GERARD WORM Prikkeldraad om de concessie te Tienstin ga £cPiaken ïlieuwA uil Ukfc Wat Duitschland onder luchtpariteit verstaat Nederlandsche arbeiders in Duitschland XuinAo^^jz Onbekend maakt onbemind Nieuws van de Marine-competitie Wekenlang bedlegerig met Ischias Vakonderwijs voor kruideniers Jus in blik De 700ste Holland-Indië vlucht Alle emigranten naar een kamp op de Veluwe Visscherij Japanners oefenen druk uit Gebed voor de predikanten in „Schutzhaft" Tsjechisch goud naar Duitschland Wordt Schuschnigg niet vervolgd? koegbas De secretarie van „Rasbora" verzoekt ons opname van het volgende: Onbekend maakt onbemind, zegt een spreekwoord; maar... zoodra men op een of andere wijze kennis met onze liefhebberij heeft gemaakt, blijven meestal de gevolgen niet uit. Hoe vaak is een goudvisschenkom al geen attractie voor jong en oud en juist tegen die goudvischenkom is al zoo vaak en wordt nog maals hiermede gewaarschuwd. Die kommen, waardoor U de visschen op onnatuurlijke wijze ziet, worden bij ons aan geduid met de niet mooie benaming van „Martelkomnion". Zij, die zoo'n kom bezitten, doen dat niet uit moedwil, doch zij weten niet beter. Zij verzorgen hun visschen toch goed? Ge ven steeds versch water en voederen stevig met miereneieren, brood, enz. Dat water ververschen is b.v. al verkeerd. Het water, waarin de visschen zwemmen heeft kamertemperatuur, doch het water uit de kraan is belangrijk kouder, met gevolg een plotseliuge overgang voor de visch van een hooge naar lage temperatuur. In de na tuur komt iets dergelijks nimmer voor en men moet dus trachten de natuur na te bootsen. Ook het voederen is een vraagstuk, dat de volle aandacht verdient. Voedsel, dat niet wordt opgegeten en blijft liggen, gaat tot verrotting over. Het maakt het water troebel en nog erger, het vormt bacteriën en wat voor noodlottigs daaraan verder vastzit. Hierover zou nog veel meer te vertellen zijn, maar er bestaan goede boeken en vooral ons fraai geïllustreerd maandblad „Aqua Terra", hetgeen een veilige gids is zoowel voor pas beginnende als voor ervaren lief hebbers. Zij, die voor het eerst een mooi beplant koudwater of tropisch aquarium zien, staan meestal vol bewondering voor zoo'n levend schilderij en de lust moet toch wel zijn opge komen om zelf zoo'n aquarium in huis te hebben. Zeer vaak hoort men echter: ,,Ik zou graag zoo'n aquarium willen bezitten, maar ik weet daar niets van" of „daar heb ik geen tijd voor". Gelukkig zij, die in dezen tijd een oogen- blik wete.. te vinden hun gedachten af te leiden met het aanschouwen en verzorgen van zoo'n klein stukje levende natuur. De aanschaffingskosten behoeven geen bezwaar te zijn. Vergeleken bij ecuige jaren terug zijn de prijzen van aquaria en andere benoodigdheden zeer laag en bent U voor enkele guldens en met deskundige voorlich ting in het bezit van een aquarium, dat met eenig geduld een sieraad zal worden in Uw hiuskamer. De leden van „Rasbora" zijn allen gaarne bereid U behulpzaam te zijn. Op onze vergadering vindt 'U liefhebbers met jarenlange praktijk en worden interes sante lezingen, betreffende de natuur in het algemeen en het aquarium enz. in het bij zonder, gehouden. Zij, die iets gevoelen voor deze mooie lief hebberij, worden vriendelijk uitgenoodigd onze vergadering op 6 Maart 1939 in de bo venzaal van