DrDudikind Dammen Luchtverkenning in Nieuw Guinea Reservisten in Zuid- Slavië opgeroepen Acht Nederlanders in de Tour de France Juniweer in April Turkije is niet bevreesd De Prins op het vliegkamp Soesterberg Adelborsten tegen Cadetten Jonkers winnen voetbalwedstrijd WMIW AMERICAN CIGARETTE Uit onze Omgeving ONZE OOST. Fokker en Grnmmantoestellen bewijzen goede diensten. Wij lezen in het Bataviaansch Nieuwsblad .van 4 April: Naar bekend is, wordt op het oogenblik in Nieuw-Guinea een groote luchtverken ning uitgevoerd voor de firma Erdmann en Sielcken, waarvoor deze gebruik maakt van den foto-technischen dienst van de K.N.I.L.M. Bij dè luchtfotografie worden toe gepast een Fokker en een Grumman amphi- bie vliegtuig, welke tot dusver uitstekend hebben .voldaan. In verband met eenige besprekingen, wel ke te Batavia moesten plaats hebben, ver trok jl. Zaterdagmorgen de Grumman, gevlo gen door den K.N.l.L.M.-vlieger Van Dijk en met als bemanning werktuigkundige van der Putte en marconist Brouwer, als passa giers de expeditieleider lr. de Groot en een adviseur Horne, van Tanah Merah naar Batavia. Zaterdag werd gevlogen van Tanah naar Babo, een afstand van 880 km in 3 uur 55 mn. en van Babo naar Amban, een tfstand .van 600 km. in 2 uur 35 min. Den nacht van Zaterdag op Zondag bracht men door te Ambon en Zondagmor gen werd de reis in de richting Batavia voortgezet. Zondag werd gevlogen: Ambon- Makassar, een afstand van 970 km. in 3 uur 55 min., Makassar-Soerabaja (780 km. in 3 uur 05 min.),Soerabaja-Batavia (654 km. in 2 uur 30 min.. Zondagmiddag werd de vlucht op het vliegveld Tjililitan beëindigd, na een reis in twee dagen afgelegd te hebben van bijna vierduizend km. in iets minder dan zestien uur. Met andere woorden, de Grumman met vijf inzittenden handhaafde over de geheele reis een gemiddelde snelheid, welke slechts een weinig beneden de 250 km. pet uur ligt. Van Dijk vertelt. Vlieger C. van Dijk, d'e reeds verschei dene maanden te Tanah Merah vertoefde, vertelde eenige typische bijzonderheden over het werk daar. Herhaaldelijk worden met de Grumman landingen verricht te wa ter en te land en tot dusver heeft het toestel meer dan uitstekend voldaan. Uitgerust met twee Wasp jr. motoren van 450 pk. ieder maximum vermogen in den start, beantwoordt de Grumman volkomen aan de verwachtingen welke men er van koester de. Reeds een keer of acht werden bij ex- ploratievluchtcn het centraal gebergte, de Juliana-, Prins Hendrik- en Antarus toppen overgestoken. Volgens de kaarten zijn deze toppen 4700 M. hoog. in werkelijkheid rei ken ze alle iets over de vijfduizend M. Nog steeds baart de Grumman in de bin nenlanden bijzonder veel opzie bij de be woners van Nieuw Guinea en de vliegers beleven op hun onverwachte landingen iri de binnenlanden herhaaldelijk interessante avonturen door de belangstelling en opwin ding der inlieemsche bewoners van deze streken. Uit voorzorg. Gedurende de afgeloopen 48 uur zijn vol gens Reuter in Zuid-Slavië zekere militaire voorzorgsmaatregelen genomen. Verschei dene lichtingen reservisten zijn opgeroepen, in hoofdzaak voor het derde leger in de districten, waarin het grootste deel der Zuid-Slavisch—-Albaneesche grenzen ligt. Men gelooft, aldus de N.R.Crt,, dat derge lijke maatregelen aan andere deelen der grenzen zijn genomen. Het derde leger ligt in garnizoen te Skolpje in Macedonië. Bank zij zijn krachtig