Damrubriek Vandaag Cjjtwehjch niejuwj Thee zetten Drinkwatervoorziening op Texel De Graanrace XeAÈ en Zending, Zomerkampen V.DJ.O. voor 50 jaar UandUten uit hei VUeqeiuL Blaadjs Schoolreisjes O L.-school De nieuwe commandant van H. Ms. Tromp De nieuwe sous-chef van den marinestaf w. Sé. ëm éH JU Vischafslag Den Helder Tijdschriften Scheep vaartberichten Nu eens niet als reclame voor een bepaalde theesoort, doch als reclame voor het gebruik van thee in het algemeen, werd Dinsdag avond in Pen's schouwburgzaal een film- avond gegeven voor de Texelsche dames... en heeren. Na een gezellig inleidend praatje werd door de 'eidster van den avond aan de Texelsche dames geleerd, op welke wijze men thee moet zetten. In het koloniaal Instituut is na langdurige proeven uitgemaakt, dat voor liter water 10 gram thee benoodigd is, en de thee om fijn <-an smaak te zijn, niet moet trekken op een lichtje, doch onder een theemuts slechts ten hoogste 5 minuten. Na dut dit recept was gegeven werd een fraaie film afgedraaid over theecultuur in Indië vanaf het zaaien tot het vervoeren werd de geheele behandeling der thee getoond. Hierna werd aan alle aanwezigen een geu rig en op de juiste wijze gezet kopje thee aangeboden, waarna nog een film werd vertoond over het ontschepen en de verdere behandeling van thee in ons land en de verdere thee bij de consument belandt. Tot slot werd een aardige teekenfilm ge geven, terwijl bij den uitgang aan allen een speldje werd verstrekt met de bekende theepot op beenen. Door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland werd aan de Provinciale Staten van Noord-Holland in verband met de drink watervoorziening, het volgende voorstel ge daan: Het stuk was onderteekend A. Röell, voor zitter, M. A. Stufkens, griffier. In het jaar 1918 heeft de Provincie aan de gemeente Texel een renteloos voorschot, tot een maximum van 1500.verleend, ten behoeven van het opmaken van een definitief plan met raming van kosten voor eene drink watervoorziening op het eiland, daaronder begrepen het verrichten van enkele proef boringen. De voorwaarde werd daarbij ge steld, dat dit voorschot niet terugbetaald zou behoeven te worden, indien en zoolang de onderneming niet tot stand komt, en dat het, indien zij wel tot stand komt, zal wor den terugbetaald zoodra de onderneming over geldmiddelen beschikt. De bovenbedoelde onderzoekingen, verricht door het Rijksbureu voor Drinkwatervoorziening, vonden plaats in de jaren 1918 en 1919. Daarna werd be gonnen met het opmaken der plannen, be grooting en rendabiliteitsberekening. Sindsdien is de gang der voorbereidende werkzaamheden door verschillende omstan digheden een en ander maal aanzienlijk ver traagd. Het Gemeentebestuur heeft er, ter verkla ring hiervan, op gewezen, dat in de eerste plaats de aanvankelijk opgemaakte rendabi liteitsberekening uitwees, dat de fin&ncieele vooruitzichten van een gemeentelijk water leidingbedrijf in de gegeven omstandigheden weinig gunstig waren, waarbij er rekening mede is te houden, dat destijds de materiaal- prijzen, evenals de rentevoet, zeer hoog wa ren. Het Gemeentebestuur heeft daaraan toe gevoegd, dat het, toen deze factoren