^Rialto De leugen van Nina Petrovna Jut m U Inspecteur Vlijmscherp op avontuur *Witte 85e PRAKTIJKEXAMEN e 9979 12119! 80 ZWAGERMAN Peter de Groote De verdwenen piloot H.PETTER Voetbalcompetitie Zeemacht Speldjesdag Schelvisch Kabeljauw Schol Schar Kunst' en Cabaretavonc Bloemendaalsche Kunstkring Marine-Sanatoriumfonds Uitbreiding politiecorps De eerste Abonnements- voorstelling Priestley's «Toen wij trouwden Vereeniging van leeraren in de Handelswetenschappen Burgerlijke Stand van Den Helder YlieuwJ uil UhJk V isscherij Van Vrijdag tm. Donderdag het grootsche en supernieuwe filmwerk Een film, die men elke voorstelling opnieuw zou willen zien. Zondagmiddag 3.30 uur, Matinée Entrée Matinée 40-50-60 cent C Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag Het prima filmwerk Van Vrijdag t.m. Donderdag. i. BLOKKADE Twee hoofdnummers ii. Waar het westen begint OPENBARE VERGADERING. HANDELSWETENSCHAPPEN Inschrijfgeld 2.50 gld. WAARSCHUWING Let vooral goed OP, dat U een prospectus ontvangt waarop onderstaand embleem voorkomt' NUTSSPAARBANK^ ^Bi IBVUTEEREN DOET VERKOOPfl versche en De KERN Jleemt eens jtwef VOOR DE BOTERHAM: Tevens eerste kwaliteit RUND-, KALFS- en VARKENSVLEESCH ELECTRISCHE MODELSLAGERIJ LAAN Jje/xtltefi nieuiwï MdkeefwiaM&eJiicMzn Zang, dans, cabaret, declamatie klaviermuziek. Zooals reeds bekend gemaakt werd, vindt Donderdag 26 October a.s. in het Casino een kunst- en cabaretavond plaats van den be kenden Bloemendaalschen Kunstkring en wel geheel ten bate van de kas van het Marine Rampen Fonds. Het belooft een zeer bijzondere avond te worden. Een avond, waarop in den ruimsten zin des woords elck wat wils geboden wordt. Wat de medewerkers betreft, dit zijn Herman Nieland, piano, Hélène Ludolph, sopraan, Luc Louman, bariton, Edith Klaverweyden, in Weensche en Holland- sche liedjes, dansen van Maud Kool, ter- wijl voorts door de leden van den Kring een Montmartre-scène opgevoerd zal worden, en een declamator zal optreden. Gezien den zeer goeden naam van de mede werkende artisten kan worden aangenomen, dat dit een avond op hoog niveau wordt. En daarom rekent zoowel het Marine Rampen Fonds als de Kring er op, dat Casino tot de laatste plaats bezet zal zijn, iets waaraan wij overigens niet twijfelen. Tenslotte zal zoowel militair als burger begrijpen, dat hij hier niet alleen voor een zeer sympathiek doel zijn penningske offert, doch dat hij daarvoor iets terugkrijgt, dat dit kleine offer ruimschoots waard is. In ons nummer van morgen zullen wij nadere bijzonderheden geven inzake kaartverkoop, plaatsbespreking e.d. Reeds nu zjj meegedeeld, dat besloten Is de en tree zoo laag mogeljjk te houden. De prij zen zijn bepaald als volgt: voorste rijen 1 gulden, le rang 60 cent, 2e rang 40 cent. In ieder geval reserveere men den avond van den 26sten October, opdat U deze zeer bijzondere uitvoering niet ontgaat. Niet minder dan 22 ploegen. De competitie voor Schepen en Inrich tingen, welke voor het seizoen 1939'40 is uitgebreid met een aantal Landmacht elftallen, mag zich verheugen in een zeer groote deelname. Van de Kon. Marine hebben'weer alle elftallen van het vorige jaar, 13 stuks, acte de présence