leger. De Turksche ministerpresident Saydan heeft in een verklaring tot de groote natio nale vergadering gezegd, dat Turkije, dank zij zijn krachtig leger, in staat is elk ge vaar en iederen aanval af te weren. Hij voegde hieraan toe, dat de buitenlandsche politiek van Turkije niet is gewijzigd. Tur kije blijft trouw aan zijn vrienden, zijn ge geven woord van trouw en onderteekenin- gen en zal met vast vertrouwen voortgaan de zaak van den vrede te dienen. UUeliennen Drie renners reeds aangewezen. Door het niet deelnemen van Italië en Duitschland aan de Tour de France is meer plaats vrij gekomen voor de zgn. kleinere landen als Holland, Luxemburg, Spanje e.a. die daardoor in de gelegenheid worden ge steld met een ploeg van acht renners uit te komen. Naar de Sportwereld meldt heeft Joris van den Bergh, die ons team samen stelt, reeds drie renners aangewezen, die als vaste deelnemers zullen starten. Het zijn Albert van Schendel, Janus Hellemons en John Lambrichts. De eerste twee hebben hun sporen al lang verdiend, hun naam heeft in internationale wielerkringen een uitmuntenden klank. De Limburger Lambrichts is een coureur in opkomst, die overigens al heel goede re sultaten heeft geboekt. We herinneren aan zijn succesvol optreden in de laatste Ronde van Luxemburg, welke hij, deel uitmaken de van de Nederlandsche ploeg waarin o.a. ook de Julianadorper Jaap Kuiper was opgenomen als vierde beëindigde. Met deze renners heeft zich alvast een prachtige kern van onze afvaardiging ge vormd. Z.K.H. Prins Bernhard heeft gistermid dag een bezoek gebracht aan het vliegkamp Soesterberg. De Prins, die in civiel was en zonder eenig gevolg, werd, aldus het Hsb., rondgeleid door den commandant van de luchtvaartafdeeling, luit.-kol. vlieger S. A. van Heijst end en commandant van 't derde luchtvaartregiment, luit. kol. L. A. M. Kop- pert. Het Prinselijk bezoek duurde ongeveer een uur. Z.O. wind voert warme lucht aan Hoewel het weer reeds op den eersten Paaschdag algemeene tevredenheid oogstte, is het daarna iederen dag een stapje ver der gegaan in de richting van het ideale. De maximum temperaturen van Amsterdam vertoonen een merkwaardig stijgende lijn: Vrijdag: 9.1 gr. C. 48 gr. F. Zaterdag: 11.1 52 Zondag: 15.0 59 Maandag: 17.3 63 Dinsdag: 21.5 71 Gisteren begon men zich, aldus het Hsb. af te vragen, of dit nu nog voorzomer moest heeten of dat het complete zomer was. Inderdaad blijken de temperaturen, die na den middag te Amsterdam zijn bereikt en waaromtrent wij van de Filiaalinrich ting van het Kon. Ned. Meteor. Instituut het een en ander vernamen zoo hoog te zijn geweest, dat zij zelfs in de tweede helft van Juni het normale iets overtroffen zouden hebben. Thans was het bovenvermel de maximum niet minder dan 10 gr. O. bo ven normaal. Het meest opvallend was misschien wel de hooge temperatuur gisteravond. Bij ab soluut heldere lucht werd te 19 uur dus na zonsondergang te Amsterdam nog 17.9 gr. C. 64 gr. F.) waargenomen. Dit zou normaal zijn in... eind Juni, wanneer echter op dat uur de zon nog hoog aan den hemel staat. De verwarmende invloed van de door den Z.O.