sci^yiswoosippyiziL r m L_ fc, prfbthhüurtfn „Concordia" werd geboren vóór den Ned. Voetbal Bond Een historie van groote ups en groote downs CO R KRIGEE Griep, Kou, Pijn. Ê&.-jïg BUITENGEWONE DEKENRECLAIVIE A delborsien vereemging viert halve eeuwfeest Hoe dit gouden jubileum gevierd wordt HARJER'S Moderne Meubileerinrichting Sint Maartenviering „Dc Ring" weer in actie Postzegelnieuws De Geboorte. Op 't Koninklijk Instituut voor de Marine zal a.s. Maandag een gouden jubilaris zjjn, want op dien dag zal het 50 jaar geleden zijn, dat besloten werd tot het oprichten van een Voetbalafdeeling. Een zeldzaam jubileum, want de voetbalclubs, die op een 50-jarig ver leden kunnen terugzien, zijn wel zeer dun ge zaaid. (Natuurlijk is er wel eenig verschil tusschen een burgervereeniging en een zooals boven staande. Financieele motieven en terreinmoei lijkheden doen vele clubs liquideeren of wel combineeren met andere). Het was op 17 October 1888, dat tot de op richting besloten werd van de Football-Club „Concordia". Beschermheer was de luit. ter zee 2e kl. H. E. Bunnik; Eerelid de heer G. A. van Vloten. Het bestuur was aldus: W. H. de Waal, president; F. J. P. Sachse, vice-pre- sident; W. F. Prins, secr.-penningm.J. de Lange en F. J. van der Esch, commissarissen van materiaal. Het aantal leden bedroeg 28 en wel: C. H. van Asperen, G. den Berger, P. E. van Musschenbroek, D. J. Albarda, J. v. d. Valk, H. E. baron van Asbeck, H. N. Balsem, C. J. Canters, A. G. Boissevain, L. J. Mooijen, R. W. Hartman, A. E. Matthijsen, H. P. A. Buij- sing Damsté, H. J. Albarda, G. C. Dibbetz, W. P. de Eerens, J. G. van Iterson, W. R. H. van Leersum, C. W. F. baron Mackay, C. van Ma nen, M. V. Medenbach, R. H. van Meerlant, A. Quispel, H. van Schreven, J. Tissot van Fatot, J. J. de Vries, G. J. te Winkel, G. L. Westen dorp. Het „bruine monster" had dus zijn in trede gedaan, de voetbal maakte hier zijn eerste omwentelingen, ook voor onze ge meente; ja, we kunnen gerust zeggen voor geheel Noord-Holland boven het IJ! De jonkers waren hiermede hun derde sport- afdeeling rijk, want reeds bestonden de Gym- nastiek/ereeniging ..Achilles" (opger. 12 Nov. 1875) en de Schermvereeniging „Olympia" (opger. 26 Jan. 1871). Geen tegenstanders. „Concordia" had hier geen tegenstanders om tegen te spelen, want toendertijd bestond er in onze veste nog geen voetbal. (Eerst dank z\j het initiatief en de propaganda v. d. genie officier J. C. Redelé ontstonden er in het begin van de volgende eeuw eenige clubs). We heb ben er de Jaarboekjes der Adelborsten op na geslagen uit die eerste jaren, maar veel wijzer heeft ons dat niet gemaakt. De scriba's zijn zeer spaarzaam in hun mededeelingen, maar het zullen wel meer oefenpartijen onderling zijn geweest. De connecties met de Alkmaar- sche Cadetten dateeren reeds van heel vroeg, want we lezen van een wedstrijd gespeeld op 24 April 1904 te Alkmaar, die door „Concor dia" met 20 gewonnen werd. Deze serie wordt nog steeds voortgezet. 