WERKNEMERS TINE MUYS PAHGO F. MEERHOFF Voor 'n cadeau, Vonk's Meubilering zijn! GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU AMSTERDAM ÜLEBNTJES f Spreekwoorden 11 Voor ingeleverde bon 4 5 hebben wij scheer zeep ontvangen Brand-, Inbraak- en Varia-verzekering TEELT VROEGE UIEN FRAY'S RADIO Sihi-pompen i blijdschap geven wij is van de geboorte van i Dochter JOKE J. SCHOTS Gz. T. SCHOTS- LUTJE HULSIK lümenie, 31 Maart '45 erstraat 33 ermede hebben wij het >egen U de geboorte te ;hten van ons Dochtertje Sus je NORBERTINE VAN HEESWIJK M. VAN HEESWIJK— V. d. KLEY l Kinderen, odam, 6 April 1945. oolaasstr. 5. Heer en Mevrouw v. Verften Winkel geven blijdschap kennis vrn {eboorte van hun Doch- RUTH □dam, 9 April 1945 boord van ,,'t Sinneskip. et blijdschap geven wij lis van de geboorte ons Zoontje en Broertje EVERT A. HEINO—KREMER H. HEINO ALBERT en MIENTJE □dam, 9 April 1945 Hipenpad 23 de 19e April a.s. hopen beste Oom en Tante JB. PLUISTER en PLUISTER—DONKER 60-jarige Echtvereniging lllte te herdenken. DE FAMILIE, e Niedorp, April 1945. psstraat 14. 2 April 1945 ontvin- 0 wij via het Rode ■uis de ontstellende, tij- ig, dat sinds 19 Juni 14 onze innig geliefde, ige Zoon MAJO QUIST 2e stuurman Rotterd. Lloyd, 1 de jeugdige leeftijd h 25 jaar, wordt ver- |st ju y.u-H&r beproefde lders Familie QUIST jverwijk, Kastanje! 18. leden overleed in het bsion van der Veen fetzijde 109, Zaandam, ize beste Tante MARIA BRAND de ouderdom van 80 ar. Uit aller naam: P. BRAND. Pdam, 7 April 1945. oleantie-adres: P. d, v. d. Helststraat aandam. teraa idebes telling ieft Woensdag II April F plaats gehad. DANKBETUIGING. Voor Uw blijk van deel neming ons betoond na het overlijden van onze beste Zuster, Behuwdzuster, Tante en oud-Tante TRIJNTJE HEIJN betuigen wij U onze harte lijke dank. G. HEÏ'JN H. flEIJN Zaandijk, April 1945. Parkstraat 7. Verloren Gaande van Z. Scharwoude naar Koedijk doublé dames polshorloge. Gaarne terug bez tegen beloning. D. DE GEUS Jacobzn., Tuinbouwer, Zuid- Scharwoude. Gevonden: 3 April br. bontwant, tegen adv. kost. ter. te bek. bij J. Reek, O 232. Oostwoud. Wil jongeman die J.l. Zaterdagmorgen wit busje met 15 1. melk meenam dit binnen de korst mogelijke tijd terugbrengen? Het is in zijn eigen belang, daar hij op zijn vlucht naar Zaandam herkend ls. Adres: A 144, Oostzaan. N.V. DE VERENIGDE BLIKFABRIEKEN AMSTERDAM. Jaarlijkse Algemene Vergade ring van Aandeelhouders op Vrijdag 27 Aprü 1945. des ochtends te 11.30 uur in de Industriële Club te A'dam. Punten van behandeling liggen vanaf heden voor aan deelhouders ten kantore van de Vennootschap, Damrak 28-30, ter inzage en zijn op aanvrage verkrijgbaar. Houders van aandelen aan toonder wordt ih herinnering gebracht, dat, om de vergader- ring te kunnen bijwonen, zij hun aandelen minstens 5 da gen tevoren tegen ontvangst bewijs moeten hebben gede poneerd ten kantore van de Vennootschap of bij de Twentsche Bank N.V. te Am sterdam, Rotterdam of 's Gra- venhage. Namens de Raad van Commissarissen •Dr. H. TIETJE. Voorz. E. BARON VAN HEERDT TOT EVERSBERG. Secr. RIJKS HOGERE BURGER