gegeven. Van de Kon. Landmacht schreven niet minder dan 9 elftallen in, waarin zoowat alle takken van dienst zijn vertegenwoor digd. Om deze 22 ploegen in een halve compe titie te laten spelen heeft de competitieleider zich genoodzaakt gezien twee afdeelingen te vormen. Er i3 nu geen sprake van een sterke en een zwakkere afdeeling daar de kracht van de elftallen in het begin niet bij benadering te schatten valt, daarbij komt, dat de sterkte van de Landmachtelftallen geheel onbekend is. De bedoeling was een beter overzicht te krijgen en hierin is de leiding zeer goed ge slaagd. Hier volgen de deelnemers van Zee- en Landmacht en de wijze waarop zij in twee afdeelingen zijn ingedeeld: Afdeeling A. Landmacht Breezand. Luchtverdedigingsgroep Den Helder. Vliegkamp De Kooij 1. Onderzeedienstkazerne. Zuidelijke Batterijen. Hr. Ms. van Speijk. Marine-Hospitaal. Hr. Ms. Wachtschip. Marinekazerne. Kijkduin A. Hr. Ms. Schorpioen 2. Afdeeling B. Hr. Ms. Schorpioen 1. Kon. Instituut. Dirks Admiraal. Stafmuziekelftal. Kijkduin B. Officierenelftal. Kustartillerie Erfprins. Vliegkamp De Kooij 2. Zoeklichtafdeeling Den Helder. 21. G. B. Vliegkamp De Mok. Door de onbespeelbaarheid van het terrein Ankerpark zijn voor Zaterdag 4 terreinen be schikbaar benevens een terrein in Breezand, Voor het begin zijn 21 October de volgende wedstrijden vastgesteld: Afdeeling A. Terrein Breezand: Landmacht Breezand Vliegkamp de Kooij 1. Aanvang half 3. Terr: Onderzeedienst: Kijkduin A.Onder zeedienst. Aanvang 2 uur. Terrein Onderzeedienst: Marine Hospitaal Luchtverdediging. Aanvang 3.15 uur. Terrein Watervogels: Zuidelijke Batterijen Van Speijk, 2 uur. Terrein Watervogels: Schorpioen 2Wacht schip. Aanvang 3.15 uur. Afdeeling B. Terrein Rijkswerf: Kon. InstituutDirks Admiraal. Aanvang 2 uur. Terrein Rijkswerf: OfficierenelftalKijk duin B. Terrein Helder: Schorpioen 1Erfprins. Aanvang 2 uur. Terrein Helder: Vliegkamp de Kooij 2 Zoeklichtafdeeling. Aanvang 3.15 uur. Zaterdag a.s. wordt weer Op U een beroep gedaan, Door een aantal Dames, Heeren, Die dan collecteeren gaan. Ja, wij weten een collecte, Met het doel liefdadigheid, Komt meer voor, doch ook wij kennen, Uwe offervaardigheid. Onze stad staat filantropisch, Bij veel steden bovenaan, Voor den steun van hulpbehoevenden Heeft Den Helder veel gedaan. Daarom hebben wij vertrouwen, Dat a.s .Zaterdag, Voor de t.b.c.bestrijding, Wordt gestort een flink bedrag. U weet allen wel voldoende, 't Doel, waar 't M.S.F. naar streeft, Wat U offert voor een speldje, U dat aan de zwakken geeft. Koopt U allen dus een speldje, Houdt Uw beurs dien dag niet dicht, Helpt de t.b.c. bestrijden, Breng waar 't donker is weer licht. B. A. Son. Nota Bene, Dames, Heeren, 'k Zou het haast vergeten zijn, 't M.S.F. vraagt collectanten, Het adres is Koningsplein. Van 32 man op 35 man. Volgens het bepaalde bij artikel 3 der Ver ordening, regelende de rangen, enz., van de politie 1935, zullen bij den dienst van de po litie alhier o.a. werkzaam zijn 32 brigadiers en agenten, waarvan ten hoogste 6 in den rang van brigadier. Als gevolg van de uitbreiding der gemeente en de toeneming van de werk zaamheden der politie kan