Ingezonden H. Ms* v* Ewijck De eerste schooldag HERMAN NYPELS DEN HELDER Wat is waarheid? Vacantie - rhapsodie Dinsdag 12 September 1939 Tweede Blad iPiadinieuw-i De ramp van Plechtige Hoogmis voor de Katholieke slachtoffers van de ramp van H. Ms. v» Ewijck Filmvoorstelling van het „Marine Rampen Fonds" Gedraaid wordt „De Witte Engel De juffrouw van klas een Held, kruideniers gaan vergaderen voor de Kon. Marine en Landmacht Verschillende kwaliteiten 50 vanaf Naar maat gemaakt onder volledige garantie Actie „Rampen Fonds" zet prachtig in Conferentie voor Niet-Katholieken Rijkspostspaarbank Uit het politie-rapport fan Mens s Kranslegging door Marinecom- mandant en vereenigingen. Z Naar wjj vernemen, ligt het in het 5 Z voornemen van den commandant der S Z Marine, schout bjj nacht H. Jolles, om Z E in het begin van de volgende week, na- z Z mens de geheele Marine, een krans te Z leggen aan den voet van het Monument E jj „Voor hen dien vielen" op het Haven- E Z plein, ter nagedachtenis van de vermis- jj Z ten bij deze ramp. E Z Deze kranslegging zal plaats hebben E Z met militair ceremonieel. De ouders en E E nabestaanden van de slachtoffers zullen E E er bij aanwezig kunnen zijn, terwijl ook E vereenigingen, die eveneens een krans E E zouden willen leggen, daartoe gelegen- E E heid zal worden gegeven. Men kan zich E Z daarvoor opgeven bij den adjudant van E E den Commandant der IMarine, luit. ter E Z zee der le kl. B. J. Velderman, directie- E gebouw, alhier. Z Morgenochtend om 9 uur zal in de R.K. Tarochiekerk van de H.H. Petrus en Pau- lus aan de Kerkgracht, door den vlootaal- moezenier, majoor H. J. Bangert, een plechtige requiem mis worden opgedragen voor de zielerust van de elf omgekomen R.K. slachtoffers bij de ramp van de „Van Ewijck". De Marinecommandant zal deze plech tigheid bijwonen, terwijl ook de over levende leden van de bemanning en de overige r.k. schepelingen, voor zoover de dienst het zal toelaten, aanwezig zullen zijn. Koopt heden nog uw kaarten! Zooals de Heldersche bevolking reeds giste ren heeft vernomen, is het „Marine Rampen Fonds 19141919", dank zij de zeer gewaar deerde medewerking van den heer P. van Twisk, in de gelegenheid ten bate van het ge stelde doel, steun te verleenen aan de nagelaten betrekkingen van de bij den ramp van H.Ms. „Willem van Ewijck" omgekomen bemanning, a.s. Donderdagavond in het Rialto-theater een filmvoorstelling te geven. De keuze van de film was speciaal in dit geval niet eenvoudig. Na rijp beraad is thans echter besloten dien avond te geven het nog bij velen in herinnering lig gende unieke filmwerk „De Witte Engel", de Warner-film, waarin de eerste Roode Kruis verpleegster, Florence Nightingale, de hoofdrol vertolkt. Het komt ons voor, dat wij hieraan weinig meer behoeven toe te voegen. Zij, die deze film reeds zagen, zullen haar ongetwijfeld nog eens willen zien en de categorie die haar destijds verzuimde, zal thans kunnen genieten van een rolprent, die tot de allerbeste producties van de Warner behoort. Een film voor jong en oud en tevens een film, geschikt voor alle gezindten. Er is echter nog iets anders: Rialto moet en zal natuurlijk a.s. Donderdag avond van onder tot boven volledig uit verkocht zijn. Niet één stoel mag dien avond onbezet blijven. Dat kan geschieden als onze geheele bevol king medewerkt. Enwij vertrouwen er op, dat zij zal medewerken. Dat ieder gaarne voor het prachtige doel van het „Rampen Fonds" zijn of haar steentje zal willen bijdra gen. Eerlijk gezegd wordt het 't publiek dit maal wel zeer gemakkelijk