8 Nov. 1903 «peelde Concordia II op de Werf tegen een gecombineerd Heldersch elftal. Hoe het met het spelpeil stond van onze burgerclubs blijkt wel uit het feit, dat de Adelborsten-reserves die match met 120 wonnen! Een andere naam. In 1905 wordt van naam veranderd, daar men ook Hockey ging spelen; men heette nu: „Adelborsten Football en Hockey-Club" (A.F. en H.C.). In dat jaar treffen we als Vice-President aan de onlangs afgetreden Marine-Commandant, Vice-Admiraal T. L. Kruijs. Als leden vinden wij o.m. vermeld: J. Th. Furstner (thans chef Marinestaf te Den Haag) S. en A. Visman, P. Eikenboom e.a. 20 Dec. van dat jaar werd in Alkmaar van de Cadetten met 61 verloren. We gaan een stapje terug, want in het Jaarboekje over het vereenigingsjaar 1904'05 vinden wij de samenstelling van het le elftal ver meldt: H. A. Greve, S. en A. Visman, R. P. van de Wetering gnd. de Rooij, R. L. E. de Bruijn, R. Zahn, J. E. Meijer Ranneft, Jhr. O. van den Brandeler, J. Th. Furstner, J. A. Kruijs en M. J. Kruijt. In dat seizoen werden de Cadetten 2 maal geklopt: 50 en 20; (29 Oct. nogmaals met 41). Bekerwedstrijden N. V. B. In hetzelfde jaar schreven de Jonkers voor het eerst in voor de Bekerwedstrijden van den N.V.B. Men bracht het tot 3 ronden: Eerst werd op eigen grond Hercules (En schedé) met liefst 140 verslagen; 3 Dec. 1905 werd het sterke Rapiditas van Rotter dam met 43 geklopt. (President der club was toen J. Th. Furstner en Vice-President S. Visman). De 3e ronde werd in Rotterdam gespeeld tegen V.O.C., en met 31 verloren (7 Jan. 1906). Van Galenst**. 71 Tel. 399 Eenigst adres voor Gemberbrood f 0.25 Sunmaidbroodf 0.25 Fijn Krentenbrood f 0.30 f 0.45 f 0.60 Iets bijzonders; Appelbroodjes, zeer smakelijk 6 ct. per stuk. Een succesrijk jaar. Voor het jaar -1906 noteerden we nog de volgende wedstrijden: 28 Jan., Huisduinen (op het „beroemde" Galgenveld): A.F. en H.C. III—H.B.S. II 5—0; 5 Febr. Elftal II— .HB.S. I 100; 11 Febr., Haarlem: van H.F.C., de club van Mannu3 Francken e.a. sterren, met 43 verloren. („Een onvergetelijke wed strijd"); 18 Maart, Alkmaar: de Cadetten winnen met 20; 29 April, Werf: Het Hel- dersche „Leonidas" met 83 geklopt door het 2e eltfal. In den N. V. B. Bovenstaande uitslagen toonen duidelijk, dat de A.F. en H.C. in die periode heel wat mans was, hoewel men allerminst van een constant elftal kon spreken. Als gevolg van de dienstvoorschriften was het team aan herhaalde wijzigingen onderhevig. Maar ge zien de mooie en vele successen en de goede krachten, waarover men toen vrijwel ge regeld kon beschikken, vroeg het Bestuur toelating tot den N.V.B. de huidige K.N.V.B. een verzoek, dat ingewilligd werd. Men werd ingedeeld in de 2e klasse, in een afdeeling van 8 clubs. Het eerste seizoen (1906'07) werd op bemoedigende wijze be sloten, n.1. met de 3e plaats. De eerste wedstrijd in den N.V.B. werd op eigen grond gespeeld tegen het Hilversum- sche „Victoria" en door de Jonkers met 100 gewonnen. Een prachtige inzet! De daarop volgende uitwedstrijd, te Utrecht tegen Hercules II, bracht weer een groote zege, 72. Van het sterke „Volharding", een der vooraanstaande clubs van de hoofdstad, werd beide malen met eervolle cijfers ver loren: 24 en 34. H.V.V. II moest er ech ter met 51 aan gelooven Tegen V.O.C., de kampioenscandidaat, werd 00 gespeeld. Met een uitwedstrijd tegen H.V.V. II, 17 Febr. 1907, die met 81 gewonnen werd, werd dit eerste competitieseizoen besloten. (Eigenaar dig genoeg