Zendingswerk in China Stadt Scnanke HEEMAF Ingezonden Texelsch nieuws STOFZUIGER Openbare leeszaal ei? Bibliotheek Dc opleiding van kanonniers de ideale verkooper! Texelsche Algemeene Middenstands vereen. Diners 90 ct. 1.15 1.40 1.75 Nederlandsch economische Hoogeschool Meer dan ooit zoeken de Chineezen naar een innerlijke macht om bruut geweld paal en perk te stellen De ook in onze stad bekende Nederland sche zendeling in China, James P. Leynse, schrijft ons d.d. 1 October uit Peking: De droom van onzen verloftijd is vervlogen, een rots van werkelijkheid in haar plaats gekomen. Wij zijn terug in China voor een zevenjarige periode van zendingsarbeid. We derom vindt ons leven uitdrukking in de Chi neesche, Engelsche en Hollandsche taal. Dadelijk reeds te Shanghai zagen wij straat aan straat verbrande huizen en verwoeste winkels. In groepjes stonden de Chineezen er naar te staren, stil en stom geslagen. Te Peking is de atmos- pheer gedrukt en nerveus. Er heerscht een gevoel van onrust, een sensatie van gevaar. In den omgang met de Chineezen gevoelt men dat er iets ernstigs gebeurd is. Het is als een rouwstemming. Eigen grond wegge nomen. Tegelijk is het inspireerend om de zelfbeheersching van de ouderen, de moed van de jongeren, en het aanpassingsvermogen van de noodlijdenden gade te slaan. Op het platteland heerscht groote verwarring. Vijf mijlen buiten de stadspoort en men is over geleverd aan de willekeur van middeleeuw- sche rooversbenden en rondtrekkende groe pen van vrijbuiters. Niettegenstaande de chaos is het bemoedigend dat d Chineezen Zware arbeid. In vergelijk met het nationale lijden zijn onze eigen zorgen wel heel miniem. Dat wjj, ofschoon wjj niets te declareeren hadden, drie weken lang moesten wachten om onze bagage door de douane te krijgen, vervalt daarbij in het niet. Eveneens dat het dak van ons huis lek bleek te zijn, juist nadat wij al ons meu bilair hadden laten opknappen. Een nacht van stroomenden regen produceerde veertien „zondvloeden van kalkwater" over onze bed den en meubels. Ofschoon ik mij plechtig voorgenomen had wat meer „naar den vleeze" te leven, een raad mij door een van Holland's meest bekende predikanten gegeven, verlooi ik de eerste twee maanden, door een overstel pend aantal preeken in de Chineesche taal, 16 pond in gewicht. In China zijn daarvoor te vele gelegenheden om het evangelie te ver spreiden. Gedurende de herfst en winter heb ik mij voorgenomen verscheidene evangeli satie-campagnes en conferenties te houden in samenwerking met Ds. Hsieh, een van onze Chineesche predikanten en Miss Kung, een bekende opwekkingspredikster in onze Zen- dingsdienst. Ook zal ik een groot gedeelte van mijn tijd moeten besteden aan hulpver schaffing aan de noodlijdenden. Men kan nu eenmaal niet het evangelie verkondigen en de armen van honger laten omkomen. Vier maanden zijn wij reeds terug te Peking Geen wonder dat wij uitzien naar een goede Hollandsche mail. Via Siberië komt een brief in drie weken over. Wie schrijft het eerst? Met hartelijke groeten van de vijf Leynse's te Peking. Het Onverwoestbare hart van den De rotor van den S.K.A. patentmotor, de wereldberoemde Nederlandsche vinding, ook toegepast bij den groot sten ventilator ter wereld, van de Staatsmijn Hendrik. Slijtage, defecten en radiostoring zijn uitgesloten! De eenige stofzuigermotor met con stant toerental. Laat U vooral demon- streeren hoe belangrijk dit is. Verkrijgbaar bijA. HILDERING, Spoorstraat 88 hoek Palmstraat, Tel. 449 zoo beheerscht blijven en