Vertegenwoordigers bij vreugde en rouw het feest Sport KRUI Concert in de Leeuwenkooi Vóór Vxj-ei&al Ksicmlen-kec£curie doei hei tueA&! De Nederlandsche omroepzenders Gevonden en verloren voor werpen Helder-ir'euws Oost Indië Vlootbczockcn Wat U ook te verkoopen hebt, Vischafslag Den Helder De oorsprong der Stafmuziek Zondagmorgen Menschen die ter kerke gaan, rustig en kalm zoaols dat des Zondags betaamt Menschen die in 's Rijksdienst hun „leven" leven, en voor wie de Zondag een welkome onderbreking van wekelijksche sleur is 's Landswervers, kleine zakenluidjes," vis- achers Langs de haven één mastenzee, marine vaartuigen, plezierjachten, visschersvaartui- gen en de zon. Vroolijk beschijnt ze deze netheid van masten zij aan zij en speelt met de kleuren der vlaggen van de pleziervaartuigen. Bij het „Wachtschip" een verzameling van flaneerende en wachtende menschen. Nog eenige minuten en de „Vlaggenparade" zal een aanvang nemen. De „Stafmuziek" heeft haar vaste plaats ingenomen op de campagne van het Wacht schip. Een horensignaal, het attentiesein gaat omhoog; gaat neer; en onze „vaderlandsche driekleur paart zich met dezen zon-overgoten Zondagmorgen. Stram staan de aanwezige militairen op schip en Buitenhaven, het ge zicht gewend naar het symbool van ons ge zag. Melodieus en ernstig klinkt het aloude Wilhelmus. De laatste strophe van 't volks lied heeft geklonken en de eerste klanken van een koraal volgen daar direct op De beve- lingskoraal van den kapelmeester, „Sweet bell mahone", door hem gearrangeerd. „De muziek had haar wijding aan den Zon dag gegeven". s Maandags hetzelfde vertoon, maar zon der koraal. Dan werd den Marineman moed ingepompt voor den aanvang, met een paar fiksche marschen. de kracht van onze Kape! Jac. Koning wist hoe met z'n pappenhei mers om te springen. Zelf soms op de Bui tenhaven vóór het schip heen en weer loopen- de om volume en harmonie te beoordeelen. Ook de wekelijksche „concerten". Wat een belangstelling altijd op de Hoofdgracht bij het „Boschje" achter het „Paleis", of vóór de „Soos" van de Officieren. Dat echte gemoedelijke, iedereen kon er met z'n gezicht boven op staan onder de hooge boomen van de Hoofdgracht. In de pauzes het knisteren van kiezelsteenen; in het laantje, de burgerij die altijd zeer veel belang stelde in deze concerten. De officieren op de hardsteenen waranda van de „club", onder een koud „paitje" intus schen nieuws van stad en land, leger en vloot wisselend. Concert in de „Leeuwenkooi", de halfronde muziektent vóór de Marineclub. Concert in het Boschje, vroeger een ge- improviseerde muziektent, een verhoogd plat form met een zeildoeksch dak. Gelegenheid voor een op kattenkwaad uit zijnde leerling, om met vingers of instrument tijdens malsche zomerregentjes, strepen te trekken langs het doek; gevolg; lekkage allerwege, dan o'um het concert niet door! De „kunstreizen" van de Stafmuziek, in de vacanties van het Koninklijk Instituut. Con tracten in de groote plaatsen van ons land. Later werden het „dienstreizen". Concerten in de „Diergaarde", in „Artis", te Hellevoet- sluis en Leiden. Bewezen onmisbaarheid door al deze zen dingen. 