Waakt! Turkije en de Sowjet-Unie Oproep Rode Kruis Provinciaal nieuws In de Aprilaflevering van het tijd» -hrift „Geloof en Vrijheid" van de jaar» mg 1940 verscheen van de hand van •s W. Kremer, Chr. Geref. predikant i Leeuwarden, het navolgende artikel, at de aandacht in grote kring verdient. Wij hebben als belijdende christenen nze Bijbel lief van Genesis 1 tot Open» •aring 22. Toch valt het niet te ontkennen, dat er ji die Bijbel woorden staan, die ons wat [Tcemd en onwennig zijn geworden. Het ;ijn die woorden, die spreken van een erkeren als schapen te midden van de /olven, van verdrukking in de wereld en ian een lijden om Christus' wil. En omdat deze woorden ons wat reemd geworden zijn, verstaan wij be» aften, die met deze druk in het nauwste erband staan, ook niet meer in haar lOjle beteekenis. Zeker, wij kennen allen onze persoon» ijke strijd; wij nemen misschien eens 'tennis van de z.g. intellectuele bezwaren ;egen het christendom, maar dat de kerk ^n het christendom met geweld wordt tegengestaan om te trachten hen uit te 'oeien, dat verstaan wij toch eigenlijk tiet. l Geschiedenisboek, martelaarsannalen in roman deden ons deze vervolgingen <ennen als historisch feit, maar overigens laddcn wij een plaats daarvoor gereser» •Teerd in onze christelijke romantiek, ;:oals die nogal eens te pas komt in de peroratie van een preek of toespraak. Dat een dergelijk? vervolging bange realiteit kan zijn, konden wij ons moeilijk indenken. Nu echter komen deze dingen ons meer nabij Wéér is een aanval op het geloof in» gezet. Wéér wordt met wapengeweld getracht Christus kerk te vernietigen, j De nieuwe ideologie van het bolsje» wisme meent, dat een opbouw van staat en maatschappij naar zijn idealen alleen mogelijk is op de puinhopen van de kerk, het christendom, ja, van allen godsdienst. Aan alle vorm van godsdienst heeft :hct communisme daarom de dood ge» zworen. En met de daad wil het deze eed bevestigen over heel de wereld, indien daarvoor maar eenigszins de mogelijk» beid is, gelijk het dat binnen de grenzen van eigen rijk reeds op bloedige wijze gedaan heeft. I En stilstand kent het op de weg van fdit ideaal niet. De jaren dat het er mee 'bezig is, bewijzen het maar al te duide» I lijk. Een wijziging in de manier van op» treden is verandering van tactiek, niet van beginsel. I Het bolsjewisme haat het christendom [met een dodelijke haat. I En het is deze felle haat die de motori» Behe kracht was van de aanval op het 'kleine maar dappere Finse volk. Wel is deze aanval in een haastige vrede ge» leindigd, maar niet onwaarschijnlijk is ook dit een kwestie van tactiek. In deze aan» vul is echter voor heel de wereld duide» lijk geworden, dat de haat tegen het christendom een agressief karakter i draagt en zich niet beperkt tot eigen i land. 1 Wij zullen goed doen ons het bijzonder karakter van deze nieuwe aanval op het I geloof bewust te maken. Meer dan éénmaal zijn kerk en chris» tendom belaagd en vervolgd. Toch heeft, tegen de achtergrond der historie ge» i zien, deze aanval iets eigens. En dat i eigene maakt hem juist zo fél. In de eerste eeuwen van zijn opkomst, I toen het christendom zijn gezegende loop begon, werd het óók bestreden. Het w as de strijd met het wegstervend hei» dendom met zijn staatsgoden en staats» I religie. Het was de worsteling van de nacht, die de duisternis wil vasthouden tegen bet rijzend morgenlicht, dat overal wil zegevieren. Ook rondom de hervorming ligt een tijdperk van bloed en tranen. Maar rooms en on»rooms