Ned. elftal mocht zich gelukkig prijzen 2-2 gelijk spel in Kopenhagen Voetbalmenu N.H.V.B. Slechte leiding Nieuwe voorhoede valt tegen Continentaal elftal viel tegen RoJlien Hens Dekkers wint te Parijs Qxuntnen De laatste partij remise I VAN LEUR VAN VEEN Ons bondsclftal lijdt slechts een 2-1 nederlaag voor a.s. Zondag Helder I—Wieringerwaard I 2-1 Schoorl I—Petten I 2-3 Succes II Helder III 3-4 Zuid-Nederland—Luxemburg Otto de Vries, de Voorzitter van de Technische Commissie van den K.N.V.B., drukte het, toen wij hem na afloop in de kleedkamer naar zijn indrukken vroegen, zoo kernachtig uit: „Ik geloof, dat het voor de toeschouwers een vreeselijke wed strijd om naar te kijken is geweest, het was dan ook alles zeer matig, tot en met den scheidsrechter toe". Inderdaad is de algemeene indruk, dat deze ontmoeting een van de slechtste wedstrijden van het Nederlandsch elftal uit de laatste jaren is geweest. Met het gelijke spel 22, mag de Oranje-ploeg dubbel en dwars tevreden zijn. Een over winning heeft het Nederlandsch elftal ze ker niet verdiend, immers Denemarken speelde, met uitzondering van het eerste kwartier van den wedstrijd, beter en aan trekkelijker voetbal, was over het alge meen iets meer in den aanval, kreeg ook veel meer scoringskansen dan de Holland- sche voorhoede, maar aan het afwerken van de aanvallen ontbrak veel, zeer veel zelf. Niet voldaan. Het Nederlandsch elftal heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De voorhoede is sterk tegengevallen, wij zullen dadelijk uiteenzetten waarom. De middenlinie was nog het beste deel van het team. De achterhoede, voorname lijk de beide backs, was goed, maar speelde met te weinig overtuiging. Er was geen hei lig willen, geen moeten, er was misschien wel een, overigens begrijpelijke, onderschatting van de tegenstanders, omdat het Deensche elftal van te voren niet bepaald als een sterk elftal bekend stond. Het wegwerken was slor dig, zoodat het leder in de meeste gevallen bij een Deen terecht kwam en alle energie voor niets was gebruitk. Dat de voorhoede niet aan de verwach tingen voldaan heeft, is veel meer begrij pelijk. Immers, hier stond een vijftal, dat practisch debuteerde ih internationaal voetbal. Deze spelers hadden tegenover zich een systeem, het drieback-spel, het welk door de Denen tot in de puntjes werd uitgevoerd. Met hun weinige erva ring liepen onze aanvalsspelers op dit systeem dood. Joergensen, de Deensche aanvoerder en spil, vertolkte een uitstekende stopperspil-partij. Hij had Dumortier volkomen in zijn macht. De beide backs dekten de Nederlandsche vleugelspelers en dit deden zij zoo consequent, dat Van Leur en De Harder geen moment be wegingsvrijheid genoten. Van snelle rennen langs de lijn hebben wij dezen middag niets kunnen ontdekken. Men heeft bij de verkie zing van Van Leur er op gewezen, dat Du- mortier en hij zoo goed met elkaar in het veld overweg kunnen. Menigmaal ontstonden in de competitie doelpunten door samenwerking van die twee. Welnu, men kon nu alweer consta- teeren, dat goed clubvoetbal spelen nog niet beteekent, dat de betrokkene rijp is voor inter nationaal spel. Wij hebben speciaal gelet op de verrichtingen van dit tweetal. En wij heb ben kunnen constateeren, dat het samenspel tusschen hen n'et vlotte. Duidelijker gezegd, zij kregen totaal geen gelegenheid om ook maar een poging in die richting te onderne men. En verder was De Harder er aan den anderen kant hopeloos uit, zijn spel was ab soluut onvoldoende. Achter dit drietal stonden De Vroet en Van der Veen, die, zij het vooropgesteld, zeer hard gewerkt hebben. Na afloop waren zy volko men uitgespeeld, hetgeen van de