I ABDIJSIROOP Als Uw kind hoest De Zaansche voetballers maken zich startklaar Weer iets nieuws! Vxt-eJt&aZ Naar H.R.C. of naar Helder? H.R.C,-nieuws $n cle adu^eUentie- imn lumdaaq, u-indt U juiit dal ahJLLkeZ w-al U mciel hM-en M lÉI lil ié! W Ws ''M' I \W,yW, I M B B B lexelsch nieuws Wijdingsdiensten bij 't 40-jarig jubileum van H.M. de Koningin 't Vervoer bij TESO gedurende de zomermaanden Burgerlijke Stand Buitengewone vergadering van den Gemeenteraad Predikbeurten Texel AKKER's verslèrkie fakileumboUm COR KRiGÉE v. Galenstraat 71 Tel. 399 JCeAfc en Zending* r Onze beide „groote" clubs oefenen op eigen terrein. Het is lang geleden, dat de Heldersche voet balliefhebber, die gewend is 's Zondags nief uit de stad te gaan om een wedstrijd te zien, zichzelf de vraag kon voorleggen: naar H.R.C. of naar Helder? En het is zeker niet het gevolg van gezond overleg tusschen de be sturen der beide „groote" clubs, dat hem mor gen de keus gelaten wordt öf H.R.C. tegen Zeeburgia öf Helder tegen Frisia te zien oefe nen. Dat is trouwens een aangelegenheid tus schen de clubs zelve, waarbij de respectieve lijke penningmeesters wel het hunne te berde zullen hebben te brengen. Onzerzijds kunnen wij uit naam van den neutralen toeschouwer slechts met spijt constateeren, dat wie de één gaat zien zich het genoegen van den ander te zien spelen moet ontzeggen. Gelukkig, dat de clubs hun competitiepro gramma aan de hand van een schema van den competitieleider hebben af te werken. Om in het kort op de bedoelde wedstrijden terug te komen, H.R.C. krijgt in Zeeburgia een technisch knappen tegenstander, wier producti viteit echter al jaren omgekeerd evenredig aan haar spelcapaciteiten is. Om te zien speelt Zeeburgia een mooi spel, doch dat van H.R.C. is veel doelmatiger, zooals morgen wel blijken zal. En zeer zeker als Stolk c.s. spelen voor wat ze waard zijn. Dit is het elftal: Dijkshoorn Leavy Selderbeek de Bruyne Stolk Buitenhuis Sanders Roomeijer Pirard de Jong Dissel Aanvang half drie. HelderFrisia. Frisia, een der alleroudste clubs van ons land, is de op één na laatste sparring partner van onze oudste K.N.V.B.-er. Zoo zoetjes aan nadert de samenstelling der Helder-ploeg haar voltooiing en wellicht, dat het elftal dat mor gen de sympathieke Frisianen partij gaat ge ven niet veel zal verschillen met dat, waar mede men de competitie ingaat. Het zou wel aardig zijn, als Helder nu eens de zege behaal de op een Noordelijke 2e klasser! Het H.R.C.-bestuur verzoekt ons te verwij zen naar de in dit blad voorkomende adver tentie, waarin :het de leden van H.R.C., die Dinsdagsavonds trainen, er op wijst, dat in verband met den Nationalen Feestdag de trai ning dien avond niet doorgaat, doch gehouden zal worden op Woensdagavond d.a.v. In ver band daarmee vervalt de training der adspi- ranten op dien dag. Tenslotte bevat de adver tentie ook nog een mededeeling voor de adspi- ranten. HELDER 2—ATLAS 1. Des morgens om 10 uur ontvangt Helder 2, dat als de voorteekenen niet bedriegen, een goed seizoen tegemoet gaat, het eerste elftal van Atlas. Zoowel de thuisclub (tegen Water vogels) als de bezoekers (tegen Texel en HRC 3) hebben mooie resultaten in hun oefencam pagne bereikt, zoodat de wedstrijd tusschen beide een aardig kijkspel belooft te worden. Z(j zullen voor hun Heldersche sportbroedcrs weer geduchte strui kelblokken zijn 1 W.F.C. uit vorm Voorbereiding hier, voorbereiding daar, oefenwedstrijd tegen club „Zus", oefen wedstrijd tegen club „Zoo". Ook in de Zaanstreek is deze campag ne voor 't naderende competitieseizoen in vollen gang. Van 21 Augustus af is hier iedereen weer uit den droom, waarin de voetbal niet voor kwam, ontwaakt. Nu zijn alle spelers weer terug van vacantie en is de training naarstig hervat. Er is dan ook in de afgeloopen 2 weken druk gevoetbald. Men oordeele slechts: Q.S.C—Kinheim 4—1 K.F.C.Wageningen 11 ZandvoortZ.V.V. 11 D.E.C.