SCHOOL met vijfjarige cursus te Enkhulzen. LEERLINGEN VOOR DE NIEUWE GURSUS kunnen voor 30 April e.k. schriftelijk worden aangege ven bij den ondergetekenden op formulieren, die aan de R.H.B.S., verkrijgbaar zijn. Schoolgeld vanaf 5 per jaar Ook kosteloze toelating en ver strekking van boeken en leer middelen van Rijkswege. Het toelatingsexamen zal vermoe delijk plaats hebben half Juni a#s. Nadere Inlichtingen ver strekt de Directeur. F. Veem RIEK DAPPER Gravenstraat 42. Hoorn, geeft pianolessen. Wie helpt evacué (vrouw), wier bagage ls zoek geraakt, aan enig onder- en bovengoed m. 42, sch. m. 37. Alles wordt gaarne vergoed, v. Tekelen- burg, p.a. De Reus, Binnen- wijzend. Te koop aardbeiplanten Jucunda Dutch Evin en Rouge Moullu en aardperen. J. Tim mer, Midwoud 117. Tandarts zoekt handig meisje eventueel ongedipl. verpleeg ster, om opgeleid te worden als assistente. Br. no. 420-B-Z, bur. Zaandam. B.z.a. nette huishoudster P.G.. 39 Jr„ m. zoontje v. 6 jr„ goed kunn. koken en naaien. Br. No. 819 bur. v. d. bl. te Enkhulzen. Geroutineerde ta n d a rtsa ssiste ntie gevraagd voor hele dagen te Zaandam. Br. no. 425-Z-Z, bur. Zaandam. Mevr. Schulte, Groote Noord 94, te Hoorn, vraagt voor di rect een FLINKE DIENST BODE voor de dag of voor dag en nacht. Gevraagd hulp ide ishouding in tuindersgezin v. 3 pers., P.G.. liefst boven 25 jr. W. Roos Pz„ Oosterleek D 68, gem. W,jdenes. Mevr. Peetoom, Groote Oost 13, Hoorn, vraagt een dagmeisje zelfst. kunn. werken. Gevraagd arbeider extern bij Jav. Kuyper, A 186, Berkhout. Jong echtp., de man landar beider, 29 jr., en de vrouw 25 Jr., zoeken werk voor Inwonen, liefst direct. Onversch. waar. Br. a. h. bur. v. d. bl. Parklaan 20, Enkhul zen. Gevraagd ELECTBO MON TEUR, bekend met aanleg en reparatie van licht en kracht installaties en motoren en een RADIOMONTEUR, bekend met reparatie van mod. radio-app- enz. Electro Techn. Bureau, Radio Krul, Kruisstraat 17, Hoorn. DE MODE-VAKSCHOOL van Mej. A. Breve, wordt met in gang van 17 April verpl. van Noordergracht 6 naar WES TERSTRAAT 63, Enkhuizen, Ingang door de poort. [eden overleed tot on grote droefheid onze «ve Moeder iJLIANA LEVERLAND •eduwe van is Pieter Oosterbaan 'de ouderdom van 74 far. Uit aller naam: J. A. OOSTERBAAN. ilversum, 9 April 1945. Curacaolaan 6. Dc begrafenis heeft aats plaats gehad «oensdag 11 April j.l. op Nieuwe Alg. Begraaf- pats te Hilversum. ir de belangstelling be id met ons 55-jarig huwe- f zeggen wij hartelijk J. LAAN M LAAN—B AKK U M PASTOOR isk. April 1945 Beschikbaar de Gron. stamb- en premiehengst „BEN'TO", donkerbr., 8 Jr„ stamboekno. 527 V.L.N. Beleefd aanbevelend Wed. C. Stoop en Zonen, Spier dijk. Gevraagd Flinke tuinbouwers of land bouwers met prima land, die genegen zijn jaarlijks i tot 1 ha. beste handelssoorten van tulpen te kweken op basis van contractprijs met winstaan deel. Moet goede berging aan wezig zijn. Aanbiedingen aan N.V. Firma W. Seignette, Von dellaan 35. Beverwijk. i" d: talrijke blijken van ïemin betoond tijdens verblijf in het Stadszie- r s en bij het heengaan onzen lieven Man en er. Broeder en