mulEE* TROOST 5 tfiHlflSS VIOLIST OPTIEK wocmt ELECTRICIENS Juffertjes INSTALLATEURS bekwaam Chauffeur affirssgstlssr A. Zeeman, nederlandsche oost compagnie.N.V. Sportieve prestaties van Noord-Hollanders. I ^en Helder weerstaat Zeven turners in de N.G.V.-keurkorpsenVolenwijkers! Noord-Holl. elftal te sterk voor Excelsior. r^at^e verjoonm9 van m W1943 NOenT M£N D/T PINKSTERCOURSES TE ALKMAAR. De wereld in weinig woorden RADIOPROGRAMMA J. M. DE VISSER, voorheen FILBRI, Huis te huur Personeel gevraagd Personeel aangeboden Te koop aangeboden Te koop gevraagd en (sterk- en zwakstroom) Meldt U bij de voor vrijwillige uitzending naar het Oosten. Goede loonen. Diversen |de Amsterdammers. Den Helder weerstaat in. eerste klasser. Onze Noordhollandsche sportver. tegenwoordigers hebben tijdens de Pinksterdagen van zich afgebeten en zij hebben getoond, dat er met hen niet te snotten valt, als de wil er is om te winnen, of tenminste om uit stekende prestaties te verrichten Zoo trok het Alkmaarsche De Hal ter naar de turnfeesten te Ede en kwam terug met lauweren bgladen. Zoo versloeg het Noordhollandsche voetbalelftal in Hoorn het Rotter- damsche Excelsior met 4—0 en de monstreerde daarbij een technisch uitstekend snel. En zoo weerstond het Heldersche elftal de ploeg der Volewijkers, die toch tot de beste eersteklassers ge rekend mag worden. En tenslotte boekten onze Noord hollandsche wielrenners temidden van al de grooten van Nederland klinkende overwinningen! DE HALTER IN EDE Zooals men weet was de Alkmaar sche gvmnastiekvereeniging De Hal ter met een groepje leden naar de turn wedstrijden te Ede getrokken, om daar te trachten eenige plaatsjes té veroveren in de verschillende keurkorpsen De verwachtingen wa ren natuurlijk hoog gespannen en heel in het geheim hoopten directeur en bestuur, dat er een of twee plaatsen veroverd zouden kunnen worden. Maar het succes was geheel anders: weliswaar moest men bil de heeren met één enkele plaats genoegen ne men. omdat Veldstra zijn dag niet had. maar bii de dames waren niet minder dan vier leden van de Alk maarsche vereeniging. die een plaats opeischten in het keurkorps, terwijl bij de juniores zoowel een meisje, als een jongen iri de keurploegen werden opgenomen. We gelooven. dat nog nimmer in de geschiedenis van het N.G.V. een ver eeniging zooveel leden in de keur ploegen zag opgenomen als thans De Halter, dat er op het oogenblik dus Zeven heeft! Bii de dames veroverde mevr T. Langenberg de 3e plaats, terwijl de 6e. 7e en 8e plaats resp. werden bezet door de dames van KeulenFranke. Poeze en Spigt. Bii de heeren plaat ste W. Volkers zich negende, bii ,de meisjes werd mei Schenkel zesde en bij de jongens A. Boot vierde. Dat was echter niet het eenige suc ces van De Halter. Immers, op den eersten Pinksterdag moest directeur Boot met een groepje meisjes en jon gens. die allen nog tot de adspiranten behooren, toestelturnen demonstreeren en het succes van deze demonstratie was overweldigend. De Techn. com missie van het N.G.V, bracht aparte hulde aan den heer Boot voor deze ..openbare" lessen. Het gaat goed met onze turnsport in Noord-Holland! Men maakte op Terwee voorheen Voor beste Koffie staat. Zoals men nu Terwee verkies^ Voor koffie-surrogaatl eeii SANT£- TANTS SANTÉ IS GOED. IEDEREEN DRINKT HEI Voor term*, rechte kinderen: de Kalk.Vitamine D tabletten van de DAGRA Intusschen zij vermeld, dat mei. Bonnet van DOS (A'dam) en Schonk van Sparta (Delft) nationale kam pioenen werden, terwijl mej. van Rozen uit Oosterwolde en G v. Galen uit Enschede de jeugdtitels behaal den De oud-kampioen Molenaar uit Oudkarspel moest met de vierde plaats genoegen nemen. NOORDHOLL. ELFTAL WINT. Het N.H.