—W.F.C. 2—0 Z.F.C.—Kinheim 2—1 W.F.C.—Zaandijk 1—5 D.O.S.—K.F.C. 1—1 Q.S.C.—Z.V.V. 2—3 Z.F.C.—Velox 0—2 Z.F.C.—R.C.H. 2—2 We hebben reeds diverse clubs aan 't werk gezien en we kunnen niet anders zeggen dan: „De Zaansche clubs gaan dit jaar weer een geducht woordje meepraten". Het pas gedegradeerde Z.V.V. heeft b.v. lang niet stil gezeten. Veel is er in 't afge loopen seizoen gesukkeld met spelers. Zoo moest Koeman, de uitstekend spelende rechts back voorgoed van voetballen afzien. Doch de kern van de oude spelers, aangevuld met enkele jongeren zullen er wel voor zorgen, dat de blauw-zwarte een goed jaar tegemoet gaan. Een goede achterhoede, een uitmun tende spil, alleen een voorhoede, waar de „finishing touch" wel eens aan mankeert. ITALIAAN SC HE SCHOOLSCHEPEN IN DE HAVEN VAN KIEL. Enkele dagen geleden arriveerden in Kiel, Duitschlands eerste oorlogshaven, een tweetal zeil schepen van de Italiaansche marine en wel de „Amerigo Vespucci" en de „Christoforo Colombo". De foto geeft een beeld van het schilderachtig schouwspel in de haven, terwijl men in het midden het Duitsche se koolschip „Horst Wessel" ziet. Het pas gepromoveerde Q.S.C. maakte op ons heelemaal niet den indruk „pas gepro moveerd" te zijn. Integendeel, deze zeer jeugdige ploeg is zoo goed op elkaar inge speeld, dat ze haar weg in de derde klasse zeer zeker zal vinden. Opvallende krachten bevinden er zich niet in, maar combinatiebe grip (het is al zoo vaak gebleken) doet won deren. Let op Q.S.C. dit jaar! De derde Zaansche derde klasser Zaandijk behoeven we feitelijk niet nader te beschou wen. De Zaandijkers zullen dit jaar weer met vrijwel dezelfde ploeg van vorig seizoen ver schijnen. Aleen spil Engel speelde in den laatsten wedstrijd tegen W.F.C. rechtsbinnen, waardoor de voorhoede zeer gevaarlijk is met de spelers Burgers, Engel, Kuyper, Kat en Schager. Ook hun eminente back v. d. Meer ver schijnt. dit seizoen weer „fit and well" aan de start. „Zaandaik zal Zaandaik wel blaive." Konden we dus zeer gunstig over onze derde klassers oordeelen, minder optimistisch moeten we zijn over onze tweede klassers. W.F.C. toch heeft in haar oefenwedstrijden totaal n i e ts gepresteerd. Het was en is zoe ken naar de goede opstelling. Zelfs een oud paardje als Dietz werd weer van stal ge haald. Over den wedstrijd tegen Zaandijk ver meldde de „Zaanlander" o.a. dat de blauw- hemden W.F.C. niet alleen met enthousiasme, doch ook met taktiek en techniek verre de baas waren. Van het O.S.V.-front werd nog vrijwel niets vernomen. Veel wedstrijden werden er nog niet gespeeld, doch we hebben zoo'n ver moeden, dat de Oostzaners als vanouds zeer moeilijke tegenstanders zullen blijken te zijn. Z.F.C. is dit jaar niet ingedeeld in de tweede klasse A, daarom volstaan we over haar met de mededeeling, dat de groote Zaansche enkele geduchte aanwinsten heeft, o.a. in den oud-D.W.S-er Beuker en zeer ze ker een goed figuur zal slaan. En nu maar afwachten. Zaandam, 2 September. DE ZUGVOGELWIL DEN NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN BEDWINGEN. Drie Duitscher sportzeilers, Forster, Bpcth- mann en Grunewald, willen met boven afge- beelden sloep de „Zugvogel" den Noord-At hm- tischen Oceaan van New-York uit oversteken. Hier ziet men de „Zugvogel" aan de kust van Long Island. De oplossing van het probleem van C. J. J. Leibbrand, Den Helder, uit de vorige rubriek luidt: Zwart, 11 schijven op: 2, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 23, 26 en 29. Wit, 11 schijven op: 25, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 46 en 49. Wit Zwart Wit Zwart 1. 