ten goede gekeerd waren, het Rijksbureau heeft uitgenoodigd de rendabiliteit opnieuw te onderzoeken, doch dat deze opdracht, met zijn instemming, daarna niet is voltooid, in verband met de inmiddels ingetreden econo mische crisis, waarvan de gevolgen zich in steeds sterker mate, ook op Texel, deden gelden. In de daarop volgende jaren zijn echter toch weder eenige voorbereidende stappen gedaan. Het Gemeentebestuur heeft ons thans geschreven, dat uit nadere besprekingen, ge voerd in 1937 met den Directeur van het Rijksbureau en met den Directeur van het Staatsboschbeheer omtrent de meest ge schikte plaats voor waterwinning, is geble ken, dat ernstige bezwaren bestaan tegen een gebruik als zoodanig van de terreinen, die bij de vorige onderzoekingen als moge lijke winplaats in aanmerking waren ge bracht, bezwaren, ten deele voortspruitende uit een gevaar voor verzouting, ten deele verband houdende met zorg tot behoud van natuurschoon. Het Gemeentebestuur heeft om die redenen gezocht naar een andre ge schikte winplaats en het meent deze wellicht gevonden te hebben in de duinen bezuiden de Koog. Van den ondergrond van dit gebied is ech ter tot dusver weinig bekend, zoodat eerst nagegaan zal dienen te worden of ter plaatse water in de gewenschte hoedanigheid en hoe veelheid duurzaam kan worden gewonnen. De kosten van het daartoe in te stellen geo- hydrologisch onderzoek zijn door den Direc teur van het Rijksbureau, dat het Gemeente bestuur wederom met de opdracht zou wil len belasten, geraamd op 2.500. De Gemeente heeft zich nu tot ons Col lege gewend met verzoek te willen bevorde- deren, dat door de Provincie in de kosten van dit onderzoek steun zal worden verleend, in den vorm van een renteloos voorschot ten bedrage van een derde gedeelte dezer kosten, tot een maximum van 850.Wrj achten het verleenen van financieelen steun in deze alleszins gerechtvaardigd. De totstandkoming van eene waterleiding op het eiland is van groot hygiënisch belang. Gelet op dit belang en ook op de omstandigheid, dat de Provin cie, toen zij aan de gemeente Terschelling eene bijdrage in de kosten van een door het Rijksbureau over de drinkwatervoorziening van dat eiland uit te brengen rapport ver leende, daaraan geenerlei verplichting tot eventueele terugbetaling heeft verbonden, zouden wij aan Uwe Vergadering willen voorstellen aan de gemeente Texel thans evenmin eene dergelijke verplichting op te leggen, en haar derhalve niet een voorschot, doch eene bijdrage te verleenen. Wij zouden daaraan een tweetal voorwaarden willen ver binden, die in het hierachter afgedrukte ontwerp-besluit nader zijn omschreven, en waarmede het Gemeentebestuur zich reeds vereenigd heeft. Daar was bijgevoegd het volgende ontwerp besluit: De Staten der Provincie Noordholland, be sluiten: aan de gemeente Texel eene bijdrage te verleenen van een derde gedeelte der kosten, verbonden aan het instellen van een gco- hydrologisch onderzoek naar de mogelijk tot waterwinning in die gemeente in de duinen bezuiden de Koog, zulks tot een maxi mum van 850,en onder voorwaarde: le. dat dit onderzoek wordt opgedragen aan- en uitgevoerd door het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening; 