Plechtige bijzetting va n pasfoor A. Koopman Stadsnieuws Julianadorp. Wieringen. Texel Weerbericht Een herder die wist Maandagmorgen J.l. werd ln de kerk van St. Petrus en P.aulus aan de Kerk- gracht het plechtig jaargetijde gehouden voor den Zeereerwaarden heer A. Koop man. Agens hierbij was de Hoogeerwaar de heer G. Kuys, Deken van Schagen, met assistentie van pastoor K. van Veen, van Onze Lieve Vrouwe Parochie, kape laan H. C. M. de Goede en pater J. Len- gers, Priesterzoon van de parochie. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester G. Ritmeester, de curator van het Lyceum, de heer Van Raven- zwaay en verschillende pastoors en ka pelaans van het Dekenaat. Het zangkoor zong een meerstemmige mis van Perosie. Na de dienst hield de Zeereerwaarde heer A. Harst, opvolger van pastoor A. Koopman, de lijkrede, waarin hij de grote liefde deed uitkomen van den overledene voor zijn parochie. Spreker noemde pastoor Koopman de „bone pastor", de goede herder, en belichtte de eenvoud van den pastoor. Pastoor Harst schetste den gestorvene als een eenvoudig mens, die niet hield van enig uiterlijk vertoon en die in alle stilte zijn werk en plicht deed. In de oorlogsjaren rezen talrijke moeilijkheden en zoals spr. van den burgemeester gehoord had, was Fastoor Koopman altijd als eerste op de puinhopen aanwezig na een bombarde ment. Ook na df evacuaties zocht pas toor Koopman zijn parochianen trouw op en gaf hun steun in de moeilijkhe den, die vele waren. Pastoor Harst ein digde met er aan te herinneren, dat de overleden pastoor veel voor zijn paro chianen gebeden had en dat men nu voor hem moest bidden. Na de dienst, tijdens het opstellen van de stoet, begaven de geestelijken, geno digden, waaronder het armbestuur en kerkbestuur van de andere parochie, en de familie van den overledene zich naar de pastorie, waar burgemeester Rit meester het woord voerde, mede namens het curatorium. De heer Ritmeester schilderde pastoor Koopman als een algemeen geliefd per soon, wiens ijver, moed en plichtsge trouwheid door ieder bewonderd werd. Vooral waar het de bombardementen betrof toonde pastoor Koopman zich als iemand, die wist, waar zijn plicht en 'aak lag, wat niet van iedereen gezegd kon worden. Een man van plicht, die altijd op zijn post was. Bij het uitdragen van het stoffelijk overschot speelde het R.K. muziekcorps V' nnubst gewijde muziek. Om ongeveer kwart over twaalf ver liet de lijkstoet het R.K. kerkgebouw; voorop gingen de schoolkinderen van de hoogste klassen van de R.K. jongens- en meisjesscholen en de R.K. mulo- school, de stoet werd gesloten door de Verkenners van beide parochies. Ver tegenwoordigd waren de R.K. organisa ties met omfloerste vaandels. Tijdens de gang naar het R.K. kerkhof te Huis duinen speelde Winnubst treurmuziek. STEDELIJK MUZIEKKORPS. Het bestuur en leden van 't Sted. Mu ziekkorps hielden dezer dagen een le denvergadering, waarin werd beslo ten tot het wederoprichten van het Sted. Muziekkorps. Op deze vergade ring, die door negen-en-dertig leden en oud-leden werd bezocht, werd o.m. besloten om een anderen directeur aan te stellen om het Stedelijk Muziek korps weer op het peil te brengen van voorheen. De repetities hebben inmid dels weer een aanvang genomen. Nieuwe leden kunnen zich opgeven op de repetities, welke gehouden wor den i" »t repetitielokaal in de Hoog straat T' "ze Bornholm, des Maandags avonds half acht. ONZE ENQUETE. Vandaag is het de laatste dag om aan ons mn-'"ngsonderzoek deel te ne men. Vult