42—38 26X37 2. 38—33 29X38 3. 30—24 19X30 4. 28X19 13X24 gedw. 5. 25X34 37X28 6. 43X5 verloren. Een eenvoudig typezetje, waarmede wij vorige week nog succes hadden, kan zich in de opening als volgt voordoen: Wit Zwart Wit Zwart 1. 33—28 18—23 2. 38—33 12—18 3. 33—29 17—21 4. 42—38? 21—27! 5. 31X22 a 18X27 6. 32X21 gedw. 16X27 7. 29X18 13X31 en zwart heeft 3 schijven gewonnen, wel gaat door 4742 en 4137 schijf 31 verloren. Deze geheele combinatie levert dus 2 schijven winst op. a. Het slaan met 32 maakt geen verschil, men bereikt hetzelfde door W. 32X21, Z. 16X27, W. 31X22, Zw. 18X27, W. 29X18, Zw. 13X31. Wij plaatsen dit zetje, omdat het blijkbaar nog niet algemeen bekend is. Hieronder volgen nog een tweetal openings zetjes, die voor den beginnenden dammer van nut kunnen zijn. 1) Wit Zwart Wit Zwart 1. 32—28 18—23 2. 33—29 23X32 3. 37X28 17—22 óp 12—18 volgt 29—24 enz. 4. 28X17 11X22 5. 39—33 19—24 6. 41—37 14—19 7. 37—32 12—18 8. 3228? 2025! en hoe Wit thans s'.aat, hij kan niet verhinderen dat Zwart door 2430 winst behaald. 2) Een algemeen bekend zetje is het vol gende, dat zich in de Hollandsche opening kan voordoen: 1. 33—28 18—23 2. 39—33 12—18 3. 44—39 7—12 4. 31—27 op wit 3126, Zwart 2025 behaalt Wit winst door 2822 en 3430 enz. 4. 20—24 5. 37—31 14—20 6. 34—30 17—21 7. 31—26? 24—92! en hoe Wit ook slaat, hij kan niet verhinde ren, dat Zwart door 2934 een schijf winst behaalt. J. Pieterse. D. Jansen. De cijferstand is: Zwart 16 schijven op 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 27. Wit 16 schijven op 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48. Bovenstaande stand werd ons toegezonden door den heer H. Veenstra en kwam voor in een partij tusschen beide bovengenoemde heeren, leden van de damv. „Excelsior" te Anna Paulowna. Als volgt verlokte Zwart hier zijn tegenstander tot een foutieven dam- zet. Wit Zwart Wit Zwart 1. 1318! dreigt met 2732, 25—20, 14—19, enz. 2. 3530? vliegt er in 2. 24X35 3. 29—24 20X29 4. 33X24 22X42 5. 31X4 42X31 6. 36X27 17—21! 7. 27X16 7—11 8. 16X18 3—9 9. 4X13 8X50! Een zeer fraaie com binatie. Vermelding verdient nog dat Zwart inplaats van 1. 1318 op twee manieren dam kon halen n.1.: Ie. door 17—21, 7—11, 25—30, 14—19 en 12—17; 2e. door 17—21, 7—11, 24—30, 5—10, 13—19, 2—7, 11—16 en 6X50. Beide zijn echter te kostbaar. Intusschen wel een combinatierijke stand. Aan den heer Veenstra dan ook onzen harteljjken dank. In de Ned. Herv. kerken op Texel zullen de volgende wijdingsdiensten worden gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van H. M. de Koningin. Te Oudeschild Maandag 5 September n.m. 7 uur. Te Den Hoorn Maandag 5 Sept. n.m. 8.30 uur (nieuwe tijd). Te Den Burg op Dinsdag 6 September v.m. 9.30 uur. De diensten zullen geleid worden door dr. A. Vis, Doopsgezind predikant te Den Burg en ds. F. Visser, Herv. predikant te Den Burg, het Hervormd Kerkkoor zal medewerking verlee nen, en de heeren J. Visser (orgel), U. Bouw- sma (bügel) en J. Dros (orgel). Het program ma voor deze diensten is als volgt samenge steld: 1. Orgelspel, 2. Votum en Groet, 3. Sa menzang, 4. Schriftlezing uit Ps. 27, 5. Gebed, 6. Samenzang, 7. Toespraak dr. Vis, 8. Koor zang, 9. Toespraak ds. Visser, 10. Beurtzang, 11. Dankgebed, 12. Samenzang, 13. Zegen, 14. Orgelspel. Dr. Vis zal spreken naar aanleiding van de