café Sanderse, Koningsplein, bij te wonen, alwaar een interessante lezing zal worden gehouden door den heer J. Nijkamp over „Het dierenleven in Hollandsch Noord punt", toegelicht met lichtbeelden. Tevens zal vertoond worden het filmpje: „De kweek met stekelbaarsjes". Toegang vrij zonder een enkele verplichting. Men zie de advertenite in het No. van Zaterdag. We hebben Zaterdag j.1. helaas niet genoten van mooi voetbal. De wedstrijd Schorpioen IIOZD was bijv. het aankijken in 't geheel niet waard. We ver melden alleen het zeer goede keepen van den keeper van OZD. Schorpioen 2 zgevierde ten slotte, waardoor het er voor OZD donker be gint uit te zien ten opzichte van de laatste plaats. De tweede wedstrijd Adelborstende Kooi II was van vrjj wat beter gehalte. De Adelborsten speelden breed voetbal zoodat de achterhoede van de Kooi II met spil Jansen als stopper heel wat moeite had met de „Jonkers". Toch konden ze niet verhinderen, dat de Adelborsten, al was het dan al laat in de 2e helft met de overwinning gingen strijken. De Kooi II deed zich als een moedig elftal ken nen dat met een schutter in de voorhoede tot veel beter resultaten in staat zou zijn. Schor pioen II passeerde haar eerste elftal op de ranglijst. Scheidsrechter de Snayer leidde beide wed strijden rustig, wat het genoeglijke van deze wedstrijden ten goede kwam. Zaterdagmiddag zal er weer eens op het Watervogels-terrein gespeeld worden. Dit is voor. spelers en officieels aardiger daa'r er een behoorlijke kleedgelegenheid bij het terrein is in vergelijking met het O.Z.D.-veld. Schorpioen I krijgt in de Mok een tegen stander, die ze nog maar niet zoo even onder de knie hebben, vooral als deze jongens eens eenmaal geluk krijgen. Als tweede wedstrijd: de Officieren tegen de Kooy I. Te verwachten is dat de Officieren dit niet zullen winnen; mannen als Pirard en Heyneker en de gewel dige keeper van de Kooi zullen wel te groote struikelblokken blijven. Op de OZD spelen v. Speyk tegen Hospitaal dit wordt een harde strijd, toch zien wij de mannen van Grooff met een klein verschil winnen daar er voor het Hospitaal nog een klein kansje bestaat voor de bovenste plaats, zullen ze wel dubbel hard werken. Als slot speelt Stafmuziek tegen de Kooy. Nu de Staf zooveel jong materiaal heeft, ge ven we ze nu een kansje op een gelijk spel. Watervogels-terrein 13.3014.35 Schorpioen De Mok. 14.4015.45 OfficierenDe Kooyl. O.Z.D.-terreln 13.3014.35 v. SpeijkHospitaal. 14.4015.45 De Kooy IIStafmuziek. Uitslagen gespeelde wedstrijden: Schorpioen IIOZD 3—0 AdelborstenDe Kooy II 30 Toen hij 76 was overwon Kruschen zijn pijnen. Op 86-jarigen leeftijd geniet deze man nog een uitstekende gezondheid en toch was hij 10 jaar geleden wekenlang bedlegerig door een aanval van ischias. Lees hoe hij „fit" blijft, ondanks zijn hoogen leeftijd: „Tien jaar ge leden was ik een maand bedlegerig door een hevigen aanval van ischas. In kon onmogelijk slapen en leed hevige pijn. Ik probeerde /er- schillende middelen, maar vond geen brat, Eindelijk beJloot ik, Kruschen ook eens te probeeren en langzamerhand raakte ik mijn pijn kwijt. Vorige maand ben ik 86 geworden gezond als een visch en ik zeg altijd, dat het allemaal door Kruschen komt." C. T ,L. Of U jong of oud bent, het is nooit te vroeg of te laat om met „de kleine dagelijksche dosis" te beginnen. Alleen maar een klein beetje in Uw eersten kop thee 's morgens dat is de Kruschenwet voor volmaakte ge zondheid. Want Kruschen lost het urinezuur de oorzaak van die pijnen op en helpt het lichaam, dit langs den natuurlijken weg te verwijderen. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten. (Adv.) Stand der Zeemacht-Competitie op 27 Febr. Marinekazerne 9 6 1 2 21—15 13 Schorpioen II 9 6 1 2 18—10 13 Schorpioen I 8 5 2 1 21— 6 12 de Kooy I 8 6 0 2 20—11 12 Adelborsten 8 5 1 2 16—12 11 Hospitaal 8 4 2 2 14— 7 10 de Kooy II 9 3 2 4 18—28 8 van Speyk 8 3 1 4 20—18 7 Officieren 8 3 1 4 19—18 7 Wachtschip 9 1 4 4 18—24 6 de Mok 8 1 2 5 11—21 4 Stafmuziek 9 2 0 7 11—25 4 Onderzeedienst 9 1 1 7 10—22 3 Onder leiding van het Ned. Instituut voor Vakopleiding van Kruideniers, Dir. H. Rama ker, te Groningen, zijn thans in samenwerking met de diverse organisaties op kruideniersge- bied door het geheele land op 60 plaatsen de mondelinge cursussen aangevangen ter oplei ding voor het kruideniersexamen, hetwelk in October a.s. zal worden afgenomen. Er wor den ook cursussen gehouden in Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Nu binnenkort de Vestigingswet ook op het kruideniersbedrüf wordt toegepast, bestaat voor dit vakonderwijs veel animo. In menige huishouding wordt tegenwoordig om verschillende redenen weinig of geen vleesch gegeten, terwijl toch voor de aardap pelen 'de jus niet kan worden gemist. De vervangingsmiddelen van jus, zooals de huisvrouw ze kan koopen, voldoen eigenlijk niet geheel aan de eischen, die men aan echte Hollandsche vleeschjus stelt. Wij ontvingen nu van de Unilever Verkoop centrale N.V., ter keuring een jus in blik, die in niets onderdoet voor eigengemaakte vleesch jus. Voor deze jus is versch vet en prima vleesch gebruikt. Ze is geheel gemaakt op dezelfde wijze als ook thuis een goede jus wordt bereid en zal daarom een uitstekende hulp voor de huisvrouw blijken te zijn. WEDEROM EEN MASSAKAMP. Dinsdag 7 Maart a.s. heeft wederom een massakamp plaats tusschen de beide plaat selijke vereenigingen Schaakmat en Morphy, ditmaal in het clublokaal van Schaakmat in het „Stella Maris" tehuis. Op dezen avond zal aanwezig zijn, de heer J. G. v. Burken, penningmeester van den N.H.S.B., die een korte propaganda-speech zal houden, en waarschijnlijk aan de zijde van Schaakmat zal medespelen. Een en ander belooft dus een zeer inte ressant verloop van dezen avond. Bij aankomst van de „Wielewaal" waren verschillende vertegenwoordigers van de KLM en de KNILM aanwezig, daar dit vliegtuig met zjjn aankomst te Batavia de 700ste Hol- land-Indiiëvlucht had volbracht. Juist daar om was het dubbel jammer, dat de aankomst van de „Wielewaal" een dag was vertraagd, hetgeen te wijten was aan bijzonder slecht weer in Frankrijk, waardoor ook de Air France haar geregelden dienst moest onder breken. Plan der Regeering. Het ligt, naar de Telegr. verneemt, in de bedoeling der Regeering om de vluchtelingen kampen voor illegale emigranten op te hef fen en te vereenigen tot één groot kamp. Een terrein op de Veluwe met een opper vlakte van 35 ha zou hiervoor worden be stemd. Zoodra dat kamp gereed zal zijn, zullen ook de vrouwen en kinderen bij de mannen kunnen gaan wonen, waarmede de voornaam ste factor van een prikkelbare stemming bij vele vluchtelingen zou zijn verdwenen. Het voornemen zou reeds de principieele instem ming van den geheele ministerraad hebben. Door 5 vaartuigen werd Woensdag aan den Gemeentelijken Vischafslag alhier aange voerd: 240 pond rog, prijs 910 ct.130 pond schelvisch, 9%0!