SPORTNIEUWS Prook-Evers zegevieren te Scbageo Reorganisatie van de werkverruiming L*S*C© nam revanche op G*R.C* Zware wedstrijden door drukkende warmte School wedstrijden in „De Wiel* Los Van de steunsfeer t Nog slechts een kleine veertig voet balwedstrijden stonden op het pro gramma, wat dus een aantal is, dat reeds aardig begint te dalen en we kun nen aannemen, dat dit aantal met twee weken tot beneden de tien wedstrijden zal zijn gebracht. En vanzelf is dat maar goed ook, want de wedstrijden die nn nog ge speeld worden behooren allen tot de uitzonderingen, want zooals reeds be kend gemaakt, is het seizoen tot 1 Sep tember a.s. gesloten. Een maatregel, welke en de voetbalsport en daarnaast tevens andere sporten ten goede komt. Prom.-degr. competitie 2e klasse. AFDEELING IV. Limburgia tegen Miranda ging niet door, terwijl Standaard met 26 van RBC ver loor, wat ons van de thuisclub wel wat te genvalt. De Roozendaalers krijgen zoodoen de toch nog eenige punten binnen. AFDEELING V. Hier werd het wonderlijke van voetbal weer eens gedemonstreerd? doordat LSC nu van GRC won en wel met 21. De Snee kers staan dus nu weer vodr 50 °/o in de eerste klasse, misschien dat het nu lukt. De stand is: L. S. C. W. V. V. G. R. C. 2—1 0-0 1—2 Prom.-comp. 3e klasse. Santpoort won ook den vierden wed strijd, al was de uitslag 43 maar op het kantje af. In de andere afd. won Elinc.kwijk met 83 van Rapiditas en liet zich Mus niet verrassen, waarmede meteen het lot van HFC geteekend werd en de oude Haarlem- sche club dus voortaan het geluk in de derde klasse mag beproeven. Prom-comp. res. 3e klasse. WFC 2 en QSC 2 speelden inderdaad ge lijk, zoodat de beslissing nog niet is ge vallen. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN DEN N.H.V.B. De tegenwoordige regeling, waarbij eerst voorwedstrijden zijn gespeeld en waarbij de competitie wordt besloten met afVal- ronde voor de vier hoogst geplaatsten is stellig een belangrijke verbetering, verge leken bij verleden jaar. Toen moest elk der deelnemende elftallen op den einddag niet minder dan vier wedstrijden spelen en dat was te veel van het goede. Intusschen we zijn nu wat erg ver ge vorderd in den tijd. En waar we dit jaar geen gebrek hebben aan warmte zag het er naar uit. dat 't een moordend tournooi zou worden. Dat is meegevallen. 's Morgens was het snikheet. Maar toen later de landwind veranderde in een ste vige zeebries werd het op de tribune met recht behagelijk. En ook in het veld had den de spelers niet meer de last van voor heen. 's Morgens traden tegen elkaar in het strijdperk Sijbekarspel en W.S.V. (Wormer) en verder K.F.C. 3 tegen Zeevogels. W.S.V. won met 31, terwijl de Zeevogels K.F.C. 3 met 40 bedwongen. Er volgde nog een winnaars- en een ver- liezersronde. zoodat W.S.V. en Zeevogels het tegen elkaar op moesten nemen en op het achterterrein K.FIC. 3 en Sijbekarspel. Van de laatsten verloor Sijbekarspel ver diend met 31. W.S.V. en Zeevogels gaven een aantrek- kelijken strijd te zien om de «eretitel. Zee vogels (Egmond) waren wat doortastender en wisten spoedig de leiding te nemen. Even later omspeelde de linksbinnen der Egmon- ders den W.S.V.-keeper en kon in het ver laten doel trappen. 