gemaakt. Voor een bedrag van slechts 40, 50 of 60 cent verzekert men zich van een kaart voor een film, die de kosten van die entrée dubbel en dwars waard maakt. De kaarverkoop vindt plaats des avonds van half negen tot half tien aan het loket van het Rialto-theater. Haalt U Uw kaarten vanavond nog af? Help U ook mee iets te doen voor hen, die ook Uw geldelijken steun zoo zeer van noode zullen hebben? Natuurlijk doet U dat. En natuurlijk zal Den Helder Donderdag avond bewijzen dat dit dringend verzoek eigenlijk overbodig was! Gisterenmorgen heeft de schoolbel weer voor het eerst geroepen. Nu geen vroo- lijke klingel voor soldaten om aan de hutspot te komen, maar de roep voor de jeugd om hun de eerste begrippen bij te brengen van lezen, schrijven, rekenen, taal, geschiedenis en nog veel meer, dat we op den gang door dit leven noodig of niet noodig hebben. Gisteren waren er ock de beginners, de kleuters, met netjes gekamde haren, met hun beste pakjes aan, met glanzend gepoetste schoentjes, die aan de hand van moeder naar de schoolbank werden gebracht, 't Was een trage gang voor menige moeder en voor de meeste kleintjes 'as er ook wat triestigs aan dezen eersten tocht naar een nieuw leven, een leven, dat veel bekoring heeft, al was het alleen maar omdat ze nu op „groote school" zijn, maar dat toch het nare heeft van het verlies van hun vrijheid, het wegzijn van moeder. Daar klopte onder die schoon gestre ken bloesjes menig hartje sneller dan gewoonlijk en daar was menig meisjes kopje, dat er wat bleek en bedrukt uit zag. Kleine handjes klemden zich in de hand van moeder en moeder zelf, ze had dat onprettige gevoel van een afscheid voor langen tyd. En het was toch maar voor drie uur. Het was of haar jongste van haar werd afgenomen. De jonge moeders voelden plotseling, dat ze ouder begonnen te worden en de ouderen voel den het heengaan van hun laatsten peuter naar de groote school als een leegte in hun leven, als het breken van een band, als het afgeven van hun eigen kind aan een vreemde. Die vreemde was de juffrouw van de eer ste klas. Wat een geluk, dat in de eerste klas een juffrouw is, wat zou een „meester" met die nerveuse peuters moeten aanvangen. De juffrouw knielt bij hen neer, de juffrouw trekt hun jasje uit, de juffrouw lacht ze be moedigend toe, de juffrouw strijkt ze eens door hun haar... net als moeder en dan wor den ze, met een zoet lijntje, het schoollokaal ingeloodst, 't Ziet er vriendelijk uit, dat lokaal van de eerste. Er is veel licht en er zijn veel platen, op de vensters staan potten met geraniums en vroolijke wanden, met een groot, groen bord. De moeders blijven nog wat hangen in de klas. Ze wuiven nog eens naar hun kleuters. De meesten houden zich kranig, maar bij een enkele springen de waterlanders naar buiten. Er zijn er ook, die met veel bravour rond kijken naar al het nieuwe, die geen oog meer hebben voor moeder, die bukken om eens in „hun kastje" te gluren, waarover de grootere broers of zusjes van de derde of vierde ver teld hebben. Die ontdekking houdt een teleur stelling in, het is een kastje zonder deurtjes, zonder laatjes. De eerste teleurstelling is geïncasseerd. Op de vierde rij zit een moeder haar kleine meid nog wat troost in te spre ken. Het helpt niet, de tranen vloeien rijker, het lijfje schokt en de juffrouw geeft een stille wenk, dat moeder beter weg kan gaan, dan speelt zij het wel klaar. Zoo tegen kwart over negen is de eer ste werk, het leeren van een aardig behooren en de juffrouw kan haar taak beginnen. Ze kijkt de klas eens rond