£ ct., en 150 pond Noord- zeeschol, prjjs 811 ct., alles per pond. Malinine Jassen zijn gegarandeerd 100 waterdicht, en bovendien ge heel poreus, daar zij geen spoortje gummi bevat. Komt U de mooie modellen eens zien bij ALKMAAR Houttil. DEN HELDER. Keizerstraat. VERRE OOSTEN. De correspondent van de „Times" te Sjanghai bericht, dat de Japansche troepen steeds meer druk uitoefenen op de Fransche en Britsche concessie te Tientsin en het schijnt, dat zij hier binnenkort een be slissing willen uitlokken. De Japanneezcn hebben rond de concessie prikkeldraadver sperringen opgericht, een weg aangelegd en een brug over de rivier geslagen. Zij kunnen thans ieder oogenblik de concessies isoleercn en volgens geloofwaardige berich ten uit het Noorden zouden de Japanneezen in de concessie opdracht hebben gekregen deze te verlaten. Amerikaansch-Engelscli-Fransich protest. Naar verluidt hebben de Vereenigde Sta ten, Frankrijk en Groot Brittannië op „hu manitaire gronden" bij de Japansche autori teiten geprotesteerd tegen het omringen van Tientsin met een onder electrischen stroom staande versperring. Bomaanslagen te Sjanghai. Tijdens de onderhandelingen tusschen de gemeenteraad der internationale concessie in Sjanghai en de Japansche autoriteiten, over handhaving der veiligheid, zijn Woens dagavond opnieuw drie bomaanslagen ge pleegd, welke echter geen slachtoffers ge maakt hebben. Zoo is o.a. een bom gewor pen in een danszaal, en zijn biljetten rond gestrooid met het opschrift: „De Chineesche ijzer- en bloedbende maakt jacht op de ver raders. Allen, die thans, in dezen nood toestand, hun vermaak zoeken in dansen, zullen den dood vinden". Japansche militaire begrootingen door het kabinet goedgekeurd. Het Japansche kabinet heeft de buitenge wone militaire begrooting ten behoeve van de verrichtingen in China, ten bedrage van 4.6 milliard yen, alsmede de aanvullende leger- en marinebegrooting van 670 millioen yen, goedgekeurd. Morgen komen de be- grootingsontwerpen voor het parlement. De totale speciale begrooting bedraagt 5.27 milliard yen. Sedert het uitbreken der vij andelijkheden in China (Juli 1937) is 11.99 milliard yen aan militaire uitgaven besteed. Speciale dienst in Niemoellers kerk. In de kerk van ds. Niemoeller te Dalhem is gisteravond een drukbezochte dienst ge houden ter gelegenheid van het feit, dat deze predikant een jaar geleden in een con centratiekamp werd opgesloten. In zijn preek heeft ds. Dress in het kort aan het droeve gebeuren van een jaar geleden her innerd. De gemeente, zeide hij, wist waarom zij hedenavond in zoo grooten getale ter kerke was getrokken. De gemeente bad voor c'® v'e.r Predikanten in „Schutzhaft" en de vijf, die in afwachting van de behandeling van hun zaak, in de gevangenis zitten. Ver scheidene delegaties van de Evangelische gemeenten in Pruisen zijn gisteren te Ber lijn aangekomen en enkele hiervan woon den den dienst bij. NIEUWE OPVATTING IN HET DERDE RIJK. Men heeft zich veelal afgevraagd, wat moet worden verstaan onder de uitlating van generaal