich ontwikkelen, die Graumans fataal acht te voor de belangen van zijn geliefde Ul- venhout, zoodat het comité na een kortston dig bestaan weer is ontbonden. Een kern van bewonderaars en vrienden echter voor wie deze gang van zaken een groote teleurstel ling was, heeft thans besloten de huldiging van „Den Dré" toch dit jaar nog te doen plaats vinden, zij het ook in eenigszins meer bescheiden vorm. Plannen voor deze huldi ging zijn reeds in voorbereiding en het is dan ook te verwachten, dat men binnenkort hierover nadere mededeelingen zal kunnen doen. De Nederlandsche Akkerbouw-Centrale maakt bekend, dat niet ingang van 4 Sep tember 1938 de mogelijkheid tot denatura- tie van veldbooncn van den oogst 1938 met recht op vergoeding is opengesteld. Deze ver goeding zal achteraf worden bepaald op ba sis van den richtprijs, wclkp zooals reeds eerder werd bekend gemaakt, bepaald is op f9.25 per 100 kg. Veldboonen. welke worden gedenatureerd door telers, moeten gezond en boeronschoon zijn; veldbooncn, die door handelaren ter denaturatie worden aangeboden, moeten tenminste voldoen aan door de Centrale voor de verschillende rassen van oogst 1938 vast te stellen standaardmonsters. Zoolang deze standaardmonsters nog niet zijn vastgesteld, dienen de handelaren er rekening mede te houden, dat geen vergoe ding zal. worden uitgekeerd, indien de ter denaturatie aangeboden partij vuil of een abnormaal hoog percentage afwijkende boo- nen (piksel) bevat. In gevallen dat de handelaar twijfelt, kan hij, bij wijze van overgangsmaatregel, alvo rens tot denaturatie over te gaan. een mon ster ter beoordeeling aan de Centrale in zenden. De aanvrage tot denaturatie dient op de zelfde wijze te geschieden als het vorige jaar. Hoeveelheden kleiner dan 200 kg. zullen niet worden gedenatureerd. De berekening van eventueelc kosten van toezicht zal op dezelfde wijze plaats vinden als het vorige jaar. 's Gravenhage, 2 September 1938. (Adv.) In de feestweek komen er 881 kermiswagens met 2200 man personeel. Op Woensdag 7 September worden op tien plaatsen in de hoofdstad groote kermis sen en buurtkermissen geopend, begint ook het circus Bouglione zijn voorstellingen in een tent, die 5000 bezoekers kan bevatten. Dan wordt, aldus het Hsb., een Lunapark opgezet, zooals te voren nooit in ons land is georgatiisered. Niet minder dan 190 inrich tingen, die tezamen in 880 wagens worden vervoerd, zullen zich dan in Amsterdam vestigen. Niet minder dan 2200 man personeel zul len den Amsterdammers een leventje van plezier bezorgen! KOEGBAi JULIANADORP. HELDERSCHE AUTORITEITEN BEZOE KEN HET VERSIERDE DORP. Bijzonder mooie allegorische op tocht. Gistermiddag te half vier heeft het Centraal Bestuur en een aantal au toriteiten uit Den Helder een offici eel bezoek gebracht aan Julianadorp, ter bezichtiging aldaar van het fees telijk versierde dorp en de versierde boerenwagens. Te kwart over drie arriveerde het Helder- sche gezelschap met een 15-tal auto's, aan de Middenvliet, alwaar men begroet werd door een 14-tal ruiters, die een saluut brach ten. Het was de voorzitter van het feestco mité Julianadorp, de heer I. J. Schroevers, die hier mevrouw Ritmeester, cchtgenoote van den burgemeester van Den Helder, een bouquet korenaren en veldbloemen offreerde Men trok daarna naar het dorp, waar het défilé plaatsvond en de autoriteiten in de gelegenheid waren op hun gemak dit onder deel van de feestelijkheden in oogenschouw te nemen. Het zou ons te ver voeren iedere wagen apart te bespreken, doch wij stellen er prijs op onze hulde te betuigen voor datgene wat de Julianadorpers hier gepresteerd hebben. Bijzondere lof verkreeg de eerste wagen, die niet alleen aardig versierd was, maar die een polderbemaling-apparaat te zien gaf. Compleet met motor en vijzel. Daarenboven was het apparaat in werking. Direct er achter volgde een ouderwetsch bemalings werktuig, een moffin anno 1898 en ook deze deed het, gezien het frappant