2e. dat, zoodra dit onderzoek is beëindigd en de resultaten zijn neergelegd in een daar van samen te stellen rapport, de Provincie zonder nadere kosten in het bezit zal worden gesteld van een tweetal exemplaren van dit rapport met de eventueel daarbij behoorende bijlagen. De graanrace loopt ten einde, zoodat men thans in het Engelsch Kanaal weer zeilschepen ontmoeten kan. Deze befaamde race is eigen lijk heelemaal geen wedstrijd. In het begin van elk jaar nemen de weinige zeilschepen, die nog steeds de graanvaart op Australië beoefenen, in de havens van het Gemeenebest hun kost bare lading in, waarna zij achtereenvolgens alle langs dezelfde route via de Stille Zuidzee om Kaap Hoorn en dan Noordwaarts naar Europa de plaatsen van bestemming op zoeken. De vertrektijden liggen nogal uiteen en de tijden van aankomst evenzeer. Hier volgt een opgave van de graanschepen, die nog on derweg zjjn: 17 Januari „Abraham Rydberg", van Walle- roo naar Engeland. 16 Februari „Viking", van Port Victoria naar Cardiff. 1 Maart „Pommern", van Port Germein naar Engeland. 3 Maart „Archibald Russell", van Port Broughton naar Engeland. 8 Maart „Pamir", van Port Victoria naar Engeland. 9 Maart „Passat", van Port Lincoln naar Falmouth. 15 Maart „Lawhill", van Port Lincoln naar Falmouth. 20 Maart „Olivebank", van Port Victoria naar Engeland. 22 Maart „Winterhude", van Port Germein naar Engeland. 3 April „Padua", van Port Lincoln naar En geland. Tot dusverre is er nog maar één aange komen. Het is de Fin „Moshulu", die op 11 Maart van Port Victoria uitzeilde en op 10 Juni de Iersche haven Queenstown binnenviel om daar nadere orders af te wachten. Deze reis had dus 91 dagen geduurd; dat is juist zoo ongeveer het gemiddelde. Zes van de tien overige, die eerder zijn vertrokken, zijn nog steeds niet aangekomen. De „Rydberg" is nu al vijf maanden onderweg; de „Viking", ver trok vier maanden geleden; zij kan dezer dagen haar bestemming bereiken. Het is duidelijk, dat bij de zeilvaart vele factoren van invloed zijn op den duur van de reis. Vandaar, dat de belanghebbenden de opvarenden wel in de eerste plaats steeds met groote belangstelling de vorderingen van hun rivalen volgen. Dit en het feit, dat de ver trekdata niet zoo ver uit elkaar liggen, hebben aan de graanvaart van Australië op Engeland het karakter van een race gegeven. BARTIMEÜS. De jaarvergadering van Bartimeus blinden zorg) is Woensdag 28 Juni te Zeist in het schoolgebouw. Voorzitter der vereeniging is de heer P. L. de Gaag Fortman, secretaris ds. J. H. Donner te Broek op Langendijk. BRIEF VAN LANDSBISSCHOP MARAHRENS. De Hannoversche bisschop dr. A. Marahrcns heeft naar aanleiding van den Pinkster-vredes oproep van den aartsbisschop van Canterbury en andere hooge kerkelijke voormannen, aan den aartsbisschop van Canterbury een schrij ven gericht, waaraan wij het volgende ontlee- nen: Hooggeachte heer aartsbisschop.' U hebt mij Uw plannen medegedeeld om de kerken der wereld tot een algemeene voorbede om het be houd van den vrede op te roepen en mij ge vraagd, deze gedachte ook aan de Duitsche kerken voor te leggen. Ik kan U verzekeren, dat de