-elftal heeft in Hoorn het Rotterdamsche Excelsior in een tech nisch uitstekenden wedstrijd een ver diende 40 nederlaag toegebracht Twee hard werkende ploegen hebben een boeienden wedstrijd gespeeld met wisselende kansen en dat Excelsior geen enkel doelpunt kon maken kwam hoofdzakeliik door het sterke verdedigende spel der Noord-Hollan ders. waarbij Klokkemeijer en Kui per uitblonken. Nadat reeds in de eerste minuut Noord-Holland de leiding had geno men. duurde het nog geruimen tiid na de doelwisseüng. voordat Schenk den voorsprong kon vergrooten en pas in het laatste kwatier kon Dissel met twee goede doelpunten den stand tot 40 opvoeren, waarbij tevens van goed veldwerk te genieten viel. Excelsior maakte een zeer gunstigen indruk op het talrijke publiek, dat de rangen van het Hollandia-veld be zette. terwijl het Noord-Hollandsche eelftal, niettegenstaande het met drie invallers speelde, één geheel was en vrijwel direct de goede combinatie vond. VOLEWIJCKERS STELLEN TELEUR. Terwijl dus Excelsior in Hoorn een goede partij voetbal speelde en zich geheel gaf, kwam in Den Heider het Heldersch elftal in het veld tegen de sterke Amsterdamsche eerste klasser Volewiickers En ziet. terwiil het spel der Helderschen zeer mee viel. was dat van de Amsterdammers bepaald teleurstellend, zoodat het gelijke spe. waarmede de wedstrijd eindigde nau welijks verdiend genoemd mag wor den voor de Amsterdamrhers. Slechts enkelen van hen kwamen boven de middelmaat uit, maar het geheel was ternauwernood tweede klas. Het Heldersche elftal heeft zich intusschen geheel hersteld van de nederlaag geleden in den oefenwed strijd tegen de Alkmaarsche Boys en vormde nu werkelijk een geheel, mis schien zonder bepaalde uitblinkers, maar dan ook zonder bepaalde zwak. ke plaatsen. ADO KAMPIOEN! Voor de derde maal in successie is het Haagsche ADO kampioen van Nederland geworden, dank zii een magere 10 zege op Enschede. Het was een matige wedstriid. waarin de zenuwen een groote rol speelden. En- schde was zwakker dan ADO, dat echter het spel te kort hield en daar door in de eerste helft niet kon doel punten In de tweede helft ging ADO zich meer op verdedigen toeleggen en waar Enschede verzuimde om alles op den aanval te zetten, bleef het 00. tot even voor het einde, toen een doelpunt van Vreeken de beslis sing bracht. ADO won en was kam pioen! De eindstand is geworden: ADO Feijenoord Willem II Enschede H'veen 11 9 8 7 5 19-11 9- 9 17-19 15-13 18-26 OM DEN NVB-BEKER. De kwart-finales van den NVB- beker hebben geen verrassende uit slagen opgeleverd. Aiax won normaal met 20 vin HSC. MVV had meer moeite met DOS. dat zich slechts met 2-3 liet slaan. DFC was veel sterker dan Excelsior en won met 4-1, ter wiil Wageningen met 4-2 van HBS won en dus een mooie kans heeft om in de finale te