veldmaarschalk Göring, waar in sprake was van een voorsprong, welken Duitschland op het gebied van de militaire luchtvaart bezat en van het voornemen om dezen voorsprong niet te verliezen. Wellicht doet het verleden een verklaring aan de hand en moet men hier terugden ken aan den tijd, toen er telkens sprake was van de mogelijkheid van een internationaal luchtpact. Men zal zich herinneren, aldus de N. R. Ct., dat Duitschland toenmaals bij voorbaat aanspraak maakte op de pariteit. De pariteit was een noodzakelijke voorwaar de vo.or het slagen van de onderhandelin gen en onder pariteit 'werd toen reeds ver staan, dat Duitschland evenveel vliegtuigen zou mogen hebben als Engeland en Frank rijk te zamen. Dit is nu niet meer wat men onder pariteit heeft te verstaan: thans moe ten ook de Ver. Staten worden meegeteld. Op dien grondslag zal men dus moeten re kenen, dat Duitschland over iets meer dan 9000 vliegtuigen van de eerste linie beschikt en weldra over nog meer zal beschikken. Dit laatste is zeer wel mogelijk, als de pro ductiecapaciteit van de Duitsche fabrieken ongeveer 1000 stuks per maand bedraagt. Natuurlijk brengt iedere uitbreiding van de luchtvloot automatisch een vermeerdering van de vliegterreinen in verschillende ver dedigingszones mede. Aanbod overtreft de plaatsings- mogelijkheid. Minister acht het uitoefenen van druk op de arbeiders alleszins verantwoord. De minister van Sociale Zaken heeft er in de Antwoordmemorie aan de Eerste Ka mer betreffende zijn departement op gewe zen, dat in het algemeen geen druk behoeft te worden uitgeoefend van overheidswege ten aanzien van het werken van Nederland sche arbeiders in Duitschland, omdat het aanbod van gegadigden de plaatsingsmoge lijkheid overtreft. Een uitzondering hierop vormt het aanbod van land- en veenarbei ders, in de eerste plaats van ongehuwde personen, waarvoor de plaatsinggelegenheid zeer groot is. Met betrekking tot dezen arbeid heeft de regeering zich inderdaad genoopt gezien zijdelings eenigen druk op de arbeiders uit te oefenen. Dergelijken druk, voor gehuwden ver minderd in verband met de gezins omstandigheden der arbeiders, acht de minister alleszins verantwoord, zoowel in het belang der betrokke ne arbeiders zelf als terwille van een verlaging der lasten, welke de werkloosheid aan ons land oplegt. De nieuwe regeling betreffende het over maken van loonoverschotten van Nederland sche arbeiders in Duitschland bij wijze van voorschot, wordt, in verband met den om vang der werkzaamheden daaraan verbon den, geleidelijk ingevoerd. DE CLIVIA. De Clivia is een van onz° dankbaarste "ka merplanten. Ze bloeit in den wintertijd, maar doet ons denken aan de naderende lente! Men leest wel eens, dat Clivia's wel 20 bloemen aan een steel kunnen geven. Dat is wel mooi, maar toch niet het belangrijkste. De sierwaarde zit in de intense kleuren der goed ontwikkelde bloemen aan hun forschen stengel. De planten met breede bladen bren gen ook de grootste en mooistgevormde bloe men voort. Van de meeste Clivia's kan men jaren plezier hebben. De variëteiten, die men gewoonlijk ziet, zijn Clivia nobelis en Clivia miniata. Ze komen uit de Kaapkolonie. Van de laatste is het aantal bloemen kleiner dan 20 en ze zijn alzijdig symetrisch. De eerst genoemde heeft meerdere bloemen, die dik wijls knikkend en