andere voor hoedespelers niet bepaald gezegd kon worden. Van begin tot einde hebben beiden gezwoegd, veel werk verricht, voornamelijk in terugge trokken positie, waar zij overigens vrij scherp door de Deensche kanthalfs bewaakt werden. Beiden waren evenwel niet bij machte om op het juiste moment ook voor het Deensche doel te zijn om eventueele scoringskansen te benutten. Zij hebben de zwerverscapaciteiten van Smit niet, maar wat niet is, kan wellicht nog komen. Het feit was nu eenmaal zoo en daarom was het o.i. beter geweest, indien zoo wel Van der Veen als De Vroet opdracht had den gekregen om méér in de voorhoede op de lijn van Dumortier en de vleugelspelers te opereeren en m i n d e r in het gebied, waar 6de middenlinie haar domein heeft. De scheidsrechter Het is zoo de gewoonte geworden, dat aan het slot van een lang verslag ook eenige regels gewijd worden aan den scheidsrechter. Wij moeten ditmaal een uitzondering maken en hem nu reeds voor het voetlicht brengen. Deze scheidsrechter, de heer Nordboe uit Noorwegen, moge in Oslosche voetbalkringen een goed leider zijn, voor internationaal voet bal is hij niet geschikt. Het was zijn eerste internationale ontmoeting enmisschien is het zijn laatste wel geweest. Deze mijnheer Nordboe is er in geslaagd om de ontmoeting „stuk" te fluiten, deze man speelde het klaar de meest opvallende figuur uit den geheelen wedstrijd te zijn. Voor ieder duwtje floot hij af, gaf een vrijen trap, ook al was er niets aan de hand. „fair charging" kent hy waar schijnlijk niet. Groote zware spelers als Du mortier, Anderiessen en anderen hebben daar groot nadeel van. Eerst hadden wij den in druk. dat hij streng zou beginnen in het eer ste kwartier, om den spelers te toonen, dat hij de leiding in handen had, een opvatting, welke misschien nog te billijken zou zijn ge weest. Maar geen moment is er van forsch spel in dezen wedstrijd sprake geweest, een botsing, een duwtje en dergelijke ontstonden door te groot enthousiasme, snel lnloopen, maar al die duwtje waren nog geenszins strafbaar. Niettemin meende de heer Nordboe telkenmale te moeten fluiten voor een vrijen schop, ook al was dit vaak in het nadeel van de partij, welke den trap kreeg toegewezen. Want de tegenstanders kregen door de onder breking gelegenheid zich te herstellen. Na af loop hoorden wij van verscheidene zijden, niet het minst van Deenschen kant, dat de heer Nordboe misschien bij een dames-ontmoeting misschien een goed figuur zou maken, voor een voetbalwedstrijd echter niet geschikt was. De wedstrijd. In het gemoedelijke sportpark van Kopen hagen vond deze ontmoeting plaats. Zeker 30.000 toeschouwers woonden den wedstrijd bij. Het veld was uitstekend, de weersom standigheden minder goed, want er stond een vrij sterke, koude wind over de lengte van het veld. Vlak voor den aanvang arriveerde de Deensche koning. Gemoedelijk liep hij het veld over, geëscorteerd door den voorzitter van den K.N.V.B., Dr. D. van Prooye en zijn ambtgenoot van den Deenschen Voetbalbond. Vlak bij de lijn was een plaatsje gereserveerd en niet op de hooge eeretribune. Beide ploegen werden hartelijk ontvangen, het Oranje-team met het „Wien Neerlands bloed", de Denen met hun zangerig volkslied. Jörgensen won den toss en koos den wind mee. Het begin was veelbelovend. Een vrije trap, een van de vele, welke nog zouden volgen, werd door Paauwe voor doel geplaatst. Jör gensen kopte het leder weg, Anderiessen zorgde er echter voor, dat de bal weer voor het Deensche doel terugkwam. Reeds spoedig 01. Eveneens een misverstand in de Deensche vaüdediging, enkele vatóe D™e! DSen en Hollanders stonden vlak voor elkaar, maar