Behuwü- der. den Heer JORIS BIERMAN iigsn wij langs dezen weg i en in het bijzonder de :dgevers en ook diegenen, ich hiervoor beschikbaar Jen gesteld, voor hun be- [Tn „weldaad" onze innige Jit aller naam: Veci. G. BIERMAN- KROON Y A BIERMAN J:jk, April 1945. „Produce great pumpklns the pies follow" Een typische Amerikaans gezegde uit Kentucky. ik jenreef het in mijn ver zameling van spreekwoor den, bij de studie over de economische structuur van Amerika. Dus, laat ons grote meloenen kweken, dan komt de meloen- pannekoek vanzelf. Vaak is het voor een bedrijf be langrijker, aan dc verbete ring van zijn producten, dus zijn „pumpklns" te werken, dan aan het win nen van nieuwe klanten! Als het beroep van den man tegelijk ook zlin „hobby" is, dan wordt het een succes! Mijn hobby bracht mij In de goede richting zodat nu mijn beste werkuren voor Paree ook mijn grootst plelzier zijn. En zodra men zijn arbeid lief krijg:, wordt het leven gelukkiger. PAREE, HERENGRACHT 16 ZAANDAM. VISSERS! Gevr. enkele fuiken, of stellen 60, 70, 80. 90, 100 of 120 mazen opzet. Tevens gevr. een beste bunjol, en aal- en vls- zegen. C. VAN BERGE, Noord einde C 32 B, Oostzaan. Aangebed. grote partij kool- en bloemkoolplanten P. Jong, Hoogkarspel A 224. Te koop potlammeren bij A. Wit, Opmeer. Te koop vroege rodekool-planten half April. D. Swart, Hoogkar- spel. Wijzend C 31. Gevr. MERK TANDEM m bes te banden of ruilen v. dito d. flets m. bij bet. W. Leeuwrik, Gr. Havensteeg 13. Hoorn. Wij verkopen goede zwarte en bruine schoencream Doosjes of potten meebrengen. Schoenenbedrijf Meyerink, Groote Oost 52, Hoorn. Te koop gevraagd 2de hands schoenen Meyerink's Schoenenbedrijf, Gr. Oost 52, Hoorn. Wie von® op Goede Vrijdag linker zwart kinderschoentje Inl. tegen bel. Vijverberg, Tweeboomlaan 117, Hoorn. Hondenliefhebbers Aangeb. jonge bouvier, lanh. plm. 4 weken, prima ras, ge negen te rullen. Dijkstra, Ach ter de Vest 16, Hoorn. PAKHUIS te huur gevr. In Koog of Zaandijk met zolder, oppervl. 20 èj 25 M2. Br. no. 677 Z, bur. Koog a. d. Zaan. Te koop i.g.st.z. brandkast ƒ600. Te zien bii D. W. Hoek. Venhuizen 83 en lnl. bij Wed. I. Hoek, Molenweg 106, Enk huizen. Lerares solozang Dipl. Staatsexamen. Zaandijk Llndenlaan 35. Verder voorradig Haarverf, Nagelpolijst, Oogwimperlak, Crème's, Tandpasta, Shampoo, Brillantine's, enz. enz. Voor altijd Iets bijzonders bij Westzijde 107, Zaandam t. o. Verkade. Engros en Detail. N.V. Zaanl. Assurantie- Compagnie Anno 1845. Oostzijde 41. Zaandam. Gevraagd goede weide voor pinken K. Kooijman, Wognum (N.H.) (Westeinde C69). AU CHAPEAU D1STINGUE Spec. inr. voor het STOMEN. VERVORMEN. KEREN, APPRETEREN. Van alle soorten HERENHOEDEN. 