De N.S.B. ingeschakeld in de Staatsleiding Verduister Succesvolle afweer in het Oosten „De harde les" DAGBLAD VOOR Kenringen voor de Waffen-SS en het Legioen Dr. Goebbels over: Ziekengeld van Nederlandsche arbeiders in Duitschland Afdeeflnq Boschwezen van den Nel Landstand ingesteld Stadsnieuws HELDERSCHE EDITIE Zware strijd aan het Ladogameer „Wij moeten handelen, snel en grondig'' De stem der S.S Italiaansch Weermachtbericht 17.32 uur 18^ .16 uur lk 3e Uitkeering W.H.N. Vertrokken personen Wat arbeiders Gymnastiekschoenen- Beurs Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). VRIJDAG 5 FEBR. 1943 NOORD-HOLLAND 87ste Jaargang. No. 1M19 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. odI. od aanvr DU1TSCH WEERMACHT BERICHT In Tunis werden vijandelijke "aanvallen bloedig afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 4 Febr. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In den Westelijken Kaukasus, in het Koebangebied, en in het gebifed van den Beneden-Don, zijn vijan delijke aanvallen, soms ook van vrij krachtigen aarc}, afgselagen. Aan het front van de Donets heb ben pantserformaties een door den tegenstander gevormde brugge- hoofdstelling aangevallen en sterke vijandelijke strijdkrachten in den pan gehakt. 46 Tanks en 33 kanon nen werden vernietigd of buitge maakt. In aanhoudende zware afweer- en bewegingsgevechten tegen ster ke vijandelijke formaties, die nieu we versterkingen toegevoerd krij gen, hebben de troepen van het le ger, gesteund door sterke forma ties van het luchtwapen, tusschen JDon en Boven-Donets alle omsin gelingspogingen afgeslagen. De slag aan het Ladogameer, die na het optreden van nieuwe vijandelijke strijdkrachten weer in volle scherpte is ontbrand, heeft to.t een belangrijk afweersucces geleid. Onze troepen kon den op een breed front verscheidene zware, met sterken steun van artillerie en tanks uitgevoerde aanvallen met zware verliezen voor den vijand af slaan. Concentraties voor verdere aan vallen werden door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. In Januari zijn 832 Sowjetvliegtuigen vernietigd, daarvan 640 tijdens luchtge vechten, 99 door afweergeschut, 22 door formaties van het leger, de overige zijn op den grond vernield. In Tunis zijn herhaalde plaatselijke aanvallen van den vijand bloedig afge slagen. Duitsche duikbommenwerpers en snelle gevechtsvliegtuigen zetten de bestrijding der vijandelijke stellingen en colonnes voort en vielen vliegvtel- den van den vijand met succes aan. Te genover drie eigen toestellen, die ver loren gingen, werden in luchtgevechten 14 vijandelijke toestellen neergeschoten en nog negen op den grond vernield. Overdag ondernomen aanvallen van gemengde formaties, van het Britsche luchtwapen op eenige plaatsen in het gebied der Fran- sche Kanaalkust hebben talrijke slachtoffers, dooden en gewonden, geëischt onder de bewoners. Door deze militair zonder effect zijnde aanvallen en door bommen, die in den afgeloopen nacht op het stede lijk gebied van Hamburg zijn ge richt, leed de bevolking verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn minstens 28 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Na een aanval overdag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op voor den oorlog belangrijke doelen in Zuid- Engeland heeft het luchtwapen in den efgeloopen nacht haveninstallaties in het Oosten van Engeland aangevallen. ABD EL KR1M REDIVIVUS TANGF.R, 4 Febr. (Interinf) Vol gens Amerikaansche berichten zouden de Engelschen den voormaligen leider van de Rif-Kabylen, Abd el Krim, die op het eiland Reunion in verbanning leefde, naar Marokko in de buurt van de Spaansch-Marokkaansche grens ge bracht hebben. TWEE MEISJES VERDRONKEN. GRONINGEN. 