Eerste technische dag goed geslaagd Neemn Akker KLANTENBINDING VOOR GROENTEN Het yxefit JCai-KaL SPORTNIEUWS Klein competitieprogramma afgewerkt TECHNISCH VOETBAL OP DEN TECHNISCHEN DAG NoordhoSlandsch elftal- Amsterdamsch jeugdelftal 5-2 Noordhollandsch AfdielingselUal- r U.P.Ï B. elftal l-S Eervolle nederlaag van Noord tegen West RADIOPROGRAMMA Jarenlang hevige rheumatiek. Officieele mededeelingen De afeeloopen Zondag stond ge heel in net teeken van den techni schen dag. Voor de competitie wer den slechts enkele wedstrijden ge speeld. waaronder echter toch nog verrassende uitslagen vielen te no- teeren. De technische dag was weer een „wapenschouw" over het aanwezige spelersmateriaal en kan als zooda nig zeer geslaagd Worden genoemd. In Groningen kon een uitverkocht Be Quick stadion genieten van een fraaien. spannenden strijd tusschen Noord en West. welke strijd werd gewonnen door West. nadat echter Noord gedurende een uur de leiding had gehad. De wedstrijd Zukl:Oost stond technisch op een minder hoog peil. De voorhoedes waren niet opgewas-1 sen tegen de resp. achterhoedes. Het 6pel was echter het aankijken ten volle waard. Het Noordhollandsche elftal be haalde in Hoorn een fraaie 52 overwinning op een Amsterdamsch Jeugdelftal. Het Noordhollandsche afd. elftal moest inJZaandam de vlag strijken voor hetUJtrechtsch afd. elftal. EERSTE KLASSE. In de eerste klasse werd alleeïl in district IV de wedstrijd MVVMau- rits gespeeld, welke tegen alle ver wachting in door Maurits weijd ge wonnen en zelfs gedecideerd werd gewonnen (16). Hoewel nog op de onderste plaats staande, is de posi tie van Maurits door deze eerste overwinning aanmerkelijk beter ge worden. DISTRICT L Derde klasse A. DEM heeft geen revanche kunnen nemen tegen Beverwijk en moest op eigen terrein wedefom de meer derheid van zijn plaatsgenoot er kennen. Het. gevolg van deze over winning van Beverwijk is. dat GVO op de laatste plaats terecht is geko men. Derde klasse B. Helder heeft op Terrasvogels een overwinning behaald, die aan dui delijkheid niets te wenschen over laat. Met een 70 nederlaag werden de Haarlemmers weer naar huis ge zonden. De withemden veroverden met deze ovetwinning de vijfde plaats. Zij staan thans 5 punten op de leiders achter, waartegenover nog twee achterstallige wedstrijden staan. De kans op de eerste plaats is dus nog lang niet verkeken. VieEde klasse A. Doordat Wieringerwaard met 21 de voor haar altijd moeilijke wed strijd tegen BKC won. was het voor de roodbroeken een goede dag. Texel stuurde Vrone met een 81 nederlaag naar huis en nestelde zich op de tweede plaats met een .gelijk aantal verliespunten als Wieringer waard. Weliswaar moeten LSVV. Texel en Nieuwe Niedorp nog lang niet uitgeschakeld worden geacht ze hebben nagenoeg even weinig verliespunten als W.Waard het is toch maar een feit. dat ook in de voetballerij „hebben" hebben is. en „krijgen" de kunst is. die vaak in zware wedstrijden moet worden gedemonstreerd. Het Noordhollandsch elftal heeft gister den wedstrijd tegen het Am sterdamsch jeugdelftal. die op het Hollandia-Sportpark ten aanschou- we van ong. 3000 voetbalenthousi- astep werd gespeeld, op zeer ver diende wijze gewonnen, al dient di rect gezegd, dat de uitslag wat be treft het overwicht in het veld. wel wat al te voordeelig is uitgevallen. 