Verdere afbraak van de Partij v. d. Arbeid u NIEUWSBLAD VOOR DEN HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA Stemmen verloren aan Communisten en C.H.U. Uitslag der Prov» Staten-verkiezing 29 Mei 1946 in de Provincie N»holland Kolenprijzen, gas- en electriciteits- tarieven verhoogd. HET SPEL MET DE DOOD Amerikaanse kolenstaking opgeheven Voetballers krijgen een hoofdklasse Radiorede Min. Lieftinck Petroleum voor kookdoeleinden enz. Lijst Yan nomen nieuwe leden Prov. Staten von Noord-Holland PARTIJ a a a S Uitslagen der andere provincies Lucifers van de bon Weerbericht. Rubberlaarzen van de bon Twee vissersvaartuigen op mijnen gelopen Luisterwedstrijd voor Volksherstel De nieuwe Eerste Kamer Vier ministers waarschuwen Prijzen reparatie fietsbanden VRIJDAG 31 MEI 1946. 70« Jaargang- No. 9^51, HELDERSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS Advertenties 11 cent per millimeter Telefoon 2345, Den Helder. Directeur: S. KONING. Hoofdredacteur: J. BIJLSMA. Uitgave: N V. Ultg. Mij. Holl. Noorderkwartier. ABONNEMENT PER KWABTAAL: Stad en omgeving ƒ2.60. Postabonnementen ƒ3.00. Gironummer 16066, N.V. Drukkerij v.h. C. de Boer Jr. 1 De verkiezingen van de Prov. Staten hebben nieuwe verrassingen gebracht. Wie gemeend heeft, dat de uitslag van de stemming van Woensdag, wel zo ongeveer gelijk zou zijn aan die van veertien dagen geleden, toen het Nederlandse kiezers corps zijn stem uitbracht op de Kamer- eandidaten, heeft zich vergist. Het resul taat van de Kamerverkiezing heeft de Nederlandse kiezer zich opnieuw doen bezinnen op zijn politieke houding. En die Inkeer is niet gunstig geweest voor de Partij van de Arbeid, die bij de Kamer verkiezing reeds zo 'n échec leed en waarvan de afbraak zich nu verder heeft voltrokken. Het Nederlandse volk heeft zich duidelijk uitgesproken en onomwon den te kennen gegeven, dat er van een doorbraak van de oude politieke tegen stellingen geen sprake is, dat men de vernieuwing niet wenst, zoals die in de Partij van de Arbeid werd voorgestaan. Dit is ongetwijfeld voor veel idealisten een bittere teleurstelling. Zij hebben het, met hun vernieuwingsideaal, ernstig be doeld en dat het volk dit zonder meer afwijst, is een desillusie. Zij hebben deze houding van het Nederlandse volk echter niet alleen te aanvaarden, maar ook te eerbiedigen. Deze uitspraak doet ons dui delijker dan ooit zien, dat we weer een vrij volk zijn, een democratisch volk, dat zelf de weg wijst, die het in politiek op zicht wil gaan en afwijst wat het wordt aangeprezen of opgedrongen. Dat ls het recht van het volk, dat in 'vrijheid zijn weg kiest en ieder, die het goed meent met de democratie, heeft dit te aanvaar den. Het afwijzen van de Partij van de Arbeid heeft tweeërlei gevolg gehad. Ten eerste hebben de Christelijk Historischen, die bij de Kamerverkiezing de Partij van de Arbeid als hun partij hadden gekozen, zich daarvan voor een groot deel afge keerd en zijn tot hun oude partij terug gekeerd. De cijfers van de stemming van Woensdag leren ons, dat het aantal CHU- ers, dat naar de Partij van de Arbeid was overgegaan, groter was, dan men na de Kamerverkiezingen dacht. De C.H.U. ging met bijna twee procent vooruit en kwam van 7.84 proc. bij de Kamerverkiezing op 9.73 proc. bij de Statenverkiezing van Woensdag, waardoor de partij op haar percentage van 1939, toen zij 9.86 proc. van het totaal aantal