HEUMATIEK Abonneert li op dit blad Diplomatieke activiteit De clou van het seizoen Pas op voor de S van Mijn aangespoeld Zwemwedstrijden O* en O* EEN PASFOTO Vrijdag 29 Maart 1940 Tweede Blad Zondag a.s.: Racing-Helder Spanning in beide kampen Laatste Marine-concert Onbewoonbaar De kindermoord Het weerlichtte Burgerlijke Stand van Den Helder Voor opa en opoe Swerts Voetbal-competitie Zeemacht Ernstige aanrijding op Rijksweg Uit het politie-rapport Gemengd koor „Con Amore" Waal yaan u*e fieett Barometerstand van Den Helder £tadi/iLeiuu6 Zondag zal het dus weer een Racing—Helder dag zijn, een dag, die door de voetbal-enthou siasten in onze Jutterstad met spanning wordt verbeid. Wie deze week zijn oor te luisteren heeft gelegd „ergens", waar dan ook, in Den Helder, zal vernomen hebben, dat het gesprek ging over RacingHelder. En inderdaa'd, in deze noodcompetitie, die toch eigenlijk een surrogaat blijkt te zijn van de „werkelijke", is deze derby de clou van het seizoen. Dat hebben we reeds de eerste maal kunnen opmerken op het Helder-terrein en dat zullen y/e Zondag opnieuw bespeuren op Tuindorp. De belangstelling voor een wedstrijd Ra cingHelder is niet gedaald, integendeel. Slechts noode heeft men er afstand van kun nen doen, toen HRC een paar jaren geleden op dien gedenkwaardigen Paaschmaandag op het Helder-terrein door een 21 zege kam pioen van haar afdeeling werd en daarna met vlag en wimpel promoveerde naar de tweede klasse. In dien tijd hebben de Roodjakken een flinke dosis ervaring opgedaan in het veel zwaardere 2e klasse-voetbal, terwijl „the good old" Hel der in de derde klasse steeds maar weer poogde het verloren terrein te herwinnen. Het geen haar tot September 1939 nog niet gelukt was. Toen brak de oorlog uit en de K.N.V.B. stelde een noodcompetitie in, die tot nu toe niet als bijzonder geslaagd mag worden be schouwd. Maar... Den Helder kreeg door die instelling haar derby terug en dat de „Jutter-voetbal- enthousiasten" dit waardeeren, bleek wel uit de belangstelling, die er bestond voor den eer sten wedstrijd tusschen Racing en Helder, toen deze reeds op den tweeden voetbalzondag werd vastgesteld. „HRC wint natuurlijk dik", was de algemeene verwachting, want Racing was immers tweede klasse Iedereen kwam bedrogen uit, wel won Ra cing, en inderdaad kwam heel gering het klasseverschil tot uiting, maar de verwachte groote meerderheid bleef uit. Integendeel, Helder gaf zoo kranig partij, dat de Roodjak ken op het nippertje met 21 konden zege- Vieren. Zoo was het in September 1939 en nu op 3ezen laatsten Zondag in Maart komen beide ploegen onder ongeveer dezelfde omstandig heden in het veld. HRC heeft sedert September geen wedstrijd meer verloren of gelijk gespeeld, sta^t vrijwel onbedreigd aan het hoofd van haar afdeeling, terwijl Helder na een vry zwak begin zich aardig opwerkte en nu in de „middenmoot" vertoeft, op een plaats, die voor een derde klasse temidden van dit gezelschap tweede klassers lang niet oneervol is te noemen. Dus... HRC gaat winnen, althans vol gens de ranglijst en het klasseverschil, dat Helder nog steeds van de Racers scheidt. