H.R.C. zegeviert ook over Kinheim f De tweede ronde m het verkiezinjstoumoo Tentoonstelling geen clandestiene wapens!! Oud-Hoofdredacteur ▼an „Het Volk" veroordeeld Schutsluis tc Den Oever weer in gebruik Uitslag in dc kop van Noord-Holland Helder practiscH veilig Watervogels verliest 'Vaar gaan we heen? Uitslag der stemming voor de Provinciale Statenverkiezing in de gemeente Den Helder ■a.qg snt'gaw Tw»« #io<Jg#*ote« Wi Prov. Storten ▼oor de tweede meel bmwen yeertteo Etegen lijn alle „mondige" Wleewedle- per», gewapend met een g«ei kaartje, een of ander itembureau geérok- om daar hun stem uit te brengen, al ter verkiezing van de leden der Provinciale Staten. Het xag er naar uit, dat de strijd op deze 29e Mei minder epannend xou wor den dan die op 17 Mei. Die verwachting lx niet bewaarheid. De aan de verkieeing deelnemende partijen maakten de nodige tam-tam, de een meer, de ander wat minder, waar van het resultaat was, afgezien van de daardoor behaalde «temmen, dat leder burger met warme interesse de stembus- itftslag tegemoet xag. Misachien was het daaruit wel te verklaren, dat op 17 Mei een groot aantal stemmers zo vroeg mo gelijk de stembus opzocht, zodat voor verscheidene bureaux reeds om 8 uur een flinke rij stjnd. In ieder geval had den de meeste stemmers zich vóór de middag van hun plicht gekweten. Deze keer vu dat wel even an ders. Het scheen na, of de mensen niet meer hoopten ïfl het ook on bewust door snel te stemmen, vroeger de uitslag te vernemen. De belangstelling was nu bij praotlsch alle stembureaux vrfl gelijkelijk over de gehele dag verdeeld, met kleine toppen omstreeks 9 en 11 uur, toen zich gemiddeld 45 kiezers per kwar tier meldden. We weten niet, of dat werd veroor zaakt door het warme, lome weer, dan wel door geringere belangstelling, die men over het algemeen voor de Staten verkiezingen schijnt te hebben, maar er werd een ietsje minder druk gestemd dan de vorige keer: het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen liep dan ook met ongeveer 250 terug. zingeuiUlagen, afgewisseld door gsamo foonmuxiek. We willen dit stukje besluiten met het citeren van een rijmpje, dat na het opa- nen van één der stembussen in een bil jet werd aangetroffen, en dat de stem ming van een dichterlijk aangelegden stemmer weergeeft. Hij zette er boren: Mijn stem. Mijn stem heeft nu weer stem! Geen nazi-geest, geen rem. Maar of het helpen zal? Ik hoop 't is 't geval! Twee stadgenoten gekozen. Het is voor onxe stad ongetwijfeld een voldoening, dat bij deze verkie zingen twee stadgenoten rijn geko zen, Het zijn de heren P. S. v: d: Vaart, een oude politieke rot, en de heer A. Kramer, hoofd van school V, oud VD-er. Beide heren waren candidaat van de Partij van de Arbeid. „Kan Ik ook voor twee keer stemmen?" Toevallig waren we in één der stem bureaux getuige van een vraaggesprekje tussen een dame en één der ambtenaren Ze vertelde, de vorige maal door ziekte niet te hebben kunnen stemmen. „Kan ik nu voor twee keer stemmen?" „Neen, mevrouw, dat gaat niet! Stel u voor, dat door die ene stem een hele verschuiving In de zetelverdeling werd veroorzaakt!" „Nou, lk dacht, dat 't niet veel zou uitmaken...." De dame werd ten slotte ervan overtuigd, dat ze niets anders kon doen dan rustig vier jaar op de volgende kamerverkiezingen wachten.... Overigens verliep overal de stemming zonder incidenten op interessante ge beurlijkheden. De op 17 Mei opgedane routine bleek ruimschoots voldoende. Onze Helderse stemmers en stemsters verdienen wel een woord van lof voor de wijze, waarop zij de oproepings kaartjes gedurende veertien dagen met liefderijke zorg hebben omringd. Een dood-enkeling kwam kaartloos binnen maar gelukkig wisten de leden van het stembureau aan die paar uitzonderings gevallen wel een mouw te passen. Des avonds was het voor ons bureau weer een gezellige drukte door al de belangstellenden, die kwamen luisteren naar de klanken, die uit de beide Mé- tropole-luidsprekers kwamen: verkie- H.C.C. CONCOURS. Wedvlucht van Oudenbosch 28 Mei 1048 Gelost 12.15. Wind: Noord-Oost. Ie en 4e prijs: M. v. Pelt. 2e en 9e prijs- G. de Wit. 3e, 5, 7e en 8e prijs: W. v. Leeuwen 6e en 11e prijs: J. Riemers. 