contrast, aar dig. Er waren 21 wagens, en alle zagen er keurig verzorgd uit; Het was een volledi ge wergave van al datgene waarvan de be volking van Julianadorp leeft en wat zij voortbrengt. In café Prins Hendrik verzamelden zich na het défilé de genoodigden, waar een kopje thee genuttigd werd en harmonie Kunstzin voor de noodige muziek zorgde. Do heer Schroevers nam hier het woord en wees er op, dat Julianadorp bewezen heeft tot iets in staat te zijn als het op Oranje-feestvieren aankomt. Was dit voor '2 jaar nog maar zeer bescheiden, thans meent men voor den dag te kunnen komen. De heer Schroevers bracht hulde aan de organisatoren en allen, die het mogelijk gemaakt hadden dit voor elkaar te bren gen. Burgemeester Ritmeester, hierna aan het woord komend, onderschreef de woorden van den heer Schroevers en zeide dat het voor twee jaar inderdaad poovertjes was, wat het dorp van Juliana liet zien. Het was zelfs dermate onbeteckenend, dat men er aan heeft gedacht het dorp haar naam le ontnemen... Evenwel, thans is dat alles vol komen anders geworden en toen spr. den dag daarvoor met den Mi nister van Waterstaat op zijn voqr- stel een tocht door Julianadorp maakte, was de hoogc bewindsman een en al lof over de wijze waarop men Julianadorp versierd had. Met een driewerf hoezee op Koningin en Vorstenhuis besluit spr. zijn vriendelijke woorden. Hierna speelt de Harmonie nog enkele nummers, waarna te half zes de bijecnkomsl besloten wordt. DE JUBILEUMFEESTEN. De feestdag begon voor de kinderen van alle scholen in het café Prins Hendrik, van den heer A. Doorn; de zaal was feestelijk aangekleed. Om tien uur des morgens kwamen onge veer 300 kinderen daar bijeen, om op hun wijze feest te vieren, onder leiding van het onderwijzend personeel en andere comité- leden. Zij werden daar gctracteerd op ranja enz. en kregen een bioscoopje. Onderwijl hadden de verschillende com missies en buurten de laatste hand aan hun versieringen gelegd, zoodat alles in orde was om de autoriteiten van den Helder al hier te ontvangen. (Zie hiervoor het aparte verslag op deze pagina) De danslustigen konden na het vertrek van de Heldersche dames en heeren hun hart ophalen, want de band zat reeds ge reed. Om zeven uur werd het feest voortgezet met een concert van Kunstzin, onder lei ding van heer directeur de heer J. van Glabbeek in de tent in het Loopuytpark. Alhoewel het huiten tamelijk frisch werd, woonde een groote massa menschen dit concert bij. Na afloop hiervan, maakte men zich ge reed voor het volgende nummer „Ringrij- den op fietsen". Ook de Gymnastiekvereniging „Sportlust" onder leiding van den heer Molenaar bleef niet achter en gaf op het voorplein van het dorp, onder een speciaal aangebrachte verlichting een demonstratie van haar kun nen „Kunstzin" zorgde voor de begeleiden de muziek. De belangstelling van het publiek was enorm. Onderwijl waren overal de lampions ont stoken en dit leverde een aardig schouwspel op. Aan de Fakkel- en Lampionoptocht vooraf gegaan door Kunstzin rondom het dorp, werd door honderden, al hossende en zin gende, deelgenomen. Op het land van den heer N. Hoornsman werd tenslotte het vuurwerk afgestoken en ook dit onderdeel van het programma slaagde uitstekend. Hieronder volgen de toegekende prijzen voor de deelname aan den optocht: le prijs aan de Coöp. Zuivelfabriek „Koegras" te Koegras, Caliantsoog, 'n etui met 4 medail les aangeboden door den heer Jb. Verfaillo, 2e pr. H. Hoornsman, een zilveren medaille aangeboden door Burgemeester Ritmees ter, 3e prijs N. I-Ioornsman een zilveren medaille aangeboden door burgemeester Ritmeester en verder: K. Minnes, een ver guld zilveren medaille, aangeboden door den heer Maas, Dir. Gcm. Reiniging. aan Coöp. Zuivelfabriek „De Vooruit gang" een medaille aangeboden door P. van Dalen, gom. Ontvanger, aan C. van Eeten een médaille aangeboden door Q. van Nu land; aan KI. Hoogschagen, een medaille aangeboden door de fa. Keijser en