in alle omstandig heden zoo helder van denken. Met een ont roerend vertrouwen blijven zij hopen op den dag van morgen. K.eer dan ooit zoeken zjj naar een in nerlijke macht om bruut geweld paal en perk te stellen. Als gevolg daarvan zjjn onze kerken aldoor geheel gevuld, onze Evangelisatiegebouwen meestal vol en de diverse huisbijeenkomsten goed bezet. De oorlog helpt mee aan de verdieping van het geestelijk leven. Practisch Christendom. Op onze Zendingspost is sinds het uitbre ken van den strijd de nadruk gelegd op de uitleving van het Christendom. Een van mijn Evanglisatiegebouwen werd gedeeltelijk ver anderd in een vluchtelingen kamp. Een aan tal van huis verdreven landbouwers ontvin gen daar onderdak en iederen dag gratis een maaltijd. Van 400 tot 600 verwaarloosde kin deren, dakloos door den oorlog, '-regen daar dagelijks een uitdeeling van boonenbrei. Ge durende de zomermaanden werd daarmede gestopt. Doch zoodra het koude weer begint, hopen wij de verzorging voort te kunnen zet ten. Velen van deze onschuldige slachtoffers leiden een leven, waarvan slechts weinigen in Holland zich een voorstelling kunnen vórmen. Wij begrijpen vaak niet, hoe deze kleinen in het leven blijven. Altijd hongerig, verwaar loosd en vervuild, zwerven zij over de straten op zoek naar iets eetbaars. Te Paotingfu, één van onze buitenposten, is een vluchtelingen kamp, waar reeds sedert een jaar een dui zendtal vrouwen en kinderen zijn onderge bracht. In Shuntehfu, de volgende Zendings post, kampeeren in en rondom de kerk 1300 vluchtelingen. Verspreid over de provincie zijn er in onze kerken meer dan honderd vluch telingenkampen opgericht. De meesten daar van zijn klein, maar sommigen vrij omvang rijk. Deze boodschap s van naastenliefde dringt beter dan een preek tot de harten der Chineezen door. Een fel regenseizoen. Iederen dag wordt de economische horizon donkerder. Bij al de oorlogsellende heeft een fel regenseizoen groote schade aangricht. Alleen reeds in onze provincie stonden twee maanden lang 540 dorpen half onder water. Te Peking zijn ongeveer 500 huisjes en krot ten door de regens ingestort. Dezen winter zal de hongersnood menig gezin probeeren bin nen te dringen. Velen zulen den wreeden win tervorst niet kunnen weerstaan. De prijzen van etenswaren klimmen gestadig. Sommige prijzen, zooals meel, de voeding van vele Noord-Chineezen, zyn vier maal hooger dan in normale tijden. Groenten zijn reeds buiten het bereik van den werkman en naar men verwacht zullen dezen winter zelfs de gegoeden geen kolen meer kunnen beko men. De werkloosheid is schrikbarend. Ook bekwame vaklui hebben veelal niets te doen. Dat is de reden waarom de menschen op straat er zoo bezorgd uitzien. Zelfs de kin deren verliezen hun jeugdigheid. De zórgen komen met rassche schreden nader. Men schijnt te begrijpen dat uitkomst haast niet meer mogelijk is. In de maand October werd de Leeszaal be zocht door 1619 mannen en 57 vrouwen, to taal 1676 personen. Er werden uitgeleend 1454 studieboeken, 2355 romans en 1485 jeugdboeken, totaal 5294 banden. Lijst van nieuwe aanwinsten No vember 1938. Romans. Aiberts, H.Moderne Godzoe kers; Bordewijk, F. Karakter; Carlisle, He len G.: Het bisschop mysterie; Dostojefski, F. M.: De eerlijke dief; .