leverden de wedstrijden tegen de Cadetten 2 beslissende nederlagen op: 05 en 29). In het volgende seizoen (1907'08) deed zich dit merkwaardige feit voor, dat na een zeer slechte introductie steeds nederlagen de resteerende wedstrijden, in totaal 8, alle gewonnen werden. Van een afdeeling van 9 clubs werd de 3e plaats bezet, met evenveel winstpunten als de nos. 1 en 2, doch slechter 'doelgemiddelde. Het 2e elftal werd toen kam pioen van den Held. V. B. Het volgende sei zoen was haast een débacle, daar op de voor laatste plaats geëindigd werd. Vermelding verdient evenwel een overwinning op het machtige R.A.P. (A'dam) 53 en Ajax (A'dam) 43. Het 2e elftal deed het beter, want dit werd kampioen van den Held. V.B. Het seizoen 19091910 was nog slechter, n.1. de laatste plaats! De eenige lichtpuntjes zijn overwinningen op R.A.P. en Kampong (Utrecht). In het jaar 1910 vinden wij als Commissarissen van Materiaal vermeld de heeren Jhr. C. W. Versluijs en J. H. van der Dussen, welke beiden veel later ook in Hel- dersche teams (Helder en H.B.S.) nog van zich hebben doen spreken. Het bestek van dit Jubileums-artikel ge doogt niet ons nog verder te verdiepen over de verdere verrichtingen in den N.V.B. Zooals men ziet, was het succes afwisselend, als ge volg van de meerdere of mindere sterkte van het team. De verre reizen (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht) en de slechte verbindin gen men vertrok soms 's morgens heel vroeg en kwam diep in den nacht terug, ook wel den volgenden dag waren oorzaak, dat de leiding van het Instituut ten laatste inzag, wilde men de studie niet in gevaar brengen, dat terugtrekken uit den Bond geboden was. Het merkwaardige feit deed zich hier voor, dat men het competitieseizoen met 2 verschillende teams speelde. De „jong- ste-jaars", die in September in dienst kwa men, en waaruit doorgaans de beste spe lers voortkwamen moesten reeds in Octo ber voor 2 maanden op kruisreis. En met de „oudste-jaars" was dat in het voorjaar pre cies hetzelfde. Aan de homogeniteit deed dat natuurlijk veel afbreuk. Een andere reden was, dat men toenmaals aan dezen tak van Lichamelijke Opvoeding niet dét belang hechtte, niet zoo hoog aansloeg, als later het geval werd. Na afloop van het seizoen 1912—'13, na dus 7 seizoenen in den N.V.B. te hebben gespeeld, trok men zich terug. Goede spelers uit het N.V.B.-tijdperk. Zeer goede spelers uit het N.V.B.-tijdperk waren: Jhr. G. de Serrière, van H.V.V., die ook nog internationaal is geweest; Overste Van Straelen, de tegenwoordige commandant van de „Gelderland", dien wij later nog heb ben leeren kennen als een uitstekend rechts buiten; Kolonel Van Hengel; Overste Bozu- wa; Ir. Visman, nu Directeur der Rijkswerf; Stroeve, J. van Leeuwen, D. C. M. Hetter- schij e. a. In het jaar 1913 werd het Bestuur door de volgende heeren gevormd: Beschermheer: luit. ter zee 2e kl. B. Kruijs; President: G. G. Bozuwa; Vice-President: J. van Leeuwen; Secr.