BADPAVILJOEN DANSAVOND Dictatuur contra Vrijheid St* Nicolaas bij de schooljeugd Mobilisatie-flitsen Dinsdag 5 December 1939 Tweede Blad &tacL&. meuiu-i P.T+T*~Sinterklaas De twee Stamil- feestavonden naderen Koe op hol Leven en werken van Kepler Mooi aanbod van „Pro Patria" A. K* Kokelaar f Voetbalcompetitie „Zeemacht' Op Woensdag 6 Dec. (met attracties). Serg. JACK and liis soldiers N.V.ZEEBAD HUISDUINEN tUaab g,aan ace Pieeti? Tewaterlating „O 23" Uit het politie-rapport 400 Jongens en meisjes krijgEn cadeaux en zingen liedjes. Voor bijna 4000 Heldersche jongens en meisjes, leerlingen van de iagere scholen is het gisteren een gróóte dag geweest. Zoo groot, dat zij nog langen tijd zullen terugdenken aan dezen onvergetelijken Maandagmorgen en -middag, waarop Sint Nicolaas, in gezelschap van Piet de knecht op bezoek kwam in de drie bioscopen. Het was een prachtig gezicht: hoe ze daar mannetje-aan-mannetje zaten, als de bekende haringen in de ton, hoe ze elkander vertelden van den Goedheiligman, van de caeaux, die ze misschien zouden ontvangen, en van het goede gedrag, dat ieder hunner dit bijna ver streken jaar betoond had. Het was in de Witte al precies als in de Tivoli en in de Tivoli al net als in Rialto; duizenden kloppende harten, duizende harten in gespannen verwachting, duizenden kinde ren, die met veel hoop, en sommigen ook met wat vrees, de dingen wachtten, die zouden gaan gebeuren. Berst waren daar de films. Fijne films, ge- teekende, waarin men Micky Mouse en' zijn vrienden zag optreden. Na een circusfilm een gekleurde teekenfilm. Kortom een voorpro gramma, waarvan genoten is, en dat werd begeleid door ontelbare „ohhh's..." en „hè's...". - Tusschen de bedrijven door werden er ver snaperingen rondgedeeld. Kostelijke reepen, zalige gevulde koeken. En die, allemaal door kwieke juffrouws en meneeren werden uit gedeeld. En niemand werd er overgeslagen. In de Tivoli zagen wij de komst van den Sint. Waardig stapte hij uit de groote auto. Wij hebben even geïnformeerd bij zijne hei ligheid of hij reeds van de vermoeienissen van den Zaterdag was uitgerust en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Achter St. Nico laas kwam Piet. Zwarter dan ooit, met de roe in zijn eene hand en een verschrikelijk dik boek in de andere hand. Dat boek... maar daarover direct. Zoo kwam St. Nicolaas binnen, terwijl de jongens en meisjes een welkomstlied zongen. Ze keken de oogen uit. Wie had zooiets moois gezien als de hermelijnen mantel, die wit- golvende baard en de mijter? Vriendelijk lachend gingen de Sint en zijn knecht naar voren, almaar wuivend, terwijl Piet een en kele maal dreigend met de roe schudde. Waarnaar de jongens en meisjes, die wel eens een keer ondeugend geweest waren, met ont zag keken. Sint Nicolaas praatte wat met de kin deren: hij had het over hun ijver en goed gedrag, maar over hen, die wel eens een keer ondeugend waren en niet vlijtig. Toen kwam het dikke Boek. Wat een ge weldige bijbel was dat... en daarin ston den alle jongens en meisjes van Den Hel der. Met ailes er bij geschreven wat ze gedaan hadden. Meneer Kramer en meneer Zijp mochten er ook even in kijken,, en zagen heel wat bekende namen. Nog eens zongen ze, en dan komt het groote moment: de uitdeeling van de cadeaux. Kisten en pakken vol. Een droom van ver rassingen. Voor iederen jongen en voor ieder meisje was er wat. Ook de stouten waren niet vergeten, maar dat kon het volgend jaar, als ze niet beter oppassen, en tóch in de loopgraven gaan spelen, wel eens anders