Evangelische kerk van Duitschland het vurig verlangen om het behoud van den vrede deelt. Wij zullen niet moede worden te bidden, dat God den vrede ons beware. Tegen Uw ver zoek heb ik echter ernstige bezwaren. Het heeft vele Duitschers diep ontsteld, dat U, die het Christelijk geloof in de wereld behouden wil, in het Èngelsche hoogerhuis een verbond met Rusland ondersteund hebt, alzoo met die macht, die principieel den vernietigingsoorlog tegen het Christendom voert, en in eigen land hét geloof in God met alle jniddelen en op elke manier zoekt uit te roeien. Ook dit jaar zullen wederom een aantal zomerkampen door de Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie gehouden worden. Deze kampen worden evenais verleden jaar, gehou den op het landgoed Johannahoeve te Ooster beek en staan alle onder leiding van den heer J. C. Decring, leeraar bij het Af.O. te Utrecht. Naast tal van staatkundige inleidingen worden diverse excursies gehouden, terwijl ook sport, spel, zang, dans en declamatie beoefend wor den. Deze weekkampen worden 's Zondagsmid dags geopend, het eerste op Zondagmiddag 23 Juli a.s. Een speciaal waterkamp aan de wijde Er, onder leiding van den heer D. J. A. Geluk te Haarlem, vangt aan op Zondagmiddag 16 Juli. Alle gewenschte inlichtingen zijn te bekomen bij het centraal Secretariaat der V.D.J.O., Cor- nclis Evertsenstraat 29 bis, te Utrecht Toen 't kermis werd. 't Kermisvermaak, dat Tivoli ons ieder jaar aanbiedt is ongetwijfeld een der meest gewaar deerde. Ook nu weer heeft de ijverige directeur Maalsteed het gezelschap onder directie van den heer G. Stroober geëngageerd en deze zorgt elk jaar wat nieuws te hebben onder zyne spe cialiteiten. Een blik op het uitvoerige program doet ons zien, dat we op dit gebied werkelijk wat nieuws krijgen. In dc eerste plaats, en dit mag men als glanspunt beschouwen, The 4 Vendomcs of het muzikale Waschhuis. Wie de Hcldersche kermis bezocht heeft en het gezelschap Stroobcr niet zag spelen, heeft werkelijk iets verzuimd. Naar wij vernemen is zoo juist door de Schoolcommissie alhier besloten de kinderen der hoogste klassen een schoolreisje aan te bieden van 2 dagen. Deze excursie zal gehou den worden per autobus en wel op 12 en 13 Juli a.s. Doel is Apeldoorn en omstreken. De kleinere jongens en meisjes worden even min vergeten. Die maken morgen een rondreis langs het geheele eiland per Jan Pleizier.- Ongetwijfeld zal dit besluit door de Hoorn- sche ouders op prijs worden gesteld. Geplaatst aan boord van H. Ms. Java de of ficier van den Marine Stoomvaartdienst der 2de kl. C. J. G. Werlemann, verwacht uit Neder land. Overgeplaatst van Hr. Ms. Java naar de Marinekazerne Oedjoeng, de 1ste luitenant der Mariniers H. Lieftinck; van de marinekazerne Goebeng naar Hr. Ms. Java, de 1ste luitenant der mariniers H. P. Arends; van Hr. Ms. Witte de With naar de Marinekazerne Oedjoeng de luit. ter zee der 2de kl. C. E. baron van Asbeck; van Hr. Ms. Kortenaer naar Hr. Ms. Java, de officier van den Marine Stoomvaartdienst der 2de klasse W. J. de Jongh; van Hr. Ms. Java naar Hr. Ms. Piet Hein, de officier van den Marine Stoomvaartdienst der le klasse N. A. Gons. Overgeplaatst van Hr. Ms. „Soerabaja" naar de marinekazerne Oedjoeng, de luit. ter zee der le kl. K.M. W. A, Deters; van de ma rinekazerne Oedjoeng naar Hr. Ms. „Soera baja" de luit. ter zee der le kl. D. Gestel. Kapt.