02. Niettegenstaande deze tegenslagen hield W.S.V. de moed er in en het verkleinde de achterstand verdiend, zoodat de achter stand werd teruggebracht op 21. Voor de rust wist een der voorhoedespelers van Zeevogels een zeer verren uittrap van den keeper te beloopen en er een uitstekend doelpunt uit te produceeren (31). Zoo kwam de rust. Na de hervatting nam eerst Zeevogels het spel in handen, later kwam W.S.V. er beter in. Met doelpunten scheen het echter afgeloopen. Nog een tweetal minuten waren te spe len en de Egmondsche aanhang begon uit dagend te zingen: Laat de klok maar luiden, Laat de klok maar slaan, Er is geen club in Nederland, Die Zeevogels kan Rang! Een fel hard schot! De stand was 3—2. Er werd afgetrapt de aanhang zweeg! Een fluitje einde. Het lied werd weer aangeheven. Maar nu was er geen gevaar meer. Zeevogels waren kampioen van den N.H.- V.B. /fMetieJk NATIONALE WEDSTRIJDEN TE HAARLEM. Osendarp en Walther weer fa voriet, een verrassing op de 1500 M. Haarlem, 13 Juli. Hoewel Haarlem geen sintelbaan bezit en dus niet in aanmer king kan komen voor officieele wedstrijden, heeft de Haarlemsche athlctiek vereeniging. die vroeger de leiding had van belangrijke wedstrijden, toch vanmiddag voor een goed athlatiekprogramma gezorgd, dat voor een groot deel gewijd was aan loopnummers. Met belangstelling zag het publiek uit naar een duel tusschen de Ruyter en de Roode op de 1500 meter, maar de comming- man Slijkhuis heeft voor een verrassing ge zorgd en als eerste kwam hij binnen. 'Aanvankelijk had de Ruijter den kop, op den voet gevolgd door' de Roode en Slijk huis. In dezen wedstrijd liepen ook eenige b,-klassers mee, die een voorgift van hon derd meter hadden. Dezen werden langza merhand ingehaald. Honderdvijftig meter voor het einde kwam Slijkhuis onverwacht naar voren, zette een flinken spurt in en met succes. Osendarp kwam uit op de 100 en 200 meter, waarbij hij den strijd moest aanbin den tegen van Osta. Met gering verschil kwam de Hagenaar eerder aan. Jammer was het., dat de Haarlemmer Schaap we gens een blessure, aan deze nummers niet kon deelnemen. De drieduizend meter bracht een over winning voor den Amsterdammer Walther, die zonder moeite won. Dezen middag kregen vooral de jongeren een beurt en de belangstelling voor de duizend meter was zoo groot, dat eerst twee series geloopen moesten worden. De Veertig aankomenden in den bosch loop den Hout te Haarlem waren uitgenoo- digd voor een wedstrijd over 2000 meter. Brijs van „Olympia", die bij den 'boschloop tweede was, werd winnaar. NATIONALE DAMES- EN MEISJES ATHLETIEKWEDSTRIJDEN. De vereenigingen Zeeburg en Sa- gitta hadden een goeden dag. Rotterdam, 13 Juli. De nationale dames en meisjes-kampioenschappen, onder auspi ciën van de Nederlandsche At'hletiek Unie doop de Rotterdamsche Dames-Athletiekver- eeniging Hollandia georganiseerd, hebben een .groot aantal athleten op de Nenyto-sin telbaan bijeengebracht, die elkaar de kam pioenschappen op de verschillende nummers dapper hebben bestreden. Vermeldde het programma op een groot aantal nummers Fanny Koen nog als kampioene van het vo rige jaar, ditmaal hebben zich een aantal nieuwe kampioenes aangemeld