5 Westzijde 36 B. Zaandam. Jongelui vragen kamers in Hoorn of omgev., tevens spi raalmatras gevraagd. Br. num mer 2427 W bur. v. d. bl. te Hoorn. In ruil wringer compl v. wlnddroog veenturf of hout. Inl. M. Bos- ma, Banesingel 14, Medembllk. NIEUWBOUW D. DE BOER Prins Hendrikstraat 103, Zaandam. Nieuwbouw, verbouw en alle onderhoudswerken. Nog - diverse objecten voor geldbelegging disponibel. het zij groot of klein, moet U bij WESTZIJDE 158, ZAANDAM. door middel van plantuitjes. Wij leveren plantgoed, bewaard volgens de methode van Ir. van Beekom. Zeer vroeg product met hoge opbrengst, groen ge oogst tot 120 kg. rijp tot 100 kg. per roe. Oogstzeker! op alle grondsoorten! Prijs 3.50 per kg. Minimum afname 100 kg. ZITTAUEK (nieuw) het plantuitje bij uitnemendheid. Per 100 stuks 2. Minimum afname 5000 stuks. Voor kleine partijen kunt U zich tot onze vertegenwoordi gers wenden. x Uien Selectie- en Preparatiebedrijf C. A. BOT, Berkhout A 334. Bij bestelling gelieve men emballage toe te zenden. Belgischestraat 6, Zaandam, repareert nog steeds handdy-* namo's. luidsprekers, verster kers enz. JAN FORTGENS Gr. Houtstraat 109, naast Cine ma Palace, Haarlem Herstel- inrichting aan alle luxe voor werpen en horloges Wij ma ken u er op attent, dat wij ons dezelfde moeite blijven geven, u te bedienen, zoals dat be hoort. Telefoon 137 (XL latervoorzieni^ bedrijven en fabrie ken, boerderijen en tuinderijen, villa's en huizenblokken. Uit voorraad lever baar. BEVERWIJK TE KOOP GEVRAAGD: alle soorten meubelen Dagelijks te ontbieden. N.V. v.h. S. WATERDRINKER Kloosterstraat 15 Tel. 3331 Beverwijk. Wij zoeken voor de streek Amersfoort. Nadere inlichtingen worden verstrekt bij het en in de Bijkantoren Amstelveen, Weesp, Bussuiri, Hilversum en Zaandam. Prijs ƒ1 p. adv. van 3 •egels, p regel meer 26 ct VERLOREN VERLOREN op weg Heiloo- Beverwijk een damestas van vloermat met inh. Tegen bel in natura ter. te bez. Veen- bergplein 18. Haarlem. SCHOOLTAS met boeken, longen zeer gedupeerd. Vrlen- denlijk verzoek tot terugbe zorging of lnl. tegen fl. be loning: Texelstraat 46 b, Zaandam. PERSONEILQ. WERKSTER GEVR. v d Vrijdag. Koerse, Wandelweg 154, W'veer. FLINK OCHTENDMEISJE ge vraagd tot 2 uur. Mevr. Krles Lindenlaan 8. Zaandijk. MEISJE GEVR. voor 2 hele en 4 halve dagen. Blees Dahliastr. 10, Koog WELKE PRIMA NAAISTER heeft nog tijd over om 2 jur ken te naaien. Br. lett. A bur Koog a. d. Zaan. ENKELE WERKSTERS ge vr. v h. schoonhouden van de Openb. School, Zaandijk, voor Woensdag en Zaterdagmiddag. Aanm. zo spoedig mog. Guis- weg 30b. Zaandijk. MEISJE GEVR. van 812 uur of werkster voor enige ocht. per week. Mevr. Ooms Tiemeijer, N.bosch 26. Z'dam. WERKSTER GEVR. v. h. schoonhouden v. kantoor 1 ocht. p. w. Aanm. Fa. Honig Sc Hagem ,n. Ass en Effecten Stations: 53. Zaandam IN DIACONIE-RUSTHUIS, Bloemgracht 97, Zaandam, worden 2 dienstmeisjes gevr. voor hele dagen, v. direct of sifoedig. NET .MEISJE gevr. als hulp in de huish. L. Hoff, Kattegat 1, Zaandam. MEISJE GEVR. v. hele da gen. v. d. Ven, Zwaardemaker- str. 12. Zaandam. NETTE JONGE WERKSTER b.z.a. voor hele dagen. Maand, en Dlnsd. Br. No. 2188 Z bur. Zaandam. FLINK DAGMEISJE gevr. Mevr. Lansdaal. Westzijde 142, Zaandam. RUILEN 1 P. D. SCHOENEN br. m. 384 v. 1 p. d. schoenen m. 37i. Van Rlgteren, Parklaan 21. Zaandijk. PRIMA 2-PERS. KANO voor kinderwagen of brandstof of 1. d. Schaap, Verl. Smidslaan 9, Zaandijk. 1 I'. H. II. SCHOENEN m 43 ïn ontbijtservies v. brandstof of i.d. C. Roet. J. de Wittestr. 