r Helder ontvangt Succes N.J.G. en plaatselijke jeugdraden STADSNIEUWS. Jongeren SPORT Jubileum-wedsirijd HRC-Alkmaarse Boys Henk Mazairac J Correspondentie met Indie CORRESPONDENTIE MET INDIE. Vanaf heden kan men voor corres pondentie met Indië Rode Kruis-for- mulicren verkregen bij den heer F. W. Winder, Molengracht 10, Den Hel der. Ditzelfde geldt voor correspon dentie met Duitsland, maar alleen voor naaste verwanten, terwijl men met Nw. Guinea, Tarakan, Balikpapan en Morrotan zelf kan corresponderen. O. 8. O. in Casino Woensdag j.1. werd een O. en O.- avond gehouden. De heer Bouwma opende en heette het talrijke publiek welkom en wel in het bijzonder den commdt. der Mar. i nDen Helder, Over ste Van Straalen en de commdt. der Landmacht Kapt. Jacobsen. De vereniging Avos (Alles voor onze soldaten) bracht ons hier het gezel schap Louis Gimberg, welk gezelschap er in is geslaagd op vlotte en be schaafde wijze deze O. en O.-avond tot een succes te maken. Louis Gimberg is voor Den Helder geen onbekende, en zijn groep, waar mede hij voor het eerst op het Helderse toneel stond na de capitulatie, bracht ons Han Beuker als pianist, de dames Annie Verhulst en Emmy van Swol en verder de heren Rien van Moppen Jos Liestring en Jo Visscher. De schetsjes werden met beroeps gemak gespeeld en vonden een dankbaar publiek. In het bijzonder Anny Ver huist met haar levensliedjes, als Am sterdams vrouwtje bij het draaiorgel en later als Amsterdamse dienstmaagd wist de stemming onder het publiek te brengen en ook Jos Liestring in zijn schets dr. van der Zwamme met een verhandeling over de bloemkool, had de lachers op zijn hand. De toureeé- leider van Avos, de heer Willy Sichelé imiteerde de zingende zwerver, Tino Los6i en Lou Bandy. Vooral bij het Imiteren van Lou Bandy hadden wij moeite ons niet in den persoon te ver gissen. Na het Wilhelmus werd de avond be sloten. De heer Bouman dankte Avos en het gezelschap Louis Gimberg, bood de dames bloemen aan en sprak de hoop uit Louis Gimberg nog eens weer te zien. Het verder gedeelte van de avond werd doorgebracht met een gezellig dansje, waarbij de dansmuziek werd verzorgd door het orkestje van Henny Van der Water, die daarmede weer eens bewees dat dergelijk werk aan hem kan worden overgelaten. O. en O. kan terug zien op een geslaagde avond. DIALECT- EN VOLKSKUNDE- ONDERZOEK. Het Dialect- en Volkskunde-bureau van de Kon. Ned. Akademie van Weten schappen, Kloveniersburgwal 29 te Am sterdam, zoekt voor een aantal plaat- en in onze omgeving nog steeds mede werkers, die bereid zijn om de vra genlijst in te vullen. Deze plaatsen zijn: Anna Paulowna. Breezand, Den Hel der, Huisduinen, Callantsoog, Kolhorn, St. Maartensbrug Den Oever, Ooster- lar.d, Petten, Schagen, Schagerbrug, Veerburg, Westerland, Winkel, 't Zand. Gaarne wekken we onze lezers uit 'deze plaatsen, die zich in staat achten de lijsten van het bureau in te vullen, op om op deze wijze dit bij uitstek nationale en voor de wetenschap zoo belangrijke werk te steunen. SCHAKEN. Twee leden van Schaakmat gaan met de Kerstdagen naar Hastings in Enge land Het zijn de heren van der Kuil en Wijker, zij nemen deel aan het in ternationale schaaktournooi aldaar. Voorwaar een bijzondere eer. Wij ko men hierop nog nader terug. RECTIFICATIE. Op onverklaarbare wijze is een zéér hinderlijke