echter reeds gerui- men tijd de dienst met het tegenwoordige aantal agenten slechts met moeite worden verricht, indien aan het in functie zijnde per soneel te veel extra diensten, buiten den vast- gestelden rooster, worden opgedragen. Het gevolg daarvan is, dat het personeel over belast wordt, er vele ziektegevallen voor komen en détérdoor de overbelasting van het dienstdoende personeel weder toeneemt. Het is daarom dringend noodig, dat het aantal agenten wordt uitgebreid en voorshands wordt gebracht op 35, al wil daarmede niet worden vastgesteld, dat deze uitbreiding zelfs voor het oogenblik reeds voldoende is. In verband met het vorenstaande stellen B. en W. den raad voor, met ingang van 1 Januari 1940 artikel 3 der verordening zóódanig te wijzigen, dat inplaats van „32 brigadiers en agenten" wordt gelezen: „35 brigadiers en agenten". Op Dinsdag 24 October a.s. wordt in het Casino de eerste abonnementsvoorstelling ge geven. Zooals wij dat bereids mededeelden, is dit de genoegelijke comedie van J. B. Priestley „Toen wij trouwden", een blijspel in 3 bedrjjven, geregisseerd door A. Defresne. Het lijkt ons het beste van dit typisch Engelsche stuk enkele der vele zeer gunstige perscritieken aan te halen. Zoo zegt o.m.: Het Vaderland: Het stuk is voortref felijk opgevoerd, een uiterst verzorgde opvoe ring. De schouwburg was bij deze premiere goed bezet; het schijnt, dat men langzamer hand weer de oude liefde voor het tooneel terugkrijgt. Algemeen Handelsblad: Wij her inneren ons waarlijk niet, ooit zoo'n daverend blijspel van den bekenden Engelschman Priestley te hebben gezien. Er is toch wer kelijk niets beters dan een avond vroolijk tooneel, om ons den somberen tijd een paar uren te doen vergeten. Nieuwe Rott. Courant: Een zeer onderhoudend stuk. Priestley verstaat drom mels goed zijn métier. Er is hartelijk gelachen, telkens en telkens weer. De medespelenden in dit stuk zijn May Vollenga, Frits van Dijk, Tatia Wyma, An- ton Roemer, Mies Elout, Louis van Gasteren, Corrie Korevaar, Theo Frenkel, Mien Duy- maar van Twisk, Marie Faassen, Hans van Meerten, Johan Elsensohn, Jos van Gasteren, Jacques Snoek en A. Grynders. Opgenomen om 8 uur hedenmorgen. Barometerstand Den Helder: 759.2 Maximum temp. lucht: 10.9 Wind: richting: O.N.O.; kracht: 7 Licht op: 5 uur 29 min. De practijkexamens in Boekhouden en Handelscorrespondentie en de examens voor Hoofdcorrespondent (Fransch, Duitsch of Engelsch), af te nemen vanwege de Vereeni ging van Leeraren in de Handelswetenschap pen, zullen worden gehouden 's avonds op Maandag 18 Dec., Dinsdag 19 Dec., en Woensdag 20 December a.s. in 45 plaatsen van het land. De aanmelding sluit 24 Novem ber a.s. Het prospectus der examens is gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat, Dennen laan 4, Hilversum, bij denAdministrateur, den heer H. Broeders, Zochterstraat 66, Am sterdam (W.), en bij den boekhandel. van 18 October 1939. ONDERTROUWT): Th. Minneboo en M. E. Snel. BEVALLEN: J. van MarleFigge, d.; B. Schagervan Dorsten, d.; C. C. RanBieg- straaten, d.; A. Stinsvan Bentum, z. OVERLEDEN: W. HablousBlom, 61 jaar. URK, 17 October. Door 15 vaartuigen werd heden aan den gemeentelijken vischafslag alhier aangevoerd: 455 pond kuilpaling, van 683 pond per vaartuig, prijs 26271^ ct.; 1652 pond snoekbaars, 1011 ct. en 682 pond Bleibaars, 56 ct., alles per pond. Elke vrouw aanvaardt „DE LEUGEN VAN NINA PETROVNA". 