nog heden het formulier in en pe-'t he* aan het bureau van de F Ifo-sche Oourant! Onze postabon- né's kunnen het tot en met morgen (Dondordpgi inzenden. Een stroom van formulieren bereik- *e o-' reeds. Geeft ook uw mening te 'ennen. waar zijn plicht lag Bij de aankomst op de begraafplaats wachtten vele belangstellenden de stoet op. Door leden van het collectanten - college werd de lijkbaar met het stof felijk overschot naar de kapel gedragen, waar door den Deken en zijn assisten- ite de absoute verricht werd. Op plechtige wijze werd vervolgens t stoffelijk overschot in het priestergraf bijgezet. Daarna zong het koor enkele gezangen, waarna gemeenschappelijk gebeden werd. Tot slot speelde Winnubst het „Beatl Mortui". Op duidelijke wijze heeft katholiek Den Helder, doch hebben evenzeer an dersdenkenden getoond, hoe gezien en geliefd de overleden pastoor was. „DEN HELDER ZAL HERRIJZEN". Revue voor O. en O. Maandagavond jl werd de eerste revue-avond gegeven voor O. en O, welke nogmaals 25 Sept. en 2 Oct. zal worden opgevoerd. De avond werd geopend door den voorzitter van O. en O., die den ver tegenwoordiger van den burgemeester, den vertegenwoordiger van den Marine commandant, kapitein Korndorfer en den vertegenwoordiger van de Gezags- troepen welkom heette. De revue „Den Helder zal herrijzen", gepresenteerd door het gezelschap „Klaar voor Onder water", mag over het geheel genomen geslaagd heten. Het kieine groepje spelers heeft gepoogd iets nieuws en origineels te brengen, dat tevens de verbondenheid van de Ma rine en Den Helder manifesteren moest. Weliswaar kon men door de materialen- schaarste, de beperkte toneelruimte en andere hedendaagse moeilijkheden niet een revue geven, die ten volle deze naam verdient, doch het doel: stemming en amusement met een propagandistische inslag is ten volle bereikt. Over het programma dit: Het liedje „Den Helder zal herrijzen» werd absoluut niet overtuigend door Jan de Man ten gehore gebracht; het nummer „Spinning rope" werd uitste kend ten beste gegeven, het vormt bo vendien een welkome afwisseling in een programma van sketches, die overigens zeer in de smaak vielen, en zang. Tom Borgerding en Stoffel Krijnen vormen een paar, dat uitstekend zijn taak ver vult; de talloze sketches over Den Hel der en zijn Marine, over de meisjes met hun Canadezen, de aardige scène „The Jeep" en vooral „Overstappie op het Reisbureau" werden over het algemeen goed gespeeld en gaven blijk van het kunnen dezer Helderse komieken. Minder geslaagd vonden wij het op treden van den heer Wols, die er meer- aere malen „uit" was, terwijl hij er op moet letten zijn liedjes ook vóór te dragen. Tijdens de pauze werden aan den heer Borgerding bloemen aangeboden na mens de Commissie voor O. en O. De succesvolle avond werd besloten met een gezellig bal. JAN WILLEMS ZINGT VANAVOND. Nogmaals vestigen wij er de aan dacht op. dat de Helderse opera-con certzanger een concert geeft heden avond, aanvang 8 uur, in de Lutherse Kerk. Deze zanger, die jaren buiten Den Helder verblijf heeft gehouden, geeft zijn eerste openbare concert se dert de bevrijding. Wij hopen, dat iedere muziekliefhebber deze kunst avond zal bezoeken. J. V. C. NIEUWS. Zondagmiddag kwam B. K. C. 2 op bezoek bij J. V. C. 2 voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd. De straffe wind, dwars over het veld, deed wel wat afbreuk aan het spel! De rust ging in met 21 voorsprong voor J. V. C. Na de rust maakte J. V. C. er 51 van, ondanks het feit, dat men