'De jeugdige Amsterdammers heb ben namelijk geducht van zich af gebeten en hun combinatie was misschien over het geheel zelfs iets beter dan die van Noord-Holland, terwijl zij vooral voor de rust ver schillende goede kansen kregen, die echter door pech teniet,gingen. Bh de Npordhollanders was de 'voorhoede en dan in het bijzonder midvoor Weethoven met Kok en Roos, ontegenzeggelijk het beste deel van het elftal. De Amsterdammers hadden een goed backstel. dat aardig klopte op de middenlinie Doelverdediger Zoon gaf blijk kijk op den bal te hebben, maar bewees voorts dat hooge bal len voor hem moeilijkheden opleve ren. In de voorhoede was Kolff .een bewegelijk midvoor en vooral in den beginne werd het spel door de Amsterdammers verrat-nd open ge houden. N De wedstrijd. Na den aftrap ging Noordh. er reeds dadelijk vandoor via Roos. die den bal goed doorgaf aan Westho ven. maar diens schot ging juist over. Noordh. bleef het eerste kwar tier iets meer in den aanval, maar toch waren de meeste goede kansen voor Amsterdam. Snelheid was in die periode het voornaamste wapen van Amsterdam. Maar N.H. kwam alle gevaar met een stevige portie geluk te boven. Schaaper ruimde op zijn halfplaats met mooie verre trappen. Westhoven raakte ook gaandeweg weer in zijn element. Kok zwierf naar hartelust van links naar rechts. Een doelpunt kon zoo niet uitblijven en kwam dan ook nadat Westhoven uit een snelle om zwenking den bal afgemeten voor zette en Schaft onhoudbaar inkopte 10. Een paar minuten later zwoeg de Kok zich door alles heen en schoot keihard tegen de lat. maar hij had het genoegen uit den hoekschop die na de doelworsteling ontstond den bal fra&i langs Zoon te koppen. Na den aftrap was het Westhoven, die uit een goede open aanval den bal kreeg en door de geheele Am- sterdamsche achterhoede liep en heel rustig voor nummer 3 zorgde. En met den stand 30 werd het rust. N In de tüfeede helft kreeg Westho ven al dadelijk een goede. kans. maar zijn schot ging juist naast. Spil Onrust, die hard perkte, maar nogal eens onzuiver plaatste, werd indirect de oorzaak van het eerste Amsterdamsche tegenpunt, toen hij den bal te lang bij zich hield en hem kwijtraakte. Kliffen zette toen goed voor en linksbuiten Schulte gaf met een ferm schot Klokke- meijer het nakijken. Na ongeveer een kwartier scoorde Westhoven uit één van de vele mooie aanvallen op beheerschte wijze het vierde doelpunt, waarmede A. in feite was geslagen. Zij hielden vol en toen zij uit een door v. d. Capelle slecht ge nomen vrijen trap een kans wisten te scheppen, werd die na eenig heen en weer getrap benut en was het 42. Kok zag tenslotte zijn harde werken nog eens beloond en maakte er 52 van. Swinkels (Hollandia) was intusschen ingevallen voor Buis. Nadat Maasen als door een wonder nog juist den bal uit den hoek van het doel wist te werken, floot scheidsrechter Van Mooy het einde. In het kader van den technischen dag vond te Zaandam op het Meer- vogelsterrein het bovenstaande tref fen plaats. Wat betreft den wedstrijd, dienen wij allereerst vast te stellen, dat de ze uitgeloopen is op een volslagen mislukking, in ieder geval voor de Noord-Hollanders. Wij kunnen ons althans niet voorstellen, dat uit het beschikbare spelersmateriaal in de onderafdeeling. niet een beter elftal is samen te stellen, dan dat wat nu in het veld kwam. Er waren diver se zwakke ja zelfs meer' dan zwakke plekken in het Noordhol landsche team. Het Utrechtsche elftal vormde over het geheel genomen een beter geheel en dit kwam voornamelijk in de 2de helft tot uiting, toen de gasten kans zagen een 1—0 achter stand in een rI5 overwinning om te zetten. Ook dlit elftal telde zwak ke plekken, vooral