waren er van overtuigd, dat God te dienen noodzakelijk was. Het harde pleit liep over de vraag: Hoé wil i' God worden gediend? Het was hier eigenlijk een strijd op de basis van het [christendom zélf. Maar de strijd van nü, in het oosten van ons werelddeel, draagt een karakter, dat van de vorengenoemde worstelingen I grotelijks verschilt en daarom ook geheel 1 anders moet gezien worden, f Hier is het een geweldige anti»reli» I gicuze macht, die aan het religie in elke vorm de oorlog verklaart en vooral het christendom het gif voor het leven acht, [omdat het de grote belemmering is voor »ecn wezenlijke opbouw van het leven. In deze vorm is de aanval op het geloof i»>g niet eerder in de historie gezien. De absolute uitroeiing van godsdienst, gezin cn gezag, zoals die op de grondslagen van Vhct christendom oprijzen, wordt niet deze aanval beoogd. En door deze aanvalsgedachten wordt de Sowjet»Russische politiek gedragen en bezield. Hier is een inspiratie uit de afgrond, die tot een wereldrevolutie naar deze be» ginselen wil drijven. Inderdaad gaat het in deze strijd om de meest principiële vragen. Vooral om de vraag, of God over de mens ten troon zit en zeggenschap heeft, óf dat de mens in trotse verwatenheid over God zal heersen en Hem „af» schaffen". Het kon belachelijk worden genoemd, als het niet zo ontzettend' ernstig was! Met die ernst heeft, naar meer dan één zijde, Finland bitter kennis gemaakt. En het einde daarvan kan niet bemoedigend heten voor anderen, al is gebleken, dat het christendom een bezieling in de strijd kent, die het godlozendom niet kent en niet verstaat. Nu wij nog niet worden aangevallen, roept, wat in Finland is geschied, ons tot ernstige bezinning. De strijd daar kan straks die van ons worden! En dan zal een andere kracht als die uit eigen fondsen de onze moeten zijn. De kracht van Hem, die gezegd heeft: „Mij is gegeven alle macht in de hemel, en op aarde". Maar Hij wekt ook op: Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen: Waakt! Volgens de zender „Ankara" heeft de Turkse Regering den Sowjet-ambossadeur een verklaring doen toekomen, waarin gezegd wordt, dat Turkije wenst, dat de oude betrekkingen van goede nabuur schap en oprechte vriendschap tussen beide landen blijven bestaan, dat het er prijs op stelt de nadruk te leggen op de betekenis van het Verdrag van 1925 voor de wederzijdse vriendschap en dat het kennis heeft genomen van de wens der Sowjet-Unie tot 'vernieuwing van het ver drag. De Turkse Regering ziet, aldus de verklaring, de voorstellen der Sowjet- Unie tegemoet voor een nieuw verdrag, dat meer overeenkomt met de huidige be langen der beide partijen, en is bereid, deze voorstellen met de grootste aandacht en welwillendheid te bestuderen. Hef Japanse Commando Het Japanse ministerie van Oorlog heeft vandaag medegedeeld, dat ter ver» sterking van de verdediging van het moe» derland een algemeen legercommando en een algemeen luchtcommando van het leger zijn ingesteld. Veldmaarschalk Soe» gijama en veldmaarschalk Sjoenrokoe zijn benoemd tot opperbevelhebbers $an het algemeene legercommando en Gene» raai Masakazoe tot opperbevelhebber van het algemeen luchtcommando van het leger. De Ital. Fascistische Partij Uit het Italiaanse Hoofdkwartier wordt gemeld, dat het Nationale Direc» torium der Fascistisch»Republikeinse Partij op een vergadering, waaraan door vrijwel alle leden van het kabinet werd deelgenomen, een resolutie heeft aange» nomen, waarin onder meer gezegd wordt, dat alle partijleden