bij ontsten tenis van de kampioene, die de athletiek, zoo als men weet, vaarwel heeft gezegd. Dit had tengevolge,dat hoewel geen grootsche pres taties zijn geleverd, de spanning er over de geheele linie vrij goed inzat, zoodat het pu bliek, dat weggebleven was en spijtig ge noeg waren er dat heel wat ditmaal onge lijk heeft gekregen. Van de verschillende deelnemende veree nigingen hebben er verschillende' thans kam pioenen in haar midden, hoewel enkele ver- eenigingqp zeer goed uit de bus kwamen, o.a. Zeeburg, dat blijkt over een zeer sterke en goed getrainde ploeg te beschikken. Zee burg nam dan ook de kampioenschappen op de 100 meter voor dames (mejuffrouw J. Adema), 100 meter dames C-klasse (mej. Timmer), 4 X 100 meter estafette dames C mee naar huis, terwijl deze vereeniging op verschillende andere nummers eervolle plaatsen bezette. Sagitta bleek ook haar kracht niet verloren te hebben met Ans Nie- sink en Nel van Balen Blanken. De verwach ting, dat mej. E. Dammers (Zeeburg), die kortgeleden nog een Nederlandsch record vestigde, zou zegevieren, kwam bedrogen uit: P. Dieben (Brunhilde) sloeg haar ditmaal met een fraaien worp van 38.83 meter. Voor het overige heeft het ontbreken van de jeugdige kampioene Gerda Koudijs wel sterk een stempel op deze kampioenschap pen gedrukt Door een meeningsverschil met haar vereeniging liet zij verstek gaan, het geen beteekende, dat verschillende kam pioenschappen welke anders zonder twijfel op haar naam waren komen te staan, in an dere handen overgingen. Ook de technische nummers gaven dikwijls goede resultaten te zien. Verschillende heerenriummers brachten de gewenschte afwisseling in het programma. Voor de C-klassers leverde het nummer 100 meter hardloopen zelfs nog een verrassing op: drie athleten, De Bruin en Sprado van Minerva en Holl van Pro Patria liepen resp. dezen afstand in 11.7, 11.9 en 11.9 sec. en pro moveerden hiermede naar de B-klasse. Wes terhof van Sparta toonde zicih onweerstaan baar op de 5000 m. en gaf A. Sprong, Van Lcenen en Engelman geen kans. In de afdeeling voor niet-N.A.U.-leden sloeg Ons Huis (Rotterdam) een uitstekend figuur. SCHOOL-ATHLETIEKWEDSTRIJDEN. Na een intermezzo van twee jaar werden Zaterdag j.1. de school-athletiekwedstrijden weer gehouden. We gelooven, dat de herle ving voor een goed deel is toe te schrijven aan den heer Groet, die een zeer respecta bele hoeveelheid voorarbeid heeft moeten verzetten om het sportfeest doorgang te doen vinden. Bij de lagere scholen bleek het centraal 7e en 8e leerjaar, waarvan de leerlingen dooreen genomen natuurlijk iets ouder zijn zoowel bij de meisjes als bij de jongens no. 1 De resultaten waren bij het lager onder wijs: Meisjes: 1. Centr. 7e en 8e leerjaar; 2. Lin- denschool; 3. Rochdaleschool II; Jongens: 1. Centr. 