-Penningm.: H. Hubenet; Commisaris- sen van Materiaal: D. C. M. Hetterschij (die bekendheid heeft verworven als Commandant der K XVIII) en W. F. van Langeveld. Pessimistische klanken. Dat het besluit tot terugtrekking de A.F. en H.C. leed deed, blijkt wel uit het Jaarver slag 1914, waarin wy o.m. lezen: „dat door deze terugtrekking het team tevens ophield te bestaan als corpsclub. Hierdoor is de ani mo voor het voetbalspel sterk gedaald! De AJ- en H.C» bestaat nog, maar hiermee Is ook alles gezegd". Men schreef dat jaar nog in voor seriewedstryden van Alcmaria Vic- trix en won 2 „blikjes", lezen we verder. „Genoeglijkheidsvoetbal". Het contact met andere clubs was nu ook grootendeels verbroken; inderdaad verslapte de animo en men moest zich nu bepalen tot uitsluitend friendly-games. De wedstrijden tegen de Cadetten gingen echter onverpoosd door en ook tegen „Helder" (toen nog H.F.C.) en H.B.S. werd menig partijtje gespeeld, waarin de Adelborsten nog byna steeds de sterksten bleken. Naamsverandering. In het jaarverslag 1919 lezen wij dat de naam der vereeniging werd gewijzigd in „Adelborsten Voetbal-Vereeniging" (A.V.V.), een naam die tot op heden zoo gebleven is. Het verslag over dat jaar laat opwekkende klanken hooren: „laato ns opgewekt zijn en weer met kracht de voetbalsport invoeren". Men heeft het hier over terreinmoeilijkheden. Het terrein mag niet te ver van het Instituut zijn, met het oog op oefenen, enz. We lezen van te weinig goede krachten. De dalende spelkwaliteit» In de nu volgende jaren wil het ondanks veel goeden wil maar niet met de Voetbal afdeeling. Het peil zakt, langzaam maar zeker. Met de superioriteit van de eenmaal zoo gevreesde Adelborsten is het voorgoed gedaan. Helder en H.R.C. laten zich gelden; wedstrijden tegen deze clubs worden met groote cijfers verloren. Een enkele maal nog wel eens een overwinning. Diverse Jonkers en ook officieren worden lid van „Helder", omdat zij tóch willen spelen en competitie voetbal nu eenmaal de stimulans is om wat te bereiken. We noemen Jhr. C. W. Versluijs, J. van Leeuwen, Jöbsis, Ort, Vreeken, Pol dermans, van Braam, Jhr. Foreest e.a., waar van enkelen echte Helder-mannen waren en ook als officier deel van deze vereeniging bleven uitmaken, al was het ook met onder brekingen. Isolement. De A.V.V. bleef niettemin bestaan, maar men raakte naar buiten in vergetelheid. De wedstrijden tegen de Cadetten bleven wel voortgang hebben, maar in eigen home bleef men afgezonderd. Het Jaarboekje van 1932 vermeldt achter Aantal leden: „veel te wei nig"! „De animo voor de training niet bij zonder groot". In 1935 speelde men 13 April te Overveen Voetbal- en Hockeywedstrijden tegen het Kennemer Lyceum, terwijl 23 Nov. de returnmatches plaats hadden, welke series de volgende jaren herhaald zijn. Besluit. Dit aldus in vogelvlucht iets uit den 5ü- jarigen loopbaan van de voetbalafdeeling der Adelborsten. Onze gegevens waren niet tal rijk, maar toch wel genoeg om een beeld te geven van de ups and downs uit het rijke leven der A.V.V. Ook al is haar positie een heel andere dan die harer collega's in de burgermaatschappij, en al kan men het spel niet zoo intensief be oefenen als dezen en is men daardoor niet in staat zich met succes te meten, tóch is er alle reden tot feestvieren, omdat in de ver eeniging zelf de rechte corpsgeeist' heerscht. Voor de A.V.V. is gelukkig het dilemma niet: te zijn of niet zijn, wat voor de clubs spelende in den Bond de hoofdzaak is, ten koste van alles: zich handhaven. De A.V.V. behoeft zich daar niets van aan te trekken en bestaat evengoed. Gij jonkers-voetballers, proficiat! Het tegenwoordige bestuur. bestaat uit de heeren: Sergt.