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat Ra cing Zondag een van haar moeilijkste wed strijden tegemoet gaat. Het prachtige resultaat, dat Helder in den eersten kamp tegen de Racers behaalde, zal ze nog willen trachten te verbeteren. Of het haar gelukken zal In iederen RacingHelder wedstrijd zijn er tot nu toe de begrippen „verrassing" en „on zekerheid" geweest, die bij iedere derby aan wezig zijn. De kamp van Zondag zal daar zeker geen uitzondering op maken. We willen de hoop neerschrijven, dat ongeacht den uitslag, het een spannende, maar sportieve wedstryd mag worden, een wedstryd beide ploegen waardig! <p Maart roert zijn staart... Maar óók Uw Rheu- matiek laat zich niet onbetuigd. Hoe kan het anders, met dat ongestadige weer, dat Maart kenmerkt en dat juist deze maand zoo ge vaarlijk maakt? Menschen met Rheumatiek onder hun leden en ook zij die er aanleg voor hebben, kunnen er in de komende weken weer van lusten... Tenzij ze bijtijds hun maatregelen nemen: Kruschen Salts dat de bloedzuiverende organen aanspoort en die daardoor het bloed zuiveren en van die scherpe schadelijke zuren, die de verwekkers zijn van Uw pijnen en emart. Een erkentelijk verbruiker schrijft ons: „Vorig jaar om dezen tijd leed ik aan hevige rheumatische pijnen in mijn rug. Ik kon zelfs niet opkomen in bed. Ik probeerde van alles, maar zonder resultaat. Tot mijn moeder mij schreef Kruschen Salts te probee- ren. Ik liet een flesch halen en vóór ik de vyfde dosis had ingenomen, kon ik weer rechtop in mijn bed zitten. Ik ging er mee door en in minder dan twee weken was ik weer op de been..." Ook bij U kan Kruschen Salts dat wonder teweeg brengen; ook Uw pijnen zullen afnemen! Néém toch Kruschen Salts. Duizenden vóór U deden het en zijn dankbaar voor de wondere baat, die het hun bracht. Kruschen Salts is verkrijgb. bij apoth. en drog. 0.40. 0.75 en 1.60 (extra groot pak). Fabr.: E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester jtEngeland). Opger. 1756. (Adv.) Hier volgen de beide elftallen: Racing. Dijkshoorn Leavy Buitenhuis Selderbeek Stolk Roomeijer Sander v. Pelt De Vries De Jongh Dissel O Rottier v. Tongeren Wagenaar Krab Godschalk Douwma Hoebe Verzyl v. d. Meulen Teecklenburgh Kenter Helder. De wedstrijd vangt om half drie aan, en zal geleid worden door den bekenden le klasse scheidsrechter N: J. Twisterling. Tijdig gedemonteerd. Vannacht is tydens den storm een mijn aan gespoeld tegen den dijk, ongeveer ter hoogte van de Langestraat. Het oorlogsmonster kon tijdig worden gedemonteerd, zoodat alle gevaar geweken is. In de vroegte is de dijk nog af gezet. De Marine is bizonder op haar qui-vive en het is wel bijna onmogelijk, dat een mijn aan haar ontsnapt, al kan dat met het slechte weer van de laatste dagen natuurlijk wel eens gebeuren. De omstandigheden op zee kunnen n.1. zoo zyn, dat men zijn doel niet kan be reiken. Het is echter hoopvol, dat tijdens den storm van de laatste dagen geen enkele mijn op onze kust tot ontploffing is gekomen. Solist: Adolphe Poth, concert meester Residentie-orkest. Het zesde en tevens laatste marine-con cert, te geven door het symphonie-orkest van het stafmuziekcorps der Koninklijke Marine onder leiding van kapelmeester Louis Leistikow, vindt plaats op Woens dag 3 April a.s. in het Casino. Men is er in geslaagd beslag te leggen op den concertmeester van het Residentie orkest, Adolphe Poth, die voor de pauze zal uitvoeren het beroemde viool-concert Opus 26 van Max Bruch. Voor de pauze vinden wij op het programma eveneens vermeldt de ouverture „Ein