en met vriendelijke tact begint ze haar eer ste werk, het leenren van een aardig liedje. Dat gaat erin en wie nog wat na trilde van de emotie, geeft zich gewon nen en zegt de woorden mee op en spoe dig is de klas een en al aandacht. De eerste levensplicht is begonnen. De juffrouw heeft haar taak aangevangen de kinderen op te voeden in alle christelijke en maatschappelijke deugden. Daar is wijsheid, tact en vooral veel liefde voor noodig. Over de distributieregeling. Zooals men in een advertentie in dit num mer kan lezen heeft het bestuur van de Krui deniers Vakvereeniging E.M.M. besloten mor gen, Woensdagavond een vergadering te be leggen, waarvoor men zoowel de aangesloten leden als de n i e t-leden uitnoodigt. Deze bij eenkomst wordt gehouden in de achterzaal van café „De Toelast". O.m. zal besproken worden het huidige dis- stributievraagstuk, terwijl een ieder vragen kan stellen. Burgerlijke Stand van Den Heider van 11 September 1939. BEVALLEN: A. H. KansenZijlstra. d.; W. ZijlstraQuak, z.; A. C. W. C. van Stave renLooze, d.; A. de GraaffRus, d.; M. M. A. GelijnseKronerr.eijer, d.; A. Jordan Wezenaar, z.; C. J. GreuterRiekwel, z.; T. de JongClaus, z. OVERLEDEN: wed. H. Bakker, geb. Blom, 77 jaar. EIGEN COUPEUR EN ATELIERS MILITAIRE KLEEDERMAKERIJ Het regelmatig kauwen van de gezon de, verfrisschende WRIGLEY'S P.K. kalmeert en sterkt de zenuwen. P.K. verdubbelt Uw energie bü Uw dage- lüksche bezigheden en bij sportieve pres taties. Het houdt de.tanden schoon en gaaf. Bovendien bevordert het de spijsvertering. Koopt vandaag nog enkele pakjes en houdt er steeds een paar bij de hand. M T l. Veel genot voor tceinig geld: 5 cent AAAAAAAAAAAAAA Reeds den eersten dag ver- rassend resultaat. Nog vóór de eigenlijke actie van het „Marine Rampen Fonds" een aanvang genomen had, blijkt reeds, dat de drang tot het verleenen van hulp bij het ge heele Nederlandsche volk zeer sterk is. Gisteren ontving de penningmeester van het Fonds namelijk alleen reeds op de giro liet bedrag van 215.43, hetwelk men niet anders dan een voortreffelijke ouverture kan noemen. Het begin, dat reden geeft te verwach ten, dat nog tallooze baten zullen toe vloeien. Maarlaat dat spoedig zijn. Wie thans geeft, geeft dubbel. Ook voor de Heldersche bevolking is dat van toe passing. Zooals men weet, kan men z'n gii'^ stor ten op girorekening No. 113397 ten name van liet Marine Rampen Fonds, of bij de Rotterdanische Bankvereeni- ging, kantoor Den Helder. Men schrijft ons: Evenals vorig jaar zal de bekende redenaar Pater Wijnand Sluis binnenkort weer Confe renties komen geven voor Niet-Katholieken, in de Katholieke Kerk aan de Kerkgracht alhier. Pater Wijnand Sluis staat' bekend om zijn klare logische, pittige uiteenzettingen. De Conferenties worden gegeven op zes achtereenvolgende Woe.-sdagen en vangen aan op Woensdag 20 September a.s. Zij zijn gratis voor ieder toegankelijk en worden op geluisterd door orgelspel en schoone zang. Nu wij in dézen tijd bijna van niets anders hooren dan van spannende toestanden en van oorlog, moet bet velen, zonder twijfel, aan genaam zijn, ook eens naar wat anders te kunnen luisteren. Men zie voor bijzonderheden de advertentie in ons nummer van morgen. Opgave betreffende het kantoor per poste rijen te Den Helder. In den loop der maand Augustus werd aan bovengenoemd kantoor op spaarbankboekjes ingelegd 94.658.87 en terugbetaald 142.626.11 Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald 47.967.24 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes be droeg 68 (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Niet geplaatste stukken worden niet teruggezonden.) DE FILMV OORSTELLING VOOR HET „MARINE RAMPENFONDS". Mijnheer de Redacteur, Ondergeteekende zou gaarne beslag leggen op eenige ruimte in Uw veelglezen blad, waarvoor bij voorbaat zijn hartelijken dank. Het betreft hier de filmvoorstelling, die a.s. Donderdagavond in het Rialto-theater gegeven zal worden. Door bijzondere omstan digheden ben ik ditmaal, tot mijn groote spijt niet in staat, zooals gewoonlijk voor den kaartverkoop een legertje collectanten en cellectrices te requireeren. Welk legertje bij vrijwel iedere voorkomende gelegenheid zorg de, dat het theater, -vaar de voorstelling ge geven werd, tot de laatste plaats was uitver kocht. Dikwijls deed Den Helder een beroep op mij en ik was altijd bereid dat beroep in te willigen. Dezen keer echter is de zaak anders: deze maal doe i k een be roep op de geheele Heldersche bevolking. En wel om .r voor te zorgen, dat a.s. Donderdagavond het Rialto-theater tot de allerlaatste plaats bezet is. Ondergeteekende zorgt voor een prima pro gramma. Ik zal er tevens voor zorgen, dat de bruto baten afgedragen worden voor het prachtige doel van het Marine Rampenfonds. Aan U de taak, aan de kassa van Rialto op de bekende uren de kaarten voor deze voor stelling zelf af te halen. Ik reken en vertrouw erop, dat dit verzoek van mij aan U niet be schaamd zal worden. Moge Rialto Donderdagavond stampvol zijn en moge het een groot bedrag zijn, dat wij aan het Fonds kunnen afdragen. Dat zal ongetwijfeld de wensch van alle Nieuwediepers zij" en zeer in 't bijzonder is zij dat van P. VAN TWISK. OVERTREDINGEN ARBEIDSWET. Tegen een tweetal Heldersche zakenlieden werd door de politie proces-verbaal opge maakt terzake een overtreding van de Ar beidswet. SOLDAAT AANGEREDEN. Gisteren werd de politie medegedeeld, dat een soldaat was aangereden op den Zeedijk, ter hoogte van de Langestraat. Bij nader on derzoek bleek, dat de soldaat per motor van Huisduinen gekomen was, rijdende op den Dijk, en daarbij door een personen-auto, die den Dijk bij de kluft Langestraat opkwam, was geramd. Vermoedelijk had men telkander te laat bemerkt. De soldaat bleek niet ernstig gewond te zijn. Toch achtte de marine-arts overbrenging naar het Hospitaal noodzakelijk. PORTEMONN AIE EN RING GESTOLEN. Een juffrouw deed aangifte, dat ten haren nadeele op het strand een tasch, inhoudende portemonnaie met inhoud, plus een gouden ring, ontvreemd was. De politie stelt een on derzoek in. MILITAIREN VECHTEN. De politie kreeg gisterenavond kennis, dat in de Spoorstraat eenige marinemenschen slaags waren geraakt. Het bleek, dat men eenigszins onder den invloed was. De politie zorgde voor arbitrage. NOG EEN. In het Hoofdbureau van politie vond heden nacht onderdak een marineschepeling, die zich aan teveel alcoholica schuldig gemaakt had. Als er ooit een tijd geweest is, waarin de leugenachtigheid van den mensch scherper aan het licht gekomen is, dan is het onze tijd. Wie nog eenig vertrouwen had in den mensch, moet nu wel ervaren, dat het woord van den Psalmist: „Stel op prinsen geen vertrouwen, noch op een menschenkind, van hetwelk geen heil te verwachten is", nog niets van zijn ac tualiteit verloren heeft. De mensch is een on waarachtig, leugenachtig wezen, van hem is geen heil te verwachten. De oorlogsberichten spreken elkaar telkens tegen en de belichting, die Enge land van den gang van zaken aan het front geeft is precies tegenstrijdig aan de lezing van Duitschland, evenals de voor stelling van