komen. We mogen nog wel vermelden, dat in alle wedstrijden werkelijk met groot enthousiasme gespeeld werd. zoodat de bekerwedstrijden, hoe ze verder ook mogen verloopen, dit jaar zeker geslaagd mogen worden ge noemd. EVERS WINT IN UTRECHT. Op de Utrechtsche Wielerbaan wer den Zondag groote wielerwedstrijden gehouden, met als hoofdnummer iets geheel nieuws: een „Kleine ronde door Nederland". Het was eigenlijk een klassementwedstrijd over 50 km, terwiil de verschillende eindpunten etappes werden aangeduid door Tijdens de Pinksterdagen was de Volewiickers de gast van het Helder sche districtselftal. De ongeveer 3500 menschen, die stellig gekomen waren om een frisch partijtje van de Vole wiickers te zien, zijn stellig daarin bitter teleurgesteld. Hun spel was maar matig en stak niet boven het tweede klasse peil uit. De Boer, Con rad en Otter waren de eenigen, die behoorlijk spel lieten zien. terwiil de Ruiter en de Busscher maar matig voldeden. De invallers-vleugels van der Meulen en Wiedeman waren uiterst zwak Over het geheele elftal lag een ze kere matheid en gedurende de volle 90 minuten hebben de Amsterdam mers geen kans gezien, dien indruk weg te werken. Midvoor Licher gaf wel blijk het te kunnen, doch de cracks de Ruiter en de Busscher steun den hem onvoldoende, zoodat dp voorhoede maar zelden gevaarlijk kon ziin. Bii het Heldersche districts-elf- tal waren vooral de beide backs Bot en Teeckelenburg uitstekend op dreef Doelman Kenter kreeg maar weinig werk. maakte desondanks een vrij goede beurt. De middenlinie was over het algemeen ook goed, hoewel het plaatsen soms wel eens te wenschen overliet. De voorhoede was gelijk die van de Volewijckers het zwakste deel van het elftal, rechtsbuiten Schoorl was nog de beste, Krab als linksbuiten was niet kwaad, maar toch ook geen openbaring Het bin- ne.ntrio was zwak. Het begin was al direct voor het Districtselftal, waarvan de voorhoede door de middenlinie gesteund, steeds goed combineerend op de Amster damsche veste afging. In die periode kreeg Bruist zijn eerste ballen al te verwerken, wat hem voorloopig goed afging. Langzamerhand wist de Vo lewiickers het spel te verplaatsen, zonder nochtans gevaarlijk te wor den. Het eerste doelpunt kwam voor de Helderschen. Krab plaatste van links over alles heen naar rechts, waar Schoorl. via ziin linkervoet den gast- heeren de leiding gaf. De Volew'ers gooide er een schepje op. maar toch duurde het nog even. alvorens Licher dankbaar gebruik maakte van een kleine aarzeling in de Held. verdedi ging en Kenter passeerde. Het werd zelfs 12, toen Wiedeman een voor zet van rechts keurig inkopte. Nog juist voor de rust zette Krab een bal juist van de lijn voor doel. Linden- berg voor de gelijkmaker zorgde Was het in de eerste helft nog een aantrekkelijke wedstriid, in de tweede helft zakte het peil zoodanig dat de wedstrijd het aankijken nauwelijks waard was. Het plaatsen was buiten gewoon slecht verzorgd en aangezien het Districtselftal eenlgszins uitge speeld raakte, waardoor het wapen enthousiasme verloren ging. leek het er veel op. dat het als een nachtkaars uit zou gaan. Eenmaal schepte de Ruiter een fraaie kans door den kee per reeds te passeeren, maar rechts achter Bot kon nog juist voor de liin