WSI CSIWIIM DE BIOSCOPEN? Sport KRUIS WOORDPUZZLE INDISCHE UITRUSTING! N HER 1H4N NYPEL8' 7i\/.o-ii-JAecdek Harry Baur in Kapitein Mollenard RiaCta-XPizatek Romantiek in de Rialto Das Lied von der Glocke Laatste inkoopen van Jan en Rie Wit Uniform 6.75, 8 50, 10 so naar maat Witte Uniformpet 4.75, 7.oo, 9.00 Werkpakje 5.25, 6 50 Pyama's 2.25, 295, 4.so Wandel Costuum 26 50, 29 7S, 32 70 naar maat Prijscourant wordt gaarne toegezonden KLEEDINGMAGAZUNEN - DEN HELDER dagcUfh e niet iwxï Helder-nieuws HRC-nieuws Burgerlijke Stand Den Helder Mar ine-voetbalcompetitie De postduiven-show in het Alg» Militair Tehuis Harry Baur is ontegenzeggelijk een van de beste karakterspelers van den tegenwoordigen tijd. En hoewel de Fransche film over het alge meen niet zoo bijzonder door het publiek ge waardeerd wordt, wat natuurlijk in de eerste plaats te wijten is aan het feit, dat de taal bijzonder moeilijk te volgen is, maar ook om dat wij als nuchtere Hollanders het Fransche sentiment slecht begrijpen en hun levensopvat ting niet deelen. Een uitzondering maakt echter de film, waarin Harry Baur een hoofdrol vervult. Want deze Franschman geeft door zijn rauwe realis tische spel een greep uit het leven, dat wjj Hollanders uitstekend begrijpen en aanvoelen. In zijn uitbeelding van Kapitein, die in China contrabande binnensmokkelt, die de meest sen- sationeele gebeurtenissen meemaakt en on danks zijn ruwheid en hardheid de volle sym pathie van zijn bemanning heeft, is hij weer ge weldig. In het uitbeeldingsvermogen van deze rol toont hij zich een artist zooals er weinig zijn. Onverschillig baant hij zich een weg door het leven, zonder op gevaren te letten, maar altijd nummer een als er gevaar dreigt, het eene moment de uitgelaten zeeman, die eindelijk weer eens aan wal de bloemetjes kan buiten zetten, het andere moment, de hardwerkende kapitein, met een scherpen, harden blik waar het zaken doen betreft. En in dit genre is er misschien een van de Amerikaansche filmartistén, die met hem kan wedijveren en wel Wallace Beery. Vele eigenschappen hebben deze beiden ge meen. En juist een van de mooiste momenten in dit filmwerk is het tragische einde van dezen kapitein. Zonder sentimenteel te worden, heeft de regisseur kans gezien dit op een bijzonder treffende wijze weer te geven. IJ sco-toeristen. Van een geheel ander soort is natuurlijk de Amerikaansche film, waarin de beide komie ken Laurel en Hardy een hoofdrol vervullen. Dit onafscheidelijke tweetal, wij zullen tenmin ste hopen, dat het gerucht, dat zij uit elkaar zouden gaan geen waarheid bevat, heeft menig lachsalvo door de Tivolizaal doen daveren. Laurels ongelooflijke domheid geeft den dik ken Hardy het air van zwaarwichtige superio riteit, terwijl Hardy's meest fantastische ideeën dood loopen op den nuchteren anticlimax van den dunbeenigen Laurel. In deze film zijn zoowel het muzikale ge deelte, de dialoog als het décor geperfection- neerd. De Alpen, als plaats waar het verhaal zich afspeelt, zijn schitterend verfilmd. En de buitengewoon aardige en geestige vondsten, die men weer gedaan heeft, zorgen, dat het publiek dit komische tweetal in al hun dwaze streken, met gnuivend pleizier volgt. De gevangene van Zenda. Het heet, dat de Amerikaansche filmindu strie terugkeert naar de romantiek. Hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat de groote „pro ducers" aan het einde van hun latijn zouden zijn. Voor ons, die nog zoo kort geleden een van de grootste triomphen der cinematografie gezien hebben (Walt Disney's „Sneeuwwitje") is dat echter maar schijn. Hoe het ook zij, met den „Gevangene van Zenda" heeft men een