van dit moment van aarzelen profiteerde Van Leur die heelemaal naar binnen gekomen was en hij trapte den bal keurig in het net. (0—1). Ondanks het feit,- dat onze tegenstan ders den wind mee hadden, kwamen zij er eerst langzaam in. In dat eerste kwar tier domineerde het Oranje-team sterk, waarbij men niet dient te vergeten, dat de spe lers het consigne hadden meegekregen, in de eerste vijftien minuten volledig op den aanval te spelen. Goede kansen om den stand te ver- hoogen deden zich voorloopig echter niet voor. De Deensche voorhoede trachtte met kort spel, waarin alle spelers betrokken werden, de Ne derlandsche achterhoede voorbij te komen, doch gemakkelijk ging dit niet. Geljjk! Na 20 minuten zette Caldenhove den rechtsbuiten Soebirk stevig, doch fair op zij. Natuurlijk floot de heer Nordboe. De vrije trap, halverwege de cornervlag ge nomen, werd keurig voor doel geplaatst. Van Male vergat uit te loopen, Uldaler werkte den bal keurig in het Nederland sche doel. (11). Dit doelpunt prikkelde het Nederlandsche elftal dermate, dat enkele snelle aanvallen werden opgezet. Weer de leiding. Uit een daarvan belandde de bal bij Dumor- tier. Zwaar gehinderd door Jörgensen, die hem volkomen scha duwde, zag de Utrech tenaar nog kans den bal met een tikje naar den vrijstaanden Van Veen te geven, die van wel 20 meter afstand onmiddellijk inschoot. Het goed gerichte schot trof doel. (1—2). Holland bleef in den aanval en Van Leur mocht den eersten hoekschop nemen, welke door hem ach ter werd geplaatst De laatste 20 minuten voor de rust waren ge heel voor de Denen. Het begon met een schit terend schot van Kaj Hansen, prachtig door Van Male gestopt. De snelle linksbuiten Thiel- sen trachtte na een van zijn rennen zelf te scoren, maar zonder resultaat. In deze periode viel het op, hoe zwak het wegwerken van de Nederlandsche achterhoede en middenlinie was, waardoor de Denen telkenmale op ge makkelijke wijze aan den bal kwamen. De heer Nordboe had inmiddels zijn vorm gevon den. Hij floot voor de onmogelijkste wisse wasjes, waardoor het spel veel te veel onder broken werd. Zoowel van rechts als van links dreigde nu gevaar en uit een gemeenschappelijken aanval wist de Deensche debutant, de midvoor Chris- tensen, keurig in den hoek te koppen. Op zeer gelukkige wijze sloeg Van Male den bal uit zijn doel tot hoekschop. De vierde al. Ook deze leverde geen resultaat- op, een vijfde volgde, zelfs een zesde, maar tot de rust kon Neder land den 21 voorsprong behouden. Na de pauze. Vlak voor de hervating liet de Deensche koning zich aan alle spelers voorstellen. In het eerste kwartier van de tweede helft speelde Denemarken uitstekend. Bij het snelle aanvallen, over beide vleugels, en ook over het midden geleid, werd de Nederlandsche verde diging zwaar op de proef gesteld. Enkele scho ten werden gelost, eenmaal trad Weber als redder op, een tweede keer stompte Van Male een schot van Hansen tot hoekschop. Deze hoekschop was reeds de negende, want direct na de hervatting had Denemarken reeds twee corners aan zijn totaal van dertien gevoegd. Na een kwartier, een „Deensch" kwartiertje en geen Hollandsch, week de druk op ons doel. Na een half uur Denemarken had inmid dels den tienden hoekschop genomen kwam Christensen onverwacht alleen voor Van Male te staan. In zijn verbouwereerdheid schoot de midvoornaas.t De gelijkmaker. Ook Nederland kreeg, een hoekschop te ne men door Harder. Thielsen wist echter al spoe dig een elfde corner voor zijn land er aan toe te voegen. Vijf miuten voor tijd kwam de ge lijkmaker. Weber onderbrak een snellen aan val van den linkervleugel, hij zag evenwel geen kans om den bal