-lijken wind aangevoerde lucht van subtropischen oorsprong is dus niet gering. En hij belooft nog meer! HITLERS VERJAARSGASTEN. De geruchten volgens welke Horthy, Fran co en zelfs Mussolini ter gelegenheid van den verjaardag des Fuehrers, Berlijn zouden bezoeken, worden onwaarschijnlijk genoemd Het ware evenwel mogelijk dat de ministers van buitenlandsche zaken Gafencu, Ciano en Csaky de feestelijkheden zouden bijwo- Daaromtrent zullen naar de N.R.Ct. meldt, a.s. Zondag waarschijnlijk nadere mededee- lingen worden openbaar gemaakt. Onder zeer sléchte weersomstandighe den vonden de jaarlijksche wedstrijden plaats tusschen de Adelborsten en de Ca detten in het Olympisch Stadion te Am sterdam. De vele regens hadden de banen in een modderpoel herschapen, maar des ondanks was de stemming goed en heeft iedere deelnemer zich voor honderd pro cent gegeven om een zoo goed mogelijk resultaat te bereiken. Alleen was het jam mer, dat bvj de Adelborsten twee der beste krachten door blessures niet van de partij konden zijn, de Jonkers Kruimink en Kriesfeld. De Cadetten kwamen hierdoor in het voordeel en wisten weer als in vorige jaren op punten te zegevieren. De voetbalwedstrijd, welke men ieder jaar aan de Cadetten moest laten, wisten de Jon kers te winnen, hun ausdauer en routine, op gedaan in de Zeemacht-competitie en de Kam pioenswedstrijden, gaf den doorslag en met 30 bleef men de Cadetten de baas. Vele autoriteiten gaven van hunne belangstelling blijk, o.a. de Gouverneur van de Mil. Academie, de Commandant van het Kon. Instituut, kapt. ter zee Baron van Asbeck. kapt.-luit. ter zee v. d. Donker, le off. van het Instituut, en vele officieren. Vermelden we nog, dat de Hockey wedstrijd werd verloren met 52, maar hier kan als excuus gelden, dat de Cadetten gere geld in de Competitie spelen, wat bij de Adel borsten niet het geval is en waardoor men het tegen de beter ingespeelde Bredanaars niet kon bolwerken. Hier volgen de gedetailleerd uitslagen: Verspringen: 1. H. H. Kessels (cadet); 2. J. W. Nix (cadet). 3. A. J. M. Tol (adelborst). 4. J. M. Andreoli (adelborst). 5. A. Abbenbroek (cadet); 6. P. A. Kattouw (adelborst). Speerwerpen: 1. A. J. van Galen (c.); 2. R. van Aarem (c.); 3. J. W. Nix (c.)4. Cram- winckel (a.); 5. Ravensteyn (a.); 6. Bom- merijn (a.). 100 meter: 1. A. Abbenbroek (c.); 2. A. J. M. Tol (a.); 3. H. H. Kessels (c.)4. J. M. Andreolie (a.); 5. T. A. Kattouw (a.); 6. Most- hagen (c.). Discuswerpen: 1. J. M. Smit (a.); 2. A. J. Bos 3. L. W. van Oyen (c); 4. A. Abben broek (a.); 5. J. van Galen (c.)6. Raven steyn (a.). Hinkstapsprong: 1. G. v. d. Graaf (a.); 2. L. W. van Oyen (c.); 3. A. J. M. Tol (a.); 4. J. W. Nix (c.); 5. H. H. Kessels (c.); 6. J. M. Smit (a.). 400 meter: I. J. M. Andreoli (a.); 2. T. A. Vonk (c.); 3. H. H. Kessels (c.); 4. H. C. Bos- ma (a.); 5. J. Assenberg (c.)A. A. J. M. Tol (a.). Hoogspringen: 1. G. A. J. Carlier (c.); 2. J. Meyer (a.)3. A. J. van Galen (c.)4. W. Bacchus (a.); 5. H. Bolhuis (a.); 6. J. W. Nix (c.). Kogelstooten: 1. P. van Aarem (c.); 2. A. J. Bos (a.); 3. O. I. H. Bocton van Nieuwenhui- sen (a.); 4. A. J. van Galen (c.); 5. J. H. Smit (a.); 6. Hub van Bleyenburg (c.). 1500 meter: 1. J. Scuppers (a.); 2. L. W. van Ogen (c); 3. O. I. H. Porton (c.)4. H. G. Boston (a.);5. J. G. Colijn (a.); 6. F. de Boer (c.) 4 X 100 meter estafette: 1. Abbenbroek, Motshagen, Nix en Kessels (c.)tijd 46.6. 