Co.; aan Gebr. Slikker, een medaille, aangeboden door do Coöp. Malerij „De Hoop", aan N. V. „Volharding", een zilveren medaille, aan geboden door E. M. Heiligenberg; aan C. Maters een medaille aangeboden door Clerq, Spoorstraat. C. Maters, een medaille, aangeboden door Th. N. Noot Mz.; E. Zon, een medaille, aan geboden door Gebr. Meijer; M. Gouwenberg, een medaille, aangeboden door A. Dranger; D. Hoomsnian, een ets, aangeboden door H. L. Vries. De uitslag van de ringrijderij op fietsen was: le prijs aan J. Wecssies, 2e prijs aan mevr. T. SchoutenHoogvorst, en 3e prijs aan P. van Die, allen alhier. Naar ons werd medegedeeld, zal de stoet van versierde wagens enz. vandaag ook meerijden in den Helder. Alles tezamen genomen heeft Julianadorp en het geheele Kocgras het jubileumfeest van H.M.'s 40-jarig ambtsjubileum gevierd en herdacht op een wijze, die wel na te vol gen, maar direct niet te verbeteren is. ANNA PAÜLOWNA Instituut voor Middenstandsont wikkeling. Door de Neutrale Middenstandsvereeni- ging hier ter plaatse is in den loop van dit jaar een schoolbestuur benoemd, met de opdracht over tc gaan tot het stichten van een cursus voor het geven van onderwijs aan Middenstanders ter verkrijging van het Middenstandsdiploma. Als leeraren zijn benoemd de heeren C. J. Mol Jr., hoofd der school alhier, en R. den Ilartog, hoofd der school te Den Helder. De heer Mol zal als cursusleider optreden. De verwachting is gewettigd dat de cursus een goed verloop zal krijgen. De cursus zal gehouden worden in school No. 1 aan de Kleinesluis en aanvangen op 13 Sept. a.s. Het aantal leerlingen is al goed te noemen, hoewel het schoolbestuur verwachtte, dat meerderen zich aangemeld zouden hebben. Voor aenmclding bestaat echter nog gele genheid tot 10 Sept. a.s. Nadien zal het voor een goede gang van zaken en voor het vaststellen van den cursus niet meer moge lijk zijn lccrlingne aan te nemen. De cursus is verdeeld in een spoedcursus en een 3-jarige. Het jeugddefilé in de costumes Naar we vernemen heeft in een bestuurs' vergadering voor regeling van het jeugdde filé op 6 September, het lid dat de kath jeugorganisalics vertegenwoordigt verkl. de kath. jeugdorganisaties van Anna Pau lowna hebben er geen bezwaar tegen dat andere groepen in haar verecnjgingscostuum meemarchccrcn en wij zelf zullen ook in on ze costumes deelnemen. Feestgids, Het is ons al meerdere malen gebleken dat velen niet of maar gedeeltelijk weten, hoe bier de jubieumfccstcn gevierd zullen wor den. Ieder kan zich echter van heden af vol ledig op de hoogte stellen: de officieele feest gids met alle gegevens is verschenen en zal huis aan huis ten verkoop worden aangebo den. ATHLETIEK. OLYMPIA NAAR ENSCHEDA. Aan de twccdaagsche athleliekkampiocn schappen van het K. N. G. V. tc Enschede ne men deel de volgende leden van Olympia N. van Balen Blanken, B. Oostdijk, M. Kaan Cd. N. Kisteinakcr Pd., M. Mink; .1. J. van Ham. A. Blok, C. aBrsingerhorn en F. Rob BREEZAND. De heer Van Dalen, fietsend langs de Molen vaart, werd door een achterop komende au to aangereden. Van D. kwam te vallen doch bezeerde zich niet noemenswaard. Het voor wiel van z'n fiets was echter in elkaar ge deukt De automobilist reed door, zonder zich om de gevolgen van de aanrijding te hckommcrcnl Het dienstmeisje van den heer Onderwa ter stak zonder opletten plotseling van het erf den Koningsweg over, toen daar juist de heer A. B. met z'n vrachtauto aankwam. Ondanks krachtig remmen en omgooien van liet stuur werd liet meisje aangereden. Het viel op den weg en geraakte voor eenigen tijd buiten bewsutzijn. Dokter Olrei kon ge lukkig geen ernstige verwondingen consta- teeren. De auto hotste na de aanrijding te gen een dampaal, waardoor spatbord en bumpers beschadigd werden. W1EBINGEN POLITIE. Verl.: een duo van een motorrijwiel. Inl. bij den gem.