4 Febr. Gisteravond zijn twee dochters van de falimie T. Penning te Weerdingermond, meisjes van 15 en 18 jaar, onder ter Apel in het Hoofddiep geraakt en verdronken. Beide lijken zijn hedenochtend opge haald. Spaansche ruiters voor bet voorterrein. Pioniers brengen in het strijdgebied Zuidoostwaarts van het llmenmeer Spaansche ruiters in het voorterrein van een atweerstelling PK v. d. Becke-Sche-F-P m Berlijn. 3 Febr. (DNB). Minis ter Goebbels verklaart in een arti kel in ..Das .Reich". dat als opschrift draagt ..De harde les", dat Europa op grond van de ervaringen alle re den heeft zich rond de spilmogend- heden te scharen, daar er voor ons werelddeel geen redding bestaat dan alleen door haar. De bijna sprookjesachtig aandoende strijd om Stalingrad is. naar Dr. Goebbels schrijft, voor de diepere problema tiek van deze worsteling om de toe komst van ons werelddeel het spre kendste symbool. De mannen van het zesde leger zullen, zoo schrijft hij verder, in de geschiedenis 'door alle tijden heen geeerd worden als de voorposten van Europa tegen de steppe. De Duitsche natie neemt van hen afscheid met weemoed en rouw. doch ook met. trots en een belofte tot daden, die zonder weerga zul len zijn. Wij gaan een tijd tegemoet, die aan ons de zwaarste eischen zal stellen. De oorlog zelf beleeft zijn kritieke stadium en wij zullen hier aan alleen het hoofd kunnen bie den wanneer wij voor deze inspan ning onze geheele nationale kracht in den strijd werpen. De toestand veroorlooft ons niet meer om met een omslachtig bureaucratisch pro cédé het algeheele probleem van onze oorlogvoering op te lossen. Wij moeten handelen en wel snel en grondig. Het volk wil niet meer ge spaard worden. Het kent de harde waarheid en is vastbesloten ook Tijdens de afweergevechten tusschen Kaukasus en Don heeft het 57ste pant sercorps, onder leiding van den gene raal der pantsertroepen. Kirchner, zich bijzonder onderscheiden. Bij onze vrijwilligers. Voor het aantreden worden de laarzen nog eens extra onderhanden genomen Atlantlc-Holland-Pax dienovereenkomstig te handelen. Thans roept het front om menschen. In het vaderland moeten menschen. ook wanneer zij voor den oorlog geschikt zijn, achtergehouden wor den omdat hun werk niet gemist kan worden. Intusschen zijn er ech ter. di'e weinig of in het geheel niets doen en alleen maar toekijken. In oorlogstijd geldt echter niet datge ne wat de wet. doch ook dat wat 't persoonlijke plichtsbesef gebiedend voorschrijft. Alles wat wij aan com fort opgeven, wordt in tanks om gezet. Hoe meer des te beter. Het begint in de particuliere huishou ding en houdt op in 't huishouden van den staat. Vervolgens wendt dr. Goebbels zich weer tot Europa en schrijft hij Wij beheerschen thans met onze spiipartners practisch bijna het ge heele continent. Zijn geweldige po tentieel is slechts voor een beschei den deel in exploitatie genomen. Te zelfdertijd echter strijdt dit conti nent voor zijn leven. Indien wij zouden toelaten, dat de crisis zich verder verscherpt, indien wij licht zinnig en gewetenloos genoeg zou den zijn om onze oogen voor cle be dreiging te sluiten... dan verdiende Europa niets anders dan wegge vaagd te worden. Dit lot heeft de Sowjet-Unie ons togedacht. Zelfs de neutrale wereld, die over onzen strijd in het Oosten veelal slechts met kwaadaardige kritieH ja zelfs met de grootste verachting pleegt te spreken zoolang