stemmen behaalde, is teruggekeerd. Wij kunnen dus zeggen, dat de C.H.U., op enkele uitzonderingen na, in eigen politieke woning is weerge keerd. Het tweede gevolg van het afwijzen van de Partij van de Arbeid is de winst voor de communisten. De communisten hebben de wind in de zeilen gekregen. En dat is geen wonder. De ontevredenheid, die er onder brede massa's van de bevolking is, is een uitnemende voëdingsbodem voor het communisme. De verwatering van de socialistische beginselen, die vele SDAP- ers van de oude stempel zagen in de Partij van de Arbeid, heeft ze uitgedreven naar het communistische kamp. Aanvankelijk hebben zowel de rechtse als linkse kiezers, die in de P. v. d. A. waren opgegaan, de Kamerverkiezing af gewacht om hun nadere houding te bepa len. Toen zij zagen, dat het resultaat van deze verkiezing een desillusie was, zijn zij van koers veranderd en zijn terug gekeerd of naar het oude kamp of naar de communisten. De tijd zal ons leren of de winst voor de communistische partij een tijdelijke of blijvende is. De kans is echter groot, dat wanneer de levensomstandigheden voor de massa gunstiger worden en wanneer Nederland, na de teleurstellende erva ring van 1946, ook in socialistisch opzicht weer terugkeert tot de oude partijvor ming, de winst voor de communisten maar zeer relatief blijkt te zijn. Iedere na- ooglogse periode kent haar uitwassen, doch na korter of langer tijd vloeit het leven meestal weer in eigen bedding terug. De grootste winst boekten de commu nisten in de grote volkscentra. In Noord- Holland zullen ze in de Provinciale Sta ten straks 18 zetels bezetten, tegen 6 in 1939. In Zuid-Holland 10 inplaats van 2. In onze provincie zullen echter Partij van de Arbeid en Katholieke Volkspartij nog een meerderheid vormen. Beide partijen bezetten 44 van de 77 zetels. Een samen gaan van deze beide partijen wordt hier door dus opnieuw onderstreept. B. NEDERLAND WD. POOLSE STEENKOOL KOPEN. Naar de Poolse radio meldt, trachten Nederland, Argentinië en België Poolse steenkool aan te ko pen; de onderhandelingen zullen binnenkort 'beginnen. De steenkool zal met geld worden betaald. De mijnwerkersstaking in Ameri ka is beëindigd, aldua werd Woens dag te Washington medegedeeld. De Amerikaanse minister van binnenlandse zaken, Julius Krug, die het einde van de staking aan kondigde, deelde aan de journalis ten mede, dat de president van de mijnwerkersorganisatie John Lewis een overeenkomst had getekend en de mijnwerkers zal bevelen onmid dellijk naar hun werk terug te keren. UITBARSTING VULKAAN MERAPI. Volgens te 's-Gravenha|ge met vertraging] ontvangen berichten, ontleend aan de Jndonesische pers, heeft een uitbarsting van de Merapi plaats gehad, waardoor aanzienlijke verwoestingen zijn aangericht, o.a. van irrigatiewerken. De watervoor ziening van de sawahs is ernstig ge- stoord. De opbouw in Limburg vordert gestadig. Op de foto zien wij een huis Blerik bij Venlo, dat bijna gereed is. te 'g-GRAVENHAGE, 29 Mei. - Al enige jaren wordt in de voetbalwe reld de instelling van een hoofdklasse bpleit, daar hierdoor het spelpeil op hoger niveau kan worden gebracht. De KNVB benoemde hiertoe een stu die-commissie, welke een eventueel reorganisatie van het gehele competi tiewezen zou uitwerken. Naar het ANP verneemt wordt in het door deze studiecommissie uitge bracht rapport inderdaad de instelling van een hoofdklasse