«ostojefski, F. M.: De vreemde vrouw en de man onder het bed; Dijkstra, Margreet: Heilig huwelijk; Els- schot, W.: TsjipGeus, W. de: Piet Heyn; Groot, J. H. de: Fir; Oterdahl, Jeanne: Bui ten waait de zomerwind; Perochon, E.: Bui ten eigen grenzen; Pérochon, E.: Nêne; Sal- ten, F.: Olga Welgemoed; Steynen, J.; Mu- zenkeuken; Sutherland, H.; En de jaren gin gen voorbij; Sutherland, H.: En het leven ging verder. Buitenlandsche romans: Larband, V.: Fer- mina Narquez. Studiewerken: Boer, A.: Het vergrooten; Brasser, J. M., Bouw zelf uw kano; Krish- namurti: Toespraken, dl. 9; Kuisinga, E.: Het Nederlands van nu; Library, The, of wit and humor, 9 dln.; Mameren, van: Leidraad bij beroepskeuze; Minnaert, M.: Radioaktivi- teit, en Het Leven van Pierre Curie; Nell, C. A. C.: Wat denkt U van 't weer?; Schreiner, W.: Wij getrouwde mannen; Schütt, K.; Ein- führung in die Physik des Fliegens; Starner Lippisch: Handbuct für den Junggesel- flieger; Young, V.: Een millioen... grijp toe; Zischka, A. E.: Wetenschap vernietigt mono polies. Hr. Ms. „Banckert" bestemd voor opleiding. Naar men ons meldt, zal Hr. Ms. torpedo- bootjager „Banckert" op 7 December a.s. te Soerabaja in dienst worden gesteld als oplei dingsschip voor kanonniers. Het commando zal worden opgedragen aan den luitenant ter zee le kl. J. S. Bax. aldus het Soer. Hbl. Tot nu toe waren vier jagers bij het eskader; de andere vier waren in coservatie. Van 7 De cember af zullen dus nog drie jagers in con servatie zijn. Een apart opleidingsschip voor kanonniers heeft Indië een tijdlang niet gehad. De „Banckert" zal eenigermate te vergelijken zijn met het artillerie-instructieschip „Van Kinsbergen" in Nederland, met dien verstande, dat daar ook officieren worden opgeleid voor vuurleider. Bij de „Banckert" gaat het in hoofdzaak om inlandsche kanonniers. HAVEN VAN NIEUWEDIEP. Vertrokken het Letlandsche m.s. „Neptun" naar R'dam In Hotel „De Lindeboom" werd gisteren avond een vergadering gehouden van boven staande vereeniging, die door 34 leden werd bijgewoond. Het openingswoord werd gespro ken door den heer I. Vlessing, die wees op den nog verre van rooskleurigen toestand in de middenstandszaken in deze gemeente. Verder herdacht spr. het belangrijk werk, dat de heer S. Prins voor de vereeniging heeft gedaan. Het deed spr. genoegen, dat de heer Prins, die nu nog eenigszins bilijft behouden daar hij nognog eenigszins blijft behouden, daar hij nog één dag per week op Texel zitting heeft. Tenslotte wekte de voorzitter de aanwezigen op, om lid te worden van de Luchtbescher- mingsvereeniging. Hierna volgde lezing der notulen door den secretaris, den heer J. H. Kikkert, waarna enkele ingekomen stukken aan de orde kwa men, o.a. een schrijven van het bestuur van „De Hanze", waarin adhaesiebetuiging werd verzocht aan een verzoekschrift om het staan op de stoepen in deze gemeente tegen te gaan. Medewerking aan dit verzoekschrift werd verleend. Ook was van dezelfde vereeniging ingekomen een dankbetuiging voor de samen werking bij de winkelweek. In bespreking kwam nu het credietwezen in deze gemeente; hiervoor is nog geen regeling getroffen en bestaat er zooiets als een onbe perkt crediet. Na eenige bespreking over dit punt werd besloten te trachten een regeling tot stand te brengen en zoo mogelijk deze zaak met alle corperaties op Texel gezamenlijk te bespreken. Een commissie zal worden be noemd, die een plan in deze zal uitwerken. Er werd gewezen op de verkeerde uitwerking van het systeem van berekening van een half pro cent rente. Deze berekening beïnvloedt het crediet verkeerd, men betaalt niet op tijd, en betaalt envoudig de rente. Het afbeta lingssysteem valt buiten het werk der com missie. Hierna volgde bespreking over het „Reis- bonnenstelsel". Ook op Texel heeft de