voor de rüst werd het gemis van een goede schutter sterk gevoeld. Na de rust bleek dit euvel grootendeelg over wonnen en dit resulteerde' in een vijftal doelpunten. In het kader van den Technischen Dag werd Zondag te Rotterdam de wedstrijd RotterdamAmsterdam gespeeld, welke in een 40 over winning voor de vertegenwoordigers der hoofdstad eindigde. Een aan val der Rotterdammers op het Amsterdamsche doel. Kramer. Pax Holland m Als te ruim kwart voor drie de heer Prins het beginsignaal geeft, hebben beide teams zich als volgt opgesteld: NOORD-HOLLAND: Stam (Koedijk) de Groot Tinkeïenburg (Limmen) (Br. in Waterl.) Stuifbergen Keeman Wijers (Akersloot) (HSV). (Berdos) Klop ,de Wit Teeling (Schoorl) (Berdos) (ZVV-jun.) Stam Singerling (Egmondia) (R.C.Z.) Hardeman Kilian van Dijk v. d. Griendt van Soest (Maarssen) (FAK) Vredendaal de Bruin Zuurstra (Neijenrodes) (Neijenrodes) (DEV) Van DamDe Bruin (Neürodes) (Houten) Meekers (DSOU) UTRECHT: N.H. verliest de toss. zoodat Tee ling aftrapt. Reeds vrij spoedig ne men de Utrechtenaren het initiatief tot enkele aanvallen, veelal via de linkervleugel, doch resultaat hebben zij niet. De linksbuiten van NH. pro beert het eens alleen, maar zijn schot gaat naast. Even later geeft Teeling een mooie pass naar zijn linksbinnen, doch diens schot is veel te zacht om succes op te leveren, evenals een kopbal van den NH.- midvoor. Dan breekt een periode aan van een groot Utrechtsch over wicht. waarbij de Utrechtenaren enkele aanvallen opzetten. Eenige oogenblikken voor de rust ontstaat en een hachelijk moment voor de NH veste en een der ver dedigers zag geen andere redding meer dan den bal met de handen te stoppen. De toegestane strafschop werd door den Utrechtschen spil naast geschoten. De tweede helft begint direct met een Noordhollandsch overwicht, maar veel verder dan de backs we ten de aanvallers het niet te bren gen. totdat na enkele minuten het leder na een algemeenen aanval bij Teeling belandt. Met een prima schot in den bovenhoek heeft hij succes, zoodat de N.H. de leiding hebben. Lang baadden zij echter niet in die weelde, want niet lang na dit succes ''konden ook de Utrech tenaren hun eerste succes boeken, toen de U-midvoor een goede pass op de juiste, wijze wist te benut ten (11). Even later kreeg dezelf de speler een kans. maar hij maak te hier geen gebruik van. Toch bleek dit slechts uitstel van execu tie te zijn. want na een tweetal cöjr- ners. d*e beiden onbenut bleven, gé- lukte het hem het tweede Utrecht sche doelpunt te scoren. 12. Onversaagd steden de Noordhol landers, die in witte shirts gestoken waren, verder, doch veel verder dan de backs brachten zij het niet. De oorzaak van deze onmacht der voor hoede was wel hoofdzakelijk te wij ten aan het meer dan onvoldoende spel van beide binnenspelers. die dezen middag vrijwel niets presteer den. Hierdoor was Teeling te veel OP zich zelf aangewezen en hem lukte het ook niet altijd. De Stich tenaren. profiteerend van gaten in de N.H. verdediging, wisten in den resteerenden tijd nog een drietal doelpunten aan de score toe te voe gen. zoodat het einde van dezen wedstrijd met een 15 overwinning voor de gasten kwam. die deze overwinning volkomen verdienden.» Bemoeilijking van misbrui- r ken door handelaren. Teneinde de mogelijkheid tot een billijke verdeeling van groenten te scheppen, is besloten met ingang van 29 November a.s. in bepaalde gemeenten, t.w. de steden Amster dam. Rotterdam, s-Gravenhage. Utrecht en Haarlem en haar omge