greep gedaan in de tijden van weleer, in de tijden "toen de edeler nog stoutmoedig waren" Het gegeven moet historisch zijn, doch de proloog wijst elke internationale moeilijkheid, die uit de gelijkenis met de'helden of schurken zou kunnen voortkomen, van de hand. Dat is verstandig, want als het waar mocht zy'n wat in den „Gevangene van Zenda" te zien wordt gegeven, inderdaad dan zou van een groot hof schandaal in Europa gesproken kunnen wor den. Dit schandaal zou dan plaats gevonden hebben in het goede, oude Europa, de film suggereert ergens in het Zuid-Oosten, in den Balkan... De zoon van een gestorven vorst zal den volgenden dag tot koning van zijn land ge kroond worden. Op den laatsten avond voor de kroning richt hij in gezelschap van enkele ge trouwen en den Engelsehn;an Rudolph Ras- sendyl een bacchanaal aan, Ijdens hetwelk hij door vergiftigden wijn in een langen slaap valt. Dit door toedoen van den ouderen half broer van den a.s. koning, Prins Michael, bij genaamd „de Zwarte Michael". De opzet is duidelijk. Om „onverklaarbaren reden" zal Ru dolph niet op de kroningsplechtigheid ver schijnen en van de daardoor ontstane wan ordelijkheden zal Michael profiteeren om den staat van beleg af te kondigen om daarna zelf de regeering in handen te nemen. Hij heeft echter buiten den waard, in dit geval buiten den Engelschman gerekend. Dank zij een sprekende gelijkenis met den vorst is hij in staat dezen te vervangen op de plechtigheid. Maar daar zal het niet bij blijven, want Michael en de zijnen komen het bedrog op het spoor en ontvoeren den echten koning. Daar door is Rassendyll gedwongen de maskerade te prolongeeren, wat eenerzijds genoegens biedt want hij kan daardoor in de nabijheid van de lieftallige prinses Flavia vertoeven, anderzijds staat hij bloot aan gevaarlijke aanvallen op het leven. U ziet, romantiek van het zuiverste water! Want ook de koning verkeert voortdi> rend in gevaar. Naarmate de film vordert neemt de spanning hand over hand toe, totdat het einde verlossing en... de oplossing van de konings-puzzle brengt. Dat gebeurt echter niet zonder de noodige emotioneele gevechten, waarbij het noodige bloed vloeit. Het zijn Ronald Colman, Madeleine Carroll en Douglas Fairbanks Jr., die de voornaamste rollen spelen, terwijl Mary Astor, C. Aubrey Smith en David Niven de bijrollen bezetten. De regie is van John Cromwell, terwijl de film vervaardigd werd door United Artists. De liefhebbers van romantiek uit de achttiende eeuw zullen deze film hoogelijk waardeeren! De voorfilm is een klucht met de drie Ritz- brothers als de „Hillybillies" in de hoofdrol len. De naam van dit drietal is voldoende om te beseffen, dat men hier weer met groteske nonsens te doen heeft. En dat is ook zoo. Speciale vermelding verdient echter de „re vue", die de heeren met z'n drieën opvoeren en met name daarvan het onderdeel „Sneeuw witje", waarvan men een kostelijke paraphrase te zien krijgt. Opvoering van het oratorium in „Casino". Door „Toonkunst" (dir. de heer A. J. Lee- wens), zal op Dinsdag 14 Februari a.s. in „Ca3ino" ter uitvoering worden gebracht het oratorium van Max Bruch „Das Lied von der Glocke". Dat het bekende gedicht van Fr. von Schil ler, het lied van lief en leed in het menschen- leven, van wel en wee in de menschenmaat- schappij door verschillende menschen op mu ziek is gezet, behoeft geen nader betoog. De dichter schildert alles ,wat hem op het hart ligt, naar aanleiding van de geschiede nis van het gieten van een klok, verteld door den meester-klokkengieter. Doordat het klok gelui de meest treffende episoden uit men schelijk gebeuren begeleidt, heeft de klokken