7e en 8e leerjaar; 2. Lindeschool I; 3. Wilhelminaschool II. Bij het voortgezet onderwijs: Meisjes: 1 .H.B.S. I; 2. Kweekschool I; 3. Lvceum I. Jongens: 1. H.B.S. I; 2. H.B.S. II; 3. Han delsschool I. Hèt glanspunt van den middag werd ge vormd door een tweetal demonstraties vrije- en orde oefeningen. Een 500-tal leer lingen der lagere scholen lieten een zeer goede demonstraties zien. Wat de heer Snel bood met een 100-tal leerlingen van de H.B.S. mocht met recht „af" worden ge noemd. D individueele prestaties waren, met en kele uitzonderingen, bij het voortgezet on derwijs matig te noemen. Bij de meisjes bij voorbeeld werden de leerlingen van het voortgezet onderwijs in hoogspringen en kasten balwerpen bijna geëvenaard door de kleineren der lagere ■scholen. Maar het was erg warm. En zoo iets ig niet bevorderlijk voor de prestaties». WitVunnttx KLINK NIET IN VORM. Ondanks de groote hitte hebben de wiel renners zich gisteren danig geweerd op de grasbaan in Schagen en de bezoekers hebben kunnen genieten van een fraai schouwspel. Alle nummers waren een attractie, doch het hoogtepunt was wel de koppel wedstrijd, welke een felle jacht werd tusschen de kop pels PronkEvers en HiddesKlink en waarin Klink na ongeveer vijftig ronden uit viel tengevolge van blaren in zijn handen. In de 25-ronden race nam Eenhoorn reeds spoedig den kop en hield deze tot het einde. Wel werd hij voortdurend achtervolgd en het gevolg daarvan was, dat het geheelê veld in een hoog tempo over de baan schoot. Vele renners waren niet in staat dit tempo vol te houden en zagen zich genoodzaakt den strijd te staken. Slechts Dollé bleef den leider op de hielen en zoo liepen zij gezamenlijk een ronde in. Ook om de derde plaats werd een felle strijd gevoerd door de renhers Wijnberg, Wiemeersch, Glas en Koeten, waarin de eer ste zegevierde. De 15-ronden wedstrijd voor nieuwelingen bracht weinig spanning. Reeds spoedig na den start nam Visscher uit Heiloo den kop en behield dien tot het einde, terwijl Kramer zich onmiddellijk van de tweede plaats ver zekerde. Slecihts om de derde plaats werd een felle strijd geleverd, die tenslotte gewonnen werd door Schippers. De afval wedstrijd gaf wederom feilen strijd te zien met eenige ernstige valpartijen. Ook hier was Eenhoorn de baas, nu echter op den voet gevolg door Ekkers. In de laatste bocht raakte de laatste echter even het wiel van Eenhoorn en ging daardoor over den kop. Letsel liep hij gelukkig niet op, doch het ach terwiel van zijn fiets was geheel in puin. De omnium tusschen de koppels Pronk Evers en HiddesKlink eindigde in een zeer kleine zege voor het eerste koppel. In een sprint over 3 ronden wist Pronk Hiddes met een minimaal verschil te ver slaan. Klink reed zijn 3 ronden in een zeer hoog tempo en liet zijn rivaal een behoorlijk eind achter zich. De tweede rit van dein omnium was ©en ploegachtervolgingswedstrijd over tien ron den. In dezen strijd toonde KJipk zijn groote capaciteiten, door zijn halve baan in te loo- pen in 7 min. 15 sec. Van elk koppel was door pech een ren ner uit de baan verdwenen. De derde rit van den omnium was een klassementswedstrijd over 12 ronden. Met groote snelheid draaiden de renners hun rondjes en hier was Pronk onbetwist de meerdere door in alle drie klassementen eerste te blijven. Klink stelde in deze rit danig teleur. Het slot wordt gevormd door ©en koppel wedstrijd over 100 ronden, waarin de kop pels PronkEvers en HiddesKlink elkaar de eer betwistten. Langzaamaan loopt het eerstgenoemde koppel uit, dodh als het on geveer een derde baan voorsprong heeft, zet Klink de