geadviseerd, en voorgesteld hiertoe in het seizoen 1947-'48 over te gaan. Het seizoen '46-'47 zou, indien de KNVB haar goedkeuring aan dit voorstel zou verlenen, ongemeen boeiend worden, daar aan het einde van dat seizoen zou worden uitgemaakt, welke van de in de eerste klasse spelende clubs naar de hoofdklasse zouden promoveren. Naar wij vernemen zou deze hoofdklasse uit twee afdelingen bestaan en het aantal eerste klassers worden teruggebracht op 40, verdeeld over vier afdelingen. NATIONALISATIE DER ENGELSE STAALINDUSTRIE. LONDEN (Reuter). Het Engelse La gerhuis heeft met 338 tegen 184 stemmen een motie aangenomen, waarin de beslis sing van de regering om „daartoe ge- elgende delen" van de Britse staal- en ijzerindustrie te nationaliseren, wordt goedgekeurd. Minister Lieftinck zal op Vrijdag avond 31 Mei 'e avonds om 9 uur voor de Nederlandse omroep een radiorede uitspreken in verband met de heropening der inschrijving op de 3 pet. grootboekschuld 1946 van 4 t/m 14 Juni a.s. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat zij, die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor kookdoeleinden of verlichting, op onderstaande bonnen de zer kaarten gedurende de maand Mei de daarachter vermelde hoeveelheid petro leum kunnen kopen. Bon 37 t/m 40 der kaart UA 510 4 liter; bon 37 en 39 der kaart UB 510 4 liter; bon 70 der kaart UC 510 4 liter; bon 125 der kaart UD 510 2 liter. Lijst t. Communistische Partij Ne derland (De Waarheid): Koejemans, A. J., Amsterdam; Proper, M. D. .Haarlem; Kuiper, P., Wormerveer; Harmsen, M., Amsterdam; Volkers, P. K., Langendijk; Brand H., Z.O.- Beemster; Polak, B. S., Amsterdam; Warmerdam, J., Zaandam; Van Del den, J., Zwanenburg, gem. Haar lemmermeer; Den Hollander, D., IJmuiden, gem. Velsen; Teeboom, geb. van West, E., Amsterdam; Hil- kes, G. Th. F., Bussum; Van Beek, D. G., Andijk. De vijf verdere plaat sen voor de communisten moeten door loting worden beslist. Lijst 3. Anti-Revolutionaire Par tij: Van Vugt, mr. M., Amsterdam; Baas Kzn., G., Amsterdam; Ingwer- sen, C. C. P., A'dam; Hoijtink, G. H., Alkmaar; Bruch, Mr. A., Haar lem; Vermeulen, F. P., Velsen; De Jong, Gzn., J., Hilversum. Lijst 4. Partij Van de Arbeid: De Roos, A, Amsterdam; Rihbius Pele- tier, A. E., Amsterdam; Westermann, E., Amsterdam; Keune, H. G. Th., Amsterdam; Prakken, A. B. J., Am sterdam; Buter, E. M., Amsterdam; De Vries, B., Amsterdam; Van Dug- teren, H., Amsterdam; Sajet, B. H., Amsterdam; KorffZernike, N., Amsterdam; Günther, T. J., Amster dam; Van der Vaart, P. S., Den Hel der; Kramer, A., Den Helder; Siets- ma, A., Alkmaar; Rodenburg, P., Enkhuizen; Scholten, H. G., Zaan dam; Buijs, J., Zaandam; Kapteijn, P. J., Bloemendaal; Doek, S. P., Haarlem; Brongersma, dr. E., Heem stede; Visser, W. F., Velsen; Van Leusen, A. J Velsen; Bouma, L. Bussum; Roelse, J., Hilversum. Katholieke Volksparty: Witteman, Mr. Dr. P J., Overveen; Vulik, H. A., Amsterdam; Hillen, Dr. M. J. W., Amsterdam; Bouwman, L. J. P. N. A., Heemstede; Douqué, H. A., Am sterdam; Peters, L., Amsterdam; Wiewei, M. W., Amsterdam; Groen, KIESKRING (0 "O (-1 CJ •w cn S II U t) 12 Ij SS 4) Q III G u IV m TJ G TJ 8 E VI co -3 VII o 8 <B 4) O U. u 4) CD <s ■*-» a 41 o u 4> Ö4 J., Alkmaar; Braakman, J., Boven» karspel; Runderkamp Hzn., W., Volendam; Van Kampen, J. B. .Spierdijk; Clijnk, E. P., Zaandam; Roozen, H. A. J., Egmond-Binnen; Romme, prof. mr. C. P. M„ Over veen; Van Beek, W. Th. A., Haar lem; Tol, P. G., Heemstede; Van Groeningen, P. J-, Nes aan de Am- stel; Hom, H., Hilversum; Gribling, dr. Th. G., Haarlem. Christ. Hist. Unie: Rustige, X, Amsterdam; Van Bruggen, mr. dr. X, Heemstede; Mul, A. W., Weesper- karspel; Dorjee Johzn., J., Zaandam. Partij van de Vrijheid: Van Ha- rinxma thoe Slooten, mr. J. S. Ba ron, Amsterdam; Cornelissen, Joh. G. H., Amsterdam; Blaauboer, P., Kolhom, gem. Barsingerhorn; Bak huizen van den Brink, R. C., Heem stede; De Bruin, mr. A., Naarden. •gj "M Q, t) o 1 Protest. Unie 4 3071 846 707 1281 5905 Q.65 2 C.P.N. „De Waarheid" 134050 7209 6904 20271 14559 11319 10247 204559 22.49 18 3 Anti Rev. Partij 32717 6209 7056 7100 7650 11496 12531 84759 9.32 7 4 Partij van de Arbeid 135755 21846 20528 27115 33251 20471 24710 283676 31.18 24 5 Staatk. Geref. Partij 1165 229 832 357 402 553 1547 t 5085 0.56 - 6 76189 14310 26641 "•4115 26549 25886 22079 215769 23.72 19 7 Chr. Hist. Unie V 17665 2127 4029 2575 4663 8844 10148 50051 5.50 4 8 Partij van de Vrijheid 23799 4675 4181 3400 7447 5845 8820 58167 6.38 5 9 Chr. Dem. Volkspartij 1 908 75 256 327 110 132 - 1808 0.20 GRONINGEN: Totaal aantal stemmen 230.053. Zetel verdeling: CPM de Waarheid 7; KVP 2; P. v. d. V. 5; Chr. Dem. Volkspartij 0; CHU 5; P. v. d. V. 16; AR 10; Alg. Belang 0. FRIESLAND: Totaal aantal stemmen 234.121. Zetel verdeling: P. v. d. A. 18; AR 12; CHU 9; P. v. d. V. 2; CPN de Waarheid 6; KVP 3; St. Geref. Partij 0. OVERIJSEL: Totaal aantal stemmen: 315.662. Zetel verdeling KVP 13; P. v. d. Vr. 2; CPN de Waarheid 5; CHU 7; AR 6; St. Ger. Partij 1; P. v. d. A. 13. GELDERLAND: Totaal aantal stemmen: 501,885. Zetel verdeling: KVP 22; AR 7; P. v. d. V. 4; CHU 10; CPN de Waarheid 3; P. v. d. A 15; St. Geref. Partij 1. DRENTE: Totaal aantal stemmen: 138.872. Zetel verdeling: P. v. d. 14; AR 6; CHU 5; KVP 2; P. v. d. V. 6; CPN de Waar heid 2. UTRECHT: Totaal aantal stemmen: 268.778. Zetel verdeling: CHU 5; CPN de Waarheid 3; AR 7; P. v. d. A. 12; Partij vi d. V. 2; KVP 11; St. Geref. Partij 1. Totaal 41 zetels. ZUID-HOLLAND: Totaal aantal stemmen: 1.147.322. Zetel verdeling: AR 14; St. Geref. Partij 3; P. v. d. V. 7; KVP 16; P. v. d. A. 24; CHU 8; CPN de Waarheid 10. Totaal aantal zetels 82. ZEELAND: Totaal aantal stemmen: 132.875. Zetel verdeling: P. v. d. V. 4; KVP 9; Groep Blommaert 0; P. v. d. A. 10 CPN de Waarheid 1; AR 6; Groep B'Hert 0; St. Geref. Partij 4; CHU 8. NOORD-BRABANT: Totaal aantal stemmen: 522.456. Zetel verdeling: AR 2; P. v. d. A. 6; Ned. Chr. C. Unie 0; Actie Groep Kath. Jongeren 0; P. v. d. V. 0; St. Gerf Partij 0; CHU 2; CPN de Waarheid 1; KVP 53. Totaal 64 zetels. LIMBURG: Totaal aantal stemmen: 292.640. Zetel verdeling: P. v. d. A. 4; KVP 39; CHU- AR 0; CPN de Waarheid 2; Groep Jetten 0 Totaal aantal zetels 45 Totaal 425319 56680 70427 85260 95477 85253 91363 909779 100 77 's-Gravenhage. - Voortaan kunnen lucifers in de detailhandel zonder bon worden verkocht. De importeurs en de fabrikanten b'ijven echter aan de aan wijzingen van het Rijksbureau voor Chemische producten gebonden. Na de bevrijding werd een deel van de kostprijsstijging van de kolen voor reke ning van het rijk genomen, teneinde de kolenprijzen en daarmede het algemene prijsniveau nl al te zeer te doen stijgen. Een bedrag aan subsidies van ruim 80 mil- lioen gulden per