2. Andreoli, Pol, Kattouw en de Weerd (a. tijd 47.6. Aantal deelnemers: 17; best geplaatsten adelborst: A. J. M. Tol, 14 punten. Aantal deelnemers Cadetten: 13: best ge- plaatse Cadet: A. J. van Galen, 15.5 punten. Cadetten totaal 106.5 pt. Adelborsten totaal 90.5 pt, STOOMVAART HIJ. NEDERLAND. Bintang, pass. 8 April Gibraltar. Marnix v. St. Aldegonde, t„ 11 April 7 u. v.m. te Genua. Poelau Tello, 10 April v. Genua. Soemba, pass. 10 April Gibraltar. Tajandoen, 8 April v. Batavia. KON. NED. STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. Ajax, 11 April te Kopenhagen. Alkmaar, u„ 8 April te Curagao. Amor, 8 April v. New York. Ariadne, 10 April v. Napels. Atlas, 8 April v. Curagao. Aurora, 9 April te A'dam. Bacchus, 6 April v. New-York. Baralt, 8 April v. Curagao. Barneveld, 8 April 1 u. 23 m. vjn. 1050 m. Z.W. v. Land's End. Bennekom, 9 April te A'dam. Berenice, 9 April Gibraltar gepass. oBdegraven, t„ 9 April Azorcn gepass. Boskoop, t„ 8 April v. Callao. Breda, 8 April v. Curagao. Calypso, 10 April te New-oYork. Colombia, 7 April v. Curagao. Crynssen, 10 April te New-oYrk. Deucalion, 10 April v. Rodosto. Dido, 7 April v. Curagao. Douro, 6 April v. Cristobal. El Libertador, 6 April v. Curagao. Euterpe, pass. 10 April Holtenau. Ganymedes, 10 April te R'dam. Helder, u., 6 April te Valparaiso. Hermes, 11 April v. Alexandrië. Irene, pass. 11 April 2 u. 45 m. n.m. Lydd. Juno, 11 April te Algiers. Mars, 10 April v. Haïfa. Merope, 10 April te Hamburg. Nereus, 9 April v. Musel. Odyseus, 9 April te A'dam. Orion, 9 April te Piraeus. Orpheus, 11 April te Gothenburg. Pluto, 10 April te Stettin. Gygmalion. 8 April v. Izmir. Rhea, 11 April te Oran. Saturnus, 8 April v. Malta. Simon Bolivar, 9 April te A'dam. Stella, 11 April te Rotterdam. Strabo, 7 April v. Curagao. Theseus, 11 April te A'dam. z z z Tiberius, 10 April v. Paiderma. Titus, 9 April v. Palermo. Trajanus, pass. 10 April Quessant. Triton, pass. 10 April Ouessant. Van Rensselaer, 11 April v. Paramaribo. Vesta, 10 April te Fiume. Ulysses, pass. 11 April Gibraltar. KON. HOLL. LLOYD. Amstelland, u., 10 April te Rio Janeiro. Eemland, t., 7 April te Huil. Salland, t., 9 April v. Rio Janeiro. Westland 13 April te IJmuiden verwacht. KON. PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. Batavia, 11 April 12 u. 's middags nabij Kaap 'St. Vincent gesign. Banjoewangi, pass. 9 April Kaap Guardefui. Boissevain, 9 April v. Manilla. Japara, 7 April v. Singapore. Lematang, 10 April v. L. Marqués. Nieuw Zeeland, 10 April te Singapore. Ombilin, 4 April v. Sabang. Ruys, 9 April te L. Marqués. Straat Soenda, 10 April v. Sabang. Sipora, 7 April te Belawan. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Binnendijk 10 April te Boston. Blommersdijk, 9 April 12 u. 60 m. W.Z.W. v. Land's End. Breedijk 8 Ajpril van New York. Delftdijk 9 April te Portland. Drechtdijk, 7 April 10 u. 40 m. n.m. 800 m. Z.W. v. Land's End. Edam 9 April te Puerto Mexico. Lochgoil, 8 April v. Los Angeles. Loch Katrine, 8 April 12 u. 28 m. n.m. 100 m. Z.Z.W. v. Land's End. Nieuw Amsterdam, 11 April te Rotterdam. Noordam 10 April te Rotterdam. Veendam 8 April van New York. Volendam 8 April v. New York. Zaandam 10 April te New York. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. Memnon, 11 April v. Aden. Myrmidon, 8 April v. Colombo. Protesilaus, 7 April v. Shanghai. EMZETCO LIJN. Jonge Anthony, pass. 11 April Gibraltar. Jonge Elisabeth, pass. 11 April Leixoes. Jonge Anthonie 11 April Gibraltar gep. SIL VER-JA VA PACIFIC-LIJN. Djambi 8 April te Manilla. Salabangka, 8 April v. Savannah. Salawati, 9 April te Bombay. Silverguava, 6 April v .Cebu. Silverbelle, 6 April te Kaapstad. Simaloer, 8 April te Port Nata. JAVA—NEW-YORK LIJN. Brastagi 8 April te Singapore. Glaucus, 8 April te Kaapstad. Kota Gede, 8 April te N. Orleans. Phemius 9 April van New York. Soekaboemi 7 April te Batavia. Tabinta, 7 April v. Singapore. Talisse, 10 April v. Singapore. Troilus, 7 April te New-York. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. Ajax, 7 April v. Yokohama. Alcinous, 9 April v. Batavia. Antenor, 10 April te Singapore. Calchas, 7 April te Gdynia. Eurylochus 10 April te Londen. Maron, 7 April v. Suez. Patroluchus 12 April te Londen verwacht. Phrontis, pass. 11 April Gibraltar. Polyphemus, 10 April te Batavia. Theseus, 9 April te Manilla. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. Jaarstroom, u., 9 April te Sassandra. Leto, t., 10 April te Havre. Maaskerk, t., 10 April van Dakar. Reggestroom, u„ 9 April te Freetown. JAVA—CHINA- JAPAN LIJN. Tjibadak, 6 April v. Batavia. Tjibesar, 7 April v. Cebu. Tjimanoek, 5 April v. Batavia. KOTTER DAMSCHE LLOYD. Baloeran, t., 10 April van Aden. Blitar, t., pass. 10 April Istanboul. Dempo, u., 7 April van Marseille. Kedoe, u., pass. 8 April Perim. Kota Baroe, t., 10 April van Sabang. Kota radja, t., 6 April Point de Galle gep. Palembang, u., 9 April van Suez. Siantar, t., pass. 10 April Gibraltar, wordt 14 April nam. te Rotterdam verwacht. Weltevreden, u., 9 April te Londen. ROTTERDAMZUID-AMERIKA LIJN. Algorab, t., 10 April v. B. Aires. Alhena, t„ 8 April van Bahia. Alkaid, u„ 9 April te Montevideo. Alwaki, t., wordt 11 April te R'dam verw. VEREENIGDE NED. SCHEEPVAART MIJ (HollandAfrika Ijjn). Bloemfontein 10 April te Bremen. Boschfontein, t., 10 April v. Durban. Heemskerk 9 April te Rotterdam. Jagersfontein, u., 8 April van Dakar. Meliskerk, t„ 10 April van Port Soedan. Njjkerk, u., pass. 8 April Gibraltar. Randfontein, t., 10 April van Durban. Springfontein, t., 11 April te Antwerpen. (HollandBr.-Incië Lijn), Hoogkerk, u., 10 April van Suez. Streefkerk, 10 April te Hamburg. (HollandAustralië Ljjn). Almkerk, u., 11 April v. Port Soedan. Gaasterkerk, t., 9 April v. Port Pirie. Meerkerk, u., 9 April te Fremantle. (HollandOost-Azië Lijn). Abbekerk, u., 10 April v. Hongkong. Serooskerk, u., 8 April van Livorno. Tjikembang, t., 11 April v. Port Said. De oplossing van de wedstrijdproblemen 3 en 4 luidt: 1. Auteur H. v. Zuilekom. Zwart 8 schijven op: 5, 11, 12, 13, 14, 20, 23 en 26. Wit 8 schijven op: 22, 25, 31, 34, 37, 41, 42 en 43. Wit Zwart Wit. Zwart. 1. 22—17 11X22 (gedw., op 12X21 volgt 31—27 enz. met winst.) 2. 34—29 23X34 3. 43—39 34X43 4. 42—38 43X32 5. 37X10 26X46 6. 25X14 verl. 2. Auteur H. v. Zuilekom. Zwart 7 schijven op: 5, 8, 9, 13, 17, 27 en 36 Wit 7 schijven op: 20, 23, 33, 38, 41, 42 en 49 1. 23—19 13X15 2. 38—32 36X29 3. 32X14 en wint. Hieronder volgt het 5e wedstrijdprobleem, eveneens van H. van Zuilekom, dat de oplos sers echter voor zwaardere eischen stelt als de voorafgaande problemen. ■m». M v//za>. m De cijferstand luidt: Zwart 9 schijven op: 1, 3, 9, 10, 14, 16, 20, 25 en 30. Wit 10 schijven op: 12, 21, 29, 31, 32, 38, 39, 40, 41 en 45. Wit speelt en wint. In een door B. de Best en H .v. Zuilekom gespeelde tweekamp kwam in een der par tijen de volgende openingscombinatie voor: 1. 31—26 19—23 2. 37—31 14—19 3. 41—37 10—14 4. 46—41 20—25 5. 33—29 14—20 6. 39—33 20—24 Speelt zwart echter inplaats van den tekst zet 6. 