deze strijd maar op een respectabelen afstand van hun grenzen t wordt gevoerd begint nu de ooren te spitsen. Zou eenmaal de tragische mogelijkheid ontstaan, dat de- Duitsche weermacht niet meer opgewassen zou zijn tegen den storm uit het Oosten, dan zou ons continent aan de voet van het bol sjewisme liggen. Misschien zijn er zelfs in Londen eenige helderden- kende mannen, die zich kunnen voorstellen wat dat ook voor Enge land zou beteekenen. Achter het roode leger marchee- ren reeds de liquidatiecommando's op den voet gevolgd door de.massa- terreur en de hel. Dit dient thans met alle duidelijkheid gezegd te worden, vooral aan hen. die nog steeds niet willen inzien. Europa heeft thans alle reden om zich rond de spilmogendheden te scharen, er bestaat voor ons wereld deel geen andere redding dan al leen door haar. Luistert op Zondag 7 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 me ter, naar de stem der SS. Onder werp: „Germaansche vrijwilligers schrijven". Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bu de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht od gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben htin dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal Wachtbataljon. De opleiding vindt bi Nederland plaats, terwijl de in- «et van dit bataljon ook in Neder- land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook dieeenen melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 6 Febr. '43 Groningen 9 uur bon- certhuis Poelestraat; 6.2.43 Ueeir warden. J4 uur huize Schaaf Breed straat- 7.2.'43 Amsterdam 9 uur school Ieoenweg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur Mariapl. Webrmachtsheim. 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg; 10.2.43 Den Haag. 9 uur cafe defi Hout Bezui- denhoutscheweg. AMSTERDAM, 4 Febr. De centrale persdienst van het Nederlandsche Ar beidsfront schrijft ons: Wanneer een arbeider binnen een maand na ontslag ziek wordt, heeft hij nog aanspraak op ziekengeld, indien hij de twee voorafgaande maanden regel matig gewerkt heeft. Werkte hij in die twtee maanden minstens 16 dagen, dan heeft hij gedurende een week nog recht op uitkeering. Deze regel geldt echter alleen, wan neer hij het tijdstip, waarop hij ar- bèidsongeschikt wérd, nog geen ander werk gevonden, heeft. Nu kan het voorkomen, dat een ar beider, na te zijn ontslagen, in Duitsch ,?aa' werken en daar na korten tijd zijn arbeid door ziekte moet opge ven en naar Nederland terugkeert. In de meeste gevallen zal de Krankenkas- se hem geen ziekengeld uitkeeren, om dat de verzekering' te kort van duur was. Pas nadat een arbeider in Duitsch land eenigen tijd heeft getoond, een volwaardig, normaal gezond arbeider te zijn, heeft hij bij ziek worden recht op uitkeering. Evenmin komt hij ech ter voor uitkeering van het Nederland sche orgaan, waarbij hij, voor zijn vertrek naar Duitschland, verzekerd was. Hij had immers na zijn ontslag weer een anderen werkkring gevonden waardoor zijn aanspraken tegenover dat orgaan eindigden. Door overleg van het Nederlandsche Arbeidsfront met de Federatie van Be- drijfsvereeenigingen is voor dergelijke gevallen thans een voorloopige rege ling getroffen. Overeengekomen werd, dat, wanneer de Krankenkasse in Duitschland geen uitkeering geeft, de Nederlandsche Bedrijfsvereeniging de vraag of de arbeider werkloos was, toen hij ziek werd, buiten beschouwing zal laten, zoodat de arbeider, wanneer zich overigens geen bezwarende om standigheden voordoen, hier zijn zie kengeld krijgt. Voorloopig betreft het hier dus al leen die