ving voor groenten een klantenbin ding in te voeren. Deze regeling zal in de eerste, plaats gelden voor stapelgroenten. De bedoeling van deze klantenbin ding is in de eerste plaats te voor komen. dat bepaalde verbruiker*, zooals thans voorkomt, hun ïnkoo- pen bij meer dan één handelaar doen en zich op die wijze een on evenredig aandeel van den beschik baren voorraad van bedoelde groen ten verschaffen. Van 29 November af zal men echter deze groenten uit sluitend kunnen betrekken van den handelaar bij wien men tevoren een bepaalde daartoe aangewezen bon van de dezer dagen uit te reiken zg. klantenkaart heeft ingeleverd. De handelaar zal worden bevoor raad aan de hand van het aantal döor hem van zijn klanten ontvan gen bonnen. Hij krijgt op die wijze de beschikking over een hoeveel heid groenten, welke hem in staat stelt, al zijn klanten een evenredig aandeel in de voor de geheele stad en haar omgeving beschikbare hoe veelheid te geven. Vanzelfsprekend kan bovenstaan de regeling niet waarborgen, dat iedere verbruiker tot in grammen nauwkeurig dezelfde hoeveelheid zal ontvangen, hetgeen trouwens, gezien den aard van de aangegeven producten, in het algemeen ook niet mogelijk en billijk zou zijn. Wel zal echter de klantenkaart een waar borg zijn tegen het misbruik dat de handelaar den eenen klant regelma tig bevoordeelt boven den ander. Het tijdvak, gedurende hetwelk de bonnen van de klantenkaart gel dig zullen zijn. zal nsynelijk zeer kort worden gesteld. Bijvoorbeeld op een week. zoodat I men desge- wenscht op zeer korten termijn van handelaar kan veranderen. De han delaren hebben er zeer veel belang bij. voor een billijke verdeeling over hun klantert te zorgen, aangezien zij. indien zij daarbij in gebreke blijven, klanten zullen verliezen en dientengevolge hun bevoorrading en daarmede dus hun omzet, zullen zien verminderen. Bovendien is het mogelijk, de bonnen der verschillende gezinsle den over meer dan een handelaar te verdeelen. De handelaars zijn ver plicht voor de door hen ontvangen bonnen van de klantenkaart een ontvangstbewijs af te geven, terwijl zij voorts een klantenlijst moeten aanleggen en bijhouden. Iedere han delaar is verplicht de hem door zijn klanten aangeboden bonnen aan te nemen en deze klanten in zijn klan tenlijst in te schrijven. Het Dep. van L. en Vissch. kan op voorstel van de gemeentebesturen nog aanvullende regelingen, welke een plaatselijk karakter dragen treffen. In verband met het bovenstaande zullen de distributiediensten van de hieronder genoemde gemeenten, ge durende het tijdvak van 8 tot en met 28 November, behalve de bon kaarten voor voedingsmiddelen en aardappelkaarten. de bovenbedoelde zoogenaamde klantenkaarten uit reiken. De gemeenten, waar klantenkaar ten voor groenten zullen worden uitgereikt, zijn de gemeenten, welke behooren toi de volgende distribu tiekringen: Amsterdam. Beverwijk. Bloemen- daal Bussum, Haarlem Heemstede. Hilversum. Landsmeer. Laren (NH.) Monnikendam. Nieuweramstel. Vel- sen. Weesp*. Wormerveer. Zaandam Capelle aan den IJssel. Delft, Dor drecht. Gouda, s-Gravenhage. Kat wijk. Krimpen aan den IJssel Lei den. Leidschendam, Maasland. Maas sluis. Monster. Naaldwijk. Oegst- geest. Pijnacker. Ridderkerk. Rijs wijk. (ZH.) Rotterdam. Schiedam. Vlaardingen. Voorburg. Wassenaar. Zwijndrecht. Amersfoort, de Bilt. Driebergen-Rijsenburg. Vleuten. Houten. Jutphaas Vreeswijk. Utrecht. Zeist en Zuilen. Ruim een uur heeft het Noorde lijke districtselftal het bestaan een reeds ih de