fout geslopen in het stukje „Vóór of tegen annexatie", geplaatst in ons blad van Woensdag jl. Dr. Ir. Bakker Schut is nl. pro-, terwijl dr. J. 3. Fahrenfort anti-annexatie is. H. De Nederlandse Jeugdgemeenschap kwam vrijwel direct na de algehele be vrijding van ons land met een statuut, dat vier punten bevatte. Uit dat statuut blijkt, dat slechts die organisaties zich bij de N.J.G. kunnen aansluiten, die zich ten doel stellen de „bevordering van waarden van hoger orde: gerechtigheid, barmhartigheid en naastenliefde, zoals deze in de historie van ons volk gegroeid zijn uit het Christendom en die in de eerbiediging van de medemens een van haar hoogste uitingen vindt". Het is duidelijk, dat er groepen kunnen be staan, die tegen dit eerste punt het een en ander kunnen inbrengen, want hier in wordt toch uitdrukkelijk verlangd dat men de waarden van hoger orde gegroeid ziet uit het Christendom, het geen niet voor iedere jongere aanvaard baar zal zijn, wij denken bijvoorbeeld aan communistische jongeren en andere zeer linkse groepen. Waar het statuut verder spreekt van „de eendracht van jong Nederland", is dit nogal betrekkelijk, hetgeen blijkt uit de openingsrede van den voorzitter der N.J.G.op 25 Juli 1945 te Utrecht ge houden, waar deze spreekt over meer dan 80 pet. der georganiseerde jeugd, die zich bij de N.J.G. aansloot. Wij vragen ons af: Is het niet moge lijk, die andere 20 pet. ook in de N.J.G. op te nemen? Of is het de bedoeling be paalde groepen buiten te sluiten? Maar dan mogen wij toch niet spreken van eendracht en een Nederlandse jeugdge meenschap. Het komt voor, dat bij de plaatselijke jeugdraden ook sportverenigingen of al thans hun adspiranten-afdelingen zijn aangesloten, doch in een circulaire van de N J.G. staat geschreven: „Het kan niet in de bedoeling liggen bijvoorbeeld sportorganisaties, speeltuinverenigingen, luchtvaartclubs e.d. in de plaatselijke staf (van de N.J.G., die gevormd zouden moeten worden door de jeugdraden) op te nemen", waaruit dus blijkt, dat de N.J.G. deze groepen uitsluit. Men zal echter begrijpen, dat het voor de logisch gegroeide jeugdraden onmogelijk is de sportorganisaties, die zich bij haar aan sloten, uit te stoten. De Helderse Jeugd raad bemoeit zich wel degelijk ook met de jeugd beneden de 16 jaar en werkt ten nauwste samen met bijvoorbeeld üe speeltuinverenigingen. In de derde plaats vindt de N.J.G. zijn embleem, de oranje cirkel, „buitenge woon gelukkig", maar vraagt zich niet af. of alle jongeren, die men toch in de N.J.G. wil overkoepelen, zoals elders geschreven staat, deze keuze zo geluk kig vinden. Er zou tegen het statuut en de andere uitingen van de N.J.G. meer in te bren gen zijn, wij willen dat niet doen, men zou wellicht de indruk krijgen, dat wij vierkant tegen de Nederlandse Jeugd gemeenschap zijn. Nadrukkelijk verkla ren wij echter, dat er een N J.G. moet zijn. doch met een statuut dat meer mo gelijkheden open houdt, dat werkelijk alle jongeren verenigen kan, alleen dan heeft een N.J.G. de waarde, welke wij het hebben toegedacht. Blijft de N.J p, bij zijn huidig statuut, dan torpedeert men willens en wetens de plaatselijke jeugdraden, die van opzet veel logischer en natuurlijker zijn. Aan de N.J.G. is het te overwegen of men de verant woording. welke men met een dergelijke torpedering op