Sommer- nachtstraum" van Felix Mendelssohn Barthol- dy. Na de pauze speelt het orkest een „But- terfly"-fantasie van Puccini, vervolgens Sou venir „Jonkers Carillon" van L. H. F. Leisti kow, een klokkensolo, te spelen door den leer ling-muzikant Seuren, een eerste uitvoering en opgedragen aan den commandant van het Ko ninklijk Instituut van de Marine, kolonel C. J. baron van Asbeck, daarna op veelvuldig ver zoek, de balletmuziek „Faust" van Gounod en tenslotte Valerius' „Oude Wilhelmus". Een concert, waarvoor zonder twijfel belangstelling voor zal blyken te bestaan. bij Apoth. en Drogisten B. en W. stellen den Raad voor de woning 2e Vroonstraat 19, in eigendom toebehoorende aan Teunis Willemse te Den Helder, wegens onvoldoende bereikbaarheid, uitermate voch- tigen staat, te lage ligging, steile trap, half- steensmuren, te geringe woonkameropper vlakte, brandgevaarlijken rookafvoer en onvol doenden afvoer van regen- en huishoudwater, ongeschikt is ter bewoning en dat zij niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoon baren staat kan worden gebracht, onbewoon baar te verklaren, alsmede de woning Wacht- straat 25, in eigendom toebehoorende aan Hendrik van Pelt, te Den Helder, wegens ver waarloosden en uitermate vochtigen staat, slechte halfsteensmuren, te lage ligging, on voldoende afvoer van regen- en huishoudwater, slecht houtwerk, slechte onbeschoten kap, brandgevaarlijken rookafvoer en onvoldoende privaat, ongeschikt is ter bewoning en dat zij niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht. De politie verzoekt ons mede te deelen, dat by het misdryf gepleegd op het kindje van een ongehuwde moeder in de le Emmadwars- straat in geen enkel opzicht van eenige mede plichtigheid sprake is. Het meisje heeft haar daad volkomen zelfstandig gepleegd. Vrijdagmiddag vinden in het Marine Zwem bad op de Rijkswerf zwemwedstrijden plaats, waarvoor, gezien de inschrijving, bij de mili tairen van Land en Zeemacht groote belang stelling bestaat. Op het programma komen voor de volgende nummers: 100 meter schoolslag. 100 meter vrije slag, 300 meter vrije slag. 4 X 100 meter estafette en het populaire bordjes duiken. Voor de verschillende nummers hebben vele liefhebbers ingeschreven; voor sommige ruim 30 deelnemers, terwijl de 4 X 40 m estafette 8 ploegen telt. De wedstrijden vangen aan om twee uur precies en zijn voor belangstellende militairen van Land en Zeemacht met hunne dames vrij toegankelijk, voor zoover de plaatsruimte zulks toelaat. Een strijkje van de Stafmuziek verleent zijn medewerking en, naar het overzicht te oor- deelen, wacht ons een mooie, sportieve middag. Des avonds om half acht is er sportdemon- stratie-avond in het Casino met een pro gramma dat verschillende interessante num mers bevat, zooals boksen, worstelen, scher men, oefeningen aan ringen en rek, terwijl verder nog een colonne geweer wordt vermeld. Na afloop is er bal met attracties tot twee uur. De dansmuziek zal worden verzorgd door een Landmacht en een Marineband. De toe gang is uitsluitend op vertoon van kaarten. Deze kunnen voor militairen gratis en voor hunne dames 0.25 per persoon worden aan gevraagd c.q. afgehaald aan de adressen: Kon. Landmacht bij het Bureau O. en O. aan de Langestraat, le luit. D. Kleijn, Kon. Marine bij* het Bureau voor O. en O. Kazerne Onder zeedienst, luit. t. zee le