Een voorraadschuur van smaak en gezondheid! lö Ha!T0MATfHS0eP/ i Koopt uw St. Nicolaas-Cadeaux Vaca" SUtóhontm M ZOEK STo IMDCOLMS BabyOffset - Circulaires bij onderstaande Winkeliers. goud, zilver, horloges en diamanten Trekking: 2 December a.s. 2 Dinsdags, Donderdags, Zaterdags ff Speculaas St. Nicolaasgeschenken H. J.VANGRUNNINGEN ri AAN VERLOTING per blik fpn't is 7nn n»7nnri!l Bestelhuis,,Alg. Belang" VRACHTVERZENDING DOVES MINNES Naast de enorme sorteeringen die U daar zal aantreffen, ontvangt U tevens de zoo gewilde Bij aankoop van iedere 50 ets. wordt U reeds een reisban van een l/2K. M. verstrekt, dit is de mooiste gelegenheid om in Uw vacantie kosteloos een prettige reis te maken. „Vaca"-Reisbonnen geldig tot 1 Jan. 1943 De Gruyter's Bijzonder gekruid Koopt bij VAN ONNA Uw St.Nicolaas-Geschenken Huishoudelijke Artikelen - Ijzerwaren VAN GALENSTRAAT 82. F 10.- bons 30 ct. winkelwaar. Slechts f 3.75 per 1000 stuks N.V. Drukkerij en Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr. li als jullie. Pit Jaar. we£.l e>u\af beln/T cje.- kruc je al- LEè WAT je wie.r. v\t 15 ve boek- dl Heden ovtrl 1 zacht en kalm onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de "leer JAN HOOGVORST, in den ouderdom van bijna 75 jaar. Uit aller naam: T HOOGVORST— BEUGELING. Den Helder, 28 Nov. 1938. Badhuisstraat No. 12. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Vrijdag 2 Dec. a.s, des voormiddags 11.30 uur. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belang stelling, welke wg ter gelegen heid van ons 50-jarig huwelijks feest mochten ontv - yen, in het bijzonder van de R.K. Harmonie kapel „Winnubst" betuigen wrj hiermede onzen harteljjken dank C. Th. l.iAHIEU en Echtgenoote. Den Helder 30 November '38. Langestraat 31. Voor de buitengewoon vele en hartelijke bewijzen van deelne ming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onze ge liefde Dochter en Zuster GRIETJE OBER, betuigen wij aan allen, die met ons meegeleefd hebben, onzen hartelijken dank. Vooral onzen dank aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. Proost en de Verpleegster voor hun bij zonder lieve behandeling aan onze Dochter en Zuster bewezen. Den Helder, November 1938. J. M. OBER. G. OBER—KUIPER. JOHAN. ten bate HUISDUINER-FRöBELSCHOOL. in Pension Restaurant „Dennen heuvel", te Huisduinen. HET BESTUUR. een sieraad in Uw huiskamer, een stipt betrouwbare tijdaan- wijzer. Zie, zonder verplichting, de uit gebreide collectie Junghans klokken' van f17.en hooger O. B au huis Koningstraat Den Helder Horlogerie Suise Uit zoo'n blik tomatensoep-met-rij'st komt een summum aan pittigen smaak, een weelde aan vitaminen en gezondheid te voorschijn! Voor achttien cent heeft U nu minstens vier kloeke borden krachtige soep! Kant en klaar bereid door meester-koks uit de gaafste _IIolIandsche tomaten! Maak het bord tomatensoep nu tot een vaste gewoonte in Uw gezin! Het zorgt voor eetlust en gezondheidEn steeds hoort U op* getogen uitroepen: Seclameafdeeling: Javastraat 80, Den Hoog U 117 A RECTIFICATIE. Wij vestigen er de aandacht op, dat in de advertentie van B. SCHOLTEN, Sigarenwinkel, Emmastraat, in 't nummer van Zaterdag, het nummer der zaak verkeerd vermeld werd. Er stond 73, hetwelk moest zijn: 77. Weet gij dat het KEIZERSGRACHT 44, gelegenheid biedt voer naar: Bolsward. Sneek, Harlingen, Franeker,Leeuwarden en Groningen. Vertrek 'smorgens 12 uur. Aanbevelend, VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN Verkrijgbaar bij Drog isterij STEINBERG, Keizerstraat 4749, Apotheker-assistent. J. v. Amesfoort, Bloemenmagazijn, I Koningstraat 96. Fa. Bischoff, Dames-, Keeren- en Kinderkleeding, Koningstraat 4. L. Byi, filiaal Volharding, Koningstraat 75. H. D. Bakker, Galan :riën en huishoudelijke artikelen, Koningstraat 91. Bijl, Vischhandel, Spoorstraat 47. S. Does, Vogelhandel, Koningstraat 38. G. Günthert, Rijwielen en onderdeelen, LCningstraat 33. G. en G., Manufacturen, Keizerstraat 76. Firma Govers, Tapijtzaak, Kanaalweg en filiaal Emmastraat. Joh. Ham, Drogisterij, Spoorstraat 27. Th. Kroonstuiver, Fruithandel, Keizerstr. 7. Jeane Koole, Baby-artikelen, Verlengde Spoorstraat. H. v. d. Made, Dames- en Heerenkapper, Koningstraat 19. Maison Maas, Dameshoeden, Koningstraat 22. P. J. van Os, Electra, Koningstraat 43. Fa. Pjjper, Damesstoffen, Koningstiaat 100. Manheim, Huishoudelijke Artikelen, Koningstraat 373941. Firma Uipkes, Banketbakkerij, Breewaterstraat. A. C. Vries, Kruideniers en Comestibles, v. Galenstraat 61. J. v. d. Witte, Goud en Zilver, Keizerstr. 103. Volgens oud Hol!, recept Voorradig voor de SINT NICOLAAS een PRACHT COLLECTIE tegen concurreerende prijzen, bij: PH. COHEN, KANAALWEG 123 (geen winkel). Inruil en inkoop van oud goud tegen de hoogste waarde Is ook aan huis met zijn collectie te ontbieden, zooals reeds ruim 40 jaar Goedkoope, doeltreffende reclame-biljetjes. Behalve vele andere vindt U in het Glas- en Porceleinhuis van Keizerstraat 54-56 Mooie Eetserviezen, 24-deelig, Complete Keuken-Uitrusting, 21-deelig, i Groote sorteering Haardketeltjes t Telefoon 265 i vanaf f 10.90 4 vanaf f 12.70 vanaf f 185 Voor Speelgoed d^C; óinter.- x:laa£. we komeh u onze buieven BqenCEM. V1ZAACT HOOOEC.PlE ALLES >7 JAN EN' WEET EN ZIET wij f MACIE... SÓ4R1JFT ALLES in T eoEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1938 | | pagina 4