-adelborst J. Flohil, voorzitter; Sergt. adelborst F. L. Schuijl, secretaris, en korpl.-adelborst O. Cramswinckel, penningmeester. Het ledental bedraagt thans 30. Zondag, dus morgen, zullen er in verband met dit Jubileum een serie wedstrijden gespeeld worden, volgens het afval- systeem. Het gaat tusschen zes Marine- elftallen, afkomstig van de verschillende schepen en inrichtingen: altijd een poeder of cachet van Mjjnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes", 2 st. 1 Oct. Doos 50ct. JUIST NU DE GURE DAGEN KOMEN gaan wij nog even door met onze Denkt U er aan, bij f 6.- en hooger een lijn flanellen laken en beneden de zes gu en een gekleurde mollon Deken cadeau En dan nog: zware kwaliteit naast scherpe prijs. Alleen u SPOORSTRAAT 49 - TEL. INTC. 46 Nog enkele weken en Sint Maarten staat wederom voor de deur. St. Maarten evenals Sint Nicolaas een feestdag voor de jeugd. Een dag, waarop de kinderen, volgens oud gebruik, 's avonds met hun zelf gemaakte lichtjes langs de huizen gaan. Ook hier in Den Helder bestaat deze ge woonte, welke echter reeds jaren door de in woners en vooral de winkeliers, minder op prijs wordt gesteld, daar de jeugd reeds weken te voren met haar rondgang begon. Men kan van 't goede te veel krijgen en hoewel men de jeugd gaarne een pretje gunt, moeten an deren daar geen overlast van ondervinden. Daarom heeft het bestuur der Speeltuinver- eeniging van welke vereeniging de Burge meester beschermheer is hier ter plaatse gemeend de viering van Sint Maarten weer te doen plaats hebben op dezelfde wijze als ver leden jaar, toen aan alle kinderen, ook aan hen die geen lid zijn van den speeltuin, de ge legenheid te geven in een lichtstoet mee te gaan en de zelf vervaardigde lichtjes te toonen. De vorming van dezen lichtstoet heeft niet alleen ten doel, het behoud der Folklore, doch tevens om een einde te maken aan het reeds weken te voren gebedel langs de deuren. Ver leden jaar trokken dan ook honderden kinde ren met hun aardige lichtjes en kleurige trans paranten, voorafgegaan door diverse muziek corpsen, door Helder's straten, hetgeen een alleraardigst gezicht was. Vooral bij het Raad huis met zijn verlichting, de carillonbespeling en het zingen van het St. Maartenliedje, was het voor de kinderen (en de toeschouwers) een waar feest. Ook dit jaar wil het bestuur der Speeltuin- vereeniging de leiding van het St. Maartens feest nemen, doch en geachte lezer, U be grijpt zeker al wat er komt daar is geld voor noodig, geen kapitalen, doch om een 1500 kinderen een tractatie te geven en ook nog wat geld over te houden om prijsjes te koopen, is toch een paar honderd gulden noodig. Nu is door het Gemeentebestuur toestem ming gegeven een algemeene collecte te hou den op Woensdag 19 October a.s. We mogen toch op uw aller medewerking rekenen? Onderstaand Comité, daartoe door de Speel tuinvereniging aangezocht, beveelt dan ook volgaarne deze collecte aan in de volle over tuiging, dat iedereen wel een kleinigheid zal willen afzonderen voor dit sympathieke