gieter telkens gelegenheid daarover uit te weiden. Het gedicht door Schiller in 1799, in een tijdperk van beroering, voltooid, is nu, een eeuw later, actueel! Bruch's muziek, die zich aan het gedicht wonderwel aanpast, heeft een melodieus en na tuurlijk verloop. Dat „Toonkunst" zich wederom beijvert een gave en goede uitvoering te bewerkstelligen, daarvan getuige onderstaand lijstje van mede werkenden Corry Bijster, Haarlem (sopraan). Ans Stroink, Haarlem (alt). Jan Schipper, Hilversum (tenor). Lucicn Louman, Haarlem (bas). Feike Asma, Leiden (orgel). Mevr. C. W. VelthuysHuchshorn, Den Helder (piano). Vocaal koor afd. Toonkunst, Den Helder. Het Nederlandsche Kamerorkest (dir. Otto Gastra van Loon) te 's-Gravenhage. Zooals affiches en advertenties zullen mel den, zal de entréeprijs zoo laag mogelijk ge steld, dat ieder in de gelegenheid is deze be langrijke uitvoering bij te wonen. ODze prijzen vallen U altijd mee, ODze installaties zijn altijd af. DE VRIES Centrale Verwarming ALKMAAR ROTTERDAM Tel. 3045 Tel. 44504 2 lijnen De puzzle kan ingeleverd worden. Gisterenavond hebben Jan en Rie hun laat ste inkoopen gedaan. Ze waren spoedig be sloten, omdat ze direct afstapten op het adres, waarvan ze verwachtten, dat ze het slot voor hun inboedeltje'" zouden kunnen koopen. Ze hadden vloerbedekking noodig voor vóór- en achterkamer en toen ze in de krant gelezen hadden, dat ze dat voor 25 gulden kant en klaar zouden kunnen krijgen, gelegd en wel, toen had Jan een vriendschappelijke tik op Rie haar schouders gegeven en met een vreug dekreet gezegd: „Nou, meid, we houden nog geld over". Inderdaad, ons tweetal had het heele spaar bankboekje nog niet opgesnoept en ze hadden een spulletje in Nieuwediep gekocht, waar iedereen, die het zag, z'n handen van in elkaar sloeg. En nu nog een huis!Jan en Rie zijn daarin nog niet geslaagd. Ze hebben een lief huisje op zicht, dat 4.25 in de week doet en dus wel even boven hun begrooting valt, maar Rie is er zoo mal van, dat ze zegt, die paar kwartjes, die de huur 'hooger zijn, best te kunnen bezuinigen op haar andere uitgaven voor de huishouding. Vanmiddag zouden ze nog eens met den huisbaas onderhandelen, of er nog niet een kwartje af kon. En als dat lukt... dan wordt de ondertrouw bepaald en daarna de bruiloft, die de goede oplossers van onze winterpuzzle mee zullen maken. Wie zijn het, de gelukkgien Van hedenmiddag af kan men de oplos sing van de puzzle van Jan en Rie op ons kantoor bezorgen. Onze postabonné's kun nen haar inzenden. W\j zullen alle goede oplossers zoo spoedig mogelijk hun toe gangsbewijs sturen voor de bruiloft, waar op dan door middel van een gezelschap- of behendigheidsspel, de prijzen zullen wor den toegekend. Voor de abonné's van buiten zal één onzer redactieleden bet spel spelen, zoodat zjj dezelfde kans maken. De puzzles moeten vóór Woensdag zijn ingezonden. In de optelling van de vorige week was een fout geslopen. Men kan het door ons toen aan gegeven totaal bedrag aanhouden. De opstelling der Helder-elftallen van a.s. Zondag is als volgt: Helder I—Zaandijk I. Aanvang 2.30 u. Kenter Smit De Jongh L Trap Kiesewetter Teeckelenburg Hoébe v. Tongeren Spierenburg Gast Wieren WFC IIIHelder II. Prins Schotting v. Beekhoven P. Trap v. Steenbergen Been Rottier Siersma Burger Bijl Snijders De opstelling van de HRC-KNVB-elftallen voor 29 Januari is als volgt: RCH IHKC I. Aanvang 2 u. 15 ONDERTROUWD: B. Th. G. Tangelder en M. H. de Groot. BEVALLEN: E. G. Kriele-Bot, z.; J. H. M. Groen-Visser, d. OVERLEDEN: C. van Spelden (m) 73 jaar. Dijkshoorn Leavey Selderbeek Post Stolk Zuidema Sanders Roomeyer Pirard de Jong