arbeiders, welke bij een be drijfsvereeniging verzekrd zijn. Verwacht mag worden dat ook door de Raden van Arbeid stappen zullen worden genomen, om tot eenzelfde gedragslijn te komen. Een definitieve regeling is inmiddels door het departement van sociale za ken in overweging genomen. DRIE VERORDENINGEN VAN DUIT5CHEN MINISTER VAN ECON. ZAKEN. Krachlens de totale mobilisatie der Duitsche volkskracht heeft de Duitsche minister van economi sche zaken de drie volgende ver ordeningen uitgevaardigd: 1. alle handelsbedrijven, die ."oor de verzorging der bevolking niet onvoorwaardelijk noodzake lijk zijn, worden gesloten; 2. ook alle handwerkbedrijven worden gecontroleerd en werk. dat voor cle oorlogseconomie niet noodzakelijk is of niet de vitale behoefte van de bevolking dient zal gestaakt worden. 3. alle instellingen op het ge bied van het restaurant- en het botelbedrijf, die voor de oorlogs economie of de verzorging der bevolking niet onvoorwaardelijk noodig zijn, "worden gesloten. Zoo worden na, gesloten: alle amuse- mentsnachtlokalen en bars en alle luxe restaurants. De bevolen maatregelen worden met den grootsten spoed uitsre- vasrd. De geheele actie moet reeds op 15 Maart voltooid zijn. Door den Boerenleider is bij de Hoofdafdeeling I van den .Nederland- schen Landstand ingesteld de afdeeling Boschwezen, welke met de reeds /«be staande afdeeling Jachtwezen vereend wordt. Als leider dezer nieuwe afdeeling Bosch- en Jachtwezen is benoemd Vg. W. G. Nieuwenkamp te Baarn, tot nu toe leider van de afdeeling Jachtwe zen van den Nederlandschen Land stand. Tot secretaris is benoemd Vg. K. Dilling te 's Gravenhage. Het spreekuur dezer afdeeling wordt gehouden iederen Donderdag van 10 uur tot 12.30 uur v.m., Zeestraat 69, Den Haag. "N Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom Een secretarie van staat der N.S.B. d. N. Gemachtigden benoemd 's GRAVENHAGE, 4 Febr. Aan het hoofdartikel in „Volk en Vaderland" ontleenen wij:: Ten behoeve van de uitoefening van zijn besturende taak in den staat heeft de leider ,,de secretarie van staat der Nationaal-Socialistische\ Beweging der Nederlanden" gesticht. De secretarie zal het centrum zijn waarbinnen de werkzaamheden van de door den leider benóemde gemachtigden voor staats- aangelegenheden en voor aangelegen heden betreffende de volksgemeen schap tezamen komen, en dat omge keerd, zorg draagt voor de coördinatie en concentratie van deze werkzaamhe den. Voorts zal de secretarie zich bezig houden met die aangelegenheden, die voortvloeien uit de verhouding tus- sche beweging en staat. Door middel van de gemachtigden verkrijgt de leider het voortdurende contact met de onderscheiden departe menten van algemeen bestuur, met de Duitsche dienstinstanfies en met de or ganen der volksgemeenschap. In een aantal besluiten van den lei der is benoemd tot hoofd der secretarie dr. J. H. Carp, terwijl tot gemachtig den zijn benoemd: C. van Geelkerken (binnenlandsche zaken en nationale veiligheid); prof. mr. dr. R. van Genechten (onderwijs, kunsten en wetenschappen); mr. M. M. Rost van Tonningen (financiën, bank wezen, bijzondere economische zaken en Nederlandsche Oost-compagnie); ir. W. L. Z. van der Vegte (waterstaat en verkeer); dr. F E Posthuma (landbouw en visscherij); C. van Ravenswaay (so ciale zaken); mr. H. Reydon (volksvoo'r lichting); dr. K. Keyser (volksgezond heid); Tot gemachtigde voor bijzondere diensten, o.m. voor de ryet-commer- cieele vereenigingen en stichtingen, is benoemd H. W. Müller Lehning.. Tot gemachtigden voor aangelegen heden der