tweezijdig symetrisch zijn. Van de Clivia nobelis kweekt men ver scheidene hybriden. De Clivia vermenigvul digt zich door uitloopers en door zaad. Vaak zien wij, dat bij een Clivia de worte'.s over den pot heengroeien. Dit is een teeken, dat de plant goed gezond is. Acht men het verpotten noodzakelijk, dan moet men zeer voedzame aarde in den pot doen. Een mengsel van blad- en mestaarde vermengd met wat scherp zand heeft zjj het liefst. Ook smeert men wel aan den binnenkant van den pot verdunde koemest. Nadat dit gedroogd is zet men de kluit in de pot. Natuurlijk worden de afgeleefde onderste wortels en de oude zure aarde uit den pot gedaan. Het verpotten ge beurt na den bloei. Er wordt dan eerst wei nig water gegeven; later geeft men meer water. Ais de bloem it uitgebloeid, laat men den bloemstengel «ers nog zitten Wel zjjn de vruchtbeginsels onder de bloem weg genomen, omdat het vormen der zaden vee] van de plant vergt. De stengel wordt na een poosje geel en kan dan worden weggenomen Is de Clivia een paar jaren oud, dan ziet men er reeds uitloopers aankomen. Deze laat men eerst rustig zitten. Ze groeien spoedig boven den grond. Wie nu nog een andere Clivia wil kweeken, snijdt deze uitlooper er af. Dit gebeurt bij het verpotten. Men zorge er voor, dat een klein stukje van den wortel der moederplant ook mee afgesneden wordt. Dan heeft men des te meer kans, dat de uit looper aankomt. Men kan echter ook de uit looper aan de oude plant laten zitten Men krijgt dan na verloop van tijd meerdere plan ten in één pot. Ik zal dit artikeltje besluiten met de od- merking, dat de Clivia wel van een lichte standplaats houdt, maar dat ze toch niet in de volle zon moet staan. Voor een raam on het Oosten of het Noorden is de meest ge- schikte plaats. 6 A. v. d. L. Een gedeelte van de reserve De kwestie der overdracht van een Re deelte van de goudreserve van rsjecho-Sl0. wakije aan Duitschland is geiegald ju overeenkomst tusschen de beide regeerin. ^Volgens uit betrouwbare bron ontvangen inlichtingen zal Tsjecho-SlowakijeDuitsch- land goud ter waarde van 390 nnlhoen Tsje chische kronen afstaan. De goudieserve van Tsjecho-Slowakije bedraagt thans 2360 mii- li oen Tsjechische kronen. Dit. bedrag \ver(j genoemd in de laatste verklaring vanwege de Tsjechische nationale bank. De oud-bondskanselier zou fa opper Oostenrijk zijn. Weensche, welingelichte kringen verkla. ren, dat Maandag j.1. besloten is af te zien van iedere vervolging van Schuschnigg. zy nemen aan, dat de oud-bondskanselier van Oostenrijk over enkele weken vertrekken zal uit iiotel Metropole, waar hij gevangen werd gehouden en dat hij zich zal terugtrek ken in een klein plaatsje in Opperoosten- rijk. Sedert 27 Februari had de echtgenoot# van Schuschnigg verlof hein dagelijks een uur te bezoeken in hotel Metropole. MIDDENSTANDSVEREENIGING KOEGRAS. Woensdagavond werd in het café „Prins Hendrik" van den heer A. Doom, een open bare vergadering gehouden door de Midden- standsvereeniging „Koegras". Als spreker fungeerde dc heer F. L. v. d. Leeuw,Direc- teur van het Bondsbureau van den Kon. Nederl. Middenstandsbond, met het onder werp: „De noodzakelijkheid van Midden standsorganisatie in dezen tijd." Doordat de spreker ruim een uur te laat arriveerde, werd de vergadering vijf kwar tier na het vastgestelde uur door