behoorlijk weg te werken, Caldenhove trachtte in te grijpen, doch hij wist den bal niet op te ruimen. Daar kreeg de Deensche midvoor plotseling zijn kans. Van vrij verren afstand loste hij een ko gel, mooi in den rechterbovenhoek, buiten het bereik van de lange armen van Van Male (22). Een schitterend doelpunt! Even reageerde Nederland fel, doch aan den anderen kant zat men ook niet stil. Een twaalfde en dertiende hoekschop werden nog genomen op het Hollandsche doel, doch zonder resultaat, zoodat het einde kwam met een pun- tenverdeeling Wie zich gisterenmiddag naar het Olympisch Stadion begaf, moest er op voorbereid zijn, dat hij eerder mooi dan spannend voetbal te zien zou krijgen. De sensatie zou ontbreken, natuurlijk: het gold hier een oefenwedstrijd voor de voet ballers van het Continent, die Woensdag den strijd tegen Engeland zullen aanbin den en de Nederlandsche B-ploeg had niet de taak naar een overwinning te streven, maar zij had de rol van sparring partner te vervullen. Onze ploeg heeft een goede opvatting van die taak gehad. Er werd met geestdrift door de Nederlanders gespeeld, maar hun spel was nimmer ruw of gevaarlijk. Zij dwongen hun tegenstanders vaak tot de grootste activiteit, maar nooit lieten zij het komen tot een bot sing, die voor de Continentalen een gevaarlijk risico zou hebben medegebracht. De heer Pozzo, technisch leider der Continentale ploeg, was het er niet mee eens, dat de Hollanders zoo vaak den buitenspelval toepasten: zij ver hinderden daardoor de ontplooiing van het aanvalspel der Continentalen in plaats van het mogelijk te maken, zeide hij, en dat achtte hy in een oefenwedstrijd ongewenscht. Het zij zoo, maar men mag toch ook niet vergeten, dat ook de ploeg, die Woensdag tegenstander zal zijn, van het buitenspelwapen gebruik zal kunnen maken en dat het vermijden van bui tenspel een onderdeel van het voetbalspel is. Belangrijk was hier niet het eindresultaat, belangrijk was alleen het spel van het Con tinentale elftal. Er viel voor den liefhebber veel te genieten: vele trekjes van fijn, ver standig spel, kleine stukjes echte voetbal virtuositeit van een Braine, een Piola, de bra voure van een Olivieri. De hoogstens 25.000 toeschouwers zullen over het algemeen niet teleurgesteld zijn. En wat nu betreft de kracht van dit elftal! Ieder is er van overtuigd, dat hier spelers zijn opgesteld, die stuk voor stuk uitstekende voetballers zijn. Maar het is de groote vraag, of van dit elftal een be vredigende eenheiij gemaakt kan worden in den korten tijd, die nog rest voor den grooten wedstrijd. Voor de achterhoede bestaat die zorg niet. Zij is geheel Italiaansch en vormt dus reeds een eenheid, maar het probleem geldt voor middenlinie en voorhoede. Zooals de heer Lotsy zegt: van het grootste gewicht zal het zijn, of de Duitsche kanthalves, Kupfer en Kitzinger, die gewoon zijn de binnenspelers te dekken, zich bijtijds kunnen wennen aan het Italiaansche stelsel, volgens hetwelk de kant halves bij de buitenspelers moeten blijven. In de voorhoede, die uit individueel voor treffelijke aanvallers bestaat, was de eenheid nog vaak zoek. De Noor Brustad, die toch tot uitstekende dingen in staat is en die snel bleek te zijn, werd te weinig in het spel betrokken en het aanvalsspel was voor zijn stijl ook te kort. In de tweede helft verdween Zsengeller van het tooneel, Braine ging toen linksbinnen spelen en Hahneman nam de rechtsbinnen- plaa1^ in. Tegen het einde werd Aston nog door Colaussi vervangen. ,e veranderingen maakten op zichzelf niet zooveel uit: men kan moeilijk zeggen, dat de eene speler beter was dan de andere, maar ook hier moet een een heid