derde minuut genomen 10 voorsrpong. toen midvoor Pais een door rechtsbinnen Jonkman van den linksbinnenplaats gegeven pass. langs doelman Kraak schoot, te behouden. Het tot de laatste plaats toe met toeschouwers gevul de Be Quick stadion leefde geheel mee met den prachtigen strijd, die beide selectie-elftallen te aanschou wen gaven. Van krachtsverschil was tot een half uur voor het einde geen sprake. Wel speelde West iets beter voetbal en viel vooral het goede plaatsen van de Westelijke spelers op. maar Noord gaf zich met inzet van alle krachten, waarbij al leen. het spel van Abe Lenstra be neden de verwachting bleef. Deze linksbinnen schoot in samenspel te kqjt. waardoor midvoór Pais niet de goede kansen kbeeg. die onder ge wone omstandigheden hadden kun nen worden verwacht. Aan den an deren kant speelde de voorhoede van West het spel te kort. Menige kans werd daardoor om zeep ge bracht en in laatste instantie bleek doelman van Dorst uitstekend voor zijn taak berekend. De strijd bleef echter het aanzien ten volle waard, temeer waar op het middenveld ook zeer behoorlijk werd gespeeld. De Westelijke middenlinie was superi eur aan die van Noord. Vooral spil Kuppen speelde doordacht voetbal. In de tweede helft had Noord de opstelling van de voorhoede gewij zigd. Jonkman was, als midvoor op gesteld en Pais was naar de rechts- Binnenplaats verhuisd. Aanvanke lijk leek dit een verbetering. Maar toen West een groot offensief inzet te. kon de Noordelijke verdediging het niet bolwerken. Kick Smit zorg de uit een door Paulus aangegeven bal voor den gelijkmaker, waarna van der Vegte uit een hoekschop van De Harder voor een 12 voor sprong zorgde. Even keerde de span ning terug, toen Abe Lenstra doel man Kraak met een effectvolle kop bal verrastte. 2Maar West kwam steeds beter in zijn spel en Kick Smit wist doelman van Dorst, die de beste speler van het veld was tot twee keer toe te passeeren. Bij West. was Dumortier. die oor spronkelijk als midvoor was opge steld. vervangen door Lex Janse. van H.D.V.S. FEUILLETON door HANS POSSENDORF Nog denzelfden morgen werd met het lossen van de lading der „Ven detta" begonnen en daarbij kwamen merkwaardige verrassingen aan het licht: Toen Eromanga aan het strand kwam en de eerste matrozen der „Vendetta", die CasaheUo aan land hadden geroeid, begroette, viel het haar op, dat de mannen geheimzin-/ nig met elkaar fluisterden, gichelden en toen weer verlegen en angstig naar haar keken. „Wat is er aan de hand, Casa- nello?" vroeg Eromanga ongeduldig en een beetje wantrouwig. Nu moest de Siciliaan eindelijk wel vertellen wat er gaande was. „Neem het me niet kwalijk, miss Alfano, ik heb u al gezegd, dat ik wat eigenmachtig heb gehandeld, maar het is alleen in het belang van het algemeen geweest." „Nu, wat dan? Vertel dan toch eindelijk.' „Ziet u, de matrozen praten met u natuurlijk niet zoo ronduit over alles, ten minste niet over deze kwestie, maar ik verzeker u, als de mannen zoolang zonder... zonder een beetje vrouwelijk gezelschap blijven, dan geven ze er vandadg of morgen den brui aan. En daarom heb ik het ver zoek van de menschen vervuld en... e... voor wat vrouwelijk gezelschap gezorgd." „Wat?" Eromanga scheen nog niet te kunnen begrijpen wat de Si ciliaan daar zei. „Heb je vrouwen meergebracht?" „Ja." „Heb je ze soms op de eilanden gevangen?" Eromanga herinnerde zich opeens al die verhalen over de geliefde „lijstervangst" der vroegere roofhandelaren op de Zuid-zee eilanden. „Neen, dat vond ik te