1894. Van Vrijdag 31 Augustus t/m Maan dag 3 September werd in Den Helder een groote Tentoonstelling gehouden, genaamd: „landbouw en Floralia, bevattende Land-en „tuinbouwproducten, Werktuigen, Gereed schappen, Pluimgedierte, Planten- en Kunst bloemen, Paarden en Honden". De tentoon stelling vond plaats in „Tivoli", schouwburg en concertgebouw „d e" plaats waar uitgaand Den Helder zich vermaakte. Ter opluistering gaf de „Staf" middag- en avondconcerten die zeer de aandacht trokken en veel bezoek tengevolge hadden. 12 September 1894 een groote vlootrevue op de reede van Texel, ter gelegenheid van het bezoek der Koningin-Moeder met onze troon opvolgster. In 1898 was de Stafmuziek aanwezig tijdens de groote vlootrevue op het Haringvliet bij aen Moerdijk, gehouden in verband met de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Juli 1900. In Amsterdam een groote Ten toonstelling van het Nederlandsche Zeewezen, geopend door H.M. de Koningin; Stafmuziek aanwezig. En zoo waren de stafmuzikanten jaar in jaar vertolkers van vreugde, maar ook ver tolkers van rouw. Hoe ontroerend klonk daar niet de treur muziek, wanneer er een officier naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Trommels en groote trom omfloerst. Dof geroffel en weemoedige klanken van mari- niersfluiten. De gelijktijdige deining, als in en cadans, van het stap voor stap gaan van e Kapel. De cimbaal die haar crescendo en descrescendo mengt met de fluiten. De muziek ln- Chopins intreurige „Marche funèbrc". i« ^°Ch leert men muziek waardeeren, al 8 men hard, onverschillig, zooiets is ont roerend en treft een ieder. In 1901 twee officieele vertegenwoordigin- ,,®n' namelijk de kroning van „Edward VII" van Engeland en Het huwelijk en de daarop gevolgden in tocht te Amsterdam van H. M. de Konin- ?let Z K- H' Prins Hendrik (5 Maart 1801) (8 Maart 1901). vinder meer dan slechte weersomstandig- eaen verrichtten onze musici in Amsterdam un dienst. Zwaar werken was het zeer zeker °or hen. De tewaterlating van het Pantser- p_.P -Hertog Hendrik", genoemd naar den p"ns gemaal en gebouwd op het Marine- -"ssement te Amsterdam, werd mede Af hen. opgeluisterd. Aflossing van de wacht op den „Dam". De gie van Jac. Koning, die hieraan vooraf- is fabelachtig geworden, 's Avonds te n ren ging hij met den kleinen tromslager i oofloopen voor de Munt, naar den Dam, via afi lverstraat- Den volgenden morgen de °fende wacht met de muziek voorop, de- dav roui-e- En op het juist gekozen moment ercien de zware basloopen van de vier Wet? rins,bassen tusschen de hooge gebou- het\Van Ka,verstraat er> Dam, een ieder die Van i°n fl00rcn en aanschouwen, overtuigende de macht der longen onzer musici, usschen al het musiceeren door, had onze Pelmeester ook nog den tijd om te huwen Pit huwelijk werd plechtig kerkelijk voltrok- ken in de Westerkerk. Het bijzondere van deze voltrekking was, dat de gansche kapel aanwezig was in de kerk „met" instrumenten en daar o.a. 