10e prijs: J. Buis. Zaterdag a.s. inlossen voor Roozen daal van 3 tot 5 uur. BEROEPEN. Door de Oud-Gereformeerde Gemeente alhier is tot predikant beroepen ds. J, v. d. Poel te Giessendam. GESLAAGD. Op 28 Mei j.1. slaagde te Amsterdam voor het examen Lerares Stenografie „Groote" voor het Frans, afgenomen door het Centraal Bureau voor Steno grafie Groote. mei. E M. F. Koushroe!' leraroo h<i 't- Tnstituu* M\— Het Centraal Jeugdcomité organiseert op 15 en 18 Juni a.s. een tentoonstelling met prijzen van huisvlijt- en handwerk artikelen voor jongelui van 10-18 jaar. Opgave en inlevering der artikelen op 13 Juni in het Nat. Hist. Museum. Doet allen mee! De huisschilder j. f. a. b: te Den Helder had vóór de oorlog uit lief hebberij een éénloops jachtgeweer geruild, en hij had kans gezien, dit tijdens de oorlog te behouden. Na de bevrijding heeft hij echter geen acht geslagen op de lastgeving van het MG., dat alle vuurwapenen moesten worden aangegeven. Het geweer, plus een 14-tal patro nen, werd door de politie in beslag genomen, en B. moest zich voor den kantonrechter verantwoorden. Hier viel echter niet veel te verantwoor den, want het feit was gepleegd, en verzachtende omstandigheden liggen De Engelse ambassadeur In Bruaael heeft aan den Belgischen mlnister- prsident Van Acker de hem door Ko ning George VI wegens de aan de ge- alliëerde zaak bewezen diensten toe gekende onderscheiding, uitgereikt. in een dergelijk geval niet voor de hand. De kantonrechter legde hem dan ook een boete op van 1 40subs. 40 dagen hechtenis, met verbeurd verklaring van het in beslag geno men jachtgeweer. GEEN RIJVERGUNNING De vrachtrijder P. N. te Wierin- gen was geverbaliseerd, omdat hij met zijn vrachtwagen had gereden, zonder dat hij een rijvergunning van de Rijksverkeersinspectie kon tonen. Ter rechtszitting verklaarde hij, al sinds mensenheugenis een dergelijk pamflet in aanvraag te hebben, maar dat *hij vreesde, tot na de vol gende oorlog te moeten hunkeren. „Mijn vrouw en kinderen kunnen daarop niet wae'V °n, en bovendien, ik rijd voor de wederopbouw van de Wieringermeer". De kantonrechter toonde zich zeer clement, en legde een boete op van 5.of 5 dagen, met lastgeving tot teruggave van de in beslag genomen vrachtauto. te Londen Op het hoofdkwartier van de Ne derlandse marine te Lorden heeft sehout-by-nacht jhr. R. J. v. Holthe commandant var de Nederlandse marine in Engeland, den Britsen schout-bij-nacht E. B. C. Dicken de versierselen ovfcrhandigd van de Orde van Qroot-Officier in de Orde van Oranje Nassau, welke H.M. de Koningin hem had verleend. Schout-bij-nacht Dicken heeft als assistent-controller te Bath de Koninklijke marine gedurende de vijf oorlogsjaren grote diensten be- wezen. In deze periode werden van de Britische admiraliteit o.a. over genomen twee torpedobootjagers, een fregat, drie onderzeeboten, zes tien motormijnenvegerg en een groot aantal M.T.B.