Dissel HRC 3KW 2. Aanvang half drie. Goudswaardt Siersma Buitenhuis •J.l. Zaterdag heeft de Marinekazerne haar eersten wedstrijd verloren tegen Hospitaal. Wij zagen in dezen wedstrijd o.m. den mid denvoor van Helder, Dissel en Buitenhuis aan het werk. Ook dit maal is het elftal van de Mok er niet in geslaagd te winnen. Schorpioen II won nu met 2—1, zeer onverdiend. Houdt moed, Mok-menschen. Hedenmiddag belooft 't weer een interes sante wedstrijd te worden, te meer daar twee wedstrijden plaats vinden op het terrein van Watervogels. Dus zijn allen in de gelegenheid de runners up Schorpioen, waarin prima krachten als v. Tongeren, d. Zijl, v. d. Berg Klootwijk, Veltkamp, de Best den toon aan geven, te zien. Om 13.30 "angt aan v. Speyk Wachtschip. 14.40 S.M.C.—Schorpioen I. Op het terrein Onderzeedienst spelen 13.30 O.Z.D.—De Mok. 14.40 u. Officieren- Adelborsten. Marine-Kazerne Schorpioen I de Kooy I Schorpioen II van Speyk Hospitaal Adelborsten do Kooy II Wachtschip Stafmuziek Officieren Onderzeedienst De Mok 11 -17— 8 10 15— 4 10 19—11 9 13— 9 15—11 9— 7 7— 9 13—21 11—15 7—14 11—14 8—13 6—15 G 6 5 5 5 4 3 3 1 OP- EN ONDERGANG VAN ZON EN TIJD VAN HOOG EN LAAG WATER Wintertijd Zon van Pelt Heyblok de Vries Hoogendijk v. Es Jan. op: ond.: Hoogwater Laagwater HRC 3KW 8 Aanvang half drie Z 29 7.46 4.41 12.20 6.20 18.25 Boersema M 30 7.45 4.42 0.40 13.35 7.15 19.30 Dekker Darphorn D 31 7.43 4.44 2.05 14.55 8.25 21.00 Geervliet Schoemaker v. d. Berg Febr. Knol Oom Kater de Schipper Mobach W 1 7.42 4.46 3.40 16.25 9.45 22.35 D 2 7.40 4.48 5.10 17.45 11.00 Wat is de winier toch gezellig V 3 7.39 4.50 6.30 18.40 0.00 12.15 Bij de warme kachel in „De Toelast" Z 4 7.37 4.52 7.25 19.25 1.10 13.10 Ter. afwisseling, en om tegemoet te komen beteekenen achtereenvolgens: en, maal, deel, aan den meermalen vernomen wensch van inzenders, om eens een moeilijker puzzle te geven, plaatsen wij heden een kruiswoord raadsel met eenigszins afwijkende manier van invullen. In de vakjes moeten hierbij niet enkel letters ingevuld worden, maar ook, waar noodig, cijfers of rekenteekens. De cijfers zijn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. De rekenteekens zijn: X. en HorizontaaL 1. Liefhebber. 5. Vorm van w.w. stoppen. 10. Groot vertrek. 11. Naschrift. 12. Term bij het golfspel. 13. Vischsoort. 14. Deelen van etmalen. 15. Volwassen persoon van be paald geslacht. 16. Voertuig. 18. Dierlijk product. 20. De onbekende. 21. Ergens acht op slaan. 23. Uiting van vrooljjkheid. 24. Aarde (Duitsch). 26. Bekend Romein. Ook meis jes naam. 27. Slim 29. Voorgangster. 33. Engelsche munt (afk.) 35. Muzieknoot. 36. Bevestiging. 37. Gesloten. 39. Het lichaam van een schip. 40. Luchtvormige stof. 41. Bloeiwijze (m.v.) 43. Muzieknoot. 44. Partner. 45. Uitzenden van donkere stralen, 46. Overdreven. min, is. B.v. gevraagd wordt: Een quadraat. De oplossing is: 4.k.a.n.t. Watersport Draaikolk Meevaller Legendarische waterbewoonster Medelijden z.e.i.1. X-s.t.r.o.o.m. v.o.o.r.: m.e.e.r. d.e.e.r.n. Verticaal. 1. Vriendelijk. 2. Akelig. 3. Als 13 hor. 4. Reeds. 6. Waar men In genieur kan wor den (afk.). 7. Familielid. 8. Voornemen. Voor beeld. 9. Zekere sport. 11. Huurder van land 11.a Teeken. 17. Tooneelstuk in één bedrijf. 19. Draadlooze be richtgeving. 21. Rivier in Neder land. 21a. Gebruikelijke aanroep van sche pen. 21.b. Huidverharding. 22. Stad in Kanaan zekere woonplaats van een toovenaar. 23. Op de aange haalde, geciteerde plaats (latijn- sche afk.) 25. Muzieknoot (ver laagd). 27. Luitenant (afk.) 28. Waarmede een groot man zijn journalistiek merk teekende. 30. Menigte van men schen. 31. Half. 32. Afgedaan! 