tanden op elkaar en loopt weer in De renners liggen over het geheele veld ver spreid en zijn allen reeds een ronde achter uitgezonderd het koppel PoolWiemeersch. Het gaat nu even kalmer aan, doch het tempo is nog hoog. Na ongeveer 50 ronden zitten de handen van Klink zoo vol blaren dat hij den strijd moet staken, zoodat Hiddes nu alleen komt te staan. De premie, die wordt uitgeloofd voor het koppel, dat een ronde uitloopt, wordt door PronkEvers gewonnen, evenals eenige klassementspre mies. De felste strijd is nu voorbij en Hiddes kan de kopgroep goed bijhouden, zoodat bi.' tooh als tweede eindigt. De uitslagen waren als volgt: 25 ronden-race: 1. Eenhoorn 12 min. 15 s 2. Dollee. 3. Op één ronde Wijnberg. Afvalwedstrijd: 1. Eenhoorn, 2. Ekkers 3. Koeten. 15 ronden-wedstrijdi voor nieuwelingen 1. Visscher, 2. Kramer, 3. Schippers. Koppelwedstrijd': 1. Pronk—Evers, 2. Hid desKlink, op één ronde 3. EenhoornWijn berg, op 3 ronden 4. VisscherHiemstra, 3 punten; 5. PoolWiemeersch 2 punten; 6 Glas— Ekkeds, 7. Kramerde Wit; 8. Schip perMolenaar. De omnium. Sprint over3 ronden. Pronk'tegen Hiddes: 1. Pronk 1 min. 25 sec.; 2. Hiddes. Evers tegen Kling: 1. Klink, laatste ronde in 25 sec.: 2. Evers. Ploegachtervolging over 10 ronden. Win naar: Klink in 7 min. 15 sec. Klassementswedstrijd: 1. Pronk 15 pnt. 2. Hiddes 8 punten, 3. Klink 7 punten, 4. Evers 3 punten. RONDE VAN PRINCENHAGE. Braspenntnx winnaar. Breda, 13 Juli. Heden werd de Ronde van Princenhage gehouden, welke werd ge wonnen door den stadgenoot J. Braspen- ninx, die de 100 K.M. aflegde in 2 uur en 5 minuten. De overige uitslagen luidden: 2. J. Hof stede Gouda), 3. C. Joossen (Made), 4. G. Sprenkeling (Hengelo), 5. Ch. Smits (Rot terdam), 6. F. v. d. Wanden (Halsteren), REVANCHEWEDSTRIJDEN TE NIJMEGEN. Van Vliet weer ln vorm. N ij m e ge n, 13 Juli: Op de wielerbaan Groenewoud te Nijme gen werden hedenmiddag revanchewedstrij den gehouden, waaraan wederom de beste Nederlandsche sprinters deelnamen. Onze wereldkampioen Arie van Vliet toonde zich hierbij wederom absoluut de meerdere, ook al bleek zijn rivaal Derksen uitstekend in vorm. Het werd een spannend duel tusschen beide sprinters, welke uiteindelijk in -een fraaie overwinning van den wereldkampioen eindigde. De uitslagen luidden: Sprint over 3 ronden: 1. v. Vliet, laatste 200 meter 13.9 sec., 8 pnt.; 2. Derksen, 14 sec., 7 punten; 3. v. d. Vijver, 14.4 sec.; van Dreu- mel, 14.2 sec. en Kremers, 14.6 sec., elk 5 pnt. Koppelachtervolging over 4 km. met aflos sing: 1. Boeijenvan Selm slaan Seijen Lambrichts in 5 min. 23 sec., waarbij 90 me ter werd ingeloopen. Finale individueele achtervolging: over 4 km.: Groenewegen sloeg v. d. Voort in 5 min. 41 sec., daarbij 5 meter winst beha lend. Koppelwedstrijd voor profs en onafhanke- lijken over 50 km.: 1. van Selm—v. d. Voort 0 punten; op 2 ronden 2. Groenewegenvan Egmond 14 punten; 3. Derksenv. d. Vijver 14 punten; 4. van VlietBakker 9 pnt.; 5. Kremersv. Rooij 7 punten: 6. Lambrichts —Seijen 5 punten; op 4 ronden 7. Boeijen Bruneel 1 pnt. De volledige uitslagen zijn ais volgt: Lagere school. 25 m vrije slag meisjes: 1. Koos Bregman, 2i,6 sec.; 2. G. Rijswijk 22 sec.; 3. B. de Vries, 22,6 sec. 25 m vrije slag jongens: 1. P. Wardenaar, 19,6 sec.; 2. P. Koning. 