gevormd worden. In de eerste helft vatten de Continentalen de zaken wel zeer rustig op. Zy namen na tuurlijk geen risico en, hoewel de technische meerderheid spoedig duidelijk was, kon van een insluiten van het Bondselftal niet gespro ken worden. Er werd aan beide zijden weinig geschoten. In de Nederlandsche voorhoede was het binnentrio niet al te sterk en Blom- vliet en Van Ierland hadden aardig het oog op de Continentale aanvallen. In de tweede helft was Dijkstra, die zich voortreffelijk geweerd had, in het Nederland sche doel vervangen door Olivieri, terwijl Raftl het Continentale doel ging verdedigen. In deze helft werd het tempo plotseling opgevoerd en aan beide zijden kwamen de doelen in gevaar. Na een kwartier ongeveer kon Brustad uit een voorzet van Piola doelpunten (01) en twee minuten later schoot Foni in eigen doel (11. Toen kreeg Olivieri gelegenheid om zijn prachtige capaciteiten te demonstreeren: zijn teamgenooten losten eenige „gloeiende kogels" die hij meesterlijk hield. Na 35 minuten ech ter kon Hahnemann den stand op 2I voor het Contingent brengen en met dien stand kwam ook het einde. K. N« V. B. De KennemersH.R.C., Alcmaria H.F.C., E.D.O.Alkm. Boys. HelderAssendelft, HollandiaSuc ces. TexelB.K.C., AtlasD.T.S., Schagen M.F.C., StrandvogelsNieuwe Nie- dorp, WieringerwaardWatervogels. H.R.C. 2—Ajax 3. H.R.C. 3Alcmaria 2. Helder 2 is vry. N.-H. V. B. J.V.C. 1Succes 2, Oudesluis 1 Schoorl 1, Petten 1H.R.C. 4, Helder 3 Koedijk 1. Sporters 2V.C.L. 1, Oudendijk 1 N. Niedorp 2, Hem 1Strandvogels 2, Schagen 2Hollandia 4. B.K.C. 2Tex. Boys 1, De Cocks- dorp 1HRC 5, H.R.C. 6Helder 4, Waterv. 2Texel 2. 1 D: J.V.C.—Koedijk 7- SchoorlPetten 2—3 Succes 2—Helder 3 34 2 F: Schagen 2Sporters 2 01 2 G: Texel 2—Helder 4 3—4 Tex. BoysWatervogels 2 36 B.K.C. 2—H.R.C. 6 1—1 3 G: Atlas 2Texel 3 10 Helder 5Helder 6 uitgest. H.R.C. 7Wieringerwaard 2 45 Petten 2Succes 3 52 4 F: Watervogels 3Helder 741 Tex. Boys 2Atlas 3 uitgest. 4 G: Schagen 3B.K.C. 3 57 Wieringerwaard 3Barsingerhorn 32 Adspiranten: Afd. P: B.K.C. a—H.R.C. a0—3 Helder aHelder b 141 Oudesluis aH.R.C.b 41 Afd. Q: H.R.C.cJ.V.C.a 6—0 Succes aHelder c 20 H.R.C. dSchagen a17 Afd. R: H.R.C. gHelder e14 Succes bHelder d 12 H.R.C. f—H.R.C. e 0—7 Afd. S: Texel aTexel b 71 Eerste klasse D. Er is uiteraard bij de voetbalvoorspellingen een zekere onzekerheidsfactor in het spel en daarmee houdt de overzichtschrijver ook altijd rekening. Een opzienbarend resultaat als de 72-overwinning van J.V.C. op Koedijk was echter geheel onvoorzien en is dan ook de ver rassing van den dag. Wie een blik op den stand werpt, zal moeten erkennen, dat de Juliana- dorpers met deze even daverende als onver wachte zege goed werk hebben gedaan. Het mes snijdt hier immers aan twee kanten daar Koedijk het slachtoffer werd, welke nu de laat ste plaats zal moeten innemen. Schoorl's nederlaag op eigen veld (23) tegen Petten valt, zij het in mindere mate, ook al buiten de lijn der verwachtingen. De con clusie die uit dezen uitslag getrokken kan wor den, is o.i. deze, dat Schoorl minder ernstig voor de eerste plaats in aanmerking komt dan op grond van haar tot dusverre zoo fraaie stand werd aangenomen. Ongetwijfeld goed nieuws voor Oudesluis, voor wie het kranige staaltje van Petten aan den duinkant een kolfje naar de hand is. Jammer dat H.R.C. 4Oudesluis werd uitge steld omdat het ons de gelegenheid heeft ont nomen om toe te zien of de club van Stammes in staat was een werkelijk harde noot te kraken. Helder 3 won met uiterst klein verschil van Succes 2. Tweede klasse F. Schagen 2 heeft het, thuis nog wel, leelijk laten liggen tegen Sporters 2 (01). Schagen 