redding te brengen. Het einde kwam onveranderd Scheidsrechtert Twis- terling was de beste van het veld. Paardensport. Record belangstelling. Gezien het prachtige weer op den I Eersten Pinksterdag behoefde het geen verwondering te wekken, dat de drave rijen, georganiseerd door het Comité I Vooruit een belangstelling trokken als men hier op een paardensport-middag nog niet zag. Op en om de groote tribune en niet het minst bij den totalisator was de drukte buitengewoon. Met spanning heeft men de diverse nummers van het programma gevolgd. Het Openings-nummer (Lady G.-prijs), waarin 7 paarden startten, bepaalde,zich al spoedig tot een duel tusschen de fa voriete G. de Mascotta en Don Brewer, een strijd, die met groote inspanning met miniem verschil door rijder Geersen werd gewonnen. De Heat-draverij werd tegen de ver- wachting in reeds in twee heats beslist. Cavalcade won welverdiend de 1500, j nadat zij in den eersten heat gelijk was aangekomen met Douglas H. Bruno was verdiend tweede in de beslissing en Eduard Anvil derde. Het Amateurs-nummer bracht iets bij- zonders. Nadat Bobichon n.1. deze dra verij had gewonnen, bleek, dat eenige de klassementen. Geheel geslaagd paartjen op een te korten afstand waren mag deze nieuwigheid niet genoemd' - - worden, maar daarnaast bleek, dat de spanning voor het publiek ér vol op aanwezig was. Piet Evers won het hoofdnummer voor Pellenaars. Groe- newegen. Jan Pronk en Derksen, ter wiil de groote Schulte slechts de 10de plaats veroverde.. OSENDARP IN VORM. Te Leiden vonden Maandag athle- tiekwedstrijden plaats, waarbij weer eens bleek, dat Osendarp in een on- gekenden vorm is. hij Won niet alleen de 100 meter, maar deze zege was zoo superieur, dat we dezen zomer zeer fraaie prestaties van hem mogen verwachten Berger, de eeuwige jeug dige, werd tweede. Mevr. RlankersKoen won de 100 meter voor dames en het hoogsprin gen. Haar resultaten waren echter niet boven de normale. De Alkmaarder ten Bruggecate werd gestart en het Comité besliste, dat het nummer overgereden moest worden. Dit geschiedde voor het slotnummer, maar ook toen was Bobichon weer eerste. Het Stayers-nummer (2720 m.) werd I mooi gewonnen door Lupin, gereden door Jo v. d. Berg? met Daralet V. als goede tweede. In de Kortebaan-draverij plaatsten I Dienares, Ciamphie Scott, Zampa van N.Z. en Eduard Anvil zich in den eind strijd. Deze werd gewonnen door Dienares, I doordat de eerstaankomende Zampa van N.Z. werd gediskwalificeerd wegens onregelmatig draven. De gedetailleerde uitslagen waren als volgt: I. Lady G-prjjs. Draverij voor paar- I den, die nog geen 1000 hebben gewon nen. Afstand 2040 m. Ingeschreven 11 paarden. Opgekomen 7. 1. G. de Mascotta 2040 m. van stal Vita I Nova, rijder W. H. Geersen, tijd 3.191 tweede bij het discuswerpen met een (X 37.5). 2. Don Wrever 2040 m. van J. C. worp van 41.87 meter. 1 v Voetbal. ADSPIRANTENDAG VAN HELDER. De energieke adspirantenleiding van Helder heeft het aangedurfd, evenals verleden jaar een tournooi te organi- seeren. Het is een geslaagde dag ge worden. Een tweehonderd adspiranten hebben zich kranig geweerd en we zagen menig pittig partijtje. Het beste spel leverde wel het Helder-d. elftal. De uit slagen waren als volgt: Afd. I: Helder a—Alkm. B. a 11 (Alkm. B. wint). H.R.C. aSporters a 31. Alkm. B aH.R.C. a 12. Helder a- Bakker, rijder A. J. Bakker, tijd 3.19.2. 