510, dan kan wit op de volgende wijze een damzet uitvoeren. 6. 5—10 7. 26—21 16x27(a) 8. 32X21 17X26 9. 33—28 23X32 10. 37X28 26X46 11. 29—23 18X29 12. 34X5 46X23 13 5X46! (a) Op 17X26 volgt 32—28, 23X32, 37X28, 26X46, 2932 enz., met hetzelfde resultaat. Een zeer fraaie cpeningsslagzet, die, hoewel wij hem nog niet eerder zagen, wel niet ge heel origineel zal zijn. Voor enkel weken plaatsten wij een partij stand tusschen H. Veenstra (wit)—S. Witte (zwart). Wij ontvingen van verschillende lezers opmerkingen als zou deze niet in alle variaties tot schijf winst leiden. De stand was: Wit 12 schijven op: 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, en 48. Zwart 12 schijven op: 1, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 en 26. Het spelverloop was: 1. 2823 19X28 2. 3430, waarna wij besloten met, en zwart moet minstens een schijf verliezen. Enkele lezers waren het hier mede niet eens, daar wit op 1319 geen schijfwinst zou kunnen maken, men heeft echter het volgende vergeten: 2- 13—19 3. 37—31 26X37 4. 41X23 19X28 5. 30X10 5X14 Waarna schijf 28 verloren staat, bijv.: 6. 44—39! 21—27 7. 38—33 28—32 8. 46—41 7—12 of? 9. 48—42 waarna op de volgende zet schijf 32 verloren gaat. De andere varianten gemakkelijk te vinden. In de 'olgende rubriek zullen wij den stand der deelnemers na het 5e wedstrijdprobleem bekendmaken. De oplossing van wedstrijd probleem no. 5 moet uiterlijk Vrijdag 21 April in ons bezit zijn. Op de verschillende vragen, die ons inder tijd werden gesteld omtrent het verspelen van het plaatselijk kampioenschap kunnen wij mededeelen, dat de plaatselijke vereenigingen de organisatie van deze wedstrijden ter hand hebben genomen en dat zeer binnenkort de inschrijving voor dezen wedstrijd zal worden opengesteld. WIERINGEN de.v oever MANDOLINECLUB „OOST VIERINGEN. Bovenstaande vereeniging die Tweedon Paaschdag heeft deelgenomen aan het Na_ tionaal Mandolineconcours te Den naag kwam met een „dikke tweede prijs thuis, n.1. 192J4 pnt. DE HARINGVISSCHERIJ. Het is thans wel zoo goed als zeker dat van de haringvisscherij niets meer terecht komt. Wel hadden Dinsdag enkele visschers 1 a 2 tal, doch dit is natuurlijk van geen beteekenis. Het is te hopen dat er nog wat meer komt, al is het seizoen feitelijk afge loopen. FANCYFAIR „APOLLO". De fancyfair die met de Paaschdagen in zaal „Wiron" is gehouden teil bate van de nxuziek\ ereeniging „Apollo" behoort weer tot het verleden. Gezien de tijdsomstandig heden, gelooven we dat het uitvoerend co mité over het succes niet behoeft te klagen. Aan allen die alles voor elkander hebben gemaakt mogen we een woord vail hulde niet onthouden. De verloting kon gister avond door bijzondere omstandigheden nog niet doorgaan. OPENBARE VERKOOPING. Zaterdagavond had in hotel Centraal van den heer S. Kaan een openbare verkooping plaats ten verzoeke van den heer J. Mul der Jz. Aangeboden werd een huis. erf en tuin Elft no. 66 kad. C. 4009, groot 6.85 aren 2.3975 snees. Hoogste bieder en kooper was de heer Jb. Landman voor f 940. ANNA PAULOWNA DE INBRAAK OPGEHELDERD. We schreven gisteren, dat de politie een be paald persoon verdacht, de dader te zijn van den een paar dagen geleden gepleegden inbraak. Het was C. E., een vroegere knecht van den heer Liefhebber, die een paar weken geleden naar Zuid-Holland was vertrokken. Daarom belde onze politie reeds dadelijk de rijkspolitie van