woorden gesproken door H. M. bij haar kroning: „Laat ons samen arbeiden voor het geluk en de voorspoed van het Nederlandsche volk" en ds. Visser eveneens naar aanleiding van de woorden bij de ambtsaanvaarding van H. M. gesproken: „God zegene Uw en mijn arbeid". Aan den uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten aan den wijdingsdienst ver bonden. Rijwielen Pers. Ie kajuit Pers. 2e kajuit Auto's Juli 1936 Juli 1937 Juli 1938 6857 7818 7624 5908 5798 5810 14312 16691 17181 475 640 792 Aug. '36 Aug. '37 Aug. '38 Rijwielen 14203 13153 12363 Pers. Ie kajuit 7975 7781 7720 Pers. 2e kajuit 25602 25816 25540 Auto's 811 890 961 Uit deze cijfers blijkt, dat, al zijn de hoteliers en pensionhouders over het algemeen niet tevreden met de resultaten, die het zomerseizoen heeft opgeleverd, dat het ver voer in den dienst TexelDen Helder, nog zeer bevredigende resultaten heeft opgeleverd. De maand Augustus geeft evenwel over het geheele vervoer een achterstand bij 1937. van 27 Aug. tot en met 2 September 1938. GEBOREN: Margaretha Wilhelmina, d.v. F. Hopman en G. Ridder. ONDERTROUWD: R. W. M. Zander en A. C. Kikkert. J. T. van Bennekom en C. Jansen. J. Kok en M. Koopman. C. Moens en M. Schaatsenberg. GETROUWD: D. Krijnen en A. Eelman. K. A. Béijert en C. Bremer. OVERLEDEN: K. Mantje, 70 jaar, geil met A. Kikkert. J. M. Witte, 2 dagen. POLITIE. Gevonden: 1 hamer, 1 fietspomp, 1 licht blauwe kindermuts, 1 witte handschoen. In verband met het Regeeringsjubi- lenm van H. M. de Koningin. De Burgemeester heeft den Gemeenteraad op Maandag 5 September, des avonds om half negen bijeengeroepen om in een buitengewone vergadering aan den vooravond van den Natio nalen Feestdag het veertigjarig Regeerings- jubileum van H. M. de Koningin te herdenken. Bij deze gelegenheid zal tevens de gerestau reerde Raadzaal in gebruik worden genomen. In verband met de geringe plaatsruimte wor den belangstellenden, die deze zitting willen bijwonen, in de gelegenheid gesteld van hun voornemen kennis te geven ter gemeente- secretarië vóór Maandag 5 September a.s. 12 uur. Voor zooveel mogelijk zal dan voor een zitplaats worden gezorgd. VERTROKKEN PERSONEN. Martha Hoogenbosch, van B. 142 naar Ber gen (N.-H.). R. Tuinstra en familie van Hoekstraat 8 naar Rotterdam, Buyteweekstraat 125b. INGEKOMEN PERSONEN. C. Vlaming en echtgenoote, van Apeldoorn naar Weststraaat 31, Oosterend. J. Lina, van Doesburg naar De Cocksdorp 32. Op Vliegkamp „De Mok": A. Hazelaar, I. Hillen, K. R. Middel, S. Mu van Java. P. J. Oosterbaan, J. Jens, J. Pereboom, T. IJfs, J. Kaptein, G. Drik, J. van Kooij, van Hr. Ms. „Hertog Hendrik". A. J. P. Muilenberg, J. Oosterling, van Java. L. den Boog, G. v. d. Kooy en W. Vlijm, van Java. BOUWVERGUNNING verleend aan P. Moerbeek tot bouw van een garage Koogerstraat Den Burg. ZONDAG 4 SEPTEMBER 1938. Ned. Herv. Gemeente. Den Burg v.m. 10 u. Ds. Visser, Doop. Oosterend v.m. 10 u. Ds. Groenenberg, van Vlaardingen. De Waal geen dienst. Den Hoorn 8 u. Ds. Visser. De Cocksdorp v.m. 10.30, Ds. Salm. Doopsgezinde Gemeente. De Waal v.m. 10 u. Dr. Vis. Den Hoorn v.m. 10.30 u. Ds. Smidts. Geref. Kerk. Den Burg (Gebouw Fanfare) v.m. 10 u. Cand. Wouda; n.m. 7.30 u. Ds. v. d. Leer. Oosterend v.m. 10 u. Ds. v. d. Leer; n.m 3 u. Cand. Wouda. geeft het dan dadelijk het béste. Laat Uw kind niet langer hoesten dan noodig is, maar grijp krachtig in en help Uw kind direct van zijn hoest af met de vanouds bekende en beproefde Akker's Abdijsiroop. Akker's Abdijsiroop helpt nu nog veel sneller dan vroeger. Vanouds is Abdijsiroop een natuurlijk kruiden-middel, dat zacht doch