3. Geziena Scott 2000 m. van L. v. d. Kroft, rijder H. de Mol tijd 3.23. 4. Grace Moore 2040 m. van J. Roodenburg Jr. rijder eig. tijd 3.23.4. Toto: Winnend 1.60, pl. 1.20, 1.50 en 1.20. II. Cisca B.-prjjs. Heatdraverij voor paarden, die 1000, doch nog geen 5000 hebben gewonnen. Afstand 1700 m. Ingeschreven 15 paarden. Opgekomen 11. Ie heat. 1. dead heat Cavalcade 1700 m. en Douglas H. 1740 m. tijd 2.43.4 (1.36.1 en 1 33.9). 3e, 4e enz. Bruno, Caid, Dienares en Eduard Anvil. Gediskwalificeerd wegens onz. draven: Dorian, Godin en Vendu. Gedistanceerd Claudy Scott. Toto: winnend Cavalcade 5.70, Dou- Sporters a 40. I1 -Oudesluis a-Succes a 2—2(O. jgl~s H w;nnend 6.10, plaats Cavalcade wint). Schagen a-B.K.C. a 4-o.^Oudesluis 3 go en Douglas H. 4. Bruno plaats 5.10. a—Schagen a 0—0 (O. wint.) Succes a— B.K.C. a 5—1. Afd. III: Alkm. B. b—H.R.C. b 2—0. Helder bHelder c 01. Alkm. B b Helder c 3—1. H.R.C. b— Helder b 1—0. Afd. IV: H.R.C. c—Schagen b 1—2. Helder d—Alkm. B. c 2—0. Schagen b— Helder d 0—0. H.R.C. c—Alkm. B. c 2—2 (Alkm. B. wint.) Het is wel gewenscht, dat de scheids rechtercommissie voortaan voor scheids rechters zorgt, die voor hun taak bere kend zijn. 2e heat. Beslissing. 6 paarden. 1. Cavalcade 1700 m. van P. Dekker I rijder eig. tijd 2.35.2 (1.31.3); 2. Bruno 1700 m. van W. Rinsma rijder K. Kra mer, tijd 2.35.8; 3. Eduard Anvil 1700 m. van P. Koster, rijder eig. tijd 2.36.4. Toto: Winnend: 7.10, pl. 3.10, Bruno pl. 3.20. Heat definitief: Cavalcade winnend: 16.50, pl. 4.30, Bruno pl. 3.10, Ed Anvil pl. 2.50. BaroIine-prHs. Prijzendraverij vo'or paarden, die 2000 of meer hebben gewonnen. Amateur-rijders course. 2000 ""ingeschreven 8 paarden. Opgekomen 5. 1 Bobichon 2020 m. van stal Neder- horst rijder de Graaff, tijd 3.02 (1.30.3); 2 Xaverius 2020 m. van A. E. Groenink, rijder N. Doeven, tijd 3.02.8; 3. Ciamphie Scott 2040 m. van G. v. d. Oord, tijd 3.04 Gediskwalificeerd de tweede aankomen de Carla Scott wegens onr. draven. Toto: Winnend: 7.10, pL 2.30 Xaverius pl. l-70- IV Stayers-prijs. Prijzendraverij voor paarden, die 5000 of meer hebben ge wonnen. Afstand 2720 m. Ingeschreven 7 paarden. Opgekomen 6. 1 Lupin 2760 m. van stal Delfia rijder J. M. v. d. Berg, tijd 4.05,8 (1.29.1); 2. Darelet V. 2720 m. van N. Doeven rijder E.G. in t Veen, tijd 4.05.8; 3. Wladimir 2750 m. van D. de Graaf, rijder eig. tijd 4.08.4; 4- Anselor 2760 m. van L. Dooper, rijder K. Kramer tijd 4.08.8. Toto: Winnend: 3.20, pl- 2. Darelet pl. 1.80. V Diana Norton-prUs. Kortebaan- draverij. Max. 800 m. Ingeschreven 18 paarden. Opgekomen 13. Ie serie: 1. Dienares tijd 1.09. Toto winnend f 1.30. 2e serie: 1. Ciamphie Scott tijd 1.05.5. Toto winnend 1.60. 3e serie: 1. Zampa v. N.Z. tijd 1.07.5. Toto winnend DO. 4e serie: 1. Eduard Anvil tijd 1.09. Toto winnend 1.50. Beslissing. 1. Dienares 750 m. van C. v. Dam, rijder J. Vergaai tijd 1.06; 2. Ciamphie Scott 750 m. van G. v. d. Oord, rijder W. H. Geersen; 3. Eduard Anvil 720 m. van P. Koster, rijder eig. Gediskwalificeerd wegens onregel matig draven de eerstaankomende Zampa van N.Z. Toto: winnend 5.90. Toto definitief: Dienares en Welkorr^ (stalweddenschap), winnend 7.70. Die-l nares pl. 2.40. Ciamphie Scott pl. 2.30. Eduard Anvil pl. 2. COURSES OP DUINDIGT. Uitslagen van Zaterdag: Lex K.