V.A.C.A. getracht (het is bij enkele winkeliers gelukt ook) deze reisbonnen te plaatsen. Bij inkoop van goederen worden dan Kilometerbonnen verstrekt voor reizen per spoor. Dit werkt evenwel zeer nadeelig voor den plaatselijken middenstand. Een onderzoek zal worden inge steld of hier reeds voor een groot bedrag aan deze bonnen is geplaatst. Zoo niet, dan zal de Middenstandsvereeniging de bonnen trachten te verzilveren. Hierna werd het „Bonnenstelsel" besproken. Enkele leden gaven in overweging met het bonnenstelsel ook de kortingen op contante betaling en het cadeaustelsel af te schaffen. De voorzitter wees er op, dat dit plaatselijk niet mogelijk is, een wettelijke regeling dien aangaande is in behandeling. Over dit onder werp werd nog langen tijd van gedachten ge wisseld. Tenslotte werd besloten een schrijven naar het hoofdbestuur te zenden met verzoek bij de regeering aan te dringen 00 spoedbe- handeling van bovengenoemde regeling. Aan de orde was daarna bestuursverkiezing Periodiek moesten aftreden de heeren Parle- vliet en J. v. d. Slikke (Oosterend). Beide af tredenden werden bij eerste stemming herko zen. Inplaats van den heer S. Prins werd ge kozen de heer P. Moerbeek. Bij de rondvraag gaf de heer De Wildt in overweging, te bedanken voor het lidmaat schap van de Kon. Middenstandsvereeniging. Spr. meende, dat de voordeelen niet opwegen tegen de hooge kosten aan dit lidmaatschap verbonden. De voorzitter was dit niet met den heer De Wildt eens, omdat in vele zaken het bestuur dezer afdeeling contact heeft met het hoofdbestuur; bij het verkrijgen van diploma's voor de Vestigingswet vooral is het lidmaat schap van de Koninkl. Vereen, wel van belang. De vergadering eindigde omstreeks 12 uur. VERKOOP UITGESTELD. Naar wij vernemen, zal de publieke verkoo- ping van Hotel „Texel" tot nader datum wor den uitgesteld. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Niet geplaatste stukken worden niet teruggezonden. 1 Geachte redactie Zeer gaarne zag ik het volgende in Uw veel gelezen blad geplaatst, waar ik U bij voorbaat dank voor zeg. In de Heldersche Courant van Zaterdag j.1. trof ik een' advertentie aan onder het hoofd: „Renteverlaging le hypotheken", waarin een maatschappij geld beschikbaar stelt k 3 rente. Ofschoon dit niets bijzonder is, vraag ik mij af: „Waarom doet deze maatschappij zoo geheimzinnig? Waarom niet volledig naam en adres in de advertentie aangegeven, zoodat eventueele belanghebbenden hun licht op kun nen steken bij diverse adressen over de solidi teit van den geldgever. Temeer is dit noodig daar er tegenwoordig veel menschen zijn die gelden aanbieden op le hypotheek, de aanvragers een z.g. storting van administratiekosten laten doen, liefst niet te weinig en verder nooit meer iets van zich laten hooren. Ook hier ter plaatse zijn reeds meer malen slachtoffers gevallen van deze z.g. geld gevers. Ik vermeen te mogen zeggen, dat, heeft men geld noodig onder hypothecair verband de plaatselijke notarissen en makelaars de aange wezen adressen zijn. zoodat men zich niet op glad jjs behoeft te begeven. B. KOOTSTRA, Ruyghweg 70, Den Helder. TIENDUIZEND GULDEN NOODIG! De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam heeft 10.000,— noodig om de hulpverleening aan 800 misdeelde volwas senen en kinderen vah alle gezindten in hare nacht-asyls en internaten, ook gedurende de komende wintermaanden sluitend te kunnen maken. De opbrengst der einde September voor deze winterhulp gehouden straatcollecte be droeg 4400,dus juist 