2 is na 5 wedstrijden nu al 4 punten kwijt. Tweede klasse G. Helder 4, dat zich al zoo fraai had opge werkt, deed nu opnieuw goed werk door Texel 2 in eigen hol met 43 te slaan. B.K.C. 2 kon ook nu niet winnen, doch met een gelijk spel tegen H.R.C. 6 moest zij genoe gen nemen. Watervogels 2 zorgde weer eens voor een betrouwbaar resultaat door Tex. Boys op het eiland de punten afhandig te maken (36). De Vogels staan nu weer bovenaan, zij het dan dat H.R.C. 5 dat vrij was naar verhouding de beste papieren heeft. De Texel- sche Boys bungelen leelijk onderaan vooral nu B.K.C. 2 en H.R.C. 6 elkaar een punt rijker hebben gemaakt. Derde klasse G. Atlas 2 heeft beter werk gedaan dan waar toe we haar in staat achtten. Met 0—1 moest Texel 3 n.1. den terugreis aanvaarden. Wieringerwaard 2 herstelde zich inderdaad ten koste van H.R.C. 7, maar het verschil was, zooals in de lijn lag, zeer klein. Petten 2 en Succes 3 hadden beiden nog maar weinig later zien maar door de 52-zege die de thuisclub behaalde, heeft zij althans de nul op haar saldo uitgewischt. Helder 5Helder 6 vond geen doorgang. Vierde klasse F. Tex. Boys 2Atlas 3 werd uitgesteld maar alsnog werd Watervogels 3Helder 7 inge- lascht welke strijd Watervogels met 41 won. Na spannenden, doelpuntenrijke strijd, heeft BKC 3 in de marktplaats met 75 van Scha gen 3 gewonnen. De Polderschen hebben zich hierdoor een fraaie tweede plaats verworven, maar Schagen 3 heeft nu wel duidelijk bewe zen minder sterk te zijn dan vorige jaren toen zr doorgaans een rol van beteekenis speelde. W.waard heeft, evenzeer als haar tweede (en het eerste, dat mèt Hazeloop, eervol een vriendschappelijke wedstrijd van Helder 1 ver loor) bewezen da' in de roodwitte gelederen meer ruggegraat aanwezig is als de dier zake loopende geruchten deden vermoeden. Met 3-2 werd Barsingerhorn geslagen. Adspiranten. In afd. P. heeft BKC a nog vrij goed stand gehoudn tegen HRC a (03). Ook hier werd het programma nogal veranderd. Tengevolge hiervan speelde Helder a tegen en zooals bleek met Helder b, dat met 114 het slacht offer werd van de doelpuntenhonger van de groote broers. Oudesluis opende toch den strijd, maar de 25 nederlaag, thuis tegen HRC b, bewijst dat de Oudesluizers groote moeite zullen hebben eenigszins dragelijk mee te komen. In afd Q had HRC c geen moeite met JVC a (60), terwijl Schagen a HRC d geen kans gaf op gelijk spel, maar stevig „afdroogde". Succes a en Helder c bleken elkaar inderdaad weinig te ontloopen, maar de Wieringers za gen kans om de punten toch thuis te houden. Afd. P Geen der uitslagen valt hier uit den toon, evenmin als de zege van Texel a op Texel b in afd. S. Gistermiddag is een vriendschappelijke wed strijd gespeeld tusschen Helder 1 en Wierin gerwaard 1. De roodbroeken, die een nieuwe opstelling probeerden (Mein Schenk midvoor, Hazeloop rechtsbinnen, Saai spil en v. d. Ham linksback, gaven de derde klassers, die even wel lang niet volledig waren, goed partij en verloren slechts met 21. Hij Helder speelde de ex-Heldersche Boys-linksbuiten Snijders zich in de rijen der vooraanstaande spelers. Schoorl heeft geen geluk. Het is Schoorl niet mogen gelukken, ondanks haar beter spel den eersten thuiswedstrijd te winnen. AI dadelijk is Schoorl meer in den aanval, doch het geluk is niet aan haar kant, want als Selhorst mooi is doorgebroken, schiet hij van korten afstand juist tegen de doelpaal. Petten, dat den wind in den rug heeft, weet slechts maar enkele malen tot het Schoorl- doel door te dringen, maar is dan werkelijk gevaarlijk, daar de beide S.