jaar was daarmede ge moeid. Door deze maatregel bleef de Ne derlandse kolenprijs aanzienlijk beneden de Engelse en d Belgische prijs, hoewel deze laatste ook In belangrijke mate wordt gesubsidieerd. Behalve dat het prijsniveau in het bi inenland hierdoor kunstmatig laag werd gehouden, profi teerde ook het buitenland hiervan bij export van Nederlandse artikelen. Thans heeft de regering besloten de subsidie, welke f 6.20 per ton bedroeg, te verlagen tot f 1.70 per ton. Gehoopt wordt, dat wanneer de mijnen weer onder betere voorwaarden zullen kunnen produ ceren, de kostprijs van de kolen zal dalen en de resterende subsidie kan vervallen Ook de nieuwe kolenprijzen liggen nog beneden de ln het buitenland geldende prijzen. De besparing voor de schatkist, die het gevolg ls van deze maatregel, zal ongeveer 30 millioen gulden voor de VERANDERLIJK. Meest zwaar bewolkt. Enige regen met kans op onweer. Matige wind tussen Z.O. en Z.W. Temperaturen ongeveer als Donderdag. resterende maanden 1946 bedragen. De prijsverhoging van f 4.50 per ton die per 1 Juni a.s. ingaat betekent een verbo ging van de prijs voor anthraciet met f 0.35 per hectoliter en van cokes met f 0.32V? per hectoliter. Als gevolg hiervan zullen de gastarleven met f 0.01 per m3 en de electriciteltstarleven met een cent per khw worden verhoogd. THEE- EN KOFFIEPOTTEN VRIJ. Thee- en koffiepotten in alle ma ten, alsmede vuurvaste thee- en koffiepotten, mogen met ingang van 1 Juni 1946 door handelaren aan uiteindeiyke gebruikers worden af geleverd, zonder in ontvangstneming van punten voor serviesgoed. Het Centraal distributiekantoor deelt mede, dat met ingang van 1 Juni a-s. de distributie van rubberlaarzen beëindigd wordt. Na die datum kunnen rubber laarzen zonder bon verkocht worden. Woensdagmorgen omstreeks 5 uur zijn twee motorvissersvaartuigen uit Arnemuiden, gemerkt ,.ARM 1" en „ARM 3" in het Veerse Gat op mij nen gelopen. Van de „ARM 1" zijn omgekomen: de schipper A. Meer- man, oud 29 jaar, gehuwd; de ma trozen: C. van Belzen, 29 jaar, ge huwd, beide woonachtig te Arnemui den. E. Meerman, 35 jaar, gehuwd, te Vlissingen. Van de „ARM 3" zijn omgekomen: de mtrazoen B. J. Siereveld, 20 jaar, ongehuwd; zijn broeder L. Siereveld, 15 jaar, beiden zoons van den geredden schipper J. Siereveld; H. Siereveld, 36 jaar. van Belzen, 38 jaar, gehuwd, allen te Arnemuiden. Grote prijzen. Koos Koen komt op beide Hllversumse zenders voor de microfoon met een grote lulsterwedstrijd ten bate van „Volksher stel". Zaterdag 1 Juni, 21.30 uur, wordt deze wedstrijd uitgezonden. Vele prijzen, waaronder 50 fietsen met banden, levens verzekeringspolissen, huishoudelijke arti kelen, boeken en tijdschriftabonnementen, zijn ter beschikking gesteld door Neder landse firma's. De opbrengst van de wed strijd komt aan de bewoners der geteis terde gebieden, ex-onderduikers en an dere oorlogssslachtoffers ten goede. De verkiezingsdienst van het ANP meldt: Gebaseerd op de resultaten van de verkiezingen der Prov. Staten, gehouden op 29 Mei 1946, zou de denkbeeldige Eerste Kath. Volksp. PvdA Anti-Rev. Chr. Hist. CPN PvdV NSB Kamer als Nieuw Oud 17 16 14 14 7 7 5 6 4 3 3 4 50 50 Hierby is aangenomen, dat in groep 4, Zuid-Holland, de Staatk. Geref. Partij zal stemmen op de Anti-Rev. Partij, daar anders de CPN een zetel meer zou krijgen. BELGISCHE HAVENRECHTEN MET 10 VERMINDERD. Ten gevolge van de prijs- en