uit komen. Zoo gingen ze naar huis: bepakt en bezakt. Allemaal zeer tevreden en dolgelukkig dat de Sint toch nog naar Den Helder gekomen was en... niet met leege handen. Een woord van waardeering mag hier nog wel gesproken worden tot de dames en hee- ren, die dit feest van Maandagmorgen eïi -middag georganiseerd hebben. Zij hadden veel, heel veel, werk moeten verzetten, maar Ze mochten dan ook het genot smaken, dat er zooveel genoten is. Speciaal ook de in koop-commissie, die op verzoek van St. Nico laas alle cadeaux op tijd aanwezig deed zijn. Voor 4000 kinderen...! Voorts komt dank toe aan den heer P. van Twisk, die zijn drie thaters belangloos af stond voor dit mooie doel, en daarmede be wees nog steeds een groot vriend van de jeugd te zijn. Tenslotte zij vermeld, dat de inspecteur van het L.O., de heer Feringa, enkele malen het feest met zijn tegenwoordigheid vereerde. Het is sedert verscheidene jaren al ge woonte geworden, dat met de St. Nicolaas- en Kerstdrukte het postkantoor, dat tóch alles niet verzwelgen kan door zijn niet al te mo derne outillage, een tijdelijk „filiaal" sticht m de bovenzaal van café Sanders op het 0 ningspiein. In hetzelfde zaaltje, waar men gewoon lijk vergaderingen houdt, fancy-fairs or ganiseert of buurtcomité-bij eenkomsten kan meemaken, is nu ook dit jaar weer P.T.T. neergestreken. Speciaal voor het aannemen en verzenden van postpakket ten. Het is er zeer druk geweest. Maandag morgen stuurden wij een der loopjongens weg om „even" een pakje af te geven. Hat was 9 uur. Klokslag 11 kwam hij terug. Hij had 2 uur in de rij moeten staan voor dat ééne pakje. Wij konden het niet gelooven en eens wezen kijken. En ziedaar, het bleek waar zijn. Pakjesbrengens Nieuwediep stond met alleen in de rij achter de tafels van het zaaltje, maar tet hokte samen op de trap blaakte queue op het trottoir, e stemming onder de wachtenden bleek Pldma te zijn, waaraan het feit, dat eiklaas rondwaart, niet vreemd zal zijn. en kortte den tijd zoo genoeglijk mogelijk was al blij als men van de trap in de zaal geloodst werd. st°nd een groot biljart, bedekt met .0° "ruin zeil en hierop werden de pakket en afgegeven. Gewogen en met postzegels beplakt. Vlugge P.T.T.-handen deden kwiek werk. Haast automatisch verhuisden de P^jes en pakken van vóór het biljart naar achter het biljart, om tenslotte op de groote hoop terecht te komen. Het was me de stapel wèl! Roode, grijze, bruine, witte, zwarte en paarse pakken. Met touwtjes, bindgaren en koorden omwikkeld, met gom, zegellak en ardessen beplakt. Pakken van den soldaat aan z'n moeder, van den matroos aan z'n meisje en van den vader aan z'n getrouwden zoon. Pakjes, keu rig ingepakt en slordig. Pakjes, uit den vorm waarvan men reeds kon opmaken, wat de inhoud moest zijn, en pakjes die feitelijk alles konden bevatten. Sint Nicolaastijd... pakjestijd... Al die pakken en pakjes gaan nu door Ne derland.. Naar alle plaatsen, dorpen en ge huchtjes. Heel de P.T.T.-dienst is noodzake lijk om deze distributie mogelijk te maken, maar men kan er van verzekerd zijn, dat ze er vóór Sinterklaaravond zijn. We zagen er gistermorgen een man of vier, vijf. Jonge kerels nog, die hun best de den de zaken zoo gesmeerd mogelijk te doen verloopen. Dat zag het publiek en het was er erkentelijk voor. Laat ons hopen, dat ook voor hèn vanavond de Sint rijdt... ze hebben het verdiend, deze blauwgekielde en grijsgejaste Sinterklaas- P.T.T.