volksgemeenschap zijn De- noemd: H. J. Woudenberg (Neder- landsch Arbeidsfront); E. J. Roskam Hzn. (Landstand en de bedrijfschappe i op Landbouwgebied); dr. ing. W. A Herweyer (Nederlandsche omroep); M Meuldijk (Nederlandsche arbeids dienst); F. W. van Vloten (Nederland sche volksdienst); arts C. C. A. Croin (artsenkamer). Tot gemachtigden, resp. vopr de aan gelegenheden betreffende het Neder landsche legioen, het bibliotheekwezen en het museumwezen zijn benoemd 't gen. H. A. Seyffardt, F. H. M. Ouwer- ling, dr. D. Hannema. Tenslotte wordt ingesteld een kabi net, dat rechtstreeks onder den leider ressorteert. Tot chef hiervan is be noemd ihs. D. de Blocq van Scheltin- ga, terwijl het kabinet tijdelijk zal zijn gevestigd Willem de Zwijgerhuis, Zee straat 76, 's-Gravenhage. Aan den eersten dag van Februari 1943, mag, blijkens het bovenstaande, bijzondere historische beteekenis wor den gehecht voor de beweging, maar ook voor het Nederlandsche volk. Op den eersten Februari 1943 toch werd een tijdperk ingeluid, waarin ons volk were zelf zal zijn ingeschakeld in het staatsbestuur, zij het dan ook, dat de oorlogstoestand er toe dwingt, dat de ze inschakeling nog slechts gedeeltelijk kan geschieden. Gezien het feit, dat het Nederlandsche volk gedurende 2 1/2 jaar geen deel had aan het landsbe stuur, movet het eiken waren vader lander in zijn nationaal zelfrespect deugd doen, dat ons volk thans wee' zelf bij het staatsbestuur is betrokken De opdracht aan de beweging: hel brengen van het nationaal-socialisme aan ons volk, blijft daarbij van de grootste beteekenis. Het spreekt van zelf dat de vruchtbaarheid van den ar beid van den leider voor ons volk des tc grooter zal zijn naarmate het ver trouwen. da£ het Nederlandsche volk hem schenkt, groeit. De verantwoorde lijkheid van de beweging, van de krin gen en groepen tegenover den leider is daarom thans grooter dan ooit. De beweging, die wortelt in het volk en uit het volk is voortgekomen, is te vens geroepen om de volksleiding op zich te nemen Daarom is het een be langrijke taek van de beweging om haar geest tot den geest van het volk te maken, ondat heel ons volk in Mus- sert zijn leider z'1 erkennen En de persoon van den le der staal er borg voor, dat dat vertrouwen niet zal wor den beschaamd. ACHTUNG! Deutsche und Staatenlose deut- scher Herkunft In Amsterdam und Nordholland. Der Polizeioffiizer beim Beauftragten des Reichscommissars für die Stadt Amsterdam und Nordholland gibt be- kannt: Ab 1.2.43 befindet sich die Melde- stelle für die Stadt Amsterdam bisher Museumplein 19 und für die Provinz Nordholland (bisher in Haarlem, Ke naupark 19) in Amsterdam, van Miere- veldstr. 1. Gleichzèitig weise ich nochmals da- rauf hin, das jeder Deutsche und Staa tenlose deutscher Herkunft verpflichtet ist, sich binnen 7 Tagen bei der vorbe- zeichneten Dienststelle anzumelden falls sein Aufenthalt in den Niederlanden langer als 6 Wochen dauert. Beim Woh- nungswechsel in den Niederlanden and beim Wegzug ins Reich usw. hat sich jeder Deutsche bezw. Staatenlose deut scher Herkunft binnen 7 Tagen abzu- melden. An- und Abmeidevordrucke sind bei den s.Zt. eingerichteten Dienst stelle des Polizei-offiziers in Amster dam, van Miereveldstr. 