109, Koog. 2-PERS. OPKLAPBED met eikeh ombouw, gord. en ka- pokbed v. goede Duitse plano, event. m. bijbet. Leeuwerink, Leliestr. 34, Koog a. d. Zaan. BRUINE, ZWAAR zijden ja pon m. 40 v. marine of bleu id„ (onbeschadigd) of coupon stof. Na 5 uur. Mevr. Ooms, Noordsebosch 20, Zaandam. DAMESARMBANDHORUOGE Zwits. goud, 18 kar. of wollen ondersprei aangeb. v. brand stoffen. Na 5 u. Mevr. Ooms, Noordsebosch 20, Zaandam. GRIJZE WOLLEN d. swag- ger, o. kw. m. 42 v. z. mantel m. 42-44. Aan 't Goor, Archan- gelstr. 64, Zaandam. SCHAPENWOLLEN slipover, leeft. 17 jr., v. verchr. vogel kool m. standaard. K. Gans. Haal C 280, Oostzaan. THEESERVIES, cassette vor ken, lepels en messen v. brand stof. Pos, Herengr. 26. Z'dam. JONGENSSCHOENEN, m. 39 In goede staat zijnde voor damesschoenen, m. 42. Mooi babydekentje voor schapen wol. Tevens te koop gang lampje 10 en stileven 7.50. C. Onrust. Heyermansstraat 49 Zaandam. GOED VERENBED r. V. brandstoffen. Veniet, Stations straat 52, Zaandam. 2 W. SCHORTEN gr. m. en een ouderwetse gestreepte rok, v. gesp. sch. wol. Wed. D. v. Meulen, Avondlicht, Hoorn. KINDERSTOEL EN wringer, beiden i.pr.st. v. brandstof of anderzins. W. v. d. Heyden, Koepoortsweg 21, Hoorn. PRIMA CAFÈSTOELEN 15 p. st., 2 pr. d. sch. m. 41 17 p. p„ beste naaimachine 75, genegen te rullen. W. Leeuw- rik, erkend naaimachinehan del, Grote Havensteeg 13, Hoorn. TE KOOP aangeb. pr. Ie klas vulpen, merk „Eversharp" z.g.a.n., prijs 25, genegen te rullen. Adres: U. G. Dorhout, Koepoortsweg 72, Hoorn. HEEFT U IETS TE RUILEN? Dan eerst even spreken met de Hoornse Ruilbeurs. Vee markt 6, Hoora. TE KOOL BESTE VUL RDUVEL 50, genegen te rullen. W. de Graaf, Paardensteeg 3, Hoorn. RUSSISCH TAFELBIIJART 55. W. Spoelder, Ged. Appel haven Ha, Hoorn. WARENHUIS VAN 1000 ra men m. ijz. onderbouw 6/20 per raam bij C. en G. Entlus, Dorpsstraat 114, Zwaag. RODE-, GELE en bloemkool- planten bij J. Beerepoot, Wijzend C 13, Hoogkarspel. KINDERZITJE voor d.fiets 15. Vlottes, Allanstraat 155, Westzaan. 2 WIEL ANHANGWAGEN v. auto, laadverm. 1 ton zonder banden. A. Spits, Wagen maker. Westz.dijk, Z'dam. HANDW AGEN 200 kachel 65, onderstel m. bak van handwagen 135. C. A. Bron, Zuideinde 171, Westzaan. Te Loop gtvr. TE KOOP gevr. of In ruil v. andere boeken „Echtpaar z.k." en Huwelijk m. mod. comfort" beide gesch. door C Stoltz v. d. Kieboom. Adres: Mevr. Kui per. Gr. Noord 12, Hoorn. WIE HELPT mij aan z.g.a.n. kinderwagen, mod. liefst, op vouwbaar. Visser, Westzijde 247. Zaandam. VISHENGEL. Olie, Koper molenstraat 21, Zaandam. Huur en VerEiuur WONING RUIL! Vrijst. zon- ilg huis o. h. Zuiden gel. in Schildersbuurt. bev. 2 gr. kamers en suite, 2 gr. en 1 kl. slaapk., keuken) gang. gr. zolder, bijkeuken, gr. tuin, huur 35 p. mud., r. v ruime woning meer in centr. Z'dam. huur 35 tot 60 p. m. Br. no. 2177-Z, bur Zaandam. GEVRAAGD te Zaandam of Koog a. d. Zaan, gedeelte van huis of gem. kamers met stookgelegenheid, door Jong echtp z. k Br. no. 2187-Z. DIVERSEN SPINWERK gevr. v. 3 pers. met ©monumenten. M. Galis, Berkhoutei we* r>. Hoorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 4