-ers! Ook die van het Hoofdkantoor. Maandag en Dinsdag a.s. Zooals wij reeds enkele malen eerder geschreven hebben, vinden er 11 en 12 December a.s., Maandag en Dinsdag dus, de beide Stamil-feestavonden in Casino plaats. De eerste avond is gereserveerd voor de militairen, de tweede voor de burgers. Gezien het programma, dat klinkt als een klok, mag verwacht worden, dat ook de tweede avond een eclatant succes wordt. Zoowel door de marine als de landmacht zijn de beste krachten gere- cruteerd en men kan er van op aan, dat dit non-stop cabaretprog-ramma in den smaak zal vallen bij jong en oud. Er is muziek, er zijn clowns, er is aardjg tooneelwerk, er zijn sketchen, kortom, er is alles wat een vroolijke avond garandeert. De toegangsprijs is laag gehouden: 50 en 75 cent. Dat kan voor niet velen een bezwaar zijn. Daarbij steunt men het sympathieke doel, dta de Stamil nastreeft. Houdt U den volgenden Dinsdag disponibel voor dit vroolijke feest? Gistermiddag hebben enkele straten de sensatie ondergaan van een losgebroken koe, die het vrij-zijn zoo naar haar zin had, dat ze zich eerst na geruimen tijd liet vangen. Het dier, eigendom van slager Ingelse, rukte zich los in de Hoogdwarstraat, rende in volle vaart de 2e Vroonstraat in, „nam" ver- ovlgens de Koningdwarsstraat en Vlaming straat en ging via de Tivoli-hoek naar de Molenstraat. Inmiddels had zich een groote schare ach ter dit losbandige koe-beest verzameld, die riep en brulde, maar er was niet een, die den moed bezat het steeds meer zenuwachtiger wordende beest tot staan te brengen. In de Molenstraat waren «echter drie" jon gens, die voor geen kleintje vervaard waren. Zonder bedenken, grepen zij de viervoeter aan, die zich aldra rustig liet wegvoeren naar de plaats, die voor haar bestemd was. Ver moedelijk was dit haar laatste ren geweest. Burgerlijke Stand van Den Helder van 4 December 1939. BEVALLEN: M. Mesude Keizer, z.; N. J. GoossensKoelewijn, d.; T. van ElkBak ker, d.; J. TroostRiekwel, z. OVERLEDEN: N. J. Vinken, (m.), 76 jaar; wed. T. D. K. de Bruin, geb. A. B. Windt, 50 jaar. Mijnengevaar Zeg Tom, het schiet maor niks op met disse oorlog, vind ie wel? Jao, Boris, wat za 'k oe er van zeggen. Er komp maor geen „schot" in hè! Tjonge nog an toe, wat is 't anders een stormpie vandaog, as ie neet uui kieken, giert de wind nog dwars deur oew rammelende kar kas heen en heb ie morgen nog een driedub bele longontsteking op de koop toe! En weet ie wat er dan nog bie kump Tom Nee, hoe mot ik dat noe wéten, ik vind zoo'n malle 'ziekte al belabberd genog. Jao, maor wie loopt nog de kans, dat we opgeb'laozen worden. Wat zeg ie mien daor noe? Jao Tom, noe met dit weer kunt er wel zoo hier en daor van die ronde blikken bollen los slaon van d'r lui kettingkies. Noe ie 't zoo zegt, Boris, ik gao es op de diek kieken of er soms één an kump. Noe dan gao ik met oe met, want as ge zworen waopenbroeders, motten wie saomen aiie gevaoren trotseeren. Somen gingen ze, regen en wind ten spijt, den dijk op en keken ze over de bulderende zee. richting Noord-Noord-Oost-West. Papderlepaps, Boris, wat zeet mien lodderig oog. daor gundert? Donders nog an toe Tom, daor heb ie zoo'n ding' Gaot as de sode-mera'kel naor beneden en belt de Luit. op. ik gao dan die borden uut Lezing door dr. P. Feenstra Kuiper voor den Weer- en Sterrenkundigen Kring. De scheikunde en de sterrenkunde vertoonen in hun geschiedkundige ontwikkeling een groote overeenkomst. De voorlooper van de scheikunde is de al chemie. De beoefenaars van deze wetenschap trachten uit onedele metalen goud te maken. De alchemie is in Egypte ontstaan en kwam