zich laadt, wenst te dragen. Op welk beginsel kan dan de gehele Nederlandse jeugd samen gaan? Daar over zullen wij in een volgend en laat ste artikel over de N.J.G. en plaatselijke jeugdraden schrijven. de B. Hermes I Fit I Voor voetbal Is Zondag a.8. de laatste dag voor oefening, terwijl voor hockey al reeds de competitie Is begonnen. Overzicht. Helder 1 ontvangt Succes I van Wieringen voor de Bevrijdingsbeker van de N. H. V. B. De Wieringersstaan in deze competitie fraai aan de kop, getuige onderstaande stand: Succes 2 2 0 0 50 4 Helder 2 0 2 0 1—1 2 HRC 10 10 1—11 Schagen 2 0 11 0—3 1 Texel 10 0 1 0—2 0 Van belang is het dus dat Helder de ze wedstrijd wint en wij menen aan dat dit ook gebeurt, mits Succes niet on derschat wordt. De aanvang is half 3. Helder 11 gaat naar Schoorl, terwijl Helder 3 naar Oudeslui» op bezoek moet. Helder 2 zal het wel reddec, maar het derde geven wij weinig kans. Jubileum HRC. HRC gaat haar 25-jarig bestaan vie ren) Zaterdagmiddag is er een recep tie en wij zijn er van overtuigd, dat er véél uit het verleden zal worden opge haald. Men zal daar spreken over het krachtige bestuur, met namen als Thijs sen, de Boer en van Rijswijk, die een lange periode het HRC-schip zo veilig Als ik de grauw-grijze nevel der vergetelheid, die ons van de herin nering tracht te scheiden, doorboor, dan zie ik je daar weer staan, Henk Mazairac, in de toen nog ongeschon den Keizerstraat, op de drempel van je winkel, waarin je van die kleine mooie dingen verkocht. Een devote Madonna, een groteske satir- kop, een soms pretentiloze pastel, een hoofddoek uit de Oekraine. Of ik herinner me dat we,'was 't niet op de Handelsschool, postzegels ruilden. Een van Mauritius tegen een van Siam. Een van Honduras tegen een van San Salvador. Wat vónden we ze mooi, in die dagen, Henk! Of ik roep terug in m'n verbleken de herinnering de gesprekken over al die onderwerpen die ons beiden interesseerden en die vele en velerlei waren. En ik zie je nog binnenkomen, zo een uur voor middernacht bij „Bram" (natuurlijk bij „Bram"!) om nog even, voor 't naar huis gaan, een glas bier te drinken en om nog even te praten, over wat dan ook. Je was wel populair in die dagen, Henk Mazairac, en er waren er veel die je vriend wilden zijn. Dat was geen .wonder, want je was gul, en harte lijk en zéér joviaal. Iedereen kende jou, daar in dat vóóroorlogs Nieuwediep en jij kende ze allemaal. Toen hoorden we dat je naar Indië zou gaan. Och ja, het werd je te benauwd in Nieuwediep, je vrije geest zocht expansie, ruimte. Je wilde iets meer zien dan de Keizer straat, de haven en de dijk, jij levens-genieter, die zo intens de dagen uitpuurde en gulzig bleef naar nieuwe gezichten en altijd nieuwe horizonten. Je ging. Er kwam iets tussen. Je ging niet. Twee, driemaal waaide 't plan over. Maar je ging, toen we allemaal zeiden of dachten: die kapt z'n anker niet. Maar je kapte 't! En je ging. Ik heb nooit meer iets van je ge hoord, Henk Mazairac en, omdat de oorlog er tussen kwam, vergat ik je eigenlijk. Maar gisteravond kwam de krant bij me thuis in Amsterdam, en daar las ik het. Wat stond dat daar gruwelijk hard en bruut: 13 November 1943 over leden in het Thai-kamp. Zoals een bliksemstraal soms Ineens een ver duisterd wolkendek openkerft, zo kerfde dat bericht mijn herinnering open en die