op 30 April moeten zijn toegetreden tot de zwarthemden» brigades. Italië en de conferentie van Frisco Radio „Rome" heeft Zondag medege» deeld, dat de regering»Bonomi officieel van de Verenigde Staten de mededeling heeft ontvangen, dat het voor Italië on» mogelijk zal zijn aan de conferentie van San»Francisco deel te nemen. Het zal ook niet worden toegestaan, dat er een Ita» liaanse waarnemer naar de conferentie gezonden wordt. Regering Piastiras afgetreden Naar de Britse Berichtendienst uit Athene meldt is de regering Piastiras af» getreden. Aan admiraal Vulgaris, den commandant der Griekse vloot en chef van de Griekse admiraliteit werd op» dracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Vulgaris is lid van de Venizelos» partij. Legionairs in Roemenië geïnterneerd Uit Boekarest wordt gemeld, dat de Roemeense bladen een lijst hebben gepu» bliceerd van 94 degionairs en pro»fascis» ten, die op bevel van den minister van Binnenlandse Zaken in het concentratie» kamp Caracal zijn geïnterneerd. Polen en San-Francisco Volgens „Aftonbladet" heeft de Poolse regering te Londen besloten, twee waar» nemers naar de conferentie te San Fran» cisco te zenden. „Tass" meldt, dat Molotof Vrijdag een bespreking heeft gehad met den Joego» slavischcn minister van Buitenlandse Za» ken. Sjoebasjitsj. BINNENLAND Indische krijgsgevangenen Teneinde zijn archief, dat bij de brand op 3 Maart jl. verloren is gegaan, weder te kunnen opbouwen en nadere berichten te kunnen doorgeven, verzoekt het Infor matie-bureau van het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage aan degenen, die tijdens de oorlog door middel van dit bureau dan wel rechtstreeks door een briefkaart bericht van een Indische krijgsgevangene hebben ontvangen, daar van aan het Informatie-bureau opgave te doen met vermelding van naam, voor namen, geboortedatum en -plaats, rang en stamboeknummer of gevangennummer van de krijgsgevangene, of hij beroeps militair of dienstplichtig is en in welk Japans kamp hij verblijf houdt, alsmede de familierelatie in Nederland (ouders, broer enz.). Het Informatie-bureau is thans geves tigd in het gebouw van de Bijenkorf te 's-Gravenhage. Oud-majoor C. J. A. Kruyt overleden De oud-imajoor der infanterie C. J. A. Kruyt, de laatste jaren voor de oorlog vooral bekend door zijn oprichting van de N.S.N.A.P., is te Heemstede, 75 jaar oud, overleden. De heer Kruyt was te 's-Gravenhage geboren en aan de Mili taire School te Haarlem opgeleid. Na zijn pensionnering stichtte hij, in 1935, de N.S.N.A.P. en liet zich in 1937 candidaat stellen voor de Tweede Kamer. In 1940 is zijn partij ontbonden. ZAANDAM Liefdadigheidsconcert Zaterdagmiddag werd in de Westzijder- kerk een concert gegeven ten bate van de Nood-Organisatie alhier. Er bestond voor dit gebeuren grote belangstelling. Deze middag was aangeboden door de medewerkenden mevrouw Hekkert van Eijsden, zang. mevr. Annie MeeuwigJels- ma, viool: mevr. Rie de JongVan Hoorn, piano; Piet de Jager declamatie en Cor Kee, orgel. Het gebodene bleek met zorg gekozen en heeft de aanwezigen in alle opzichten voldaan. J. A. E. Verkade 70 jaar Op 5 April 1.1. heeft de heer J. A. E. Verkade, een der oudere directeuren van Verkade's Fabrieken N.V. en oud-voorzit ter der Kamer van Koophandel voor Zaanland zijn 70ste verjaardag herdacht. Het feit is ten huize van zijn zoon, den heer Tom Verkade, aan de Stationsstraat, waar dë jubilaris tijdelijk vertoeft, in in- tiemen kring gevierd. Op de betreffende receptie gaven talrijke