kin derfeest. Het Dames-Comité: Mevr. Teunevan der Vijgh. Witte—Rappard. van GesselSmeets. van der HoevenPosthuma. MaasGrijff. MutsVeentjer. Mej. A. van Willigen. De Raad van Toezicht en Advies: S. Visman. A. J. J. M. van Gessel. P. S. van der Vaart. J. N. E. Teune. A. J. van der Hoeven. Er wordt weer gebokst in onze goede ge meente. Het is de boksclub „De Ring", welke uit haar zomerslaap ontwaakt is en de touwen opnieuw gespannen heeft. Reeds het vorige jaar mocht zij eenige opmerkelijke successen boeken, welke zij in de komende maanden hoopt te bestendigen, zelfs hoopt te vergrooten. De training is opnieuw ijverig ter hand genomen en wel in den bekenden koepel (Molenstraat 129). Zooals een advertentie in dit blad mede deelt, is een ieder daar welkom, als er nu velen komen kijken, maakt „De Ring" kans, dat haar ledental, dat nu nog maar zeer beperkt is, wat opknapt. Dat hopen we voor het ijverige bestuur, en ook dat het een recht succesvolle winter moge worden. Horizontaal: 1. Houten voetbe- kleeding. 4. Bekend Ned. dichter. 8. Elk. 9. Dier. 10. Amerik. munt v. 10 12. Stad in Arabië 13. Een loot in planten. 15. Dal. 16. Behoudens den titel. 18 Zware doghond 20 2 medeklinkers 22 Voetpunt. 23. Tegenvaller. 24 Vóór iets anders. 25 Cikvorschach- tig dier. 26. Gelu»d van een klap. 27. Bolvormig ge bied o. d. aarde Verticaal: 1. Mijnstad i. d. Oeral. 2. Afd. v. d. resi dentie Bantam 3. PI. in Oost- Vlaanderen. 4. Koninklijk Be sluit. 5. Aangeslotenen bij een vereen. 6. Stad in Japan. 7. Oogziekte. 11. Stad in Kanaan 12. Een der Griek- sche Cycladen i. d. Oudheid. 14. Oogenblik. 16. Beenvisch. 17. Hijschtoestel. 18. Overtr. trap v. weinig. 19. Bestraffing. 20. Rondgang. 21. Wapen. 25. Naschrift.. 1 2 3 4 5 6 f- 8 9 1 10 12 T3 14 15 16 18 Ï9~ w 1T" 22 23 24 25~ 26 27 De prijs werd gewonnen door den heer P. DE LEEUW, Jan in 't Veltstraat 27. OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. Raaf, 5 Colla, 10. Peel, 14. Aria, 15. Riool, 16. Kepi, 17. Sir, 18 De, 19. S.S., 21. Koe, 22. P.E., 23. Aida, 25. Mets, 27. Sr., 28. Assortiment, 31. Adres, 33. Tuk, 34. Reëel. 37. Nr„ 38. Nor, 40. Wel, 41. E.a., 42. Ion, 43. Nul. 44. Leo, 45. Alt, 46. M.O., 47. Bal. 49. Esp, 51. De, 52. Ommen. 54. Lam 56. Codex, 58. Meteoroloog, 61. Me, 63. Nemo, 64. Loon, 65. M.m., 67. A.T.O., 69. N. M., 71. ™P''„7,2" Kei' 73' Rood' 75- Eiber, 78. Made, 79. Snip, 80. Notie, 81. Ster. Verticaal: 1. Rasp, 2. Arie, 3. Air, 4. Fa 5. Credo, 6. O.i., 7, Lof, 8. L.O., 9 Alsem, 10. P K-. 11. Eek. 12. Epos, 13. Lier, 18. Disso nanten, 20. Stereoscoop, 23. Asen, 24. Art 25. Uik, 26. Snel, 28. Ar, 29. Tui, 30. Te 3l' Animo, 32. Droom, 35. Eelde, 36. Latex' 39.' Rul, 40. Wee, 47. Been, 48. Var, 50. Poon 53. M.m., 54. Loo, 55. Mol, 57. D.G., 59 Em- men, 60. Lorre, 61. Mars, 62. Eton, 65 Mede 66. Mier, 58. Ooi, 70. Abt, 72. Kat, 74. D.P 76. Io, 77. Ei, 78. M.s, Ned. Herv. Gem. (Nw. Kerk, Weststraatjj Geen dienst. Westerkerk, (Helden der Zeeplein), 's Morgens 10.30 uur: Ds. H. A. Enklaar, Geref. Kerk. (Julianapark). 's Morgens 9 u.: Cand. Y. Feenstra. 's Morgens 10.45 u.: Cand. Y. Feenstra. 's Avonds 5.30 uur Ds. Veenhuizen. Geref. Kerk (Rehoboth-Kerk). 's Morgens 10 uur Ds. Veenhuizen. 