Polen weer telkens in fla- granten strijd is met die van het Duitsche nieuwsbureau. Wat is waarheid? Wij weten het niet en men zal verstandig doen de oorlogsberichten met een wat critisch oog te lezen, omdat ze dikwijls zoo de wereld ingezonden worden, als de uit zendende partij graag zou willen hebben dat de toestand was. Daar is b.v. het bericht over het binnentrek ken van ue Duitse!e troepen te Warschau. Men zou Zaterdag waarlijk gemeend hebben, dat Duitschland de Poolsche hoofdstad reeds in bezit had en nu blijkt, dat de Duitschers voor Warschau zijn teruggeslagen en dat men een rustpooze noodig heeft om het reeds bezette gebied veilig te stellen. Of de Polen hun vijand deze rust zullen laten, staat wel te bezien. De toestand voor de Duitschers in Polen wordt moeilijker naarmate het terrein, dat ze „veilig te stellen" hebben, grooter wordt. En zooals we de vorige week reeds schreven: het is nog lang niet zeker, dat ook het verdere verloop van den strijd in Polen zoo gunstig zal zijn als tot op heden. Ook het feit, dat Frankrijk aan het Westfront een grootere activiteit gaat ontwikkelen kan er op wijzen, dat Duitschland straks genoodzaakt zal zijn, belangrijke troe pen daar te concentreeren. De toestand wordt dan nog moeilijker in Polen. Duitschland is er nog niet met zijn Poolsch avontuur. Een bekwaam journa list als Ward Price, die als kind in huis is bij de dictatoren en staatslieden, durfde gisteren de veronderstelling maken in de „Daily Mail", dat er een ondergrondsche actie gevoerd zou worden tegen Hitier. Daarop zou volgens Price wijzen het feit, dat de eerste groote redevoering in den oorlog gehouden werd door Goering, ter wijl eveneens de omstandigheid, dat Hitier naar het front vertrokken zou zijn er op zou wijzen, dat hij zich veilig gesteld heeft tegen eventueele onlusten. Wat is waarheid? We stellen de vraag nog eenmaal en zullen er hier het antwoord niet op geven, maar dat deze strijd nog wel eens verrassingen zou kunnen baren, die ook Hitier niet voorzien had, is zeer goed mogelijk. Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder: 7.53.4 Temperatuur lucht: 15.7 Maximum temp. lucht: 18.2 Wind: richting: N.W., kracht: 4 Temperatuur zeewater 19.5 Licht op 7.55 LUISTER NAAR UW VRIENDEN Ga ook naar „DE TOELAST" XX. Een mens is een product van verhoudingen, en gij, Helderse vrindinnen en vrienden zijt daar géén uitzondering op. Wie z'n ganse leven verslijt achter een horretje, krijgt 'n horretjes-geest, wie gewoon is, alles op een goudschaaltje te wikken en te wegen, wordt een krentenweger. Een grote-stadsbewoner zal zich nimmer om het doen en laten van z'n buren bekommeren, dan de bewoner van een dorp al zullen de uitzonderingen de regel bevestigen. Ik herinner mij de weken, door gebracht op een dorpje op het Groningse platteland. Aardige lui, daar niet van, maar nieuwsgierig bij 't hinderlijke af! En ik had geen rust, aleer ik tot op een haar na verteld had van m'n werk, m'n familie, m'n geloof en gezindheid, en nóg hoor ik dien Groninger vragen, nadat ik me uitgeput had hem tevreden te stellen: „En wat verdien je nou daar in Amster dam?" Ik heb 'm natuurlijk een fantastisch be drag op z'n mouw gespeld! Want het komt nog wel eens voor, dat het ontzag stijgt, naarmate het aantal nullen achter iemands inkomen groter wordt... Waarde vrienden ik heb de pretentie nóch krentenweger. nóch een steekneus te zijn. Ieder moet maar proberen op zijn ma nier zalig te worden, en als m'n buurman een inkomen heeft, dubbel zo groot dan 't mijne, dan vindt i. dat