kl. B. C. M. Schouten, tel. 198. Tijdens de afwerking van het pro gramma worden de prijzen van de zwemwed strijden uitgereikt en de Stafmuziek in zijn geheel verleent zijn medewerking. Gisterenavond om ongeveer halfacht schoot plotseling een felle lichtstraal door den hemel. Veel stadgenooten, die het licht zagen, doch ten, dat de ontploffing van een mijn er op zou volgen. Deze bleef echter uit. Het bleek later n.1., dat het een bliksemstraal was geweest. In het Westen was het rommelen van den donder gehoord. Het licht werd gezien tijdens de felle hagelbui, toen de wind tot storm kracht 10 was opgevoerd. 28 Maart. GETROUWD: B. M. J. J. F. Smulders en N. van Horik; N. A. Heijblok en R. J. Timmer man; W. A. Wahlers en B. M. K. de Heer; W. Dienaar en J. Rensmaag; C. J. Kuiper en C. M. van der Meijden. BEVALLEN: H. DekkersReinders, z.; A. M. Kraaijeveldvan Dam, z.; M. J. J. Hoog- vorstEwalt, d.; M. BonselaarKikkert, z. OVERLEDENE. van der Meulen, v. 65 j. Wij ontvingen nog een cheque van Henri ter Hall uit Rijswijk, ter grootte van 2.50 en bestemd voor de gift aan het echtpaar Swerts. Van den heer Levington uit Renkum 1. Het totaal bedrag wordt hiermede 78.50. WIENS FIETS IS DAT? Iemand heeft bij het Havenkantoor z'n fiets laten staan. Het rijwiel is aldaar terug te bekomen. DUIF AANGEVLOGEN. Op het internaat van de Zeevaartschool aan het Ankerpark kwam een mooie duif aange vlogen. De eigenaar kan het dier daar terug halen. behoeft geen onding te zijn. Ga naar WERNER CRONE, Koningstraat 29 6 goede pasfoto's slechts 75 ets Na een gedwongen rust van ruim 3 maan den, zal Zaterdag de Zeemacht-competitie weer worden hervat. De moeilijkheden waar mee men te kampen heeft gehad, zijn er na den strengen winter niet minder op geworden. Was het terreinvraagstuk toch al zoo urgent, het vraagt nu nog meer de aandacht, nu de Voebalvereeniging Helder haar B-terrein niet langer ter beschikking stelt. Helder zal voor de weigering wel haar redenen hebben, maar het feit blijft, dat Zeemacht midden in de competitie in den steek gelaten wordt. Ge lukkig dat Watervogels en Atlas er anders over denken, men kan op deze terreinen reke nen, wat vier wedstrijden per week beteekent. Niet alleen de Competitie-leiding zit met moeilijkheden, wij waren in de gelegenheid links en rechts bij de elftallen eens te neuzen en kwamen zoo aan de weet, dat door over plaatsingen verschillende ploegen zijn ver zwakt. Daarentegen vingen wij bij anderen weer meer optimistische klanken op, zoodat de overplaatsingen ook voor sommigen de strijdkracht heeft verhoogd. Zaterdag kan men de deelnemers in actie zien, waarbij menig interessant treffen plaats vindt. Op het Watervogels-terrein spelen om drie uur de Vliegtuigmakers van De Kooij, de kam pioenen van het vorig seizoen, tegen de tegen woordige lijstaanvoerders Hr. Ms. Wachtschip. Deze door den heer S'wart geleide wedstrijd is wel de belangrijkste van de negen vastge stelde. De Emmabewoners zijn aan hunne eere plaats verplicht te winnen. Nummer twee, het Hospitaal-elftal, treedt om kwart voor twee aan op het terrein Onderzeedienst om het Troepen-Detachement partij te geven en wij voorspellen de ziekenverplegers een zwaren dobber. Dit geldt ook voor Kijkduin A. die op de Rijkswerf de Luchtdoelartillerie moet be kampen. De lijstaanvoerders van Afdeeling B zijn vrij en zoo kan de