's Avonds 5.30 u.: Cand. Y. Feenstra. Oud Geref. Kerk (Hoogstraat). 's Morgens 10 u. en 's avonds 5.30 uuf Leesdienst. Chr. Geref. Kerk (Steengracht). 's Morgens 10 uur, Voorber. H. Avondm. 's Avonds 5 uur, de heer J. Rebel. Herst. Evang. Luth. Gem. (Weezenstr.). 's Morgens 10.30 u. Ds. W. J. F. Meiners, Doopsgezinde Gemeente (Kerkgracht). Geen dienst Oud-Katholieke Kerk (Langestraat 76) 's Morgens 10 uur Kerkdienst. Evangelisatie (Palmstraat). 's Morgens 10 uur, Dr. J. H. Stelma, van Rotterdam. 's Avonds half zes, Ds. v. d. Wiel, van Rijswijk. Gebouw Middenstraat 117. 's Avonds 8 u., Evangelisatie-samenkomst Evangelisatiegebouw, Vijzelstraat 's Morgens 10.30 uur Samenkomst. Zondagmiddag 4 uur, Straatprediking Tuindorp. 's Avonds 8 uur, Samenkomst. Leger des Heils. 7.30 uur v.m. Bidstond 10 uur v.m. Heiligingsdienst 3.30 uur n.m. Openluchtsamenkomst Julianapark. 8 uur, Verlossingssamenkomst. Donderdagavond 8 uur, Heiligingsdienst Kerk van Jezus Christus, Janzendw.str. 8 's Morgens 9.30 en 's avonds 5 uur Samenkomsten. Hersteld Apostolische Zending Gemeente Sluisdijkstraat hoek Schagenstraat. Geen dienst. HUISDUINEN Ned. Herv. Gemeente. Geen dienst. JULIANADORP Ned. Herv. Gemeente. 's Avonds 7.30 u., Ds. M. van Wichen. Zendingsgebouw „De Ster der Hope". 's avonds 7 uur, de heer J. Sevensma. van Amsterdam. KOOP - VERKOOP - TAXEEREN „VRAAG EN AANBOD", tel. 300 Makelaar F. Nypels, Spoorstraat 9-11 Van de Afd. Den Helder van het Centraal Genootschap. Het tweede honderdduizendtal is eindelijk gebundeld. Eigenlijk gezegd een tegenvaller. We hadden dit resultaat heel wat vroeger verwacht. Reken zelf maar eens na. Kort geleden stond er in de krant, dat het inwoneraantal in onze goede stad boven de 37.000 was gestegen. Slaan we dat nu om, dat millioen postzegels over het totaal inwoners, dan is dat gemiddeld per hoofd 30. U zult zeggen: Ja, maar al die zuigelingen en verdere onmondigen (U permit teert me wel deze in wezen averechtsche be titeling) kunnen niet daadwerkelijk zich daar mee bezig houden. Toegegeven. Het gemiddeld gezin op 5 personen stellend komen we dus per gezin op 5 X 30 150 postzegels. Dat is toch in betrekkelijk korten tijd bijeen te garen. Om den anderen dag een postzegel en Zon en Feestdagen vrij van dienst en in één jaar is het voor elkaar. Er zijn gezinnen, die per jaar niet zoo veel post ontvangen, maar daar tegenover staat, dat er andere zijn, die P®r maand meer, soms zelfs beduidend meer ont vangen. De eenige tegenstander is: lauwheid. Daar moeten we tegenover stellen ferniit®1 van hen, die niet zoo veel post zelf binnen krijgen, maar die ter wille van 't beoogde doei (versteviging van de kas voor uitzending van zwakke kinderen voor herstel van gezondheit zich inspannen om bij anderen postzegels af - halen om ze aan ons adres te bezorgen. Dan komt de zaak in orde. Laat deze opwekking nu niet zijn de Pel® nommeerde stem eens roependen in de woe.- tijn, maar de inslaande klank in een begry u pende en meevoelende bevolking. Door Eenvoud en Betrouwbaarheid Bespaart Mercedes Geld en Tijd! Koopt daarom een - MERCEDES Schrijfmachin® Prijs vanaf f 85.— 2 jaar Sarf"'.n VAN PUTTEN OORTMEIJER - ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 6