-priis: 1. Geertje V. (eig. A. J Remmerswaal) tijd 3.47. toto w. f 37.50. pl. f 3.80. 2 Holland Hanover f 4.30, 3. Hollyrood Nimble f 2.80. Groote Pinksterprijs (voor Neder- landsche merrien): 1. Flying Guy (eig. stal Henri) tijd 3,21,3. (1,29,9), w. f 4. pl 1.40. 2 Cisca B. f 1.60. 3. Evelyn Hanover f 1.40. Groote Pinksterprijs (dravera voor Nederlandsche hengsten en ruins): 1. Xoli (eig. wed. A. Sierdsma) tiid 3.21,4 (1,28.3) w. 13.40. pl. f 2,70. 2. Abdullah Scott f 1.80. 3. Dutch Han over f 1,50. Lord Mairepriis (handicapdraveru voor amateurrijders): 1. Admiral Guy (eig E. G. in 't Veen) tiid 4,01 (1,30.6) w. f 4.40. pl. f 1.50, 2. Neosho f 1,50. 3 Nivillers D. f 2.90. Lutin sans Suitepriis: 1. Evemng Star (eig stal Wassenaar) tiid 3,05. w. f 4.40, pl. f 1.70, 2. Emma Signal f 1.60 3. Feronica Scott f 2.4 Darnon f 2.10. DE VERLIEZEN VAN DE BRITSCHI LUCHTMACHT. 43 bommenwerpers bij den *err®"J - val op Westduitsch gebied werden neergeschoten. Daarenboven werden tal- ritke vijandelijke vliegtuigen door het vuur van den Duitschen afweer zoo zwaar beschadigd, dat ook hiervan een aanzienlijk deel wel niet de thuishaven zal hebben bereikt. Gif zult niet stelen l Bonnen achterhouden is minstens zoo slecht t Zaterdag j.1. werd in de geboorte registers alhier de lO-OOOsteinwoner ingeschreven, Hij was genaamd Marcel van de Ven, geboren op 11 Juni 1943 en zoon van een ambtenaar ter gemeente- secretarie van die gemeente. Bij het spelen aan den waterkant viel te Wassenaar het 4-jarig z0°"tj® van de familie de G. in de haven. Toen het kind op het droge was gehaald. wa ren de levensgeesten reeds geweken. Te Almelo ontstond Zaterdag groote consternatie door een zwaren bliksem inslag. die den plotselinigen dood ver oorzaakte van de echtgenoote van den melkventer G. Hutten, die terwijl zij in de keuken aan een tafel zat, getroffen werd en achterover viel. Verscheidene andere personen uit de omgeving ge voelden schokken en een hunner bleef daarbij eenige uren bewusteloos. Te Veghel is de 53-jarigie rijwiel handelaar M. R. door een vrachtauto aangereden. De man geraakte onder de wielen en werd op slag gedood. Te Maarheeze kregen twee landbou wers een hoogloopende woordenwisse ling. Tenslotte greep een van hen, ze kere van der V., een mes en stak zijn tegenstander P. R., die zich met een riep had bewapend, in de zijde. R. werd hierbij ernstig gewond. De dader is in arrest gesteld. In het meertje „De IJzeren Vrouw" te 's-Hertogenbosch heeft een hengelaa1 kans gezien een snoek van 18 pond aan den haak te slaan. Een mooie vangst in den aanvang van het seizoen. Zondagnacht is te Groningen in den ouduerdom van 86 jaar overleden de heer Geert Fokke Bos, oud-journalist en schrijver. Zaterdag werd te Delft iin de Billi- tonstraat het tienjarig jongetje A. C. V. door een vrachtauto aangereden. De knaap was op slag dood. Zaterdag is op de losplaats der N. S. te Bergen op Zoom een doodelijk onge luk gebeurd. Doordat een met cokes beladen vrachtauuto tegen een ver- huisauto opreed en deze wegdrukte, geraakte de 35-jarige mej. R. uit