loonpolitiek zijn de havenrechten voor de Belgische havens met 10 verminderd. SOWJET-UNIE EIST STRENG OPTREDENI TEGEN JAPANSEN KEIZER. Naar uit Washington verluidt, heeft de owjet-Unie bij de commissie voor het Verre Oosten een protest ingediend wegens de zachtmoedige bejegeging van den JaJpansen Keizer, In vele gedeelten van ons land zijn door de oorlogvoerende partijen grote hoeveelheden mijnen, munitie, wapens en ontplofbare stoffen achtergelaten. Dit oor logstuig ls buitengewoon gevaarlijk, in dien het in handen komt van ondeskun- digen. Helaas zijn er dan ook reeds vele slachtoffers gevallen onder mensen, die uit onnadenkendheid of roekeloosheid deze projectielen opraapten en vervoerden Vooral op kinderen schijnen deze voor werpen een noodlottige aantiekklngs- kracht uit te oefenen en het aantal jeug digen, dat door het spelen met een pro jectiel gedood of voor het leven verminkt werd, is onrustbarend groot. De ministers van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van Marine en van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, vestigen er thans nogmaals de aandacht op, dat de bevolking van verborgen partijen mu nitie, ontplofbare stoffen e.d. onmiddel lijk aangifte moeten doen bij de plaatse Ujke politie, die daarvan de mijnoprul- mtngsdlenst ln kennis stelt. Deze Instantie zorgt dan voor het verwijderen of on schadelijk maken van de voorwerpen. Men moet Intussen, Indien men dergelijke voorwerpen vindt, niets aanraken, alles laten liggen zoals het ligt en zelfs onder delen van projectielen e.d. niet „onder zoeken", daar ook die in zeer vele geval len kunnen exploderen. Afgezien van het feit, dat het mee naar huis nemen van projectielen e.d., om die ala oorlogssouvenler te bewaren, straf baar ls ingevolge de Vuurwapenwet, ls het ook buitengewoon gevaarlijk, zowel voor den vinder als voor zijn omgeving. Een speciaal beroep wordt door de ge noemde ministers op ouders, voogden, onderwijzers en jeugdleiders gedaan, om de jeugd toch met de meeste nadruk te wijzen op de gevaren, welke verbonden zijn aan het spelen met projectielen ei\ dergelijke voorwerpen. Het zal ook goed zijn, als ouders er op toezien, dat hun kinderen geen projectielen in óf bij hun woning verbergen. Tenslbtte wordt er nog op gewezen, dat het levensgevaarlijk ls, terreinen te be treden waar waarschuwingstekens staan en die nog niet van mijnen gezuiverd zijn. Indien aan de bevolking plaatsen bekend zijn, waar nog projectielen lig gen, wordt men verzocht, hiervan onver wijld opgave te doen aan de politie. Men bedenke, dat het spelen met oor logstuig, het roekeloos omgaan met pro jectielen door ondeskundigen, niets te maken heeft met moed. Men speelt met de dood. De Prljzenbeschikking Reparatie Rijwiel- binenbanden 1946 blijkt tot misverstand bij den rijwifelreparateur aanleiding te heb- beng gegeven. De vastgestelde prijs van 40 cent heeft namelijk niet betrekking op het lassen van een rijwielbinnenband en het verplaatsen van een ventiel. In verband hiermede maakt het dic- toraat-generaal van de Prijzen bekend, dat in afwachting van een nadere beschik king voorlopig voor het lassen van een rijwielbinnenband of het verplaatsen van een ventiel niet meer dan 75 cent mag wordep gerekend, .terwijl voor het plak ken van een band niet meer dan 40 cent in rekening mag worden gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 1