daar na den tijd van Alexander den Grooten tot hoogen bloei. Door de Arabieren werd ze naar de Westersche volken overgebracht en ze vond hier in de 14e, 15e en 16e eeuw vele aanhan gers. De eerste ontwikkeling van de sterrenkunde was nauw verbonden met die van de astrologie. De astrologen trachtten uit den stand der hemellichamen bij iemands geboorte zijn verde ren levensloop te voorspellen. De astronomie van de Bayloniërs was in hoofdzaak astrologie. Na de verovering van Egypte door Alexander den Grooten schoot de astrologie hier welig op. In de 15e en 16e eeuw beleefde de astrologie haar hoogtepunt in het Westen. Mannen als Regiomontanus, Melanchton, Tycho de Brahé waren overtuigde aanhangers. Terwijl men in de latere eeuwen zoowel de alchemie als de astrologie als bijgeloof ver wierp, is de oude droom van de alchemisten uit het eene metaal het andere te maken en dus ook goud te maken in de 20e eeuw ver wezenlijkt. Ik denk evenwel niet, dat er vele wetenschappelijke menschen zijn, die-meenen, dat de astrologie ook een kern van waarheid bevat, hoewel er in de' laatste 20 jaar een her nieuwde belangstelling voor te constateeren valt. Kepler, de groote astronoom uit t' begin van de 17e eeuw, levende dus in een even verwarden tijd als de tegenwoordige, trok om den broode voor verschillende belangrijke personen de ho roscoop, hoewel hij er waarschijnlijk zelf geen geloof aan gehecht heeft. Onze plaatsgenoot, Dr. Feenstra Kuiper, die een speciale studie van dezen merkwaardigen astronoom gemaakt heeft, zal Vrijdagavond 8 uur in het gebouw van de Zeevaartschool va,n zijn leven en zijn werk vertellen, waarschijnlijk meer van zijn astronomisch werk dan van dat als astroloog. Aan belangstelling zal het den heer Feenstra Kuiper bij dit onderwerp zeker niet ontbreken. Blijkens de in dit blad voorkomende adver tentie, waarnaar we gaarne verwijzen, stelt onze plaatselijke Gymnastiek-vereeniging Pro Patria „gemobiliseerden", die lid zijn van hot K.N.G.V., in de gelegenheid de heeren-lessen gratis bij te wonen. Inlichtingen zijn hierover te verkrijgen bij Inlichtingen zijn hierover te verkrijgen bij Hoogerwerfstraat 1 en Spoorstraat 70. Voorts kunnen zich voor de Adspiranten- afdeeling van P.P. nu reeds jongens en meis jes opgeven, die dan echter pas vanaf 1 Januari 1940 contributie behoeven te be talen. Met het heengaan van den heer Kokelaar, waarvan gisteren in onze krant de over lijdensadvertentie gelezen heeft, is een vroe ger populair persoon uit onze stad over leden. Als gepensionneerd onderofficier van de Landmacht, kwam hij in dienst van Ca sino, waar hij zoo ongeveer Manusje van alles was. Hij trad op als buffetchef, zaal chef, regisseur, speelde zelf tooneel, ver leende zijn medewerking bij verschillende festiviteiten enz., enz. Ook had de heer Ko kelaar jarenlang een sigarenzaak aan den Kanaalweg. De teraardebestelling zal hedenmiddag te 2 uur plaats vinden. De stormwind, die Zaterdag op de voetbal velden stond, heeft veel bedorven voor de verschillende ploegen, die dezen middag aan bod kwamen. Goed spel was niet mogelijk en in enkele gevallen won de gelukkige. Niet overal was dat het geval, getuige sommige uitslagen, die aan duidelijkheid niets te wen- schen overlaten. Het elftal van het vliegkamp De Kooy 1, bij goed weer een team, dat altijd goed is voor eenige doelpunten, moest nu met een puntloos gelijk spel genoegen nemen. Zoo ko men de kampioenen weer een punt achterop, wat hen in het geheel niet te pas komt. Van den Onderzeedienst was dit