De Grote Reis Fa. D. HO MIG TH. W. REIJNDERS Een zeemansverhaal «("■TBMP/L FABRIEK la V vaHDERERI'0 IJ WjSTZ'JPE 20 y -7. AAM DAM TEL. 4128 - POSTREK. 217102 Alle RUBBERSTEMPELS nog steeds snel leverbaar MEERSTRAAT 52—54 RAADHUISSTRAAT 1 Beverwijk. LOODGIETERSBEDRIJF Accountants- en Belastingconsultatiebiireau LIO Ned. Unie van Accountants. Lid Ver. V. Bel.-consulenten, Bever wijk. Akerendamlaan 10 telef. 3730 KOOG AAN DE ZAAN Tweede speeltuin Een van de best geslaagde „Volksfees ten", die vorig jaar ook in onze gemeente zijn gehouden, mocht zeker genoemd worden de spelen op het Breedweer. Geen wonder dus, dat de „buren" ook nadien in contact bleven en al spoedig het idee rijpte, om een permanente vereniging te stichten. Het resultaat was de „Zuider Buurt- en Speeltuinvereniging". Als eerste attractie werd een samenkomst gehouden in het Gebouw Vloon, met poppenkast en goochelaar, gevolgd door een filmvoorstel ling alwaar 400 kinderen verenigd waren. Resp. 60 en 80 leden gaven zich hier spontaan op. Nadien volgde een „ijsfeest" en Sinter Maarten. Thans zijn reeds 450 leden en donateurs verenigd. Het rayon van deze actieve vereniging strekt zich uit van de Zuiderkerkstraat tot aan het Blauwe Pad te Zaandam. Dat het bestuur niet stil heeft gezeten, mag blijken uit het feit, dat op Zaterdag 28 April op het Breedweer een „Speeltuin" geopend zal worden, die gezien mag worden. De af meting bedraagt 5018 M en een flinke grasmat bedekt deze vlakte. Allerlei be nodigde toestellen zijn reeds gereserveerd en zullen in de komende weken worden opgesteld. Hierbij zal het niet blijven. Was eerst om een toegang tot het ter rein te verkrijgen een oud huisje gesloopt om een ruim tegelpad aan te leggen, thans ligt nog in petto het stichten van een clublokaal voor het winterwerk, al waar de jongens en meisjes in cursussen zullen worden samengebracht. Rond Breedweer wordt dus iets nuttigs verricht in het algemeen belang der jeugd. Gevonden Gevonden een zilveren rozenkrans In etui; een bon van de noodkaart; enkele Portemonnaies met geld. Inlichtingen ver strekt de gemeente-politie. WESTZAAN. Burgerlijke Stand Geboren: Racheltje G, d. v. P. Vet en i. Buth; Paula M„ d. v. P. N. Peursum en M. van Eijkern; Jan, z. v. W. Koopman cn E. Brouwer: Margriet A., d. v. H. C. Jongejans en M. de Maar. OndertrouwdE. Pakes en G. Huisman <van Alkmaar); M. de Vries en J. J- Westrik. Gehuwd: G. de Graaf en Ma Pot; J. van der Bijl en A. Bongers; A. J. Troost A. Goulooze. Overleden: Kees, z. v. K. Boet en E. Bergers, 9 dg, overL te Zaandam; H. Bijdenberg, oud 48 j., geh. m. W. Groot, overl. te Zaandam. WORMERVEER Zilveren jubilaris Vrijdag 6 April 1945 herdacht de heer tA- Hogeweg, Essenstraat 41 te Wormer- t»! hij vóór 25 jaar in dienst wad bij het Gemeente-Gasbedrijf te Wor- merveer als gasfitter. Amoewei dit jubileum valt in de tijd, «at door de omstandigheden de gasafleve- mg geheel is stopgezet, is deze dag voor rrn Jubilaris toch niet ongemerkt voorbij- wo tan' Lemeer daar hij ook buiten zijn kiSTv^amheden als gasfitter zijn beste oi5 ,u'n aan het organisatie- en vereni gingsleven heeft gegeven. BEVERWIJK. Gevonden voorwerpen het politiebureau zijn inlichtingen ,T. Dek°men omtrent de volgende .gevonden voorwerpen lrwfn 6611 vulpen in etui en vulpot lood, stereosconn vevcrhillpnde handschoe- "*"i, een vulpen m etui en viupui- rip stereoscoop, verschillende handschoe- kW. .horen actetas met inhoud, een bos utels, damesportemonnaie met inhoud