-bode. ONTHEFFING WINKELSLUITING. In verband met den nationalen feestdag zullen alle winkels in deze gemeente op 5 en 6 September a.s. (Maandag en Dins dag) tot des nachts 12 uur geopend mogen zijn. Te Den Oever zullen bovendien, in 'ver band met de Floraliafeesten de winkels tot des nachts 12 uur geopend mogen zijn op Zaterdag 3 en Zondag 4 September. Des Zondags mogen de winkels te Den Oever, niet voor 9 uur des morgens geopend zijn. COLLECTE. Aan de R.K. meisjesvereeniging „De Graal" is vergunning verleend tot het houden van een collecte in deze gemeente op 24 Sep tember a.s. BOUWVERGUNNINGEN. Bouwvergunning is verleend aan den heer C. Bakker Vzn. tot oprichting van een woonhuis aan den Molgerdijk en aan den heer Jb. Tijsen Jzn., tot het bouwen van een ncttenbergplaats aan de Zwinstraat. VERGUNNING GEBRUIK RIJKSGROND. Aan den heer W. Heijblok te Den Oever is vergunning verleend tot het plaatsen van een taanketel op het haventerrein langs de Noordhaven te Den Oever. Burgerlijke stand (19 Augustus t.m. 2 Sept. 1938). Geboren: Elly Wilhelmina, d. v. W. F. A. Zoons en S. Lont. Trijntje, d. v. J. C. dé Vries en N. Asjes. Ondertrouwd: J. W. J. Cornelissen en T, de Wit. M. Heijblok en B. Buchberger. Gehuwd: J. v. d. Vijver en A. Smit. Overleden: Jan Rotgans, 68 jr., echtgen. van T. Klein. Antje Bakker, 70 jr., wed. van C. Numeijer; (te Den Helder) Cornelis Jo- hannes Kroon, 31 jr., echtg. van T. E. Luijt, ZONDAG 4 SEPTEMBER. Ned. Herv. Gemeente. Anna Paulowna, vm. 10.15 uur, Ds. Vorst man. Maandag 5 Sept., nam. 7.45 uur, D. Vorstman. Herdenking. Hinnolytushoef, voorna. 10.30 uur, Ds. vaq Beek. Oranjepreek. Doopsgezinde Gemeente. Hippolviushoef, voorm. 10 uur, Ds. J. M, Leendertz, van Haarlem. Evangelisatie. Breezand, voorm. 10 uur, de heer Boon. Nam. 7 uur, Ds. Brongeest, van Velsen, Jeugddienst. Hippolytushoef, voorm. 10 uur, de heer O, Deen. Den Oever, nam. 4.30 u., de heer O. Deen. ALKMAAR, 2 Sept. Graanmarkt. 1 H.L. wintergerst 6— 7.25, 250 H.L. gerst 6.25—7.10, idem cliev. 7.25—8.25 852 H.L. haver 6.25—6.80, 20 HL boonen, w.o. paarde f 9, bruine f 12^—18, citroen f 1213, witte f 24 en tuinboonen f 20; 22 H.L. karvvijzaad f 20; 579 H.L. erwten, w.o. kleine groene f 9—9.25, groote groene f 14—22, grauwe f 1130, vale f 12 —18.50, platte vale f 12—24 en grauwe (zaai) f 32. Alles per 100 Kg. Totaal aan voer 1724 H.L. Handel matig. ALKMAAR, 2 Sept. Aardappelen f 2.202.60, andijvie 12.80, appelen 5—12, augurken 215, bloemkool I 12—19, idem II 5-9, bieten 1.60-3.60, druiven 1923, gele kool 4.60, groene kool 3.804.60, kropsla 13, knolselderie f 2.60, komkommers 1—5, meloenen 8—30, peren 6—17, prei 1.50—3, peterselie 1.20—1.50, per ziken 4—7, postelein 0.22—0.4O, rabarber 1.503, radijs 1.10, roode kool 1.803.30, selderie 0.50—1.20, spinazie 0.30—1.04, snlj- booncn 1.20—3.30, dubbele sperciebooncn 2.603.50, tomaten 2.203.80, uien 2.6Q—3.30, wortelen 3.507.50. WARMENHUIZEN, 2 Sept. Gele nep f 2.S0, witte kool 1.30, slaboonen 18.30, snijboonen 10.Aanvoer: 325 Kr uien, 360Ö Kg. witte kool, 75 Kg. slaboonen, 25 Kg. snijboonen. BROEK OP LANGEND1.TK, 3 Sept. Schotsche muizen 2.90, grooten 2.202.30, r.d uken 1.501.60, eigenheimers 2.40—2.50, bl. dito 2.60—3, Bevel. 2.40, drielingen 2.—, uien 3—3.80, drielingen 2.803, gele nep 5.20-5.40. <oon sperciebooncn 17.1022.60; snijboonen 4 0 13.20; roode kool 1.60—3.40; witte kool 1.30 1.90; gele kool 2.40—5.40; meloenen 17 ct, per stuk. komkommers A 2B. 1.— NOORDSCHARWOUDE, 3 Sept. Schotsche muizen 2.102.60, grooten 2.10— 2.20, eigenh. 2.202.70, bl. dito 2.302.<0, drielingen 22.30, bintjes .10, bevel. 2— ~2u uien .403.20, drielingen 2.702.80, grove 3—3.30, gele nep 4—5.70, zilveruicn 1.10— 1.20, drielingen 2.403.40. Zilvernep 3.50—6.80; peen 2.60-3.10; kro ten 12.60; roode kool 1.103, witte kool 1—1.80; gele kool 2—3.80. „Och, waren alle menschen wijs.. (Dat is heelemaal niet noodig, als re achter het stuur maar n klein beetje beter wilden opletten, dan konden we al héél tevreden rijn I)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 14