1, erhaltlich. ROME, 4 Febr. (Stefani). Het Ita- liaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Aan het front in Tunis worden ge vechten geleverd met intensieve deel neming der wederzijdsche luchtwapens. Tijdens een bombardementspoging van vijandelijke viermotorige vliegtuigen, die krachtig geëscorteerd waren, op een van onze luchtbases, heeft een groep Italiaansche jagefs hen machtige vijandelijke formatie opgevangen, een der toestellen vernield en de andere gedwongen van den aanval af te zien. Duitsche jagers schoten dertien vlieg tuigen neer tijdens verscheidene lucht gevechten. Twee andere toesetllen wer den doop den vijand verloren in den loop der laatste dagen behalve de ma chines, waarvan reeds melding is ge maakt. Een dezer beide toestellen stortte in zee ten Zuiden van Sfax, het tweede werd door onze jagers in de ^lucht boven Tunis in brand geschoten. In den loop van gisteren hebben Amerikaansche bommenwerpers de stad Palermo aangevallen in opeenvol gende golven. Het optreden onzer ja gers en het hevig vuren van het lucht afweergeschut belemmerde den aan val. Vier viermotorige machines wer den neergeschoten: drie vielen in zee, resp. tusschen Capozafferano en Ter mini Emerese, twee kilometer ten Oos ten van Catellamare en 4 km. ten Oos ten van de haven van Palermo. Het vierde toestel stortte brandend neer tusschen Capo San Marco en Cavar- rètto, nabij Sciacca. Gemeld wordt, dat er 16 dooden en 41 gewonden onder de bevolking zijn gevallen en dat Aanzien lijke schade is aangericht aan de ge bouwen. Ook zijn luchtaanvallen gericht op plaatsjes in de omgeving van Ragusa, Nicastro en in de provincies Messina en Reggio Calabria-: er vielen geen slachtoffers, de schade is weinig be langrijk. Maan op 8.32 5 Febr N M 12 Feb EK Maan vanavond om onder tot morgenochtend 8. z 27 F" eb 20 Feb V.M U-bootmannen aan het kanon. Vlug en zeker worden de voor de uitvoering der bevelen noodzakelijke hand grepen en bewegingen uitgevoerd PK Vater-PBZ-R-P n> LUGUBERE VONDST. 's GRAVENHAGE, 4 Febr. Een voorbijvaren schipper deed in het water van de Conradkade, ter hoogte van de Laan van Meerdervoort alhier een lugubere vondst. Hij haalde nl. een paar beenen op, waaraan zich een cor- sert en een kous bevonden. De C.O.D. stelt thans een onderzoek in, of hier sprake is van misdrijf. TE VEEL BETAALDE LUISTER BIJDRAGE. Wie over 1942 te veel aan Luisterbij drage heeft betaald mag dit zelf ver rekenen met de bijdrage over 1943, tot dat de oude luistervergunning moet worden ingewisseld. Is ovèr 1942 meer betaald dan tot aan de maand van inwisseling in 1943 ver schuldigd is, dan dient op de adreszijde van de in te leveren luistervergun ning duidelijk een verzoek om terugbe taling van het gebleven verschil te worden gesteld. Wie reeds om terugbe taling verzocht heeft, krijgt nader be richt. Binnenkort zal de 3e uitkeering van dit Winterhulp-seizoen plaatsvinden, terwijl de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat ook nog een 4e uitkeering volgt. Zij, die dit seizoen nog geen uitkee ring hebben ontvangen ne meenen hier voor inaanmerking te komen, worden alsnog in de gelegenheid gesteld, hier toe tot uiterlijk 15 Februari a.s. een aanvraagformulier bij 't Buurtschaps- hoofd van den N.V.D. in te dienen. G. J. Bolke, verpleger, naar O. L. N.O. Polder, Vollenhove, werkkamp. J. M. van Hemert, gepens., en echt- gen., naar Rotterdam, Portlandstr. 58H. W. SturkSchnitzendöbel, en gezin, naar Anna Paulowna, Nieuwe- weg 10a. Geertruida Wijnsma, db., naar Wieringerwa? rd, Molenweg F 6. W. A. Braakensiek, gepens., en echt- gen., naar Zijpe N.-H., St. Maartens brug C 32. J. Visser, timmerman, en gezin, naar Zijpe N.-H., 't Zand I 110. S. A. Band, dienstbode, naar Scha gen, D 72. R. D. Schouwvlieger, on derwijzer, en gezin, naar Plesscn (Dld>)Graudenz, Volksschule. J. N. C. Verfaille, koopman onr. goed, en echtgen., naar Alkmaar, Nieuwlan- derweg 71. Wed. J. BurgerZult, naar Schagen, Laagzijde B 19. Wed. J. F. BoendermakerrKooger en ge zin, naar Langedijk, Dorpsstr. 