gelijke spel een uitstekende prestatie en een ver diende belooning voor hun enthousiast spel gedurende het uur, dat de wedstrijd duurde. wederom een gezellige Speciaal voor Officieren der Land- en Zeemacht met hun genoodigden te verzorgen door Het Wachtschip speelde op het Heider- terrein tegen den Verbindingsdienst, die zon der Krab uitkwam, een zeer goede partij voetbal. Men streed met wisselende kansen en de Verbindingsdienst was volstrekt niet de mindere. Toch moest men het aanzien, dat de Emma-bewoners in de laatste minuten de leiding namen uit een corner. Het was een fraai doelpunt, het eenige van den wedstrijd en dus voor de Wachtschepelingen den volle buit waard, maar een gelijk spel had de ver houding beter weergegeven. Kijkduin A kraakte de Stokers van H. Ms. van Speijk met 5—0. Toen wij de Kijkduiners zagen verschijnen dachten wij hen niet tot zulke grootsche daden in staat. Drie inval lers, naar wij vernamen en gekleed in een voetbalplunje, dat ook den toets der critiek niet kon doorstaan. Luitenant Reinders en zijn mannen maakte echter korte metten met de volgelingen van korporaal Cup, waar door kijkduin een goede positie in gaat ne men en Van Speijk naa rde onderste helft van de ranglijst verhuist. In afdeeling B hadden ook de Officieren tot hun devies gekozen: zeg het met doelpunten. Dc Adelborsten beantwoordden heelemaal niet aan de verwachtingen, met het resul taat, dat zij werden ingemaakt met 40. Volkomen verdiend was de overwinning van de Officieren, die gedurende den geheelen wedstrijd den toon aangaven en de jeugd voortdurend op hun eigen helft terugdron gen. Ook de Stafmuziek verloor weer eens, nu van de Zoeklichtafdeeling. Men trof het nu wel beroerd, dat de aanvoerder reeds na tien minuten gewond raakte, maar hierin lag toch niet de reden van hun voortdurend falen. Wij zouden hen aanraden de oude paardjes nog maar eens van stal te halen, wie weet hoe goed zij het nog doen. De be kende H.R.C.-speler de Jong, droeg ook het Stafmuzikanten-shirt. Wat hij blaast, strijkt of slaat in het orchest, weten wij niet, maar in dezen wedstrijd speelde hij zijn partijtje best en hij wist de eer te redden door het eenige tegenpunt te scoren. In den wedstrijd Kustartillerie Erfprins Kijkduin B had Piet de Boer een produc tieve bui en wist reeds voor de rust aan Erf prins een 30 voorsprong te geven. Na de rust kwam Kijkduin B, die beter in hun klee- ren staken dan hunne collega's van A, ge weldig opzetten, maar begingen de fout hun tegenstanders in te sluiten. Bovendien man keerde een schutter in de voorhoede en men veroorloofde zich zelfs de weelde van een strafschop te missen. Zoo staat Erfprins nu bovenaan in afdeeling B, de plaats waar zij thuishooren, gezien hun spel en vanwaar zij zonder ongelukken niet makkelijk te verdrin gen zullen zijn. Op de Onderzeedienstkazerne speelden De Kooy 2 en het 21ste Grens Batt. gelijk. De jongens van het 21ste zien nu de hatelijke nul achter hun naam verdwijnen en wij voor zien voor hen nog wel betere resultaten, want hun spel is heusch niet zoo slecht, alleen een beetje onbesuisd. De Kooy 2 kan ook het puntje best gebruiken, om bij de bo venste vijf te blijven, wat noodig is voor een prijsje. Hier volgen de volledige uitslagen: Afdeeling A: Fort Kijkduin A— Van Speijk WachtschipVerbindingsdienst De Kooy 1Onderzeedienst Afdeeling B: De Kooy 221e G. B. OfficierenKon. Instituut Kustart. Erfprins—Kijkduin B Zoeklichtafd.Stafmuziek 5—0 1—0 0—0 3—3 4—0 3—0 4—1 zetten, van „Verboden Toegang, Mijnenge