't „Bruidskoor" uit de Lohingrin ten beste gaf. In Februari en Maart van het jaar 1904 .groote Feesten" in Den Helder ter gelegen heid van het Huldeblijk van H. M. de Koningin- Moeder. Alle vereenigingen hier ter plaatse gaven hun medewerking en ook de Stafmuziek bleef niet achter. „Met het volledig „Sympho- nie-orkest" van het Stafmuziekcorps", vindt men overal terug in de programma's en zij con certeerden er op los, dat het een lieve-lust was. Ons orkest was 50 man sterk en al die be kende namen, die als het ware met het orkest meegroeien, vindt men opgeteekend. L. A. Schouten, Wernecke (later onder-kapelmees ter), Werner (bijgenaamd „Oome Frits"), Aj-is Dol, Grentzius, G. H. J. v. d. Bogaerde, Ter Hall, Koek, StemerdingDen Exter, teveel om op te noemen, mannen die geschiedenis heb ben gemaakt. Zéér goede solisten trof men onder hen aan, waarvan we slechts willen noemen „Oome Frits", Werner, Den Exter, feillooze blazers als fluitist en clarinettist. Jac. Koning was intusschen benoemd tot Honorair Lid v. d. Maatsch. tot Bevord. der Toonkunst, wegens zijn buitengewone ver diensten. Door het ijveren van één onzer plaatsgenoo- ten, kregen we het eerste .Populaire Volksconcert" op 15 December 1904 in Casino (entree 0.25). De heer KI. F. Oortgijzen had zich hiervoor opgeworpen. Jammer genoeg na 4 of 5 keer herhaald te zijn, moest men hier mee ophouden. Hetzelfde euvel als thans. Men besefte niet wat daar geboden werd: en voor hoegenaamd géén geld. Het zou jaren duren voor zooiets weer terug kwam. Toch trachtte men de program ma's zoo populair mogelijk te houden, al was het zwaarder om te verwerken dan 22 jaar terug, toen men een Volksbijeenkomst hield in „Tivoli", georganiseerd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen", ter herdenking van de dappere verdediging der „Citadel van Ant werpen" (22 Dec. 1832). In 1904 nam de Stafmuziek ook de honneurs waar tijdens het 50-jarig bestaan van het Kon. Instituut voor de Marine (als opleiding te Den Helder), bij welke gelegenheid H. M. de I Koningin den bekenden stok met gouden blok, Lauwerkrans en Leeuw overhandigde voor het Vaandel der adelborsten. Het corps verkreeg allengs de allure's van een groot orkest, en toen de heer Polak Casino ging verbouwen, trokken onze muzikanten daar naar toe, temeer waar zij zich altijd met een zeer „onherbergzame" zaal tevreden had den moeten stellen. Casino beantwoordde direct meer aan de eischen gesteld door het publiek der „Elite-concerten". Deze Elite-concerten werden gegeven op Dinsdagavond en waren alléén toegankelijk voor autoriteiten en abonné's. Minstens twintig abonné's moesten er zijn, anders ging het con cert niet door. t Was een steeds terugkeerende verrassing voor de leden van de kapel; en ze zaten op de concertavonden dan ook ijverig te tellen hoe veel luisteraars hun de eer aandeden om te komen. Soms waren het er maar 18; en dan ging een ordonnans met spoed naar 't Instituut om twee adelborsten te requireeren; of soms waren 't er maar 15, en dan kwam steevast het laatste moment de leeraar binnen van het In stituut met zijn zes dochters. Dan ging het concert door. Ja, lezers, het ging niet altijd over rozen. Zoo gingen de jaren hun gang en het pen sioen van Jac. Koning stond voor de deur. De aanvraag voor pensionneering ging in zee. 