Scher- penisse tusschen dezen verhuiswagen en een spoorwagon. Zij was op slag dood. In dén ouderdom van bijna 78 jaar overleed te Groningen de studenten oppasser Martin Hendrik Speyer. Ge neraties studenten in Groningen hebben Speyer gekend en zullen hem nimmer vergeten. Hij vormde een uitizonderlijke figuur in de Groninger studentenwe reld. De oproeping van alle Italianen voor den militairen dienst staat voor de deur, voor zoover hun lichtingen dienstplichtig zijn, maar tot dusver nog niet worden opgeroepen. Het grootste deel dezer recruten zal, naar Stefanli meldt, aangesteld worden bij het lucht afweergeschut der militie. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de vakvereeniging van mijnwerkers besloten bij de a.s. La- bourpartijconferentie te stemmen voor opneming van de Communistisch* partij in de Labourparti). OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. Zeer belangrijke formulieren voor detaillisten. Op nader door de Plaatselijke Distribu- tledlensten bekend te maken dagen die nen alle, bij het Centraal Distributiekat toor onder de codenummers 1000 tem 5999 ingeschreven detaillisten bij die dien.' sten twee formulieren af te halen. Het is van zeer groot belang voor eiken detaillist om deze belde formulieren vol ledig ingevuld en onderteekend binnen drie dagen na ontvangst wederom bij den Distributledlenst in te leveren. Bi) het niet of te laat inleveren bestaat de mogelijkheid dat de betrokken detail, list geen toewijzingen meer ontvangt. Het heeft geen zin inzake bovenbedoel de aangelegenheid met het Centraal Dis tributiekantoor mondeling of schriftelijk in overleg te treden. Correspondentie daarover kan dan ook niet worden beant woord en persoonlijk bezoek niet worden ontvangen. Zoo noodig wende men zich voor inlichtingen tot de Plaatselijke Dis tributiediensten. Inlevering kaasbonnen. Detaillisten kunnen alle nog in hun bezit zijnde bonnen „Algemeen S27" Al gemeen 528", ..Algemeen 529", „Algemeen 541", „Algemeen 542" en „Algemeen 543" van 15 tot en met 18 Juni a.s. bij de Plaat selijke Distributiediensten inleveren ter verkrijging van Toewijzingen voor Kaas. WOENSDAG 16 JUNI. (Nieuws, BNO: 7.8.—, 12.45, 16.45,19.— HILV. I, 414,4 M. 6.45 Kinderkoor „Zang- lust" (opn.) 7.10 Ochtendgymn. 7.15 Popu lair concert (gr.) 7.40 Vooi; de binnenschip pers. 7.50 Progr.-overz. 8.10 Muz. kleinig heden (gr.) 8.30 Orgelconcert. 8.45 Voor de huisvrouw. 8.50 Gr.pl. 9.— Godsd. ultz. 9 30 Uit het rijk der operette (gr.) 10.15 Trio Nina Dolce. 10.45 Voordr. 11.— Orgelcon cert. 11.30 Altviool en piano. 12.— Alma nak. 12.15 Fr. Wouters. 13.— Land en volk brengt een landbouwrep. 12.10 Gerard van Krevelen en soliste. 13.45 Voor de jeugd. 15.— Gods. uitz. 15.15 Halfweg, gev. progr. 17.— De Krekels (opn.) 17.20 Het Röntgen- kwartet. 18.— BNO: Brabantsch praatje door den Eigenheimer. 18.05 Amus.-orkest en solist. 18.45 Neerlands stem van net front. 18.55 Marschen (gr.) 19.10 Spiegel van den dag. 19.15 Kamerorkest „Ars Nova et Antfqua." 19.45 Een halfuurtje op een muziekavond bij de fam. Speelman. 20.15 Kamerorkest „Ars Nova et Antigua." 20.45 Zang met pianobeg. en planovoordr. 2140 Orgelconcert. 22.BNO: Act. beschou wing. HILV. II. 17.30 Vocale en Instr. solisten plaatjes. 18.