belangstellenden acte de présence, terwijl een schat van bloemen den jarige verraste. Ondubbel zinnig kwam tot uiting, wat de heer Ver kade betekent voor de Zaanse industrie in het algemeen en voor de Verkade's Fabrieken in het bijzonder. Waarschuwing Het komt de laatste tijd veelvuldig voor, dat gedeelten van straten en trot toirs worden opgebroken. Zowel kinderen als volwassenen maken zich hieraan schuldig. Tegen dergelijke handelwijzen zal van de zijde der politie ten strengste worden opgetreden. De burgemeester roept echter ook de medewerking van de ingezetenen in. In het vervolg zullen de bewoners van de buurt, waar dergelijke praktijken worden uitgeoefend, hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Voetbal Nog nimmer in de voetbalgeschiedenis van ons land kwam het voor. dat een ge hele competitie moest worden overgesla gen, dat de spelers zo'n langdurige win terslaap werd gegund. We hebben nood- competities gekend, doch er werd toen, al was het niet de gewone competitiesfeer, gevoetbald. De afgelopen winter is er niets, maar dan ook niets té doen geweest. Verschillende clubs hielden nog lang de training vol, welke oefeningen uit de aard der zaak druk werden bezocht, doch ten slotte kon ook dat niet langer meer wor den volgehouden. Daarin begint nu weer kentering te ko men enkele onzer verenigingen zijn v eer met de jeugdtraining aangevangen, terwijl die der seniores binnenkort wel zullen vol gen. 't Spreekt vanzelf, dat zulks niet zo intensief zal kunnen plaats hebben als anders het geval zou zijn. Met de lichame lijke gesteldheid zullen de leiders reke ning moeten houden; de jongelui zijn physiek niet meer zó. dat een zware trai ning mag plaats hebben. Dat zal heel zachtjesaan pas kunnen worden opge voerd. Maar hoofdzaak is, dat men zich de komende zomer weer op een normale com petitie kan voorbereiden. De spelers zullen dan naar hartelust zich weer in hur sport kunen uitleven! Werkverruiming In het kwartaal AprilJuni 1944 wer den te werk gesteld bij de Rijkswerkver ruiming in April 2 personen, in Mei 2 personen en in Juni 11 personen met een aantal maandagen in totaal van resp. 157, 48 en 113. Bij de gemeentelijke werkverruiming werden te werk gesteld in April 11 perso nen, in Mei 10 personen en in Juni 10 personen met een totaal aantal manda gen van resp. 264, 241 en 298. Er werden 5 hoofdarbeiders bij de ge meente- te werk gesteld. Het aantal ingeschreven werklozen te Zaandam van 21 jaar en ouder bedroeg in April 42 mannen, in Mei 43 mannen en in Juni 33 mannen en resp. 4, 3 en 6 vrouwen. Beneden de 21 jaar waren als werkloos ingeschreven in April 14 jongens, in Mei 12 jongens en in Juni 13 jongens en verder 7, 3 en 4 meisjes, resp. in April, Mei en Juni. Diamanten Echtvereniging Op 16 April a.s. hoopt het echtpaar Jan Blees en Tr. BleesKerkhoven, Noor» der Kerkstraat 8, zijn 60-jarig huwelijk te gedenken. Het diamanten bruidspaar verheugt zich nog in een bevredigende gezondheid, maar hoopt dit feest wegens de tijdsomstandigheden uitsluitend in de intieme familiekring te vieren. Gewijde Bijeenkomst Zondag 15 April a.s. zal in de West- zijder Kerk alhier des middags 3 uur in de Gewijde Bijeenkomst met als voor ganger ds. D. Visser, het dames-kerkkoor van de Ned. Herv. Kerk te Wormer onder leiding van Wijnand van Rees van Krommenie en met orgelbegeleiding van Cor Kee medewerking verlenen. Lang is het geleden, dat de Wognum- mers onder leiding van den heer C. Saai hier optraden. Het doet ons genoegen, dat de heer