gewaagd. We hebben een dozijn meisjes uit het havenkwartier en Hongkdhg mee gebracht: zes Chineesche meisjes, twee van de Philippijnen, een Japan- sche, twee Portugeezen uit Macao en een Javaansche. Het zijn allemaal meisjes die goed kunnen zingen en dansen en..." „Maar'verdraaid, hoe heb je- die aan boord gekregen?" yroeg Ero manga. Ze had moeite haar lachen te houden hoewel ze zich verplicht voelde den Siliciaan te berispen. „We hebben ze gewoon voor een tianslokaai inManilla geëngageerd. Onderweg hebben we haar gezegd, dat we niet naar Manilla maar naar Agrigan gingen. Dat scheen hun on verschillig te zijn, omdgt we ze een makkelijk en goed leventje hebben beloofd en ze geen flauw idee had den van Agrigan. Nu zijn ze een beetje angstig, maar een havenkroeg of een danslokaal kunnen we hier in onze „haven" ook openen en dan hebben we dus bijna de waarheid gezegd." „Ja, wat zal ik nu doen? Je stelt me eenvoudig voor het feit," Ero manga haalde de schouders op. „Te rug brengen kunnen we die meisjes niet, dan komt alles uit. Maar voor je straf belast ik jou, Casanello, er mee om een dienst te orgamseeren, een politiestaf op te richten en zoo meer. J(j bent er verantwoordelijk voor dat er geen kwade gevolgen uit ontstaan." „Ik zal mijn best doen, miss Al fano," antwoordde Casanello schijn baar ernstig, doch hij "had moeite niet te lachen over den gelukten streek. „Ik hoop dat u niet erg boos op me is," ging hij voort, .„maar ik ben er van overtuigd, dat vroojijk vpouweiyk gezelschap het eenige middel is om deze bont bijeen ge brachte wilde kerels op den duur in toom te houden. En dan heb ik nog een andere verrassing voor u, die- u, hoop ik, heelemaal zal verzoenen, miss Alfano wilt u mee aan boord gaan en die verrassing bekijken?" Eerst nadat de twaalf meisjes aan land gebracht waren liet Eromanga zich aan boord van de „Vendetta" roeien. Ze had geen woord gewisseld met deze nieuwe kolonisten, doch alleen een vluchtigen blik op de ver schrikte schaar geworpen. Onderweg zei ze tegen Casanello: „Ik wil niets te maken hebben met deze heele geschiedenis, begrepen? De onaangename gevolgen komen op jouw eigen hoofd neer. Die twee zoo genaamde Portugeesche meisjes zijn toch geen Europeesche vrouwen?" „Het zijn Macao-Portugeeschen", zei de Siliciaan, „veel Europeesch bloed zullen ze wel niet meer heb ben." Verder werd er over de nieuwe in woonsters van Agrigan niet meer gesproken. Aan boord van de „Vendetta" ge komen verzocht Casanello Eromanga om mee naar het laadruim te gaan. Daar bracht h(j haar naar twee ge weldige kisten waarvan de voorwan den reeds weggenomen waren. De openingen waren echter met zeildoek bedekt. Op een wenk van den kapi tein trokken twee matrozen deze doeken weg. (Wordt vervolgd). i De Nederlandsche Volksdieast telt reeds 35.000 vrijwillige me dewerkers en duizenden leden. Blijft geen buitenstaander, sluit U ook aan. WOENSDAG IS NOVEMBER. Hilversum I. 415.fi m. r 7.15 Klanken van dIehtbU (fr.pl.). T.S0 BNO: Nieuwsber. 7.40 Tusschen opstaan en ontbijten (gr.pl.). 8.30 BNO: Nieuwsber. S.40 De Negende, lezing. 8.50 Berlijnsch Opera Orkest (gr.pl.). 9.00 Bekende Melodieën (gr. pi.). 9.30 Spiegel van den dag (opn.). S.40 Bekende Melodieën (gr. pl.). 10.00 Het Vaude ville orkest, soliste en Mannenkoor (opn.). 10.30 Reportage. 10.45 Ge.ard van Krevelen en zijn orkest en solist. 11.30 Pianovoordracht. 12.00 Almanak. 12.05 Dlck Willebrandts en zijn dansorkest. 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke berichten. 