— Mozartconcert (gr.) 19 10 Voor de kleuters. 19.15 Orkest Malando en zang (opn.) 20.— Composities van Frédé- ric Chopin (gr.) 20.15 Zelf tuinieren. 20 50 Willy Berking en zang (gr.) 21.15 Instr. soli (gr.) 21.45 Avondwijding. 22.—: BNO: Actueeele beschouwing. Hoofdred!: A. R. Jonker (afw.); plv. hoofdred.: H. P. v. d. Aardweg; Buitenl.: Tj. N. Adema; Binnenl. en Prov.: D. A. Klomp; Sport en Rechtsz.: J. Werkman, allen te Alkmaar; Stadsnieuws: A. C. van Kampen, Den Helder; Adverten ties: C. Boogaard, Alkmaar. HANDLICHTING Den 9en Juni 1943 heeft de Kantonrechter te Den Helder aan Theodorus Anne Veul, kruideniersbe diend», wonende te Julia- nadorp, Den Helder, de bevoegdheid verleend een kruidenierszaak te drijven en daartoe met zijn vader een vennootschap onder firma aan te gaan en als firmant in diens zaak op genomen te worden. De Griffier, Van Ravesteyn. DEURWAARDER PRINS zal op DONDERDAG 17 JUNI a.s. des voormiddag te half tien in MUSIS SACRUM aan de Koningstraat pu bliek en a contant ver- koopen: DIVERSE MEUBILAIRE-, HUISHOUDELIJKE- EN ANDERE GOEDEREN. In te brengen goederen op te geven aan den make laar D. Groot, Prof. Zee manstraat 7. Bezichtiging: Woensdag 16 Juni a.s. van 24 uur. De ondergeteekende biedt zich aan als enz. voor gezelschappen. 2e Vroonstraat 61, Alhier. Speciale zaak voor moderne Eigen slijp- inrichting. Erkend Vak opticien G.B.W.O. KONINGSTRAAT 55 - Telefoon 2930 - Uw Ziekenfondsleverancitr Gevraagd voor spoedige indiensttreding. Aanmelden: C. V. v. h. C. R. Keyser Co, Binnenhaven 64. Ze waren al zoo vaak teleurgesteld, het jonge paar ufi L"7?0 r?°eiliJ|c om een hui» te krijgen. Maar nu had hij dan iets.... Zeker, het huisje was wel aardia en de huurprijs zou ook geen bezwaar zijn. Maar het werd alleen „gestoffeerd" verhuurd. En voor dié paar verschoten gordijnen en dat kale vloerkleed H».eiïLn09 meef dan de huurPrii» worden betaald Het jonge paar zag er van af en zuchtte: MEISJE gevr. bij Duitsch- gezinde.. van 83 uur. Goudsbloemstraat 26. Gevraagd flinke nette HULP in gezin van 2 personen n.b. Den Burg op Texel. Br. met voll. inl. onder no. 207 bur. v. d. blad. Gepens. persoon, ongeveer 50 jaar zoekt WERKKRING, onverschillig wat. Brieven: Diaconiestraat 22. Zuivere SPRUITKOOL- PLANTEN a 1 ct. p. st., 100 75 ct. en 1 p. damesschoe nen, m. 37 7.50. C. Smit, Balistraat 47. Te koop 1 p. z.g.a.n. VOET BALSCHOENEN, maat 37, pr. 14. M. Faas, H. Treub- straat 44. Te k. 1 p. ROLSCHAATSEN. L. de Kok, Ooievaarstraat 10. Te koop Belgische KEES HOND 20. Hendrik», Ruijghweg 317. Laan Meerdervoort 47, Den Haag. Te koop gevraagd klein FORNUISJE of kacheltj» om te koken. Adres: va® Baars, Brouwerstraat 20. Te koop gevr. ZOMERCOS- TUUM of sportco3tuum, m' 48. Schuinenburg, P a. Hert zogstraat 16. Te koop gevr. 1 p. DAMES SCHOENEN, m. 41 v. oudere dame. Tevens ten ruil aan geboden j.sch., m 37 e® j.jasje, 14 j. voor iets nut tigs. Schotman. Jouoertstr. Verloren VULPENHOUDER zonder dop. Soembastraat 70. Verloren: In Huisduinen ot omgeving kleine zwarte „Osmia" VULPENHOUDER. Terug te bez. L. Verwey, J; Verfailleweg 24 (Bouwbedrijf Lavaleye). Goede belooni®» voor dengene, die inlicb" tingen kan verschaffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1943 | | pagina 2