't Werd tijd! De kapel onderging de invloed van een kapelmeester die zijn tijd gekomen zag en niet meer de kapel „in zijn hand hield". Er was verflauwing, de zin was er af. Er moest noodig nieuwe leiding komen, die met kracht het roer weer zou hanteeren om een déraillement te voorkomen. Weer gingen de oproepen het land in en sollicitaties kwamen binnen bij honder den. De marineleiding en de muziekcommissie in het bijzonder had weer geleerd, en de eischen deswege verhoogd. De tijden verander den; de menschen bleven niet achter. Gezocht werd naar iemand, die in de eerste plaats een goed militair zou zijn en bovendien een muzi kant van den eersten rang. De twintigste eeuw in haar eerste stadium begon zich te laten gelden. Advertenties met groote koppen. Circulaires over het geheele leger. Kapelmeester gevraagd! Ritjahlen Eerste Lustrum V.O.P. Den 26en Juni a.s. viert de Biljard-Club „V.O.P." opgericht en gevestigd in het Nat. Chr. Geh.-Onth. Hotel en Restaurant, Spoor- gracht 40 alhier, haar vijf-jarig bestaan. In verband hiermede zijn groote nederlaag wedstrijden georganiseerd om fraaie prijzen, terwijl het besluit der feestelijkheden een feestavond zal zijn op den oprichtingsdatum. Tal van prijzen zijn voor deze nederlaag wedstrijden beschikbaar, o.m. bestaat de hoofdprijs uit een fraaie zilveren beker, Reeds Dinsdagavond 21 Maart 's avonds 7.30 u. vindt in b.g. Hotel de eerste ontmoe ting plaats tegen „de Poedel", Julianadorp, terwijl Woensdagavond 22 Maart een tweede ontmoeting plaats zal hebben, n.1. met de Bil- jard-clup „Op Stoot" .eveneens van Juliana dorp. De wedstrijden der overige vereenigingen ook die van enkele plaatselijke clubs, zullen nader bekend worden gemaakt, evenals de stand van de nederlaag-wedstrijden. Wij wenschen de deelnemende clubs veel succes toe in den komenden strijd op het groene laken. lederen morgen klimt de zon hooger. lederen morgen giet zij meer licht, meer warmte, meer koestering over de nog kille aarde, over de nog door nachtvorst verstijfde landen, over den mensch, die wacht en hunkert naar de vernieuwing van het voorjaar. lederen morgen klimt de zonnewagen hoo ger tegen den azuren berg op, en iederen morgen wordt het kleurenspel boven deze stad schooner. Als de grijze nachtwolken zich scheuren en de hemel zich tooit met een schilderij van goud en brons. Goud en brons: dat glinstert in het glazuur van de pannendaken, het schittert in de ruiten der huizen, waar de menschen nog slapen en het weerkaatst in het gladde water van het Marsdiep. De vogels worden gewekt en vliegen weg. Soms alleen maar een paar bonte kraaien, die vanuit een hoogen uitkijkpost den nieuwen dag zien aankomen en elkaar op het aanstroo- mende licht wijzen. In hun roep klinkt nu blijdschap. Het is het voorjaar. Boven de haven cirkelen en zeilen de meeu wen. Sommigen met bruine kappen op den kop. De tooi van het voorjaar. Soms zitten ze een uur lang in hoogen ernst op het dak van een oorlogsschip, om dan ge zamenlijk weg te vliegen. Met ruischend vleu gelgeklepper en schorren roep. Ineens zijn ze verdwenen, maar meestal zetten ze zich weer neer ergens op een pier in het Marsdiep, al waar ze zich de pooten laten omspoelen door de kleine brekertjes. Ja, het voorjaar is begonnen. Men merkt het wellicht 's morgens het dui- deijkst, maar het voorjaar zit ook reeds in den na-dag, in den avond en den nacht. Deze voorjaarsnachten, die soms zoo stil zijn en waarin men bespeurt die merkwaar dige mildheid van alles. Het is alsof nauw hoorbare stemmen beloften influisteren. Nauw hoorbaar... want als men blijft luisteren zijn ze verdwenen. In den nacht langs den zeedijk: waar de zee voorbijtrekt, stoer en