-luit. ter zee J. W. Temiytelen. Tot commandant van Hr. Ms, flottieljeleider „Tromp" is benoemd 'de sous-chef van den marinestaf, kapitein-luitenant ter zee J. W. Termij telen. Jan Willem Termijtelen werd geboren te Soerabaja op 10 Januari 1893. Op 6 Septem ber 1910 werd hij benoemd tot adelborst 2de klasse, waarna hij in 1913 tijdens verblijf in Ned.-Indië benoemd werd tot luitenant ter zee 3e klasse. Op 23 Augustus 1915 werd hij be noemd tot luitenant ter zee 2e klasse. In April 1916 werd hij geplaatst bij den torpedodienst in Den Helder. Op 7 Februari 1919 werd hij commandant van een mijnenveger. Op 3 Sep tember 1921 ging hij met de onderzeeboot ,,K IV" naar Ned.-Indië. Tijdens zijn verder ver blijf in Indië was hij geplaatst aan boord van verschillende onderzeebooten, waarover hij tevens belast was met het bevel. Op 1 Sep tember 1923 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee der eerste klasse, en op 15 September van hetzelfde jaar belast met de betrekking van adjudant van den Minister van Marine en chef van het bureau-kabinet van het Depar tement van Marine. Deze betrekking vervulde hij tot 16 Februari 1927, toen hij benoemd werd tot adjudant van Prins Hendrik. Van 1927 tot 1934 vervulde hij laatstgenoemde functie, tot hij op 15 Maart 1934 eervol uit deze functie ontheven werd. In Indië aangekomen werd hij belast met het bevel over Hr. Ms. „Prins van Oranje'. Op 28 November 1935 werd de heer Termij telen benoemd tot adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin. Na op 5 November 1935 bevorderd te zijn tot kapitein-luitenant ter zee keerde hij in Augustus 1936 naar Nederland terug, waar hij op 31 October 1936 belast werd met de be trekking van sous-chef van den marinestaf. Thans gaat hij in September van dit jaar met de „Tromp" wederom naar Indië. Kapitein-luitenant ter zee Termijtelen Is officier in de orde van Oranje-Nassau, officier in het Legioen van Eer, officier met kroon van de orde van Adolf van Nassau van Luxem burg, en drager van het kruis van verdienste le klasse van de orde van den Duitschen Adelaar. Kapt.-luit. ter zee jhr. W. Boreel. Opvolger van overste Termijtelen als sous chef van den marinstaf is kapitein-luitenant ter zee jhr. W. Boreel. Jhr. Willem Boreel werd geboren te Marta- poera op 23 Mei 1895. Op 4 September 1913 werd hij benoemd tot adelborst 2de klasse, waarna hij op 9 October 1916 bevorderd werd tot luitenant ter zee der 3e klasse. Op dienzelfden datum werd hij ge plaatst aan boord van Hr. Ms. „Hertog Hen drik", met welk schip hij in 1918 naar Ned.