343. J. P. Bienhoff, naar Haarlem, Zaa- nenstr. 56. W. P. Hintertur, gepens., en echtgen., naar Zijpe N.-H.„ I 115. T. C. Kuiper, gepens., en echtgen., naar Wieringen, Voorweg C 125. H. Uitkam, gep., en echtgen., naar Soest, Soesidijk, Sophialaan 8. H. Heuders, gepens., naar Zijpe N.-H., Burgerbrug A 119. G. SmitKnop, naar Anna Paulowna, Ewjjckspad 2. J. Feikers, verkoopster, naar Utrecht, Alex Numankade 41. R. Ruiten, naar Alkmaar, Houthvstr. 41. H. Pot, ge pens., en echtgen., naar Wieringen, Parklaan 22. A SchenkMinnes, naar 2 Wieringerwaard, Molenweg. Pietertje Krijnen, gepens., naar Alk maar, Bierkade 14a. K. Hollenberg, en echtgen., naar Zijpe N.-H., H 47. H. van der Wal, expeditiejuffr., naar Alkmaar, Hoeverkade 4. Wed. A. J. HubregtsenKeijzer, naar Alkmaar, Snaarmanslaan 92. Wed. C. Tijse'n Daalder, naar Alkmaar, v. d. Lijn- str. 10. J. C. Zwa-.eveld, en echtgen., naar Amsterdam, Czaar Peterstraat 8" III. Wed. W. H. Haterselde Beurs, r.aar Haarlem, Hunzestr. 22. C. de Bruijn, gepens., en gezin, naar Oude Niedorp, Molenpad 94. Lé Fou, naar Wieringen, woonwagen. Taai Dung, naar Wieringen, de Haukes, woonwagen, Poelweg. Martha M. van Amersfoort, naar Bergen N.-H., Loudelsweg St. Antonius". J. C. Vis ser, dienstbode, rrar Berljjn (Dld.), Seestrasse 11. Cornelia van der Zwan. naar Lochem, Tramweg 1. A. F. H Kraftt'lëtor; in dienst D. W., naar Asmterdam, Heerengracht 332. Wed. T. VisserVisser, naar Alk maar. Irissenstr. 5. Hendrika W. Ferron, naar Haarlem, Voorduinstr. 34. S. van Berkvm, notarisklerk en gezin, naar Langedijk, Dorpsstraat 343, Br. op Langendijk. H. Kwinke- lenberg, naar Loosdrecht, Zandpad A 21. W. J. Meijer, naar Barsinger- horn, D 13. A. Henrikse, gepens., ea echtgen., naar Barsingerhorn, D 15. BURGERLIJKE STAND DEN HELDER van 1 en 2 Februari 1943. Bevallen: G. DienaarSchiphou wer, z.; J. CoeselSmit, z.; T. G. G. Zinke—Assendorp, d.; J. P. Houtriet— Kok, d. Overleden: A. M. P. van Es, wed. F. W. Lebbe, 82 jaar; M. J. Nypels, m., 25 jaar; P. Rieswijk, m., 81 jaar. Ondertrouwd: K. Kramer en E. v. d. Kleiin. BENOEMD. Tot hulpprediker is benoemd ds. H. Cramer, emeritus-predikant der Re- monstrantsche Broederschap te Ooster beek. Ln.teMAAe.eAl De Plaatselijk Leider N.A.F. te Den Helder maakt bekend, dat tot Sociale Voorman van het personeel van Café „Nypels" is benoemd de heer P. de Jonge. Verder maakt hij de Soc. Voor mannen in de bedrijven er opmerk* zaam op, dat aangekondigde ver gadering van Zaterdag a.s. bezocht wordt door den heer A. de Groot, Prov. Leider van „Vreugde en Ar beid" van Haarlem, die zal spreken over de taak van „Vreugde en Ar beid" in de bedrijven. De PI. Leider wil er de leden aan herinneren, dat hij uitsluitend Dins dagsavonds spreekuur heeft, van 19.30 tot 20.30. Dit ter voorkoming van bezoeken op andere avonden. De heer A. H. Enklaar Jr. heeft het als sportleeraar aangevoeld, dat er iets gedaar' moet worden inzake het tekort aan gymnastiekschoenen. Hij heeft een beurs georganiseerd en van heden af bestaat er nu bij hem gelegen'.eid een passende rechter of linker gymnastiekschoen uit te zoe ken en zelfs is di mc^elijkheid n*et uitgesloten dat men een passend paar bij hem '-an bekomen. Mede in verband met het feit, dat het er bij Enklaar slechts op aan kom. sportbeofenaars te helpen, is de kans groot, dst men voor een „zacht prijsje" geholpen kan worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1943 | | pagina 1