tegen de wind in speelde. Het gehele elftal speelde aanmerke lijk beter dan verleden week. A.s. Zondag J. V. C. 1—Atlas 2 voor de Vrijheidsbeker. Aanvang 2.30 uur. alo. vergadering J. v. c. Donderdagavond hield J. V. C. in de zaal van A. Doorn een alg. verg. zowel van de voetbal- als van de handbal leden. De voorzitter opende met een harte lijk welkom de bijeenkomst. Hij memo reerde het heugelijk feit, dat de ver. geen één lid in de oorlog heeft verlo ren. De notulen werden door den secr. gelezen en goedgekeurd. Daarna wer den de jaarverslagen over 1944 en 1945 gelezen en werd o.m. melding ge maakt van het illegale werk van en kele leden, alsmede van de behouden terugkomst van de onderduikers. Aan den trainer werd een woord van dank gebracht. De verenigingskas heeft een batig saldo van 433.51. De heren T. Speur en E. Zon traden af en werden herkozen. Mevr. Blaau- boerVoorthuizen was aftredend als voorzitster van de afd. handbal en werd eveneens herkozen. Over de kwestie «al-training, waarover door den secr. een toelich ting gegeven werd, kwam één der le den onsportief in het debat, en pro beerde roet in het eten te gooien, het welk niet gelukte. Er werd besloten om des Dinsdagsavonds in de zaal van A. Doorn te trainen, voor de dames van 6.30 tot 7.30 uur en voor de lieren van 8 tot 9.30 uur. Mocht de opkomst niet bevredigend zijn. dan wordt de trai ning gestaakt. Vooral de leden van t eerste elftal wordt ln overweging t'e- geven de training bij te wonen. De rondvraag leverde geen bijzonderhe den op. De voorzitter sloot de verga dering. PROPAGANDA-APOKTEKESTEN TB IVKSTKKLAND. In saroenwerking met de Helderse athletiekver. en het district Noord- Holland van het Nederlands handbal- verbond organiseerde onze pas opge richte athletiek- en bandbalver. T. O. N. E. G. I. D. O. te Wieringen propa- ganda-sportfeesten op het terrein te Westerland. Den beer Enklaar uit Den Helder, techn. leider der Haagse athletiek- en handbalclub „Vlug en Lenig", sprak Zaterdagavond het openingswoord uit tegen de ruim 500 bezoekers. Spr, sprak over het ontstaan en de verdere ontwikkeling der athletiek. Verder richtte hij het woord speciaal tot de leden hier ter plaatse en gal hun enige technische raadgevingen. T. O. N. E. G. L D. O. zal zich ook bij de afd. N.-H. van het Ned. hand- balverbond aansluiten. Jammer was het dat de lezing spe ciaal over handbal moest vervallen,, doordat de spreker, de heer Duijf, sportleeraar te Haarlem, niet op tijd arriveerde. Na de lezing zorgden de Sint Boys tot 2 uur voor dansmuziek. Zondagmorgen heerste er «en gezel lige drukte op het terrein. Da vrij sterke wind kon de sportliefhebbers niet afschrikken om het verloop van de bandbal-wedstrijden russen da damespartijen, die uit verschillende verenigingen waren samengesteld *it het Noorderkwartier, en Haarlem B gade te slaan. Na 12 min. spelen nemen de Haar lemmers de leiding met 10. "t Spel was verder vrij gelijk, boewei de Haarlemsten soms gevaarlijk aanvie len. In de wedstrijd kwam verder geen verandering meer. Direct hierop volgde de 2e ploeg a. Deze wedstrijd was vlotter dan de eer- ste en gaf spannende momenten te zien. De Nooderkwierder speelden eerst tegen wind wat wel hinderlijk was. Al spoedig waren het weer de Haarlem- sters die de leiding namen en met hun voordeel van 20 ging de rust ln. Helder kwam nog met enkele snelle aanvallen opzetten, doch het «amen- spel liet wel eens wat te wensen over. Haarlem wist de stand op 4—0 te brengen, doch 5 min. voor het