- Indië ging. Op 9 October van dat jaar volgde zijn benoeming tot luitenant ter zee der 2e klasse. In Indië diende hij aan boord van ver schillende bodems. Na terugkeer in Nederland werd hij in 1921 geplaatst als instructeur bij de opleiding tot waarnemer bij den marine-luchtvaartdienst, en in October 1922 bij den onderzeedienst in Den Helder. Op 25 September 1924 werd hij geplaatst als oudste officier aan boord van Hr. Ms. onder zeeboot ,.K X", en met dezen bodem ging hij naar Indië. In Indië was jhr. Boreel belast met het bevel over verschillende onderzeebooten, en daar werd hij op 1 September 1927 benoemd tot luitenant ter zee der le klasse. In October 1929 werd hij geplaatst te Hel- levoetsluis belast met de betrekking van chef van het torpedo-atelier. Tevens werd hij belast met de betrekking van havenmeester aldaar. Hij ging vervolgens wederom naar Indië, in 1933, waar hij belast werd met het bevel over de le divisie onderzeebooten, welke functie hij bekleedde tot 1 Januari 1936, toen hij ge plaatst werd bij het Departement van Marine in Indië, en belast met de betrekking van sous-chef van deh staf der zeemacht in Ned.- Indië. In 1938 weer naar Nederland gekomen, werd hij op 15 Augustus van dat jaar geplaatst aan boord van Hr. Ms. „Sumatra" en belast met de betrekking van len officier. Na op 1 Fe bruari 1939 benoemd te zijn tot kapitein-luite nant ter zee, is hij op 1 Mei van dit jaar ge plaatst bij de 2e afdeeling A van het Departe ment van Defensie. Jhr. Boreel is ridder in de orde van Oranje- Nassau. De oplossing van wedstrijdprobleem no. 9 luidt: De cijferstand was: Zwart 6 schijven op 5, 6, 8, 13, 18, 28 en dam op 36. Wit 9 schijven op 21, 22, 24, 25, 27, 33, 38, 39 en 47. Wit Zwart Wit Zwart 1. 21—26 28X17' 2. 16—11 36X22 3. 24—19 13X24 4. 39—34 22X30 5. 11X2, waarna zwart in alle varianten verliest op bijv. 5. 3048 volgt 6. 2X30!, 48—42 of? (op 48—26 volgt 47—42 en 30—34 enz., waarna wit op tempo wint). 7. 3043 en 4338 de andere varianten zijn gemakke lijk te vinden. De oplossing van dit probleem was niet moeilijk te vinden, de slotstand is hier wel de grootste verrassing. Het was te voorzien, dat de stand der deel nemers aan onzen oplosserswedstrijd na dit probleem niet veel wijziging zou ondergaan, wij zullen deze dan ook thans niet plaatsen, maar na afloop van het 10e, tevens laatste, wedstrijdprobleem een totaal-overzicht geven. Hieronder volgt dan het 10e wedstrijd probleem. Auteur H. van Zuilekom, Den Helder. 11? IP* De cijferstand is: Zwart 7 schijven op 5, 9, 10, 17, 19, 23 en 31 en 2 dammen op 24 en 35. Wit schijven op 25, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 46 en dam op 40. Wit speelt en wint. De oplossing van dit probleem moet uiter lijk Maandag 3 Juni in ons bezit zijn. Onderstaande partij werd gespeeld voor het clubkampioenschap van de damver. „Excel sior". Wit: J. Jeninga. Zwart: H. Veenstra. Wit Zwart Wit Zwart 1. 32—28 20—24 2. 37—32 18—23 3. 34—29 23X34 4. 40X20 15X24 5. 44—40 12—18 6. 40—34 10—15 7. 50—44 7—12 8. 44—40 18—23 9. 41—37 17—21 10. 31—27 12—18 11. 34—29? 23X24 12. 40X20 15X24 Wederom dezelfde afruil als bij den 3en zet. Deze afruil heeft geen doel en is als elke onnoodige afruil zwak. 13. 49—44 18—23 14. 44—40 5—10 15. 40—34 14—20! 16. 34—30 20—25 17. 37—31 25X34 18. 39X30 21—26 19. 4741? zeer zwak, veel sterker is hier 43—39 of 45—40 19. 26X37 20. 42X31 10—14 21. 43—39 1—7 22. 39—34 11—17 23. 41—37? 17—21! verhinderd 31—26 wegens 711 enz. 24. 48—42 13—18 25. 30—25 (de dam- zet door 3429, 2823, 3833 enz. is te duur) 25. 712 26. 27—22 18X27 27. 