34. Bekend herstel lingsoord voor overheidsperso neel. 36. Tijdduur. 38. Belofte (plech tig). 40. Opening. 42. Onze Oostersche koloniën (afk.). 44. Diameter (afk.). OPLOSSING VORIGE WEEK. Horizontaal: 1. Achterdocht, 7. Aanzien, 9. na, 10. Turk, 11. daemon, 12, Erde, 13. ros, 14. neger, 16. bel, 17. Edda, 18. urbaan, 21. giet, 22. R. I. (Romanum Imperium) 23. gevlamd. 24. tinnegieter. Verticaal: 1. Achterbuurt, 2. tanken, 3. ent, 4. diva, 5. oele, 6. translateur, 8. uurwerk. 9 Noorden, 11. degen, 15. regime, 19. aren, 20. Arve, 22. R.A.I., 23. g.n. De prijs werd gewonnen door Mevr. de Wed. Beumkes, Oudeschild, Texel. Correspondentie: J. F. H. Dank voor Uw toezending. Ze is zeer goed bruikbaar. Zooals U ziet is het raadsel van deze week in het zelfde genre. A. M. Zeker kunnen wij dat en wij hebber, meerdere van de door U bedoelde in petto, maar juist de door U reeds veronderstelde aan leiding weerhoudt ons. Toch zullen wij, om U en anderen te gerieven, binnenkort een zoo danige plaatsen. Uw tweede vraag beantwoorden wij beves tigend, maar, als ons geheugen ons niet be driegt, plaatsten wij toch in 1937 reeds een door U ingezonden kruiswoordraadsel. Hedenavond 8 uur officiëele ope ning door den burgemeester. Vandaag en morgen houden in de bo venzaal van het Alg. Mil. Tehuis in de Spoorstraat de vereenigingen van post- duivenliefhebbers „Hollands Noordpunt", „Victoria", „Het Noorden", „V. O. P." te Den Helder; „Altijd Verder" te Anna Paulowna en „Texel" te Texel onder den naam Kringtentoonstellingsclub Den Hel der haar derde gecombineerde kring expositie. De belangstelling voor dezederde show is voor de organisatoren wederom verblijdend te noemen. Ruim honderd twintig eereprijzen zijn disponibel gesteld, waaronder prijzen van het Gemeentebestuur, den Burgemeester, den Schout-bij-Nacht, notarissen A. M. En- gelmann, G. Leeuw en J. W. de Wijn, van ver eenigingen, middenstanders en particulieren. roor deze tweedaagsche tentoonstelling zijn niet minder dan 343 vogels, verdeeld over een 22-tal klassen, ingeschreven. Een bijzondere vermelding verdienen de klassen 300 K.M. jonge doffers en 400 en 750 K.M. oude doffers, waarin respectievelijk niet minder dan 28, 21 en 25 reisduiven naar den eerepalm zullen dingen. Een moeilijke taak heeft ongetwijfeld de jury, bestaande uit de heerer C. Klemans, Tilburg en C. v, d. Broek 's-Hertogenbosch, om uit deze geheele collectie, samengesteld uit het beste materiaal, dat ip dit gebied in den kop van Noord-Holland is te vinden, een juiste keuze te doen. Laten wij hopen, dat zij daarin tot tevre denheid der exposanten mogen slagen. Het behoeft in verband met het voren staande niet meer te worden gezegd, dat deze expositie, waar de meest volmaakte sportduiven zjjn te bewonderen, zeker een bezoek overwaard zal zijn. De liefhebber kan hier rustig vergelijkin gen maken tusschen verschillende uitsteken de en fraaie exemplaren, om zoo vast te stellen, wat aan zijn eigen ras ontbreekt en de middelen te leeren kennen om eventueele gebreken te verhelpen. Ongetwijfeld zullen de postduivenliefheb- hebbers in de eerste plaats en voorts ieder, die de gevederde wereld een warm hart toe draagt, in grooten getale deze tentoonstel ling, waarvoor geen entrée wordt geheven, bezoeken. Een unieke gelegenheid voor oud en jong om op deze expositie den blik te ver ruimen en gezonde denkbeelden op te doen! De officieele opening heeft Zaterdagavond 8 uur door den Burgemeester plaats, terwijl verder de tentoonstelling van 8% tot 12 uur en Zondag van 108 uur voor het publiek zal zjjn opengesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 7