1 mm - Ij Een enorme Foxfilm Als 2de hoofdnummer: Sterk sensationeel Een prachtfilm. Sterke sensatie. NED. CHR. VROUWENBOND op Vrijdag 20 Oct. a s in het Chr. Mil. Tehuis Kanaalweg Aanvang 8 uur precies- Spreker: de Weled. Heer BERT BAKKER journalist, Den Haag - Onderwerp: De tiguur en het werk van Ds. Martin Niemöher - Toegang vrij, voornamelijk gemobiliseerden worden uitgenoodigd KENT MEN DE DAME Het spreekt van Persoonlijkheid, Smaak en Charme Laat ons U helpen met de keuze van een kapsel, dat spreekt van eenvoud en lijn PERMANENT WAVE v.af f 2.50 SALON SCHOONHOVEN, Spoorstraat 22-24 VEREENIGING VAN LEERAREN IN DE in Boekhouden en Handelscorrespondentie op 18, 19 en 20 Dec. 1939, 's avonds te Den Helder en 45 andere plaatsen. Prospectus gratis verkrijgbaar bjj het Secretariaat Dennen- laan 4, Hilversum, bij den Heer H. Broeders, Zocherstraat 66, Amsterdam-W. en bij den Heer K. B o u m a, Havenplein 16, de firma J. C. D u i n k e r en de firma P. Spruit, allen te Den Helder. OP DEZELFDE DATA: EXAMEN H00F0C0RRESP0NDENT DE AANMELDING SLUIT 24 NOVEMBER A.S. In 1937 examineerden wij candidaten In 1938 examineerden wij candidaten Gemobiliseerden beneden de rang van onderofficier genieten 5 gulden Reductie op het diplomageld. DE spaarbank voor duizenden sinds bijna een eeuw Huismoeders doet nu Uw voordeel! 2 pond Ossenlappen 80 ct. 2 Rosbief 100 2 riblappen 90 2 Gehakt (kalf) 60 1 Biefstuk 60 Vi Pd- J'oulet - n Vt I>d. Gehakt 3 B Ct. 1 Mergpijp Kalfscarbonade p.p. 30 ct. Kalfslappen 40 Stukjes 45 CHR. GOES, om den hoek Paanakker van alle goede reclame Courantenreclame per ons 22 18 Rookvleesch Ham Procureurspek 18 Pekelvleesch 16 Leverkaas 16 Plockworst 16 Tongenworst 14 Ontbijtspek 14 Boterhamworst 12 Metworst, extra fijn, 10 Smeerworst 10 Bloedworst 7 8 Leverworst 6 8 Hoofdkaas 8 Extra fijne Rookworst 55 ct. per 5 ons HOEK WALVISCHSTRAAT „VRIJDAG DE DERTIENDE". VOOR HET ROODE KRUIS. In de oorlogsjaren 1914 tot '18 is in onze ge meente een bloeiende afdeeling van het Roode Kruis ontstaan. Later liep het ledental der afd. „Texel" sterk terug, thans evenwel wordt een actie gevoerd om dit weder op te voeren. Men wordt verzocht zich voor 't lidmaatschap aan te melden bij den heer Pisart, Schildereinde, Den Burg. Naar men ons mededeelt heeft de Rederijkers kamer „U.D.I. te Den Burg, weder een blijspel in studie genomen n.1. „Vrijdag de dertiende" van J. W. v. d. Heijden en W. Bakker. STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND. Jan Pietersz. Coen 17 Oct.'te Lissabon. Poelau Laut, u., 15 Oct. Kaapstad gep. JAVA—NEW-YORK LIJN. Kota Pinang, 18 Oct. v. Belawan. Salabangka, 18 Oct. te Halifax, ROTTERDAMSCHE LLOYD. Dempo, 18 Oct. te Batavia. Baloeran, t„ 18 Oct. in de Britsche wateren. Blitar, u„ 18 Oct. v. Port Said. Kota Inten, t„ 18 Oct. in de Britsche wateren. SILVER-JAVA PACIFIC LIJN. Kedoe, 17 Oct. v. Beira.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 6