-back soms hope loos staan te schutteren. Als bij een van die P-aanvallen Beeldman een der P-spelers een beetje hardhandig afhoudt, krijgt Petten een vrije schop te nemen op den rand van het strafschop gebied, welke door Eriks keurig wordt ingeschoten. De S-voorhoede tracht op alle mogelijke manieren een tegenpunt te maken. Steeds weer ga it het op het P-doel af, doch steeds weer gaan de kansen verloren door onfortuin en door het stoere verdedigen van den P-back Geensen. Terwijl het voor Schoorl geweldig tegen zit, weet P. weer eens door te breken. Beeldman mist, waardoor de P-rechtsbuiten een kans krijgt, die hij met een keurig schot benut. De rust gaat in met 20 voor Petten. Na de rust heeft Schoorl het windvoordeel, hetgeen het P-doel nog meer in de verdrukking brengt. Eindelijk is het Klop die met een (pracht van een kopbal voor Schoorl doelpunt. S. komt nu meest niet voor het P-doel weg, doch ook nu gaan weer eenige kansen door onfcrtuin .e niet. We zien o.a. een keihard schot van Korver van den binr. .nkant van den doelpaal het veld weer in vliegen en een ander mooi schot onbereik baar voor Eriks tegen de bovenlat knallen, kortom het wil niet boteren, totdat Selhorst de bal bij een schermutseling te pakken krijgt en doelpunt. Dan moet S. de steun missen van Henneman, die een knieblessure oploopt, het geen voor den P-aanval aardig oplucht. Als P. dan ook nog weer eens een aanval op weet te zetten is het weer de S-achterhoede die een blunder maakt, zoodat P. gemakkelijk aan het winnende doelpunt komt. In deze uitermate spannende ontmoeting, waarin heel aardig werd gevoetbald ontpopte Helder 3 zich als de ..ets sterkere ploeg en als zoodanig komt haar de overwinning dan ook toe. De straffe wind heeft natuurlijk een groote rol gespeeld. Succes trapte tegen wind af en gedurende de geheele eerste helft moest zij zich met man en nacht „egen de vlot spelende H- menschen verweren. Slechts af en toe kon S. tot tegenaanvallen komen die zeer goed werden opgezet. De H-keeper moest dan ook dikwijls ingrijpen, doch hij liet zich niet passeeren. De aanhoudende H- aanvallen bleven niet zonder resultaat. De uitstekende spil zette de voorhoe de steeds weer aan het werk en zoo verkreeg H. een 30 voorsprong na goede doelpuriten van den middenvoor, den linksbinnen en den linksbuiten. Het was nu de vraag of S. na de rust met hei windvoordeel een zelfde activiteit en pro ductiviteit aan den dag zou kunnen leggen. En inderdaad, dat Plukte. Ook S. maakte 3 doel punten en het verschil is alleen dit dat H. ook nog een goaltje wist te fabriceeren, iets waartoe S. niet in staat was geweest. Intus- schen was dit doelpunt wel verdiend. Vanzelf sprekend was S. wei het meest in den aanval maar het overwicht was toch niet zoo groot als da„ van H. in de eerste helft, Het elftal van Zuid-Nederland, dat 6 Novem ber a.s. in Tilburg tegen Luxemburg speelt, is als 'volgt samengesteld: Verwijmeren Blom v. d. Linden Pellikaan Wallaart Blatter Vondenhoff Vroomen René Pijpers Wagenmakers v. Beek. Voor een talrijk publiek zyn te Parijs inter nationale bokswedstrijden gehouden. Een van de hoofdgevechten was de partij in het mid dengewicht tusschen onze landgenoot Hens Dekkers en den Franschman Gantiez over 10 ronden van 2 minuten. Dekkers bokste een prachtige partij, zyn techniek was uitstekend, zijn meerderheid over dm Franschman over tuigend. Hij won dan ook verdiend op punten. De match om het wereldkampioenschap dammen, tusschen Keiler en Raichenbach, i8 geëindigd. Zaterdagavond is in het Parkhotel te Amsterdam de 16e en laatste party na 49 zetten in remise geëindigd. De eindstand van de match is dus 17—15 in het voordeel van den wereldkampioen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 6