31X22 12—17 28. 22X11 16X7 veel sterker lijkt hier 6X17 29. 36—31 7—11 30. 46—41 8—13 31. 41—36 21—26 32. 34—30 vrijwel de eenige op 3127 volgt 26—21 en 2430 enz. zeer sterk springt hier wits zwakke 19. 4741 in het oog. 32. 28 33. 4540 1420 te vroeg gespeeld, deze zet had geen haast; beter was hier 11—17 of 812 door den tekstzet verliest zwart zijn voordeel geheel 34. 25X14 9X20 35. 4034 49 nog steeds is hier 1117 de aangewezen zet. 36. 28—22! 11—17 37. 22X11 6X17 38. 30—24 13—18! 39. 25X14 9X20 40. 31—27 20—25 41. 33—29 24X33 42. 38X29 19—24 43. 29X20 25X14 44. 42—38 17—22? 45. 36—31! 3—9 46. 38—33! 14—20 47. 34—29! 23X34 48. 32—28 34—39 49. 28X17 39X28 50. 37—32 28X37 51. 31X42 8—13 52. 17—11 18—22 53. 27X18 13X22 waarna nog enkele zetten de partij remise werd gegeven. Den Helder, 20 Juni 1939. Aangebracht door korders: Tongen p. kg. 0.75—0.65 Slips 0.57—0.50 Schol le soort per kist 7.106.00 Schol 2e soort 3.402.40 Schar 2.30—1.90 „Nationaal Centrum". Verschenen is het eer ste nummer van „Nationaal Centrum", orgaan van de gelijknamig stichting (gevestigd te Schoonoord Zeist). Het bevat korte artikelen o.m. van Dr. H. Colijn, Jhr. Beelaerts van Blok land, en verder bijdragen betreffende doel en streven van N.C. Zoowel uit politiek als godsdienstig oogpunt heeft men een zoo breed mogelijk standpunt ingenomen, daar alle gezindten in Nationaal Centrum vertegenwoordigd kunnen zijn. De redactie van het orgaan berust bij E. Raams en W. Knap W.Gzn, ROTTERDAMSCHE LLOVD. Kedoe. 20 Juni van Rotterdam. Kota Baroe, 20 Juni van Rotterdam. Blitar, u„ 19 Juni te Singapore. Indrapoera, t„ pass. 19 Juni Kaap Guardafui. Kota Radja, u., pass. 19 Juni Suez. Weltevreden, t„ 24 Juni v.m. 6 u. te Genua verwacht. KON. HOIL. LOYD. Montferland (u.), 19 Juni te Rio Janeiro. KON PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. Nieuw Zeeland, 19 Juni van Singapore. Ruys, 18 Juni van Kohsichang. Bandjermasin, pass. 19 Juni Aden. Tegelberg, 19 Juni te Port Natal. Van Heutsz, 18 Juni te Penang, STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND. Chr. Huygens (u.), 19 Juni van Belawan. Tabian, 20 Juni van Amsterdam. Enggano (u.), 20 Juni van Colombo. Johan de Witt (th.), 21 Juni nam. 1 u. te Southampton verwacht. Johan van Oldenbarnevelt (u.)pass. 19 Juni Gibraltar. ROTTERDAMZUID-AMERIKA LIJN. Alphacca, 18 Juni te Montevideo. Aludra, 20 Juni te Rotterdam. STOOMVAART MIJ OCEAAN. Menelaus, 18 Juni te Port Said. Phrontis. 19 Juni te Suez. Clytoneus, 20 Juni van Amsterdam. Dolius, 18 Juni te Hamburg. Sarpedon, 18 Juni van Osaka. E.MZETCO LIJN. Jonge Anthony, pass. 19 Juni Malta. Jonge Elisabeth, 20 Juni van Rotterdam. (HollandAfrika Lijn). Jagersfontein, 20 Juni naar Zuid-Afrika. Kandfontein (u.), pass. 18 Juni Gibraltar. Nijkerk (th.), 20 Juni Bevezier gepass. HollandAustralië-Lijn Arendskerk, 20 Juni te Rotterdam. (HollandOost-Azië L(jn). Abbekerk (th.), 17 Juni van Port Said. Grootekerk (u.), 16 Juni van Suez. (HollandBr.