verdachte's nieuwe woon plaats op. C. E. was niet thuis, maar is in den nacht van Maandag op Dinsdag te Ke- óichem (Z.H.) bij Gorkum aangehouden. De vermoedens van de politie ble ken juist te rijn. C. E. bekende niet alleen bij z'n vroegeren baas, den heer Liefhebber, te hebben ingebro ken, doch ook de dader van de in braak bij den heer Keuris te zijn. Van het in den nacht van 14 op 15 Maart ontvreemde geld had C. E. o.a. de boete voor een in den Oostpolder begane jachtovertre- ding betaald. Den 18den Maart verliet hij den Polder en is daar Zaterdag teruggekeerd, naar Wieringen gegaan 0111 een bioscoop te bezoeken, teruggeloopen naar Van Ewijck- sluis, is wat gaan uitrusten in een auto van den heer Liefhebber en heeft 's nachts tus schen 3 en 4 uur de inbraak gepleegd. Na gewandeld te hebben naar De Kooij, is hij met bus en trein naar het Zuiden vertrok ken. C. E. bleek nog f 60.— van het ontvreem de geld over te hebben en ?ich een nieu we jas, broek en een verrekijker aangeschaft te hebben. AMSTERDAM, 11 April. Veemarkt. 348 vette koeien, le kw. 79 80 ct., 2e kw. 6066 ct., 3e kw. 5056 ct. per Kg. slachtgewicht; 75 melk- en kalf- koeien f 180—260 per stuk; 25 vette kalve ren: 2e kw. 52—58 ct., 3e kw. 44—50 ct. per Kg. levend gewicht; 268 nuchtere kalveren 4.507.50 per stuk, 399 varkens: vleeschvau kens, wegende van 90110 Kg. 5859 ct., zware varkens 5758 ct., vette varkens 55 56 ct. per Kg. slachtgewicht. Aangevoerd 2 wagons geslachte runderen uit Denemarken Overzicht: Runderen korte aanvoer, handel kalm, doch prijshoudend. Vette kalveren ma tige aanvoer, handel sleepend en prijzen la ger. Nuchtere kalveren ruime aanvoer, han del kalm en prijzen iets lager. Varkens matige aanvoer, handel stug en prijzen iets hooger. PURMEREND, 11 April. Gemeentel. Kaasbeurs. Verhandeld 20 par tijen, wegende 59.000 Kg., handel kalm, hoogste prijs f 17.50. 4 stapels kleine boe renkaas 18.—, 1 stapel volvette f 20. 1359 Kg. boter 1.301.34 per Kg. 635 Runderen, t.w. 220 vette koeien 60—72 ct. per Kg., vlug 195 gelde koeien f 110—180, matig; 190 melk koeien f 180—280, stug; 10 stieren 48-56 ct. per Kg., matig; 20 paarden f 70—180 per stuk, matig; 34 vette kalveren 60—90 ct. per kilo, matig; 1439 nuchtere kalveren: voor de slacht f 4—10, oor de fok f 12—18, matig 281 vette varkens voor de slecht 46—49 ct. per kilo, vlug: 71 magere varkens f 23—28 per stuk. matig; 360 biggen f 12—18 per stuk, matig; 794 schapen f 16-30 per stuk, stug; 54 bokken f 311 per stuk, matig; kipeieren f 33.50. eendeieren f 2.65, 8300 piepkuikens 75-S2Vé per kilo, 8 kisten jon ge hanen 50 ct. (wit) per Kg., 60 cl (rood) per Kg. 1800 oude kippen en hanen 4045 ct. per Kg.; konijnen f 0.36—1.60 per stuk, f00 eenden 20—50 ct. per stuk, duiven 40 ct. per paar, 1300 kievitseieren 6—8 per 100 st, 10?™?' Centrale Eierveiling. Aanvoer: IZo.OOO eondeieren 2.70—2.85 80.000 kipeie- Kg. 3.60-3.70. 63—61 3.60-3.65, 58—50 Kg. 3.453.50, 56 o7 Kg. 3.103.45, 5355 Kg. 3.303.40. BROEK OP LANGENDI.TK, 12 April. ISjO kg. peen 4.10—6; kleine 3.50; 270 kg bos rabarber 6.70; 1000 kg. roode kool 11.80 8800 kg. gele kool 6.90-7.70; 17200 kg D witte kool 5.30—5.80 NOORDSCHARWOUDE, 12 April 31 iS; H,'';0rardapPoIen 2: fif)0n k*- "uien 3200 Kg. kroten 680—3.20 31100 Vv wwu k^l 9.86-1L10. 18300 Kg. gele Sol ?7 Tfo T9400 Kg. D. witte kool 4.90-6 8'10,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 3