10000,minder dan in den „goeden tijd" der collectes en dit verschil kan door het werk niet gemist wor den. „Hulp voor Onbehuisden doet daarom een dringend beroep op allen, die haar doel en streven welgezind zijn om mede te helpen, het ontbrekende aan te vullen. Het adres der Vereeniging „Hulp voor On behuisden" is: van Neckstraat 2, Amsterdam C.; postgiro: 32534; gem. giro A'dam: V 207 KeAJk en Zzndinq, EMERITAATSAANVRAGE DS. H. HASPER Zondag heeft ds. H. Hasper in de beide dien sten van de Gereformeerde kerk (in Hersteld Verbandte 's-Gravenhage afgekondigd, dat hij zich binnen afzienbaren tijd geheel zou willen wijden aan zijn werk voor de Psalmen Gees telijke liedern. Daartoe heeft hij zijn emeritaat aangevraagd. De kerkeraad heeft in beginsel besloten, hem dit te zullen verleenen, indien de gemeente hierin mede bewilligt. Nader vernemen wij, dat deze emeriteering zal geschieden op de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor den trouw en den ijzer in zijn dienstwerk betoond en met behoud van zijn ambtsbevoegdheid, daar de arbeid, waaraan ds. Hasper zich hoofdzakelijk voort aan zou willen geven een geestelijk karakter draagt en met de verkondiging van het evan gelie in verband staat. JONG NEDERLAND VOOR CHRISTUS. De Jong Nederland voor Christus-actie, welke thans een jaar bestaat en in stijgende belang stelling zich verheugen mag, is tot centralisatie overgegaan. De J. N. V. C.-centrale is geves tigd te Zeist en heeft tot leider den heer J. Kitz, evangelist, Frederik Hendriklaan 49 te Zeist. De heer H. Veldkamp te Amerongen treedt op als penningmeester. De heer J. Pas man te Hilversum werkt mede in de samen komsten. De heer Van Goethem te Brussel ver zorgt den bijbelcursus en dient, voorzoover hij zich vrij kan maken in de speciale campagnes mede. Een regelmatig maandbericht zal aan allen worden toegezonden. KARL BARTH. Op verzoek van velerlei zijden om het be kende citaat van Karl Barth, dat in Duitsch- land zooveel ergernis verwekte, nog iets bree- der te geven, deelen wij mede; dat dit een brief betreft, welke prof. Karl Barth den 19den Sep tember jl. aan den Tsjechischen hoogleeraar in de theologie Hromadka schreef. Het citaat is vollediger aldus: „Is dan de geheele wereld aan den boozen blik van de reuzenslang verval len? En is het pacifisme van den na-oorlog- schen tijd inderdaad zoo vreeselijk verzwakt, dat hem elke kracht tot besluit ontbreekt? Ik waag te hopen, dat de stem der oude Hussieten aan het wankelmoedige Europa dan zal toonen dat er ook heden mannen zijn. Iedere Tsjechi sche soldaat die thans strijd en lijdt zal dit ook voor ons en ik zeg het nu zonder reser ve hij zal het ook voor de kef-k van Christus doen die in de omgeving van Hitier en Mus- solini, hetzij tot lachwekkendheid vervallen is of verpletterd wordt. Een ding echter is zeker: Ieder bij menschen mogelijke tegenstand moe nu aan de grens van Tsjecho-Slowakije ge boden worden". I.EIDSCHEPLEIA 11 - A'dam Tel. 3307J LEIDSCHEPLEIN 5—9, AMSTERDAM - TEL. 33072 Wildschoteltje gj c( Omelette Chasseur Hazenpeper, Appelm., vcrschc aardapp. Hazcnbout, rooms., appelm., versche aard. Heele Pairijs in kool roet puree V2 gebr. Fazant, rooms., compote of zuurk. Hazcnrug, rooms., appelm., versche anrd. 85 ct 85 ct 1.