wn groen geruite sjaal. Koe ontvreemd o-Tf11 nadele van den heer B. H„ woon- ee,7 i? aan he Kuikenweg, is uit de stal koe ontvreemd. Het dier bleek in een uit n„aasl gelegen tuinen te zijn geslacht, hppf» r de .politie ingestelde onderzoek vpp „geen resultaat opgeleverd. Zowel »oor den heer H als den eigenaar van ®ohadeposteemde 1Und ee" beduidende LIMMEN Clandestiene slachtplaats ontdekt Bij M. aan de Pagelaan heeft de politie een geheime slachtplaats ontdekt. Bij na der onderzoek werd het vlees van een ter plaatse geslachte koe in beslag genomen. Eveneens werd beslag gelegd op een nog levend rund, dat klaarblijkelijk eveneens voor clandestiene slachting was bestemd. Er is proces-verbaal opgemaakt. Wielrijders opgepast Ondanks de vele waarschuwingen, ook in de dagbladpers, blijken wielrijders zich niet te storen aan het verbod tot het be rijden van de hoofdverkeerswegen. In de afgelopen week heeft de politie tegen ver schillende personen proces-verbaal opge maakt wegens deze overtreding. Er wordt een verscherpte controle uitgeoefend ALKMAAR Aangehouden Door de recherche is T. v. T. aange houden, verdacht van rijwieldiefstal. Voorts is aangehouden E. P. B.wegens diefstal van geld ten nadele van zijn buren. Aangehouden werd ook een 11- jarige jongen wegens diefstal van een rijwiel. Het rijwiel werd in beslag geno men. Baldadigheid Bij de politie kwamen vele klachten in over de baldadigheid van de jeugd, die met kattepullen ruiten van openbare ge bouwen stuk schieten. De ouders van zulke knapen zullen voor de aangerichte schade aansprakelijk worden gesteld, wat gezien het gebrek aan glas van niet ge ringe beteekenis kan worden. Zij zullen dus verstandig doen hun baldadige jeugd in dit kwaad te temperen. Predikbeurten op Zondag 15 April. Alkmaar. Kapelkerk, 9 u„ ds. Tuinstra; 10.39 u. ds. Klein Wassink (H. Doop); 5 u. ds. Kleijne. Rem.-Geref. Gem., 10.30 u„ ds. Rappold. Luth. Kerk (Oudegracht), 10.30 u., ds. Roodenburg. Doopsgez. Kerk, 10 u„ ds. Kuijper. Hersteld Apost. Gem., 9.30 en 4 u„ dienst. Ned. Chr. Ge- meenschapsbond (gebouw Heul 3), elke Donderdag half zeven de heer Joh. v. Oost veen; Zaterdagmiddag 3.30 u. bidstond, Oudegracht 208. Bergen. Geref. Kerk, 10 en 3.30 u„ ds. Van Minnen. Heiloo. Herv. Gem., 10 u. dienst. Limmen. Herv. Gem., 2 u., ds. Veen- huysen. Woldietstal HOORN In het pakhuis van de firma Trompet ter aan de Vale Hen hebben onbevoeg den zich door middel van insluiping toe gang verschaft en zich hierbij meester gemaakt van een partij schapenwol, wegende plm. 40 kg. De daders, de gebr. H. van Lier, konden door de politie achterhaald en hebben een bekentenis af gelegd. De wol, welke reeds grotendeels was verkocht, kon nog worden achter haald. Ontrouwe dienstbode Het dienstmeisje C. v. V. van hier. dat in betrekking was bij C. B. te Spanbroek, zag aldaar kans een bedrag van ƒ1100 te ontvreemden. Haar voornemen, dit ten eigen bate aan te wenden, kon bijtijds worden verijdeld, want zij viel ln han den van de politie. Een paar honderd gulden had zij besteed aan een lap stof, doch deze, evenals het resterende geld, kon in beslag worden genomen. Tegen de ontrouwe dienstbode is proces-verbaal op gemaakt. Weer schapendieven gevat Ondanks het feit, dat reeds tal van schapendieven zijn gearresteerd, blijken er nog altijd leden van dit sinistere gilde te zijn, die hun slag slaan. Vooral in de Beemster en omgeving was het aantal schapendiefstallen legio tot het nu aan de marechaussee te Avenhorn, die