Van Rees zijn koor tot een hoogte heeft opgevoerd, waarin het. al mag het de Wognummers niet evenaren, dan toch het Wognummerkoor zeer nabij komt. Wie werkelijk mooie zang wil horen, verzuime niet deze bijeenkomst bij te wonen. Burgerlijke Stand Dinsdag 3 April 1945. GEBOREN: Cornelis Anthonie, z. v. C. Boomkamp en T. Zwenne; Willem Nico- laas, z. v. C. Kok en A. Hekelaar: Bob, z. v F. Ketzer en C. M. Wittebrood: Doro- theus Wilhelmus, z. v. J. Grondman en G. A. Deumers; Mar ja Ellen Tineke, d. v. J. Besse en E. van Delden; Mary Alyda, d. v. J. Roos en W. Snijder; Cornelia Jo- hanna, d. v. G. J. Wiertz en J. C. Smit; Engelina, d. v. M. Geenen en D. Kraaij; Cornelis, z. v. C. Zant en C. Stelling; Maya, d. v. J. N. Clardij en J. Moos; Gerrit, z. v. H. Inja en T. Veldhuijs; Agnes Maria, d. v. C. Daemen en M. J. Hameter; Neeltje, d. v. A. Hageman en L. Boelens; Dick, z. v. K. Kerkmeer en M. W. Romein; Elisabeth Maartje, d. v. R. Fronik en A. de Dood; Wilhelmina Maria. d. v. J. A. van den Broek en C. Hoff; Alida Frede- rika, d. v. B. Veenemans en M. C. Helt; Martje, d. v. E. Ras en H. Boonstra; Maar ten, z. v. J. de Vries en A Luijt; Roelfina Margaretha, d. v. H-. de Jong en R. M. Schellaars; Loes, d. v. C. Meijer en H. E. Stevens; Rudolf, z. v. K. Holst voogd en M. van Vlierden (won. te Zaandijk)Herman Frans Peter, z. v. B. H. Vos en J. Doot; Jan, z. v. J. Kuijper en M. van den Stelt; Margriet, d. v. G. van Betlehem en G. Nieuwenhuis; Peüonella Maria, d. v. M. B. Osendarp en J. M. Kok; Anthonia Finnie Anna, d. v. O. Stienstra en V, G. H. Pai- roux; Joseph Johannes Gerardus, z. v. L. Gouweleeuw- en A. H. M. Ostheimer: Piet Hein, z. v. W. A. Dil en E. J. J. Schipper (won. te Westzaan)Jacobus Willem, z. v. J. H. Dekker en C. Blees; Frans, z. v. F. Mol en J. Split; Wilhelmina Maria, d. v. K. Scheffer en W. A. Werkhoven; Heika Bernardina, d. v. J. J. v. Hattem en J. W. van 't Hof. GEHUWD: J. p. M. Peters en C. G. Dam; J. Bakker en M. J. F. Tausch. OVERLEDEN: Willem van Maasdam, 50 jr., ongehuwd; Gerrit de Groot. 53 jr.. geh. m. G. Herssenberg; Reijer van Vaalen. 76 jr.. wednr. v. A. van Veen; Sophia Alber- dina Swagemakers, 28 jr., geh. m A. van Vliet (won. te A'dam); Jansie Karman. 84 jr., geh. m. E. Molenaar; Cornelia Maria Koebolt, 80 jr., wed. v. C. Huijsman; Antje Stöve, 52 jr., geh. m. G. Beets (won. te Wormer); Siepke van Dijk, 88 jr.. wednr. v. T. de Vries; Anna Jantina. 4 maanden, d. v. H. J. Pot en J. Jans (won. te Krom menie) Pieter van der Eng, 84 jr., geh. m. A Baars; Aaltje Schagen. 72 jr.. wed. v. K. Schaap; Jacob Pieter Kelderman. 30 jr., geh. m. E. Olthof; overleden te Amsterdam Jan Tates, 46 jr., ongehuwd: Maartje Booy, 73 jr., wed. v. M. Krijt (won. te Zaandijk)Johannes Cornelis Willemse, 71 jr., wednr. v. A. van der Stad; Aagje Elisabeth van Hoorn, 48 jr., geh. m. ,H. Gorter (won. te Zaandijk)Wilhelmina Klamer, 68 jr.. geh. m. G. J. van Santé; Aaltje Holtzapfel, 54 jr., geh. m. F. G. Meijer; Pieter Starreveld, 77 jr., wednr. v. D. Ykel; overleden te Utrecht: Elisabeth Schouten, 84 jr., geh .m. J. Dekker; Jansje Mosk, 76 jr., ongehuwd; Trijntje Bogte. 20 jr., ongehuwd (won. te Krommenie); Maartje Zoomer, 79 jr.. wed. v. J. Timmer; Maria Klitsie, 87 jr.. wed. v. K. Dagelet; Theodorus Franciscus Vet. 48 jr., geh. m. J. M. Deinert (won. te Wormer)Balster Johannes Hekkema, 27 jr., geh. m. v. A. J- H. van Weerden; Gerrit van Ederen, 1» i1-, z. v. L. van Ederen en N. Onrust.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 2