Kustartillerie Erfprins wat dichterbij komen. Daarvoor is echter noodig, dat zij winnen van Dirksz Admiraal en wij ge- looven, dat deze laatsten het niet cadeau zullen geven, temeer daar Erfprins door over plaatsing van Piet de Boer wat verzwakt is. De Officieren winnen wel van de Stafmuziek, tenzij de Muzikanten eens uit een ander vaatje gaan tappen. Schorpioen 1 krijgt Kijkduin B als tegenstander en wij houden het op de Torpedomakers. Wel hebben zij tot nu toe zeer weinig gepresteerd, maar het elftal is grondig gereorganiseerd, wat dan ook noodig was. Vermelden wij nog den wedstrijd Kon. InstituutMarinekazerne om 2 uur op het Vliegkamp De Kooij. Willen de Jonkers in de prijzen blijven, dan dienen zij te winnen en wij zien hen daarvoor in staat. Hier volgt het complete programma: Afdeeling A. Terrein Watervogels: 13.45 uur Schorpioen 2Van Speyk. 15.00 uur WachtschipDe Kooij 1. Terrein Onderzeedienst: 13.45 uur HospitaalTroependetachement. 15.00 uur VerbindingsdienstO.Z.D. Terrein Rijkswerf: 15.45 uur Kijkduin A2e Batt. Luchtd.-art. Afdeeling B. Terrein Atlas: 13.45 uur De Kooij 2Dirksz Admiraal. 15.00 uur Schorpioen 1Kijkduin B. Terrein De Kooij: 14.00 uur Kon. InstituutMarinekazerne. Terrein Rijkswerf: 14.30 uur OfficierenStafmuziek. 6-jarig jongetje gewond. Gistermiddag, te omstreeks half 4. vond op den Rijksweg, even voorbij het belt-terrein een aanrijding plaats. Ter plaatse was een omstreeks 6-jarig knaapje aan het spelen. Het deed dat wel zeer onvoorzichtig, n.1. door telkens onverwacht den rijweg over te ste ken. Op zeker moment deed hij dit weer. doch toen was een auto, bestuurd door iemand van Texel, juist vlak in de buurt en hoewel de man alle pogingen deed een aanrijding te voorkomen, en sterk remde, mocht hem dit niet gelukken. Het kereltje werd aangereden en hoewel de auto er niet over heen ging. bleef het bloedend liggen. Terstond werd het vliegkamp „De Kooy" in kennis met het gebeurde gesteld, zoodat de ziekenauto gestuurd kon worden. De eerste hulp werd daarbij verleend. Daarbij is het knaapje naar het Marine-Hospitaal overge bracht. Het bleek, dat behalve de hoofdwond ook een der beentjes gebroken was. Dit ten gevolge van een klap van den radiateur. Zooals reeds gezegd treft den bestuurder van de auto geen schuld. STRAATLANTAARN AANGEREDEN. Gisterenmiddag werd aangifte gedaan, dat een straatlantaarn, die zich in de Nieuw- straat bevindt, was aangereden en bescha digd. REDDINGBOEI GEVONDEN. Een bewoner van Huisduinen vond gisteren op den Zeedijk een reddingsboei, waarop ver meld stond: „Steur 0 67". Een andere stadgenoot vond een zwem vest. „KLEIN" GOED. Diverse overtredingen, o.m. tegen de Rij- tijdenwet, de Arbeidswet en de Motor- en Rij- wielwet, werden gisteren wederom gepleegd en met bekeuringen beloond. Xe^celicfi tiLemuA Wijziging bootdienst Van Dinsdag 2 April tot en met Zaterdag 20 April zal de laatste bootdienst alle dagen van en naar Texel eenigszins gewijzigd zijn. In- plaats van te 14.35 u. vertrekt de boot van Texel te 15.15 u. en van Den Helder inplaats van te 16.20 u. te 17 u. Hierdoor zal het moge lijk zijn, indien men met den trein, te 16.30 u. te Den Helder aankomt, nog denzelfden dag naar Texel door te reizen. Met 21 April treedt de zomerdienst in werking en kan men nog om 17.35 u. van Texel en om 19.05 u. uit Den Hel der. Dir.: de heer Kievits. In Pen's Schouwburgzaal gaf gisteravond het R.