gelukkig. En als m'n buur vrouw niet de hele dag met stoffer-en-blik rondhannest, maar af en toe zo lekker opge doft op stap gaat, dan vindt ik 't jammer, dat 'k niet met haar méé mag... Want dat bemoeien met eikaars aangelegenheden, dat getuigt van zó'n geestelijke armoede, dat is zó'n bron van twisten, waar de politierechter een dik boekje van zou kunnen opendoen! Wanneer twee jonggehuwden het Stad huis verlaten, dan zou ik, indien ik bur gemeester ware, mij bij de uitgang op stellen. En ik zou de gelukkigen zo on gemerkt een pakje toestoppen. „Thuis openmaken!" zou ik zeggen. En wat denkt U, dat ik aldus hen ten geschenke gaf? Een spreuk, mijn waarde, een kleine spreuk. Deze zou luiden: „Wi in zijn eigen tuintje wiedt, Ziet 't onkruid bij een ander niet!" En nu kom ik op Den Helder terug. Want in verband met 't voorafgaande, voel ik me gedrongen* U een paar zaken in 't aangezicht te slingeren. Want toen ik besloot enigen tijd in Uw midden te '-omen vertoeven, toen heb ik me afgevraagd: Hoe zijn die Helde naars eigenlijk? Per slot van rekening is 't toch maar een provincieplaats, nietwaar, je kan er, goed beschouwd, niet te véél van verlangen... Beste vrienden stelt U gerust! Den Hel der i s een provinciestad, zonder provinciaals te zijn. En de oorzaak daarvan, de redacteur van deze krant heeft 't U reeds verteld, de oorzaak schuilt naar mijn mening hier in, dat gij voor een gedeelte Uw dierbare neuzen buiten de grenzen gestoken hebt. Want ik ontmoette hier mannen en vrouwen, die 't op het stuk van reizen en trekken héél wat ver der hebben gebracht dan ik! En die bleken gereisd te hebben intensief, die hadden de kluisgaten wijd open, die brachten een knap zak barstensvol herinneringen mee... En ik heb visites afgelegd bij nieuwe vrienden, waar ik. inplaats van op een „chronique scan- daleuse", onthaald werd op een soort Volks universiteit over ons mooie Insulinde. En dan is er nog een oorzaak, dat ik U niet bij de kniesoren en zanikpieten behoef in te delen. Want gij dankt Uw brede blik óók een gedeelte aan de zee. En aan de imr erwaaiende wind. Oog in oog staande met dat woelige, steeds andere water denkt ge er eenvoudig niet aan, pietepeuterige op merkingen te maken, dat is onmogelijk... Natuurlijk, natuurlijk er zullen ook min der glanzende facetten te wijzen zijn aan Uw karakter, want gij zijt geen engelen. En ik meen opgemerkt te hebben, dat het Mari tieme gedeelte Uwer stad zich een tikje su perieur waant aan de burger-bevolking. En als ik goed gezien heb, (ik kon dienaangaan de persoonlijk geen ervaringen opdoen), dan wordt de n i e t-Rarineman bij de Helderse meisjes lager genoteerd dan de jongen met de braniekraag... Maar dit zijn slechts gissingen, die pas als juist aangemerkt kunnen worden, als men langer dan een maand hier vertoefde. Want wat is een maand? Eén-twee-drie... fuut! Ten slotte: Er wordt in Den Helder veel gekritiseerd om der wille der critiek zélf. Ik zat op een bankje in 't Juliana- i>ark, als daar de gepensionneerden zich kwamen koesteren in 't zonnetje. En wat ik daar heb opgevangen, dat zou aardig zijn om 't na te vertellen. Maar ik doe dat lekker niet. Want dat zou niet eerlijk zijn. En wat ik hoorde vertellen door die oude, witbepette grijs baarden, hoe interessant ook, mag niet als maatstaf gelden voo U, beminde Hel- derlingen. Want ik heb U leren waar deren als een prettig, open, eerlijk volk. Waar, als 't mag, ik graag terug zou willen komen! Al noemt men U ook trossensnijders en jutters! (Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 5