21.4 sec.; 3. J. Mos, 22 sec. 25 m rugslag meisjes: 1. G. Rijswijk, 28 sec.; 2. I. Boon, 35,5sec 3. H. Bestevaar 36,5 sec.. 25 m. rugslag jongens: 1. J. Mos 28 sec.; 2. J. v. d. Hoven 31 sec 3. J. Keesman 31,2 sec. Estafette meisjes: T. v. d. Capelie, K. Bregman, G. Rijswijk. I. Boon, le prijs. B. Halm, H: Bestevaar, A. de Raat, G. de Jager, 2e prijs. Estafette jongens: J. Keesman, P. Wardenaar, J. v. d. Capel ie, B. v. d. Hoven, le prijs. G. Mulder, J, Mos, B. Peters P. Koning, 2e prijs. U.L.O. 50 m. schoolslag meisjes: 1. Job Melchior 47,2 sec.; 2. Gré Warde naar 47,3 sec.; 3. Nel Bregman 47,8 sec. 50 m. schoolslag jongens: 1. G. v: 't Kaar 44,6 sec.; 2. C. Mosk 47 sec.; 3. L. Schenk 49 sec. 50 m. crawl jongens: 1. P. Blaauboer 33,5 sec.: 2. J. Dieleman 37.2 sec. 3. G. v. 't Kaar 39,1 sec. 50 ni. crawl meisjes: 1. G. Wardenaar 37,2 sec. 2. T. Korver 42.3 sec. 50 m. rugslag meisjes: 1. Gré Wardenaar 50 sec. na Loting; 2. Ger. Wardenaar 50 sec.; 3. M. Spoor 59,3. 50 m. rugslag jongens: 1. P. Blaauboer 41,2 sec.; 2. J. Dieleman 45, 6 sec.: 3. J. Smit 51,2 sec. Estafette: Ger Wardenaar, Gré Wardenaar, K. Mosk, P. Blaauboer, le prijs. Job Melchior, G. v. 't Kaar, T. Korver, J. Dieleman, 2e prijs. ^wemmen i*t Schagen, 12 Juli 1941. De bad- en zweminrichting de Wiel hield op Zaterdag 12 dezer een schoolwedstrijo voor de lagere school te Schagen, eenige klassen van hun Heldersche school tijdelijk te Schagen, de ULO-school te Winkel zoo mede te Schagen. Begunstigd door schetterend weer mogen deze wedstrijden ook uit een oogpunt van propaganda volkomen geslaagd heeten. Al leen was het te betreuren dat van het on derwijzend personeel alleen den Heer Span. hoofd der ULO-school te Winkel door zijn aanwezigheid blijk van belangstelling gaf. De andere onderwijzers, zoowel van de ULO-school als lagere school te Schagen schitterden door afwezigheid. Door het aanwezige publiek is naar har telust genoten, hetgeen bleek uit de vele bijvalsbetuigingen, die zoo nuren dan wan neer door een der scholen een topprestatie werd 'geleverd geuit werden. Vele der cursisten van het seizoen 1941 zwornen deze wedstrijd mee hetgeen voor de Badmeester van de Wiel een compliment beteekent. Een aardig moment was het toen de twee jongste leerlingen van de Wiel n.I. Guusje Tol en haar „groote broer" tesamen 11 jaar oud hun baantje zwommen, 9xuVvdejMfic>>it XERXES KAMPIOEN OP DE KORTE BAAN Gistermiddag werd op de Boulevard de Favauge te Zand voort een groote kortebaan- draverij om het kampioenschap van Ne derland gehouden. De uitslag luidt: 1. Xerxos (310 M.). eigenaar en berijder R. van Wieringen. Prijs f 400. 2. Young Oostslar (315 meter), eig. bar. de Smeth van Deurne, berijder L. Ensing. Prijs f 150. 3. Welkom (315 meter), eigenaar en be rijder J. van Leeuwen. Prijs f 75.—. 4. Anzolor (310 meter), eigenaar J. de Vlieger, berijder T. Bosveld. Prijs f 25.