-K. Gemengd Koor „Con Amore" een uitveoring, die een zeer goed bezoek ten deel viel. De bijeenkomst werd op zeer origineele wijze met zang van het Koor geopend, waarna de Voorzitter, de heer P. Smit, nog een kort openingswoord sprak, waarin hij mededeelde, dat de opkomst belangrijk beter was dan het bestuur bij dit ongunstig weder had verwacht. Hierna werd een drietal zangnummers ten ge- hoore gebracht, waarbij vooral het laatste nummer „Beelden uit het Wienerwoud" van Joh. Strauss, met pianobegeleiding door Mej. A. C. Reij, veel succes oogstte. Dit nummer, dat vooral veel vergt van den directeur, duur de ruim 20 minuten en werd (ondanks het feit, dat vooral de sopraan veel verzwakt was doordat verschillende leden onder invloed van de Maartsche buien niet konden zingen) zeer geod uitgevoerd. Vervolgens werd een aardige één-acter op gevoerd, n.1. „Schrikkeljaar", waarmee de dames Mej. C. Smit en Mej. Rijkv. Heer waarden en de heeren W. Ran en Jb. S'chrama veel succes verwierven. Hierna volgde weder een viertal nummers voor Koor, waarvan het laatste „Ecce Quo- mode Moritur" van J. Handel uitstekend werd gezongen. Na de pauze werden eerst twee voordrach ten gegeven. De heeren N. Ran en Kievits gaven een nabootsing van het duo „Snip en Snap", waarbij vooral plaatselijke gebeurte nissen op geestige wijze in herinnering werden gebracht. Het behoeft geen betoog, dat dit een der aardigste nummertjes van den avond is geworden. Hierna volgde de klucht „Caroussel", die eveneens een succes werd, hieraan werkten mede de dames A. Graaf, C. Smit en F. Sam- beek en de heeren Jb. Schrama, W. Ran en W. van Heerwaarden. Tot slot werd nog een viertal zangnummer tjes gegeven. De directeur had lang niet de minste nummers voor het laatst bewaard. Vooral het prachtige „Ave Maria" van Jacob Arcadelt wei;d voortreffelijk gezongen. 't Was in alle opzichten een geslaagde avond. De voorzitter maakte in zijn sluitings woord eenige propaganda voor het toetreden van nieuwe leden, vooral heeren-leden zijn zeer welkom bij dit zangkoor. Een gezellig bal volgde, men kon evenwel (als gevolg van het straatrumoer op den 2en Paaschdag) maar tot 1 uur verlof krijgen. UITSLAG VERKOOP. Donderdag is door Notaris Mulder in hotel „De Zwaan" publiek te koop aangeboden voor den heer P. J. Zijm Mz.: een perceel weiland, gelegen in den polder De Grie, groot 1.52.10 hectaren, ingezet en opgehouden voor 2500; en voor den heer S. Dz. Keyser Rz.een per ceel bouwland, genevens een klein perceeltje weiland met water (het Weeltje) in Everste- koog, groot 1.79.50 ha. eveneens ingezet en opgehouden voor 2500. Nu het tusschen Duitschland-Rusland en Italië toch niet zoo vlot schijnt te verloopen als men wel in Berlijn gewenscht had, ontwik kelen Engeland en Frankrijk weer een acti viteit, die de aandacht van de wereld vraagt. Het gaat er by de oorlogvoerende mogend heden om elkander vliegen af te vangen en naar buiten den indruk te maken van zijn solide positie. Duitschland staat, wat zijn oorlogvoe ring betreft, tot nog toe alleen. Aan pla tonische liefdesbetuigingen heeft het niets. Rusland en Italië hebben wel dui delijk te kennen gegeven, dat zij voor een bijstand met de wapens niets voelen. Daartegenover staat de eenstemmigheid van Engeland en Frankrijk. Alle aanvan kelijk