13.00 De Melodlsten en solist en gramoloonmuziek. 14.00 Van bergen en lage landen, gevarieerd programiha. IS.45 BNO: Nieuws-, zakelijke- en beursberichten. 17.00 Orgelconcert. 17.30 Reportage. 18.00 Meesters van het „Bel Canto", operaconcert. 19.00 Wat niet ln de krant staat. IV. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19.15 Arne HUphers en zijn orkest (gr.pl,). 19.30 BNO: Nieuwsber. 19.40 BNO: Zakelijk praatje over den landbouw. 19.50 Inkeer voor den spiegel, klankbeeld. 20.15 Het Omroep- Symphonie orkest en soliste. 21.45 BNO: Nieuwsberichten 22.00 In Sprookjesland (gr. pl.- 23.0024.00 Rhythmische Avondfinale lgr.pl.). Hilversum II. 301.5 m. 7.15—-7.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtend gymnastiek. 7.50 Sportnieuws. 8.00 Voor dë rijpere Jeugd van het platteland. 8.15 Vijftien vrooliike minuten (gr.pl.). 8.30 BNO: Nieuws berichten. 8.40 Viool en piano (gr.pl.). 9 oo Amusementsorkest (opn.). 9.1g Voor de huis vrouw. 9.30 Amusementsorkest (opn.). 10.00 Godsdienstige uitzending. 10.40 Symphonie orkest igr.pl.). 1100 Voor de kleuters. 1130 Kinderkoor „Bel Canto" (gr.pl.). 11.30 Disco- Variété tgr.pl.). 12.30 Programma-overzicht 12.35 Pianovoordracht (gr.pl.). 12.45 BNQ.' Nieuws- en lakelijke berichten. 13.00 Land- bouwreportage. 13.15 Het groote Omroep orkest en solist. 14.00 Godsdienstige uitzen ding. 14.30 Zang met pianobegeleiding en pianovoordracht. 15.30 Van vrouw tot vrouw 15.45 Wiener Bohème orkest (gr.pl.). ig.oó Plano en zang met pianobegeleiding 1045 BNO: Nieuws-, zakelijke- en beursberichten 17.00 Voor de Jeugd. 18.16 Marsclien an marschliederen (gr.pl.). 18.30 BNO: Nieuws ber. 18.40 Spiegel van den dag. 18.50 BNO Brabantsch praatje. 19.00 Saxofoonsoll |tr' pl.). Vanaf 19.15 alleen voor de Radlo-Cen trales die over een lijnverbinding mat de studio beschikken. 19.15 Pension 't Stekeltie luisterspel. 19.30 Vreugde en arbeid geva' rieerd programma 30.30 Snaren trillen (er pl.). 20 55 Vreugde en arbeid, gevarieerd programma. 21.45 BNO: Nieuwsberichten 32.00 BNO: Politiek praatje. 32.10 Avond' Wijding. 22.20-24.00 zie Hilversum L Nu k»ti Ik weer loopen. De Heer C. C. te B. scbrjft, ii. 19-ll-'40; .Jarenlang leed ik tan hevige rheu matiek. Soms kon .ik heelemaal niet jmeer loopen en' 'dikwijls alleen met behulp van een stok. Ovaaltjes hielpen mij zoo goed, dat ik reeds na enkele tabletten weer gaan kon en nu ook weer mijn beroep kan uitoefenen. Ik ben nu heelemaal gezond, maar heb steeds Ovsaltjes bij de htnd en kan ze iederen lijder aanbevelen." Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoud heid, griep,zenuw-en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes van het Trineral Agentschap. Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar. Trineral Agentschap Nataankada 873, Amsterdam HUISSLACHTING VARKENS. Zij, die dit jaar voor het eerst een varken voor eigen gebruik willen slachten, dienen er rekening mede te houden, dat alle daartoe strekkende aanvragen, bij de Landbouw-Crisis- Organisatie ingediend në 1 November 1942, niet meer in behandeling worden genomen. Alle voor dien datum ingekomen aanvragen zullen worden afgewerkt. MELDING GOEDERENVERLIES DOOR BRAND OF BOMINSLAG. Nogmaals wordt met nadruk aan een ieder verzocht, wanneer brand of bom inslag in zijn bedrijf en/of opslagplaat sen heeft plaatsgehad, direct telefo nisch kennis te geven (tel. lnterc. DDD, toestel 140, na 17 uur of des Zater dags na 12.30 uur, tel. 395951 te 's-Gra venhage) van den