—. VECHTPARTIJ TE ROTTERDAM In een pension aan de Mathenesserlaan te Rotterdam speelde zich Zaterdag een ruzie af, die in een vecht- en steekpartij eindig de. H. M. van D„ kostganger van het pen sion, nam het voor de jvensionihoudster, die ruzie had gekregen met haar twee broers, op en verwondde een hunner, den 46-jarigen J. S., zoo ernstig aan een been, dat deze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De dader is gearresteerd en heeft een vol ledige bekentenis afgelegd. OUDE MAN ONDER DE TRAM. Gisterochtend maakte een assistentmonteur van de gemeentetram een oefenrit met een tramwagen van lijn 10 op de Ceintuurbaan te Amsterdam, toen een 77-jarige fietser uit de van Woustraat kwam aanrijden en nog voor den tramwagen wilde oversteken. On danks onmiddellijk remmen van den bestuur der werd de bejaarde wielrijder gegrepen en tegen de straat gesmakt, waardoor hij een schedelbreuk kreeg. De geneeskundige dienst bracht het slachtoffer naar het bin nengasthuis. Zijn toestand is zorgwekkend, tot'stand"gVbracht! EEN GROOTE VERBETERING. Zaterdagochtend ls ten kantore van hei N.V.V. een persconferentie gehouden, waar de reorganisatie der werkverruiming is toe gelicht. 8 De commissaris van het N.V.V., de heer H. J. Woudenberg, heeft op deze conferentie een woord ter inleiding gesproken, waaraan wij het volgende ontleenen: De grondgedachte van de reorganisatie is; het losmaken van de werkverschaffing van de steunsfeer, waarin zij tot nu toe ver toefde. Een steunsfeer, die zich uitte op tweeërlei wijze, n.1. alleen arbeiders kwa men voor plaatsing in aanmerking, die recht hadden op uitkeering krachtens de rijks steunregeling, terwijl de belooning van den gepresteerden arbeid nauw aansloot op de uitkeering volgens de rijkssteunregeling. Zoowel de plaatsing als de belooning zijn thans geënt op de daarvoor geldende maat staven in het vrije bedrijf, hetgeen beteekent, dat voortaan iedere werklooze voor plaat sing bij de werkverruiming in aanmerking komt en dat zijn loon- en arbeidsvoorwaar den zich nauw aansluiten bij die van het vrije bedrijf. Bovendien is voor de naleving van deze arbeidsvoorwaarden thans defini tief een belangrijke taak toegewezen- aan de vakbeweging. Deze reorganisatie heeft naar onze mee» ning nog grootere beteekenis dan haar mate- rieele inhoud. Wij zien in haar namelijk een verwezenlijking van onze opvattingen om trent moderne werkloosheidsbestrijding, welke neergelegd zijn in de dezer dagen ver schenen artikelen in de pers en waarbij wij de werkverruiming zien als algemeene ar beidsreserve. Evenals bij de loonverordeningen en het huuTbeschermingsbesluit heeft het N.V.V. een uitermate belangrijk aandeel gehad in de voorbereiding van deze reorganisatie. De heer A. Vermeulen, de leider van de sociaal-economische afdeeling van het N.V.V., heeft van meet af aan in samen werking met de Nederlandsche en Duitsche autoriteiten en later met de confessioneels vakbeweging de grondslagen ontwikkeld. De heer Vermeulen heeft vervolgens een technische uiteenzetting van de bepalingen van het besluit gegeven, waarbij hij o.a. de aandacht vestigde op de volgende punten: De Ioonen. In de nieuwe regeling is men uitgegaan van een minimum uurloon van 30 cent, waar op het accoordwerk wordt gebaseerd. Dit minimum uurloon geldt voor de kleinste gemeenten en is nagenoeg gelijk aan de laagste landarbeidersloonen. Komt de arbei der boven zijn accoord, dan