vaar"!! Tom verdween in ons onderkomen en ging aan 't bellen en Boris plaste of de duvel hem op de hielen zat met een bord op zijn nek het fort af, op weg naar de toegangswegen tot den dijk, om daar zoo'n bord neer te zetten, opdat de menschen gewaarschuwd zouden zijn. Nadat Boris drie borden geplaatst had. keerde hij naar het einde van den dijk terug, alwaar hij Tom weer ontmoette, die zich schijnbaar ook danig van zijn opbelkunst ge kweten had, tenminste te oordeelen naar zijn roode ooren. Dat ding kump hier aordig dicht bie Boris. Jao, naor beheuren, Tom, maor noe mot ie es achter oe kieken, ik geleuve dat die bor den de één of andere magnetische aantrek kingskracht bezitten, want het volk kumpt in dichte drommen omhoog, de diek op. Hé menschen, denk toch om 't spatten van 't bloed, want ie loopt de kans, dat dat ding- op de diek tolt. Och, mijnheer de soldaat, dat zal nog wel los loopen, die dingen zijn niet zoo gevaarlijk, als ze los geraakt zijn, als men wel denkt! Nee?? Noe kietel hum dan maor es met een veertie an zien voelheurntje, dan zul ie t wel zeen! Zeg Tom, wat is dat veur volk, dat ze er zoo met de neuze op gaon staon. Maok oe toch niet dik Boris, de menschen hebt noe eenmaol altied stuk veur stuk wel eens de wensch geuit, een vogeltje te wèzen, noe en daor heb ze noe wel aordig kans op, dat die wensch uutkomt en waorumme zul len... Bats Met een oorverdoovende knal barstte de mijn uit elkander, alles wegslaande, wat on der zijn bereik lag. Salpieter, kalie.en nog wat Boris, ik vloog mien amper van de peutjes, is mien dat een klets. Geef mien maor een spuut, die paft nog heilig bie zoo'n ding. Mot ie die menschen is zien Tom, de vogels zien umgedraaid in honden, die met de staart tusschen de beenen wegrennen. Ze zult in 't vervolg wel oppassen, om nog es zoo dicht bie zoo'n bollekie te kommen. Noe Boris ,ik geleuve eerder, dat ze alle- maile naor de oogendokter gaon en een brille koopen met vief glaozen, dan zult ze ten minste wel béter kunnen lézen, wat er op die borden staot! Die dingen bint toch ook neet veur niks gemaokt. Noe Tom, as ie het anders zoo bekieken dan liekt het er toch wel veul op. Jao maor weet ie wat het noe precies is, de menschen bint noe eenmaal gepikt op sensaosie, en dat slao ie d'r maor zoo neet uut. Ze zult niet eerder wiezer worden, veur dat er eene mit een holten poot uut de lucht kump vallen en als toonbeeld dient veur dat volk, eerder leert ze 't toch neet aof. Kom Boris, wie hebt onze plicht gedaon wie kunt oe wel weer inpakken. Wie neet heuren wil mot maor veulen Boris Zoo is 't Tom DICK. Het is hier niet de plaats een korte ver handeling op te stellen inzake de wijze waarop de machthebbers in de totalitaire staten zich van het regeer-apparaat bedie nen. Het Recht is daar afhankelijk ge maakt van de Macht, de waarde van het individu ging verloren bij het oppermachtig geweld van het regeer-apparaat, dat iedere rechtspersoon volkomen ondergeschikt maakt. In Duitschland is dat zoo en in de Sow- jet-Unie zeker niet minder. Men heeft er krasse staaltjes van gezien en gehoord, doch heeft er zich bij neergelegd, omdat men tenslotte toch iedere mogendheid zyn eigen boontjes moet laten doppen. Maar sedert de laatste jaren is er een wijzi ging in de gedragingen der totalitairen geko men. Zij treden uit de omgrenzing van eigen huis en pogen, reeds verscheidene malen met succes, ook kleinere nabuurlanden hun wil op te leggen. Het is begrijpelijk, dat hieruit con flicten ontstaan, die met de wapens uitgevoch ten