vermoedelijken om vang van het verlies aan goederen, welke ressorteeren onder het hoofdbe drijfschap voor akkerbouwproducten en de evehtueele stagnatie in de pro ductie, bewerking, verwerking enz. dier goederen. Een dergelijke kennis geving moet niet alleen worden ver strekt wanneer het goederen betreft, welke rijkseigendom zijn, doch ook wanneer deze eigendom zijn van be- drijfsgenooten. TOEWIJZINGENVERLENGING. In verband met de distributie van keramische producten is de geldig heidsduur der door de distributiedien- stewi aan handelaren uitgereikte toewij zingen voor serviesgoed en der door het Rijksbureau voor de Keramische Industrie aan handelaren uitgereikte aankoopvergunningen en herbevoorra- dingsBon voor onbepaalden tijd ver lengd. Deze verlenging geschiedt auto matisch, zoodat men zich hierover niet meer tot de distributiediensten, resp. het Rijksbureau voor de Keramische Industrie, behoeft te wenden. TABAKSDISTRIBUTIE. Zooals bekend moeten detaillisten de bonnen der tabakskaarten bij de Plaatselijke Distributiediensten Inleve ren met een minimum van veertig stuks. Op deze regeling wordt thans een uitzondering gemaakt, Wanneer gedurende het tijdvak van een-week slechts één bon voor tabaksartikelen wordt aangewezen. In dit geval die nen detaillisten de bonnen in de week na afloop van den geldigheidsduur bij de diensten in te leveren met een mi-* nimum van twintig stuks. In verband hiermede dienen zij derhalve de bon nen „Tabak R9" gedurende de week van 9 tot en met 14 November a.s. met een minimum van 20 bonnen in te le veren. VERZOEKEN OM INLICHTINGEN VOOR TOEPASSING LOON REGELING De instantie, belast met de uitvoe ring der regeling van loonen en an dere. arbeidsvoorwaarden voor werk nemers in'het hotel-, restaurant-, ca- lé-restaurant-, café- en cafetariabe- drijf, deelt mede, dat verzoeken om inlichtingen voor de toepassing van deze loonregeling, zoowel van de zijde der werkgevers als van die der werk nemers gericht moeten worden aan het Loonbureau voor het Hotelbedrijf, Korte Voorhout 6, '-s-Gravenhage. VERBRUIK AAMAAKTURF DOOR INDUSTRIE. Ingevolge de in de Staatscourant van 6 November 1942 opgenomen aanvul ling van de Brandstoffenbeschikking 1939 no. 1, is het aan groot-, midden- en kleinindustrieverbruikers verboden aanmaakturf voorhanden te hebben, te verbruiken en te koopen. Tot 1 De cember 1942 mogen de aanwezige voor raden nog worden verbruikt onder voorwaarde, dat van de grootte dezer voorraden vóór 15 November 1942 schrif telljk wordt kennis gegeven aan den Directeur van het Rijkskolenbureau. Voor het voorhanden hebben en ver bruiken na genoemden datum moet een individueele vergunning aan den Di recteur worden gevraagd. WINTERBEVOORRADING AARD APPELEN. 1 In verband met de mogelijkheid tot het opslaan van aardappelen, als win tervoorraad, zullen handelaren in aard appelen terzake van de V.B.N.A. een voorschot ontvangen. Handelaren die nen de door hen van hun klanten ont vangen „machtigingen opslagaardappe len" door te geven aan de V.B.N.A., welke voor herbevoorrading zal zorg dragen. Hoofdredacteur A. R. Jonker. Plaatsverv. van den hoofdred. buitenl. en stadsnieuws Den Hel- 'ler A. C. van Kampen. Binnen- and, alg. report en streeknieuws A. Eriks. Haagsche redacteur P- G- H. M. Verberne, Den Haag- Verantwoordelijk voor de adver- tenties, Sehager editie G. Schoort, Schagen. Verantwoordelijk voor de advertenties Heldersche editie J- Visser, Den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1942 | | pagina 2