na sporingen verrichtte, is gelukt in samen werking met de Hoomse politie niet min der dan een zestal verdachten, allen woonachtig alhier, aan te houden, n.1. H B.. P. H.. P. O.. J. O., J. M. en C. M. Drie hunner hebben reeds een bekentenis afgelegd en zijn naar het huis van bewa ring te Alkmaar overgebracht; het onder zoek tegen de overigen is nog gaande. Burgerlijke Stand BURGERLIJKE STAND Geboren: Neeltje J., d. v J. Aaii en N Baas: Johan- nes G. C„ z. v. J. J. Entius en M. Oud: Nicolaas C. J. M.. z. v. Th L. Nannings en P. Degeling; Doeke, z. v. C. Koedoder en T. Vonk- Albert. z. v. C. J. van der Beek en C. Kranghand: Cornelis G. M.. z. v G. H. J Mels en E. M. Slijkerman; Joseplia Th. d. v. M. P. Peerdeman en T. H. de Boer: johannes P.. z. v. J. Leek en G. A. Visie- Willem z v. J. Holman en r. iv Lulfè Robert.' l v. C. S. Hellingman en D. Schuitemaker: Karei F. P.. z. v. K. van Zalen en A. de Waal. Overleden: Eelze van der Veen w L, echtg. v. A. Kuiper; Bernardus J. M Vro- ling, 4 mnd.: Geertje Slagter. 38 J„ echtg. v G. Kommer: Antje Vormer. 59 j„ echtg. v! N. Davidzon; Jacobus J de Best 591., echtg v T. Nauta: Gangelhof L B. Bak ker 8 j.; Lambertus H. Bartelds, 74 J., wbtg V H. A. Arends. Gehuwd: Jan Over de Lenden en Fran- cina s Out; Willem Temnie en Hlllegonda Roos. „Het leven van een zeeman kent ze alle bei: de lach en ae traan, en mijn avon turen zijn niet alle luchtig en grappig. Ook mijn reis naar Westerpoort was verre Van aangenaam, 't Was niet om de kille Noordooster en ook niet om de lange een zame weg door de polder, maar de op dracht zelf lag me niet. Ik wou, dat Leen- dert Hoogenes voor zijn moeilijke bood schap een ander had uitgezocht. Er was echter niet aan te ontkomen. Zijn brief liet me geen keus."- „Beste kapitein Haaks", zo schreef hij, „je hebt in geen jaren iets van me ge hoord, maar toch, ik geloof, dat ik niet vergeefs een beroep op je doe. Je weet, hoe ik er voor stond indertijd, en nu sta ik dan op het punt de grote reis te onder nemen. Ik had niet verwacht, dat ik er zo vroeg toe zou worden geroepen, en mijn hart is van weemoed vervuld om wat ik achter moet laten. Temeer, omdat ik dit jaar met Europees verlof zou gaan en ge hoopt had, zes heerlijke maanden door te kunnen brengen thuis, bij vader en moe der. Wil jij naar hen toegaan en het hun zeggen... dat van die reis? Zeg hun. dat je ifiijn vriend bent; zeg hun, dat ik je gevraagd heb hun de groeten te doen. Ver tel hun. dat ik veel aan hen gedacht heb en steeds verlangd heb naar het vredige huisje in Westerpoort, even voorbij de molen, 't huisje met de Oud-Hollandse blinden, fleurig" rood en wit, en met de beste oude luidjes, die er in de wereld 21 Ik kende Westerpoort niet, maar ik hield ervan, zodra ik er een voet had gezet. Rust en ingetogenheid. Nederige stulpen met rieten daken, hooimijten, hoog opge tast met goudgeel hooi, een kerkje met klimop begroeid, en een statige molen met zilveren wieken. Naar het huisje met de blinden behoefde ik niet lang te zoeken. Mijn hart kromp ineen, als ik dacht aan de opdracht van mijn vriend, maar ik overwon de aarzeling en stapte heen over de klompen bij de achterdeur twee paar grote blankgeschuurde, en, tot mijn grote verrassing, nog een kleiner paar, met "n rood biesje en een schattige puntneus. Ik lichtte de klink en trad binnen. Meteen ging er een wereld voor me open. Ik zag een tafreel, dat het penseel waard was van een meester. In een stoel bij het fornuis zat vader