moeten worden. Een dier conflicten ziet men thans in Fin land: een kleine en vredelievende natie moet zich op hoog bevel van de heeren in het KremI bukken. De Sowjet-Unie eischt marinebases op verschillende plaatsen, is zoo grootmoedigi?) daarvoor een geldelijke vergoeding te betalen, en indien het nabuurland daarmede niet accoord wenscht te gaan, geen nood, dan stuurt men wel even enkele eenheden van het „onoverwin lijke Roode leger", dat in record-tijd deze on willige Finnen, die hun eigen belang!?) niet begrijpen, wel tot rede zal brengen. Ziehier: de dictatuur, naar buiten, in haar brutaalsten, verwerpelijksten en ongecompli- ceerdsten vorm. Wat de heldendaden van dat „onoverwinlijke Roode leger", waarover Stalin sedert langen tijd zooveel goeds verteld heeft, betreft, het blijkt, dat deze Goliath het tot nu toe toch niet kon klaarspelen met den Finschen David. Déze Finnen schijnen te vechten als duivels en van plan te zijn hun huid zoo duur mogelijk te ver- koopen. Weliswaar is er een Sowjet-paladijn, Otto Kuusinen, die er geen bezwaar in ziet zijn land voor de luttele zilverlingen van zijn groo ten baas in Moskou te versjaggeren, maar voorshands schijnt de aanhang van dit duistere Kreml, van nul en geener waarde te zijn. Zweden en Noorwegen slaan zorgzaam dezen strijd gade. Men is nuchter genoeg om te be grijpen wat het zeggen wil als Finland gaat capituleeren. Dat het dat z a 1 doen, indien werkelijk de geheele Roode defensiemacht in het vuur geworpen wordt, en als men inder daad 800 bommenwerpers naar Helsinki zendt, is, helaas, te verwachten. En dat dan de mogelijkheid groot is dat men ook deze beide Scandinavische staten eischen gaat stellen, wordt niet verbloemd. Wij kunnen op dit oogenblik nog niets zeg gen over den afloop van den strijd in Finland. Het zal echter goed zijn, dat de kleine naties, waaronder ook ons land behoort, nauwlettend op dezen strijd toezien. Hij zal speciaal voor hen zeer leerzaam zijn. DOKTER NIET TE VEEL. Neem een citroentje in „De Toe'ast". BIOSCOPEN: Rialto, Spoorstraat, acht uur: „Hotel Imperial". Tivoli-Theater, Spoorstraat, acht uur: „Artistenpension" en „Geheime Inlichtin gen". Witte-Bioscoop, Koningstraat, acht uur: „Een vrouw verloor". Barometerstand Den Helder: 736.7 Maximum temperatuur lucht: 4.4 Laagste temperatuur: 2.8 Wind: richting: Z.; kracht: 4 Licht op: 4 uur 18 min. Geslaagd voor het Machinistendiploma A onze stadgenoot, de heer J. Matthyssen. Vanmorgen om ongeveer half elf is van een der hellingen der Rotterdamsche Droog dokmaatschappij, de jongste aanwinst van onze Marine, de O 23, te water gelaten. In ons numer van morgen komen wij daar met het verslag van onzen specialen verslaggever op terug. OÖ EEN AARDIGE ST. NICOLAAS-STJRPRISE Iemand had wegens een of andere overtre ding een boete opgeloopen van tien gulden SS» feno®"ad Perso°n niet in staat bleek deze boete te voldoen, werd hij aangehouden en naar Alkmaar overgebracht. DIE VERKEERDE WEERELDT. Zeker persoon had zoo dringend iemand handteekening noodig, dat hij vond, dat hij hem wten V- lUg zelf k0n maken dan van hlJ hem moest hebben. Deswege werd hh wegens valschheid in geschrifte aangehouden FIETS VERMIST. Aangifte werd gedaan van het vermissen van een rijwiel bij het vliegkamp de Kooy TE VERLEIDELIJK. H0?eil'14"^alig.e looPj°ngen werd aangehouden daar hy uit het kantoor achter den winkel van zyn baas iets weggenomen had. Het bleek dat dit niet de eerste maal was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1939 | | pagina 13