— 125 1.50 1.75 In de gisterenmorgen gehouden vergadering van de Vereeniging voor hooger Handels onderwijs is een voorstel tot statutenwijziging in verband met de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs aangenomen. De naam van de Han- delshoogeschool zal, nadat deze statutenwijzi ging is goedgekeurd, worden Nederlandsche Economische Hoogeschool. ïïlaAAjn&^eAichtm DEFENSIE. Bij beschikking van den minister van De fensie zijn de volgende plaatsingen gelast: met 9 November 1938: de le luit. der mari niers C. J. L. Hamel bij de Marinekazerne te Willemsoord; met 14 November 1938: de le luitenant der mariniers E. J. baron Lewe van Aduard aan boord Hr. Ms. „Tromp"; met 15 November 1938: de officieren van den marinestoomvaartdienst der le klasse C. L. H. Vincken, te Rotterdam; der 2e klasse C. B. Leeuwenburg, te Rotterdam; met 21 November 1938: de officier van den Marinestoomvaartdienst der 2e klasse P. J. Drijver te Rotterdam, onder intrekking van zijn plaatsing bij den onderzeedienst te Wil lemsoord. Kegelen Uitslagen van Dinsdagavond. orpswedstrijden: ot heden: tollend Raadsel I II III Hout of Fout II III 180 139 117 158 93 hout Hoogste korpsgooier A: P. Schagen 64 Hoogste korpsgooier B: P. A. Klopper 69 Hoogste korpsgooister mevr. van Weerdenburg 42 Vrjjebaanwedstryd op Dinsdag 8 Nov. Senioren. I. F. Kroon 43 II. I. de Kloe 42 III. J. Lammers 41 Junioren. I. P. Grootveld 38 II. E. Meijer 3433 III. G. v. d. Kooi 3432 Verrassingswedstrijd. Stand op Dinsdagavond 12 uur. I. M. Rosa II. J. de Jongh III. Jac. de Boer hout hout 774 666 649 Piet Heyn, door Willem de Geus. Uit. gave van H. P. Leopold te Den Haag. Een boek over een der populairste Neder landsche zeehelden: Piet Heyn, den vermaar" den Delfshavenschen kwajongen, wiens roem voornamelijk voortleeft door het feit, dat hii eens de zilvervloot kaapte en deze als het ware als een onverwacht cadeau den Staten in de schoot wierp. Dat was inderdaad een belangrijke daad, maar zij kan niet in den schaduw staan van de belangrijke hervormin gen, die Heyn als admiraal van 's lands vloot er door wist te halen, dwars tegen onwil, on begrip en tegenwerking i.i. Hervormingen die ook het hedendaagsche zeewezen °ten goede zijn gekomen. Dit is een goed boek van Willem de Geus De schrijver heeft zich terdege rekenschap gegeven van het feit, dat hij hier een histo- rische roman had te schrij-- n over een figuur waarover een ontstellende reeks fabels in om loop zijn. Zooals De Geus ons echter de figuur geeft, kunnen wij die goeddeels aanvaarden, niet geheel en dan met name waar de roman tiek haar deel in dit boeiend relaas vraa°t. De beschrijving van de Galleien, van° de wreedheid der „Spekken" en van het leven aan boord der oude oorlogsbodems is uitste kend, maar werkelijk bijzonder rijk van kleur en verve wist De Geus de expedities in op dracht van de Campagnieën te schilderen. Uit alles blijkt dat deze auteur, die met zijn „Wilde Vaart" zulk een opmerkelijk debuut maakte, ongetwijfeld zijn plaats onder de Nederlandsche litteratoren waardig is. Een schrijver in hart en nieren, van wien wij ze ker nog zullen hooren. De vreemde ontdekking van Hopman Breem, door Frans Lelie. Uit gave van Van Holkema Warendorf N.V. te Amsterdam. Eer nieuw boek uit de Detective-serie tn een zeer geslaagd boek, waar niet alleen pad vinders, maar alle oudere jongens, eenmaal er aan begonnen te lezen, niet van zullen op- houden voordat de laatste bladzijde gelezen is. Zeer spannende en avontuurlijke gebeur tenissen, waarin de patrouilleleiders van de Kieviten en de Herten, benevens eenige an dere padvinders, en niet te vergeten hopman Breem, gemengd worden en waaraan zij een werkzaam aandeel krijgen, worden hier be schreven. Den schrijver komt de lof toe van op onderhoudende, en