gelijkmatig, een dof schuren van het water langs het in het mane licht glanzende bazalt. Soms schreeuwt er gens een nachtvogel: wat roept hij...? Heeft hij honger, verwacht hij z'n wijfje... of is het alleen maar het voorjaar, dat hem droomen doet. Wie zal het zeggen. De mensch ziet en hoort en voelt dit alles. Hij weet, dat het voorjaar komend is en de strijd der zonnewende bijna weer gestreden. Hij zoekt dit alles te verklaren, maar hij kan het niet. Dat hoeft ook niet: men kan zich overgeven aan de blijdschap van de vernieuwing, aan de ontelbare vreugden ven de wedergeboorte, deze jaarlijksche rénaissance van de Natuur. Men moet nu eens luisteren, 's nachts, als er geen verkeer meer is, als de groote stilte over onze stad gekomen is; men moet dan heel goed luisteren en ineens zult ge het voor jaar hooren. Nauw merkbaar, nauw verstaan baar, maar U hoort het. Het zit in het zachte geritsel van den serin genboom, in het gonzen van den wind tegen een gazen afsluiting of in de geur van de aarde, die men alleen 's nachts kan begrijpen. Hernieuwing... Wij staan er thans voor: nog dezen dag, deze week, en zeker in deze maand, zal het leven gaan uitbarsten. Zal een zij-ig groen kantwerk de aarde en de boomtakken gaan sieren. Overal in de lucht zit de groei al, overal kan men de spanning en de drift be merken, die thans hun krachten verzamelen om zoo aanstonds het lentefeest te gaan vieren. Het Lentefeest... Wélk een vooruitzicht! Worden in komend kwartaal weer anders gecombineerd. De „Nozema" deelt mede, dat gedurende het tijdvak van 1 April tot 1 Juli a.s. de program ma's van A.V.R.O. en het V.A.R.A. zullen worden uitgezonden over den 301,5 meterzen der, terwijl die van K.R.O. en N.C.R.V. zoowel over den 415,5 als over den 1875 m.-zender zullen worden uitgezonden. Gevonden: een bruine portemonnaie m. ritsluiting; fietstaschje met gereedschap; jon- gensportemonnaie; twee rijwiel-belastingmer- ken; een goud dasspeldje, een rood beursje; een polshorloge; een portemonnaie; een gou den broche; een grijze nappa handschoen; een led. nagel-etui; een bruin led. beursje; een blauw kindertaschje; een zwarte portemon naie; een zakmes. Verloren: drie rijwielbelastingmerken; een padvindersriem; een hondje (Pekingees); een Duitsche staande hond; een bruine por temonnaie; een idem; een bruine meisjeskous; een gele handschoen. Held. CombJoodsch elftal (W.meer). Niet hedenmiddag, doch morgenochtend, aan vang half elf, vindt de aangekondigde wed strijd tusschen een Helder-combinatie en het Joodsch elftal uit de Wieringermeer plaats. De opstelling van de Helü-Comb. is als volgt: Prins Voerman Teeckelenburgh De Loos v. Steenbergen Been Siersma Rottier Burger v. d. Bogaerde Wieren De tegenpartij komt als volgt uit: •Keeper: G. Wunsch (Folkestone F. C. Eng- land). Backs: E. Haas (Barkochba-Mannheim). Flegenheimer (Schild-Mannheim). Middenlinie Frêhlich (Turnverein-0.8. Karls- ruhe). Weinberg (Makkabi-Dortmund). Laske (I.S.G. Berlin). Voorhoede: E. Niedermann (Rot-Weiss- Frankfurt a.M.). H. Kiwi. K. Wiirzweiler (V.F.R. Heidelberg). R. Mainzer R. J. F. Dortmund). Aronade (Schild-Mannheim). Reserve: S. Kahn (0.5 Schweinfurt). De Britsche kruiser „Kent", het vlagge- schip van het eskader bij China van de Brit sche vloot, en het