-Indië Lijn). Hoogkerk (th.), pass. 20 Juni Gibraltar. KON. NED. STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. Baarn, 20 Juni van Amsterdam. Cottica, 20 Juni van Amsterdam. Socrates, 20 Juni te Amsterdam. Telamon, 18 Juni te Para. Alkmaar, 20 Juni van Delfzijl. Arnor, 16 Juni van New York. Astrea, 14 Juni van Curagao. Atlas, 13 Juni van Curagao. Baralt, 17 Juni van Curagao. Boskoop, 19 Juni van Aruba. Breda, 19 Juni te Valparaiso. Deucalion, 18 Juni te Chanak Kalessi. Dido, 18 Juni van Curagao. Deros, 19 Juni te Gdynia. Douro, 18 Juni van Belize. El Libertador, 15 Juni van Curagao. Hebe, 19 Juni van Malaga. Hermes, 19 Juni van Tel Aviv. Irene, 19 Juni van Civita Vecchia. Juno, 19 Juni van Thessaloniki. Midas, 17 Juni te Curagao. Nereus, pass. 19 Juni 20 u. Ouessant. Plato, 15 Juni van Curagao. Pluto, 20 Juni van Odense. Rhea, 18 Juni van Guanta. Saturnus, 19 Juni te Amsterdam. Strabo, 15 Juni van Curagao. Theseus, 20 Juni te Amsterdam. Tiberius, 19 Juni van Tunisa. Triton, 20 Juni van Izmir. Ulysses, 20 Juni te Amsterdam. Van Rensselaer, 16 Juni van New York. Vulcanus, 18 Juni van Barcelona. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Lochmonar, 19 Juni van San Francisco. Beemsterdijk, 19 Juni 12 u. 61 m. W. van Land's End. Nieuw-Amsterdam, 20 Juni te Rotterdam. Boschdijk, 19 Juni te Londen. Burgerdijk, 17 Juni v. Tampico. Damsterdijk, 19 Juni te Seattle. Lochgoil, 18 Juni v. Kingston (Ja.). Lochmonar, 19 Juni v. San Francisco. Maasdam, 20 Juni te Rotterdam. Westernland, 20 Juni te New-York. JAVA—CHINA—JAPAN LIJN. Tjisadane, 17 Juni van Manilla. SILVER-JAVA PACIFIC LIJN. Salabangka, 19 Juni van Beira. Silverwillow, 19 Juni te Beira. Soekaboemi, 19 Juni te Penang. Marken, 19 Juni te Vancouver. JAVA—N t5 A-YOR K LIJN, Peisander, 18 Juni te Boston. Phemius, 18 Juni te Belawan. Kota Pinang, 19 Juni te New-York. Rhexenor, 19 Juni v. Kaapstad. HOLLANDWEST-AFRIKA LIJN. Jaarstroom, u., 18 Juni te Ivoorkust. Nigerstroom, u., pass. 19 JuniVlissingen. (Ongecorrigeerd). Wij, die jong zij n, door Ems I. H. van Soert. Geïll. door Hans Borrebach. Uitgave Gebr. Kluitman, Alkmaar. Prijs gebonden 2.90, ing. 2— „Wij die jong zijn" is een boek. dat geheel past in dezen tijd. Het beschrijft zeer nauw keurig het moderne en zelfstandige meisje. In dit geval Bertie Costens. Zij is werkzaam op een reisbureau, waar ook Leo Sandberg zijn werkkring heeft. Bertie heeft liefde voor Leo opgevat, maar weet niet of deze beantwoord wordt. Dan krijgt zij opdracht een dame op een reis door Italië te vergezellen. De reis beschrijving hiervan is prachtig. Men krijgt een idee hoe mooi Italië is. met z'n schitte rende bouwwerken en musea. Teruggekomen wordt zjj ontslagen en zij gaat weer terug naar haar stiefvader. Nog blijft zij van Leo houden en nadat zij een poosje de huishou ding van haar vader heeft waargenomen, krijgt zij een brief van Leo. Hij ontmoet haar en bekent haar zijn liefde. Toch komen zij door deze ontmoeting niet dichter bij elkaar. Teleurgesteld vertrekt Leo naar Amerika. Maar dan wordt het verlangen naar Bertie heel sterk en hij schrijft haar. Hij vertelt haar, dat hij vier jaar moet wachten met trouwen maar Bertie is dol gelukkig en heeft er dat wel voor over. Het is een boek, dat men tot in de kleinste onderdeelen als ge slaagd mag beschouwen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 3