herinnering vervulde me, daar in die Amsterdamse gang, onder aan de trap, met een mateloze treurnis. Arme kerel, jij die zo barstend-vol leven was.,,, overleden in 't Thai-kamp, met een wereld tussen jou en Nieuwediep. Ik zag de postzegels en de Ma donna en je donkere, spottende ogen. Jou kon niets gebeuren. Je was jong, zo sterk, zijn. zo vitaal als alleen jij kon 13 November 1943.... Thai-kamp. Nu blijft het doek, dat herinnering heet, voor altijd op een kier hangen, Henk, en wij in Nieuwediep zullen je in ons hart blijven gedenken. R. 1. P. A. C. v. K. stuurden. Over Sanders, de Jong, Picard, Dissel, Romeyer en Stolk, die zo lange tijd HRC 'n gevreesde tweede klasser deden zijn en over mr. Leavy, de beste trainer die rood-wit ooit heeft gehad en die weer gauw aan de vaste wal zal stappen. 's Avonds viert HRC feest. Het wordt een HRC-feest, waarbij het cabaret in Joop van der Sande's handen i6 en 'n bal o. 1. staat van oud-voorzitter Jan Thijssen. Verder commentaar is overbodig. Zondagmorgen 11 uur wordt er een gedenksteen geplaatst op he^ graf van Piet van Rijswijk, den helaas te vroeg ontslapeh penningmeestr. Alle HRC- leden worden verzocht aanwezig te willen zijn. Om half drie Zondagmiddag speelt HRC I tegen Alkm. Boys I uit Alk maar. Een pittige oefenwedstrijd, waar van de opbrengst is voor het Kinder- v&cantie-kolonieoord. Eindelijk dus 'n tegenstander, waaraan de kracht van HRC op waardige wijze getoetst kan worden. Ten eerste is dit nu eens géén derby en ten tweede een club uit ho gere klasse. De Alkmaarders komen geheel volledig. HOCKEY. Hermes I ontvangt Fit I uit Amster dam, dat enige weken geleden juist als eerste eindigde in het hockey- B-tournooi. Minstens een gelijk »Pe' hoor heren! De Herme6-dames gaan naar VVV I. Ook dit wordt een zware strijd, temeer daar de dames-ploeg geheel gewijzigd Is. Voor de overige elftallen raadplege men het Hermes-nieuws. TEXEL. Op Texel speelt Texel I tegen Texel se Boys ten bate van de getroffen voetbalverenigingen in Nederland. FINALE RAUCHBEKER. In Alkmaar wordt gespeeld VVZ Schagen I. Dit is de finale van de Rauchbeker 1944. In de Noordelijke 'e klasse spelen Aehilles—Veendam en Sn eekHeerenveen. HERMES-NIEUWS. Hermes I—FIT I (heren). De opstel ling is als volgt: Broekhuizen, Pottinga, Tompot, He melrijk, Verfaille, de Bruyn, Blanke*. Bakker, Ottervanger, van der Haag van der Plas. Hermes II—FIT III heren). Aanvang 2 uur terrein Sportlaan. Na de uitstekende start van jl- dag kunnen wij ditmaal moeilijk m> der dan een nieuwe overwinning v® de reserves voorspellen. Men ho zich echter voor onderschatting! Dames. Amsterdam: VVV H,r? ]e'. De opstelling is als volgt: J- K° mey, J. Bakker, J. van der Zee, B^ Bijnen, H. Verfaille, E. Kousbroek, Zomer, G. Aarts, J. Groenemeyer, van der Plas, R. Metzelaar. Hermes II—UVO I. Aanvang 10 uur, terrein Sportia Beide elftallen zijn vrijwel van gelijke kracht geweest en ver rioitit- „„1 „„v aumanl een «Pan"l„, delijk zal het ook ditmaal een w"" het de strijd worden. Wellicht, geeft. terreinvoordeel hier de door5 eg Jll- Heemstede: Kraaien IH—"rr' aaO" De Hermes-dames zullen zit jl. gemoedigd door het succes erpen. Zondag energiek ln de ®tr' „„.«k z®1 Of het ditmaal ook zo gaan, dient te worden betwu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1945 | | pagina 2