ondernomen pogingen om een wig te drijven tusschen de geallieerden zijn hopeloos spaak geloopen. Engeland en Frankrijk hebben slechts één doel en be wandelen hand aan hand den weg om dat doel te bereiken. De eenheid tusschen de geallieerden is gis teren opnieuw onderstreept op de bijeenkomst te Londen van den oppersten geallieerden oorlogsraad. Daar heeft men besloten niet over een wapenstilstand te praten, over een vredesverdrag te onderhandelen, tenzij bij wederzijdsch goedvinden, terwijl zij ook beslo ten, als straks de vrede gesloten is, op alle terreinen te blijven samenwerken voor den opbouw van beide landen. Tegenover de diplomatieke zetten van Duitschland hebben de geallieerden deze eenheidsverklaring nog eens willen onder- streepen. Zij hebben meer gedaan. Engel- sche diplomatieke vertegenwoordigers op den Balkan worden naar Londen ge roepen om zaken van politieken, zoowel als van economischen aard te komen be spreken. Men zal gaarne tot concessies bereid zijn, eventueel bijstand willen ver- leenen, als men voorkomen kan, dat Duitschland en Rusland belemmerd wor den in hun pogingen om den B- "nn aan zich te verbinden. Daar komt i idien by het contact, dat Frankrijk met Italië zoekt om Italië losser van Duitschland te maken en zoo mogelijk aan de geallieer den te binden. Mussolini voert een vrij practsiche politiek. Hij redeneert: wat levert het me op, als ik je vriendschap aanvaard. Als dus Frankrijk en eventueel Engeland bereid zijn om voldoende over de brug te komen en aan de wenschen van Italië tegemoet te komen, dan staat het nog te bezien, of de band met Duitschland zoo sterk is, dat Mussolini geen zwenking zal maken naar de geallieerden. Niet mi litair natuurlijk, maar aan de sympathie van Italië heeft men al veel. Gemakkelijk zal die echter niet gekocht worden. Met de inwilliging van de Italiaansche eischen inzake Dzjiboeti, Suez, den spoorweg van Addis Abeba en Tunesië schijnt Mussolini al niet meer tevreden te zijn. Het zal dus voor Frankrijk niet gemakkelijk zijn de vriendschap van Italië te koopen. Maar, men wil een poging wagen. Engeland wil rustiger water afwachten om te probee- ren Italië van Duitschland los te maken. Allerwege heerscht weer groote diploma tieke activiteit. Zou dat er op wijzen, dat ook op het oorlogsveld meer actie zal komen? Men wil het ons doen gelooven, maar niemand weet het met eenige zekerheid en aan fan tasieën op dit terrein zullen we ons maar niet wagen. Afwachten is opnieuw de boodschap. Natuurhistorisch Museum, le Vroontsraat Iederen Woensdag van 35 uur. lederen Zaterdag van 710 uur. Bovendien den eersten Zondag van elke maand van 35 uur en den eersten Woens dag van 810 uur. Aquarium Zoöl Station. Voor het publiek geopend: dagelijks van 912 en van 13.30 17 u. Zaterdags van 912 uur. BIOSCOPEN: Kialto, Spoorstraat, acht uur: „Levensdans". Tivoli-Theater, Spoorstraat, acht uur: „Slavenjacht". Witte Bioscoop, Koningstraat, acht uur: „Cassissy en de dubbelgangers" en „Strijd zonder genade". Zaterdag 30 Maart. Casino, 8.00 uur: Uitvoering M.S.F. Zondag 31 Maart. Musis Sacrum, 36 uur en 8 uur: „The New Swinging Five. Barometerstand Den Helder: 761.0 Maximum temperatuur lucht: 4.6 Temperatuur 8 uur: 3.5 Wind: richting: N.W.; kracht: 4 Licht op: 6 uur 58 min.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1940 | | pagina 5