escorte-vaartuig „Fal- mouth" worden 8 April te Tandjong Priok verwacht en zullen van 10 tot 14 April Bali bezoeken. Aan boord van de „Kent" bevindt zich vice-admiraal Sir Percy Noble, opperbe velhebber van het eskader. Vermoedelijk be vindt Lady Noble zich op de „Falmouth". Van 3 tot 7 April zal de Britsche kruiser Suffolk Bali en van 8 tot 14 April Soerabaja bezoeken. Het bezoek van de Italiaansche oorlogs bodems, waarvan destijds sprake is geweest, is geheel afgelast. DE MARINE-COMPETITIE. Horizontaal: 1. Voorspoed. 6. Verworpeling. 11. o.t. figuur. 12. Azijn. 13. Kracht of pit. 14. Onderdeel van paarden tuig. 15. Luik. 17. Stam van een werkw. 18. Juliaansche tijdrekening 19. Moeder. 20. Zijne Eerwaardigheid. 21. Den lezer heil. 23. Meisjesnaam. 24. Chineesche munt. 26. Knoeier. 28. Deel van een kous. 30. Werpwapen bü onbe- schaafden. 31. een wijze van paarden aanspannen. 32. Vijand van tuinman en boomkweeker. 34. Loot. 36. Muzieknoot. 37. Vlies. 39. Plaatsbepaling. 41. 2 Letters van sec. 43. Beschimmelen. 45. Op bevel. 46. Uitroep van verbazing bij kinderen. 48. Krampachtige ver trekking der mondspieren. 49. Nauwelijks. 50. Drieteenige struis vogel. 52. Opening waardoor vocht of damp kan ontsnappen. 53. Insectenlarve. 54. Een soort vuur werk. 55. Jongensnaam. De Zaterdagmiddag gespeelde wedstrijden, vier in getal, hebben veel sensatie gebracht. Wie had kunnen denken, dat het Hospitaal ten onder zou gaan tegen het Wachtschip, dat een prima partij vertolkte? En hetzelfde geldt voor de Officieren, die zich warempel lieten verrassen door de hekkensluiters, die inmiddels „de eer" aan de Mok hebben gelaten. Maar de grootste strijd werd gestreden tusschen de beide Schorpioen-elftallen. Frisch en hard werd er door het tweede der Schorpioenen gewerkt, zelfs zoo, dat de betere voetballers er geheel door uit hun spel raakten. Het dient gezegd, dat v. Tongeren, die steeds mooi voorzette, niemand vond die van zgn werk gebruik maak te, alleen v. Zijl werkte, dat het een aard was. Zijn partner Suylekom was iets te bang, hoewel hij het ook wel kan. Aan de overzijde zagen we steeds goede aanvallen die door het opstellen en plaatsen van Zantema nooit van gevaar ontbloot waren. Ook viel het plaatsen van den linkshalf Hes te loven, hoewel zijn sportopvattingen wel eens wat te wenschen overlieten. We kunnen ons voorstellen, dat de uitslag een teleurstel ling was, daar de Kooi hoewel met veel moeita er De Mok onder wist te houden in een wed strijd, waarin Pirard door den ouden crack Harry Sporken kansloos werd gemaakt. Toch smaakte de Kooi het genoegen der eerste plaats te bezetten. Voor hedenmiddag staan weer een aantal aardige wedstrijden op ket program. Nu is er weer een wedstrijd op het Ankerpark vast ge steld. Aan voorspellingen zullen we ons deze keer niet wagen. De wedstrijden zijn: Terrein Watervogels: 13.30 u.:De Mokv. Speijk. 14.40 u.: OfficierenHospitaal. Ankerpark. 13.30 u.: De Kooy IIMarine Kazerne. Onderzeedienst. 13.30 u.: De KooyOZD. 14.40 u.: AdelborstenSchorpioen II, Uitslagen gespeelde wedstrijden: WachtschipHospitaal 32 De Kooy IDe Mok 10 Schorpioen IISchorpioen I 42 OZDOfficieren 30 Stand der Zeemacht-Competitie op 13 Maart: Verticaal: 1. Bultos. 2. Maat (2 letters). 3. Zwarte glasach tige delfstof. 