den voor- zitter, den heer P. J Slikker geopend. Hij memoreerde daarbij nog in het kort, hoe men hier tot de oprichting van een Mid- denstandsverecniging is overgegaan. De heer van der Leeuw het woord verkrij gende, zeide dat voor middenstandsorgani satie de eerste stappen reeds werden gedaan in het begin van deze eeuw. Spr. gaf een overzicht van hetgeen aan de oprichting van den Middenstandsbond was voorafgegaan. Voor de oorlogsjaren probeerde men in beter aanzien bij het publiek te komen, zeide spr. De jaarlijksche middenstandscon- gressen werden gehouden. De wereldoorlog was voor ons uiterst moeilijk Maar daar door kreeg men 't besef om nauw aaneenge sloten te zijn. Na de oorlog kwam bijv. de Arbeidswet 1919. Stijging van het loon en den prijs der artikelen was het gevolg De regeering liet zich wel door ons inlichten aldus spr. waardoor dc drang naar mede zeggingschap ontstond. De Middenstands- raad behandelt alle belangrijke maatrege len, er zijn er ook die van dezen raad zelf afkomstig zijn. Er bestaat contact tusschen ons en het betrokken Departement. De be moeiingen met het bedrijfsleven treden de laatste jaren sterk op den voorgrond. Onï niet onder den voet te worden geloopen. moet men zich organiseeren. 't Bestaans recht van den middenstand moet beschermd worden. Komt met Uw moeilijkheden hij ons of bij Uw districtsbestuur. U staat dan niet alleen. Wordt een werkzaam deel van onze organisatie, en werkt er voor dat de reeds verkregen betere bestaansvoorwaarden be houden blijven en als bet kan nog verbe terd worden. Als wij willen dan kunnen wij dat en daar zit 't hem, aldus besloot spr. zijn betoog. De voorzitter zeide den spreker dank voor zijn uiteenzettingen, waarna werd gepau zeerd. Vervolgens bestond er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan ook gebruik werd gemaakt. De Districtsvoorzitter deelde nog mede, dat er deze maand nog een vergadering te Anna Paulowna zal zijn, waar o.m. het bonnenstelsel zal besproken worden. Sluiting, volgde. HELDERSCHE EIERVEILING, 2 Maart. Aangevoerd; 28400 kipeieren: 52—54 Kg. 2.803, 55—57 Kg. 2.90-3.20, 58-60 Kg. 3- 3.40, 61—63 Kg. 3.20—3.50, 64—70 Kg. 3.49- 3.90, 284 eendeieren 2.90—3, per 100 stuks, EIERVEILING SCHAGEN, 2 Maart. Aanvoer; 60.000 kipeieren f 3—3.55 pe? 100 stuks. WARMENHUIZEN, 2 Maart. Roode kool 4.40—6.70. gele kool 4.80-0. Deensche witte kool 3.10—3.90, uien 3.80- 4.40, grove uien 4.40, peen 2.20, bieten 2.30— •L30. Aanvoer: 72.600 Kg. roode kool, 14.600 Kg. gele kool, 20.900 Kg. Deensche wittf bieten Kg' Uien' 425 Kr" peen' 1500 op LANGENDIJK 2 Maart. 9 tn K" "icn 3.70—4.20; drielingen 2.40- onnLf'onVe 3~3-9nt stek 60; 3400 kg. peert -»u—4.80; kleine poen 1.9—2.80; 200 st. ram menas 2.60; 5200 kg. kroten 1.90-3.70: 41000 4 3(Uj?£r? 4.807.50; 52000 kg. gele kool 4.30-6..,0; 65000 kg. d. witte kool 3.29-4.20, BROEK OP LANGENDIJK, 3 Maart, voorloopig bericht. ve 2e?na3.6oV410: rtrie,inKen 1.39—1.70; gro 3-20: stek 60—70; peen 2.60—3; kiel ■nniPA°"n 1'^2'40: kroten 3.30-3.60; roode kooi SctS:Kele ko°' 5-ia^-20; d-wit 1?,»CIIARTO,,DE. 3 Maart. 3 in!!? 3'70' drielingen 1.60—2.20, grove Krnt'o pe®n 2.80—4.14, kleine peen 1.90-2.29 „et10 roode kool 4.50—7 20: De ern™ V 4°: d' witte k001 3'2CM' e veiling duurt voort..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 6