ontvangt hij een evenredig bedpag boven de 30 cent. Een volwaardige arbeider verdient in den regel 10 tot 15 procent boven zijn minimum-uurloon. Voor grootere gemeenten wordt een z.g. woönplaatstoeslag gegeven, die varieert naar den omvang van de gemeente en de daar geldende kosten van levensonderhoud. Voor de vier grootste gemeenten, Am sterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, bedraagt deze woonplaatstoeslag f 1.60 per dag, zoodat het totale minimum weekinko- men hij een werkweek van 48 uren bedraagt 48 x f 0.30 plus 6 x f 1.60 is f 24 per week. Dit bedrag is iets hooger dan de loonen voor ongeschoolde industrie-arbeiders en iets,la ger dan de gemiddelde loonen van geschool den en ongeschoolden. In totaal zijn er ze ven gemeente-klassen, waarvoor de week- loonen resp. bedragen: klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 f 24.per week f 22.20 per week f 20.40 per week f 18.90 per week f 17.40 per week f 15.90 per week f 14.40 per week Het komt voor, dat arbeiders, die zich li chamelijk aan hun nieuwen arbeid moeten, aanpassen, niet in staat zijn de volle ac- coordprestatie te verrichten, of m.a.w. niet aan hun uurloon van 30 cent komen. Deze arbeiders komen voor een extra toelage in aanmerkjng. Dit heeft tot gevolg, dat de ar beider, die minder dan - 15 cent heeft ver diend, een uurloon krijgt van 22 cent; de ar beiders, die van 15 tot 20 cent heeft ver diend, een uurloon ontvangt van 24 cent; van 20 tót 25 cent een uurloon van 26 cent, van 25 tot^27 cent een uurloon van 27 cent en 27 cent of meer een uurloon van 29 cent. Deze aangevulde uurloonen worden weer verhoogd met een woontoelage, en wel zoo danig, dat van de eerste tot en met de zes de klasse een totaal loon per uur uitbetaald wordt, van resp. 4527, 41—27, 3827, ,35— 27, 32- 27, 2927 maal het aangevulde uur loon. De Amsterdammer, die dus de helft v a.n zijn accoordprestafie heeft verricht, ontvangt aan het einde van de week der halve: 45/27 X f 0.22 X 48 f 17.00. Een groote verbetcrinff. Wanneer men mij nu vraagt, aldus de heer V ermeulen, of deze reorganisatie een waar- hjke verbetering is, dan kan ik niet anders dan deze vraag met een volmondig „ja" be antwoorden. Als men nagaat, dat thans nog meer dan 55 gemeenlen in Nederland een lager basis-uurloon betalen, dan 24 ct. per uur, kan men begrijpen, dat voor deze cate gorie die meer dan 10.000 arbeiders omvat, an een loonsverhooging sprake is, die var reert van 20 tot 45 procent. Als men nu verder bedenkt, dat het mogelijk is het aan tal thans geplaatste 'arbeiders te verdubbe- irwaVwi15 ,vana 50-000 op te voeren tot rond iuu.uuo, dan zal ieder de waarde van deze verbetering moeten erkennen. In het geheel gezien wordt m.i. eerst thans eindelijk vol daan aan den wensch de werkverruiming in overeenstemming te brengen met het vrije bedrijf, iets waarvoor ir. Westhoff, zij het in ietwat anderen vorm, reeds jaren geleden m zijn boek heeft gepleit. Allen, die aan dit besluit hebben medege werkt, en in het bijzonder de directie van den rijksdienst voor werkverruiming hebben hier een sociaal werk van groote bëteekenifi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1941 | | pagina 6