goed en grondig aandoeningen der ademhalings-organen verdrijft. Thans heeft Apotheker Dumont de werkjng van Abdijsiroop op verrassende wijze verhoogd door toevoeging van de hoest-bedwingende stof codeïne, die snel en afdoend de hoest en de slijm verdrijft. Ge zult verbaasd staan en binnen weinige dagen zult Gij, evenals zoovelen voor U, uit eigen onder vinding zeggen: ,/s Werelds béste Hoest-siroop"is: Flac. 90 ct., f 1.50, f 2,40, f 4.20. Overal verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger het gebruik. Geref. Kerk H. V. Oosterend v.m. 10 u. en n.m. 3 u. Ds. Kok. Leger des Heils. Zaterdag 8 u. n.m. Straatzang Den Burg. Zondag 7 u. v.m. Bidstond. Zondag 10 u. v.m. Heiligingsmeeting. Zondag 3.30 n.m. Openluchtmeeting „Oost", Zondag 8 u. n.m. Verlossingdienst. Alle samenkomsten dragen een bijzonder karakter in verband met onze „Moederdag". Jeugddiensten als gewoon. Bijzonder smakelijk 4 cent GROOT VERSCHIL. Het Fransch Christelijk orgaan Le Christi- anisme au XXe siècle vermeldt, dat in 1937 in Frankrijk het aantal sterfgevallen het aantal geboorten met 30.000 overtrof. In Duitschland zonder Oostenrijkwas in 1937 in totaal het aantal geboorten 1,82.000 grooter dan het aan tal sterfgevallen. Het blad herinnert er aan, dat in Oostenrijk de toestand nog erger was dan in Frankrijk; het aantal geboorten bleef daar procentueel nóg sterker bij het aantal sterfgevallen ten achter. Het zegt, dat Christe lijk Frankrijk thans nieuwsgierig is om te weten, of de Duitsche nataliteitspolitiek, voor namelijk bestaande in het verstrekken van de gemakkelijke huwelijksleeningen, in de zeer liooge ondersteuningen voor kinderrijke gezin nen en in de krachtige bestrijding der werk loosheid, in Oostenrijk helpen zal. DE 1000STE. Aan den aartsbisschop van Canterbury, pri maat der Engelsche Staatskerk, werd onlangs plechtig een exemplaar overhandigd van de 1000ste vertaling van den bijbel in een inheem- sche taal. Het Britsch en Buitenlandsch Bijbel genootschap liet er van deze 1000 niet minder dan 723 vervaardigen. OUDSTE AFBEELDING VAN CHRISTUS. Le Christianisme au XXe siècle deelt mede, dat te Dura aan den Euphraat de ruinen van een oude Christelijke kerk zijn blootgelegd, waarin in een fresco de oudste beeltenis van Christus werd aangetroffen. Het fresco in quaestie stelt de genezing van den verlamde voor. Christus is er op afgebeeld, de hand op het hoofd van den zieke, gekleed in mantel en tuniek en sandalen aan de voeten. De gezichts afbeelding is geheel anders dan de bekende. Op vallend is, dat op de beeltenis Christus kort haar draagt. Het fresco moet uit het begin der 3e eeuw stammen. EEN VASTE BURCHT. Het bekende Lutherlied „Een vaste burcht is onze God" is nu ook in de Wit-Russische taal vertaald. Het getal van vertalingen van dit meest gezongen lied der reformatie js daarmee tot 181, opgeklommen. VOOR LORD RUNCIMAN, In de Engelsche Methodistische kerken z\fn bidstonden gehouden voor den arbeid van lord Runciman in Tsjecho-Slowakije. Lord Runci- man behoort tot de Methodistische kerk en heeft in deze kerken ook menigmaal het woord gevoerd; hij is met name in de Methodistische kerken zeer populair en is een overtuigd Chris ten, VOOR DE JODEN-CHRISTENEN. Te Londen heeft de Internationale Joden- Christenen Alliantie 2 hospitiums voor Joden christenen uit Duitschland en Oostenrijk in gericht. Verder heeft zij besloten te Jeruzalem een industrieterrein te koopen en daar een be langrijk aantal vluchtelingen plaats te ver schaffen, terwijl zij een landbouwkolonie op Cyprus aanlegt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 8