Hoogenes, het hoofd wat opzij, de lange witte baard op en neer gaand bij iedere ademtocht. De oude man sliep, maar zelfs in zijn slaap sprak uit de vele rimpeltjes bij oog en mond een innige tevredenheid, een levensblijheid zonder weerga. Aan zijn voeten zat, op 'n stoof, een meisje, klaar blijkelijk een buurkind. Ze las wat voor uit een boek, bijkans zo groot als zijzelf. Haar fijne stemmetje trilde als een draadje muziek... en toen de zoon in den vreemde was en het hem daar zo tegenliep, was er thuis een, die op hem wachtte. Urenlang stond die aan de deur om naar hem uit te zien..." Haar zachte stemmetje zei de woorden nog zonder veel intonatie, maar het was juist deze eentonigheid, die de diepe rust te weeg bracht, welke in de kamer hing. Een kat lag ineengerold te spinnen op de tweede stoel bij het fornuis. Een kanarie zat op zijn stokje, het kopje tussen de veren, en zweeg. De zon drong door de ramen en tekende twee banen van licht. Ik haatte mezelf, omdat -ik hier stond en het aandorst, die rust te ver storen. Toen het meisje me zag, liet ze een verschrikt gilletje horen. Het boek klapte dicht en viel met een smak op de vloer. De kat kwam overeind en rekte zich uit. De kanarie schrok wakker en fladderde, onrustig piepend, in zijn kooitje heen en weer. Het stof dwarrelde op in het zon licht en de oude baas rees overeind en keek mij aan, vriendelijk, zij het wat ver baasd. Toen moest ik dus... Maar in 's hemels naam: ik kon er toch niet blijven staan als een schooljongen, die zijn les niet kent. Vooruit met je boodschap, als een man... „Ik... och... ik ben een vriend van Leen- dert", begon ik wat moeilijk. „Een vriend van Leendert! Dat is nog eens aardig!" zei de oude baas. Hij lachte me vriendelijk toe en drukte me hartelijk de hand. Alle rimpeltjes in het verweerde gezicht begonnen te leven. „Ja. Leendert heeft me vaak van een vriend verteld. Jan Haaks heette die. Zo, is u dat? Wel, wel... Maar ga dan toch zitten, Jan! Vort, kat, weg! Hier, geef mij die jas en die hoed. en Guusje, vertel jij eens gauw aan moeder, dat er een vriend van Leendert is! Een beste, brave jongen, die Leendert van ons. En zo oppassend! Aardig, dat je komt om ons eens wat van hem te vertellen „Ja, ja..." knikte ik, temidden van die woordenstroom. De oude trok zijn stoel wat aan en legde een hand on die van mij. die elkaar nerveus omknelden. De kanarie zette een lieflijk wijsje in; treden van de zoldertrap kraakten; de deur vloog open en daar verscheen zij, moeder Hoo genes, zo mogelijk nog meer gerimpeld dan haar man, maar even opgewekt, met even veel tevredenheid in de lachende ogen. Zij liep op me toe en drukte me de hand. „Tjonge jonge, de vriend van onzen Leendert... wie had "dat gedacht! Aardig van je, dat je hier eens naar toe komt. Een beste jongen, die Leendert. We zeg gen zo vaak tegen elkaar, dat we trots mogen zijn op zo'n jongen. Heeft het ook ver gebracht ie de wereld, hé? Was ook C2>o Neem DAGRAVIT, als U kalk met D moet gebruiken. Bevat kalk en phosphor in Juiste onderlinge ver houding èn Vitamine D om de opname door het lichaam te ver zekeren. Voor toe komstige moeders en groeiende kinderenl Bij Apothekers en erkende Drogisten. mwu O. A. de Graaft Handel industrie OAGRA C.V.. Pottb. 