vaak spannende wijze, zonder al te fantastische verfraaiingen een reeks gebeurtenissen zich te laten ontwikke len en daarbij geheel in den toon van nuch tere Hollandsche mentaliteit blijft, waardoor de verschillende feiten aannemelijk blijven. Eenige bezwaren is hij daarbij wel wat al ce gemakkelijk uit den weg gegaan. Zoo o.m. de vrij lakonieke manier waarop de dorps bewoners reageeren op de verdwijning van twee jongens, van wie wordt aangenomen dat ze om het leven zijn gekomen en de vlugheid, betoond door den detective bij het aanvaar den van Jan's hulp. Maar tenslotte zijn dit kleinigheden, welke het geheel weinig af breuk doen en door de lezers, voor wie dit boek bestemd is, zonder bezwaar geaccep teerd zullen worden. Branding rond den toren, uit gegeven bij de Hollandia Drukkerij N.V., te Baarn, door Jarl Hemmer. Jarl Hemmer, de auteur van het boek „.Branding ror.d den Toren" is een Fin van geboorte. Na reeds in het Duitsch, Fransch en Engelsch te zijn vertaald, heeft dit prach tig geschreven werk zijn intrede gedaan in ons land. Jarl Hemmer hebben wij door het lezen van zijn epos van de Alandsche scheren lee- ren kennen al. een romancier van de beste soort. Iemand, die eer zuiveren, gezonden kijk heeft op het leven in al zijn realiteit. Iemand, die het er niet om te doen is ge weest de erotiek uit te buiten, .naar ook weer niet verdoezeld het physieke gevaar van het samenzijn tusschen man en vrouw. Prachtig is geschreven de strijd tegen de elementen, die de visschers van de Aland sche scheren hebben te voeren in hun strijd om het bestaan. Prachtig ook de verhouding tusschen Valfried en Tuva, de hoofdperso nen van dit verhaal. Zuiver is aangevoeld, de haat en naijver, om den persoon van Tuva. Het is te begrijpen, dat dit boek door het Zweedsch Letterkundig Genootschap met den Lybeek-prijs is bekroond. In den tegenwoordigen tijd, dat de markt a's het ware overstroomd is met waarde- lcoze lectuur, geeft het lezen van een der gelijk boek een bijzonder bevredigend gevoel. Zeer goed is het einde van dit werk, waarin een climax bereikt wordt in de vlucht van Valfrid en Tuver tijdens een storm. Hierin komt het beeldend vermogen van dezen kunstenaar ten zeerste tot uitdrukking. Onder de Mimosa's, door Sanne van Havelte, uitgave Holkema en Warendorf N.V., te Amsterdam. Prijs ingen. 2.—, geb. ƒ2.50. Een boek met weinig handeling, dat de lezeres, want het is bestemd voor onze oudere meisjes, toch boeit. Lieke, die physiek een zwaren tijd achter den rug heeft, tengevolge van de ziekte en het overlijden van haar moeder, gaat eenige maanden naar de Rivièra, voor een rustkuur. Ze leert daar een Hollander kennen, die voor herstel van gezondheid na een zware ziekte, ook aan de Rivièra vertoeft. Er wordt tusschen beide een vriendschap gesloten. Alles zeer zuiver Se' teekend. Bij beiden groeit de vriendschap tot diepere genegenheid, maar dit verbergen zij angstvallig voor elkaar. Als de jongeman niet de herstelling vindt, die hij zocht, vertrekt hij naar een rustoord, vanwaar hij, na eenige maanden genezen terugkomt. Het contact met Lieke was onder houden en durfde hij haar aanvankelijk niet te vragen, omdat hij bang was, dat het meisje hem uit medelijden zou nemen, nu hij hersteld is, bestaat deze vrees niet meer en een geluk* kige ontknooping volgt. Het boek is vlot geschreven, maar verloop zonder groote gebeurtenissen. Het zal echter zooals we schreven door de oudere meisje» hiet genoegen gelezen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 6