4. En anderen. 5. Slabbetje. 7. Door vrienden hand bezorgd, (afk.). 8. Gerucht. 9. Regenboog. 10. Korte navloed. gedurende eb. 12. Aanloop. 12a. Klemming. 14a Vorm van het w. w. zijn. 15. Zeilvaartuig. 16. Ac. titel. 21. Verbond, eedge nootschap. 22. Borrel. 24. Jaargetijde. 25. Onbep. voorn.w. 26. Zoon (Hebreeuwsch) 27. Beschikbare con tanten. 28. Muziekinstrument 29. Bergrug. 33. Werktuig tot ver mindering v. trek 35. Ligplaats van viervoetig wild. 37. Rivier in Afrika. 38. Ondeskundige. 40. Hoeveelheid. 42. Diepe bewuste loosheid. 43. Gewicht. 44. Onbekende. 45. Oude bevaren matroos. 47. Zeevogel. 49. Middel tegen terugdraaien. 51. Riviertje in Friesland. 53. Pers. voornaamw. De prijs werd gewonnen door den heer D. VAN DER VEEN, Erasmusstraat 1. CORRESPONDENTIE. J. P. v. B. Kom, kom, die „heel wat" bepaalden zich maar tot de twee door U ge- signaleerden, terwijl na Vert. 17 had moeten volgen 17a. Cantor. Maar al waren ze niet van ingrijpenden aard, toch waren het er twee te veel. A. A. C. Wij kunnen de veranderingen in de geografische gesteldheid in Europa schier niet meer bijhouden, maar bij desamen- stelling van het raadsel was de toestand nog zoodanig. A. V. en C. d. G. Uw opmerking was volkomen juist, maar het was in de opgaaf uitgevallen, C. P. Trots 47 Vert. werd Uw oplossing toch goed gerekend. C. V. Aktien-Gesellschaft. A. B. komt voor in het Zweedsche Actie Bolaget. OPLOSSING VORIGE WEEK. Horizontaal. 1. Omega; 5. Anemie. 11. Norm; 12. Brander; 13. Dra; 14. Kalm; 15. Smi (Mis); 16. Ia; 17. Cineac; 18. E. C.; 19 Evian; 21. Stag; 23. Riesa; 24. Nam; 26. Ets; 27. Staan; 30 Sela; 33. Poilu; 34. Ot; 36 Lad der; 38 Em; 39. Lea; 41. Gril; 42. Zie; 43. Kurkeik; 45. Roer; 46. Ankara; 47. Maori. Verticaal, 1. Ondier! 2. Moravië; 3. Era; 4. G. M.; 5. Arles; 6. Namat; 7. En; 8. M.D.S.; 9. Ieme; 10. Erica; 12. Ban; 14. Kina; 17. Cassel; 20. Iets; 22. Gaai; 25 Maleier; 27. Spel; 28. Numeri; 29. Polka; 31. Lager; 32. Adria; 35. Teun; 37. Dik; 40. Ark; 42. Zoo; 44. Ka; 47. Ra, De Kooy I 10 8 0 2 23—11 16 Schorpioen II 10 7 1 2 22—12 15 Schorpioen I 10 6 2 2 26—12 14 Marinekazerne 9 6 1 2 21—15 13 Hospitaal 10 5 2 3 21—10 12 Adelborsten 8 5 1 2 16—12 11 Wachtschip 10 2 4 4 21—26 8 De Kooy II 10 3 2 5 18—32 8 Van Speyk 9 3 1 5 20—23 7 Officieren 10 3 1 6 19—23 7 Stafmuziek 10 3 0 7 15—25 6 Onderzeedienst 10 2 1 7 13—22 5 De Mok 10 1 2 1 13—25 4 H.K.C. 1—K.V.D.H. 1. Zondag speelt HKC 1 een vrlendschappelij- ken wedstrijd tegen KVDH. Aanvang 10.30 uur; scheidsrechter H. Nieuwland. KVDH komt met het volledig eerste twaalf tal uit; er zal echter een andere opstelling worden geprobeerd. De vriendschappelijke ontmoeting zal plaats vinden op het terrein van HKC aan de Sport- laan. Uejiq&iifco-hl „VOOR ONS GENOEGEN". Op Donderdag 16 Maart is in het gebouw der C. M. J. V., na gehouden besprekingen, opgericht de Hengelaarssportclub „Voor ons Genoegen". Een 25-tal personen traden toe als lid. DEN HELDER, 17 Maart. Aangebracht door Korders: Tongen per kg Slips Schol le soort per kist Schol 2e soort Schar Wijting Bot Door garnalenvisschers: Levende garnalen per lit Gekookte garnalen per kg 1.05—0.95 0.90—0.82 7.50—6.50 4.50—3.00 5.00—3.65 2.25—1.80 3.20—2.60 1.35 0.21

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 7