einde scoorde Den Helder het eerste puntje. Eindstand 4L 't Middagprogramma werd vlot af gewerkt. Hieraan namen verscheidene verenig, deel en leden van T. O. N. E. G. I. D. O. (Bravo!). Gezien de pres taties van deze middag verwachten wij dat er spoedig enkele goede Wie- ringer krachten naar voren zullen ko men. BB- Alles werd opgeluisterd door de ze. luidsinstallaties der fa. Nipshagen uit Hoogwoud.' - Het publiek heeft hiervan met volle teug kunnen genieten, en we twij felen ook niet of er zullen vele donateurs en leden zijn ingeschreven bij onze bloeiende vereniging. Tot slot leidde de scheidsrechter, de heer Blazer, nog de herenhandbalWed- strijd H. A. V. I—Haarlem B, die met 1—11 werd gewonnen door de Haar lemmers. 't Bestuur kan op een geslaagde dag terugzien. EEN ZELDZAME VANGST. De heer J. Steigstra, visser alhier, heeft een haai gevangen, die een lengte had van ruim 3 meter (Galeus canis). Via de visafslag te den Oever is het monster naar Amsterdam ver voerd. Deze vangst is als een grote zeldzaamheid 4e beschouwen. 754 PAAR DAMESKOUSEN... Door de marechausseé hier ter plaatse is een grote partij textielgoed in beslag genomen bij den Chinesen koopman. M. te Westerland. Hieronder waren ongeveer 750 paar dameskou sen, benevens sokken, kinderkousen, pullovers, hemden, shirts, dameftn- derjurken, enz. Deze goederen wa ren niet geïnventariseerd. Zou het ook wenselijk zijn deze goederen ter beschikking te stellen aan de bevol king ln het zuiden van ons land? De ze U immers in vele gevallen van alle» beroofd. 8UCCES—OUDE SLUIS 5—2. Om den K. N. B.-beker. Succes speelde haar eerste wedstrijd voor de K. N. V. B.-beker en won verdiend van Oude Sluis. Het spel van de bezoekers viel ons niet tegen en bepaald goed was de spil. door wiens stuwend werk de voorhoede nogal eens aan het werk werd gezet. Jammer dat de binnenspelers niet steeds op *tid meekwamen. Het speltype, drie voor- waartsen, ligt de Oude Sluizers echter wel, er zat Iets flitsends in en het schieten was van goed gehalte, pe Succes-verdediging paste zich hier weliswaar bij aan, echter niet eerder dan nadat de eerste overrompeling van O. S. resultaat opleverde. Kort na de aftrap wa» de stand Metselaar maakte echter met een goed schot gelijk, terwijl Vlaming aan Suc ces de leiding gaf (2—1). Rust. Succes, dat in de 2e belft het windvoordeeJ had, was nu uitgesproken sterker, zonder echter tot grote hoogte te ko men. Vooral nadat wederom Metselaar met een fraai schot uit een goede voor zet van Houwing de stand op gebracht, zakte het spel danig af- O. S -verdediging was niet op gewassen tegen de S.-voorhoede inzonderheid van rechts dreigde steeo» gevaar. Ook Hartman nam een doe*" punt voor zijn rekening (4—1). ^aa0>" meer O. S. nog éénmaal scoorde (4— s Metselaar, die met 3 doelpunten va goed gehalte de hattrick verrichtte, maakte er 52 van. Succes II won andermaal e» r sloeg H. R. C. 4 met 4L BLjKSEM INGESLAGEN. Jlg Tijden» de zware donderbuien, zich Zondag in de namiddag boven eiland ontlasten, aloeg de bliksem een schuur van de Doopsgez ker de Hemmer; er werd schade verP° zaakt, brand ontstond echter Eveneens trof het hemelvuur een bij de Eendenkool van de wed- te Zuid-Haffel; ook daar brak brand uit. Brand werd nog jkkert. zaakt ln "n strooschelf van P. Licht tot half bewolkt. Het weerbericht tot Woensd^ avond luidt: plaatselijk mist, dag licht tot half bewolkt, zwakke, tijdelijke matige win sen noord en noord-oost.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 2