605. A'dara-C altijd zo vlijtig. Wat heeft hij je niet vaak geholpen vader, met brandhout hakken, met het schoonmaken van de hokken, en met alle mogelijke karweitjes meer..." „Maar wat ben ik toch onbeleefd!" viel zij zich zelf in de rede. „Je hebt natuur lijk een hele wandeling gemaakt. En 't is zo koud, he? Een kopje koffie zal wel smaken, niet? We vinden het fijn nu eens een heleboel van Leendert te horen, want brieven zijn altijd maar brieven, he? Nooit lang genoeg, en zie vertellen je nooit, wat je nou juist zo graag zou weten." En ze haastte zich koffie te zetten en melk te koken en toen de dampende kop pen koffie voor ons stonden, barstte een salvo vragen over mij los. dat mij volko men ontwapende. Van den een keek ik naar de ander en hoe meer ik in die trouwe ogen keek, hoe meer ik besefte, dat het niet zou gaan. Om beurten spraken zij de vele tere ge dachten uit. die hen vervulden. Of hij nog altijd zoveel leerde. Of hij daar in dat verre land wel goede vrienden had. Ho^ hij er woonde. Wie zijn kamers voer henr - deed en zijn boeken recht zette. Of hij zijn eten wel op tijd kreeg en wat hij zoal at. Als ik iets goeds van Leendert vertelde, vloogrer een warme blik van den een naar de amlere. Hun vragen vulden elkaar aan, lokten elkaar uit. of kwamen tegelijk. En ik praatte maar; ik vertelde, wat ik wist, en zei tenslotte louter leugens, tot mijn hart er pijn van deed. Tegen etenstijd wist ik, dat de oudjes voortaan nooit meer uit hun bedstee zouden klimmen, zonder tegen elkaar te zeggen: „En dat die Leendert slaapt on der het muskietengaas!" of „Brr. wat koud, en dat hij daar nou van de warmte niet kan slapen!!" Ik wist, dat ze nooit meer aan tafel zouden gaan, zonder te pratan over doerians en rijstgerechten, zo als hun Leendert ze daar at. Ik wist. dat ze nimmer meer een wandeling zouden maken, zonder te spreken van de gevaren van het oerwoud en de grote ontdekkings- reizen in het onbekende land, die Leen- - dert maken zou. Ik vertelde hun alles zon der blikken of blozen, maar wat ik zei was louter leugen en bedrog. De oudjes hingen aan mijn lippen en nu eens vroeg hij: „Wat luider, alsjeblieft, want moe der is wat doof!" en dan weer was zij het: „Och, denk er aan, dat vader niet zo goed meer hoort!" Natuurlijk moest ik blijven om een boterhammetje te eten en toen ik einde lijk weg ging. laat m de middag, hepen zij genoegelijk pratend, met me mee. Lot ver voorbij de molen.. Moeder Hoogenes had tranen in de ogen. „Wat ben ik blij, dat je gekomen bent", zei ze. „Nu weten we precies, hoe Leen dert leeft en wat hij eet en drinkt en wie er voor hem zorgt..." ,,'t Is een brave oppassende jongen", zei vader Hoogenes trots. „Die slaat er zich wel door. Doe hem vooral de groe ten van ons. Zie je, we zijn de tachtig al voorbij, en dan ben je zelf ook zo vlug niet meer met de pen..." Op de landweg las ik nog één keer het briefje van de scheepvaartmaatschappij. „Bijgaand schrijven vonden wij tussen de nagelaten papieren van den heer Leendert Hoogenes, die tijdens de thuisreis aan boord van de „Tarakan" is gestorven. Wij hopen, dat u, gelijk de overledene, dat, wenst, zijn ouders van het droeve feit pp* de hoogte wilt brengen..." Toen scheurde ik de brief in duizend snippers. De wind voerde ze mee over de polder en verstrooide ze." Hoofdredacteur: H. M. G. Schröder. A'dam. RayonredacteurenJ. Groot. Enk- huizen, J. Broersen. Hoorn; A. van Kam pen. Den Helder: M. Kuiper. Schagen en Langedijk: D. Klomp. Alkmaar; W. Har-, wijnen, Koog a. d. Zaan; J. Belterman,, Beverwijk. Verantw. voor de advertenties W. Ra- getlie. Koog a. d. Zaan. Drukker N.V. „De Arbeiderspers". Am sterdam. K m-, 's

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 3