-boten. Bij de uitreiking waren vele hoge Britse en Nederlandse marineoffi cieren aanwezig, o.a. vice-admiraal Sir Charles E. B. Simeon en de Third Sealord schout-bij-nacht c.s. Daniël. Hendrink Lindt, thans 41 Jaar, eens de fanatieke NSB-er en hoofdredacteur van de Arbeiderspers, is Woensdagmorgen door het Amsterdamse Ttribunaal een half uur na afloop van de zitting tot een der zwaarste straffen veroordeeld, die het Tribunaal mag uitspreken. Wegens zijn landsverraderlijke artike len in de Arbeiderspers werd Lindt uit het recht ontzet ooit weer Journalistieke bezigheden in woord of geschrift te ver richten. Voorts werd hij uit alle andere open bare rechten ontzet en veroordeeld tot internering voor het Tribunaal niet te be palen tijd, omdat de maximum-straf, die het Trlbutnaal mag opleggen (10 Jaar) voor Lindt niet voldoende werd geacht. De Italiaanse politie heeft den eigenaar van een clandestien fascis tisch radiostation gearresteerd. Men had te Rome het bericht opgevan gen: „Mussolini is niet dood. Mus- solini zal terugkeren". Hot wat atrili, «o HRC opoeldo helm. Het weer was niet maar desondanks wart or door beid* elftallen vinnig gespeeld, omdot de eer op het spel stond en Kiuhalui nog steeds op een kleine koos re kende, ln de vorm ven een protent tegen DT8, waarop echter geen kens van winnen op Racing speelde zonder Dissel, waar door Heeris nu linksbuiten speelde, Koster linksbinnen en De Werker rechtsbinnen. Voor de ru»t was het een vrijwel gelijk opgaande wedstrijd, waarbij de aanvallen van HRC iets Bij de bevrijding van on« land bleken de ln de Afsluitdijk gelegen schutsluizen te Kornwerderzand en te Den Oever door de Duitsers ern stig beschadigd te zijn. Deze vernie lingen konden niet beletten, dat in Augustus 1945 de grote sluis te Kornwerderzand reeds weer gedeel telijk door de scheepvaart gebruikt kon worden. Thans is het herstel van de schutsluis te Den Oever zo ver gevorderd, dat bij eb met de zuidelijke schutkolk. lang 70 m„ kan worden geschut. Aangezien schutten bij hoog buitenwater niet mogelijk is, moet met vertragingen bij het passeren rekening worden gehouden. Voor de scheepvaart tussen Den Helder met omgeving en de steden om het IJsselmeer is het in dienst stellen van de sluis te Den Oever een grote verbetering. Thans kan de kilometers lange omweg via het Kornwerderzand vermeden worden, welke vaarweg voor een groot ge- deelte ten Noorden van de Afsluit dijk ligt en bij storm uit de normale wek veel gevaarlijker is, dan de weg over het IJsselmeer, Lijst no. 2 3 4 5 6 7 8 9 Namen der gemeenten. Aantal geldige stemmen C.P.N. „De Waarheid" Anti-Rev. Partij •S f-? (0 CU 4i. i Staatk. Geref. Partij R.K, Volkspartij Christ. Hist. Unie •8 ll 04 ii -3 o u> 14767 1442 2367 7428 109 4943 302 539 2169 23 Anna-Paulowr.a 3453 669 308 1116 17 Wieringen 3640 832 406 1577 8 Wieringerwaard 800 174 82 325 2 Schagen 2483 345 113 958 5 700 38 8 135 536 135 28 224 2 Alkmaar 19757 3227 1470 6397 61 1954 1173 994 319 44 602 462 63 6694 468 960 39 300 432 5 157 184 8 146 350 2 14 159 - 51 407 2 8 49 2 82 - 798 1079 31 TOTAAL 51079 7164 5321 20329 227 12305 1944 3702 87 Totaal Kamerverkiezing 1946 51928 6327 5065 22511 157 12132 1635 3580 157 hoewel Carefccg meden niet orgohtWkig wa» De vleugel* van HRC wanen weer bijzonder actief en v<**«hrtiende len kwamen goed voor doel. De doel man ren Kinhelm stond echter xihv mannetje en greep steeds goed in Ben kwartier voor de rust ontstof' een combinatie van De Boer «n n Werker ean gevaarlijke H.-aanval n' Werker gaf goed voor en de Vrie» ko# gelde de bel ineens in doel, 1—o M - dze stand ging de rust in. In de tweede helft was het een*,. Initiatief voor Kinhelm en het ver wonderde da* ook niemand dat d" Velsenaren na ongeveer een kwartier spelen een slechte uittrap van Cars- jens afstraften met 'n doelpunt, i__j HRC werkte xlch weer los ,eii voor al de Boer werd nu gevaarlijk. Twin tig minuten voor het einde kreeg hil van links een goede pass en on houdbaar verdween de bal ln de tou wen, 2—1. Tien minuten later was het weer de Boer, die de achterhoede zijn: hielen liet zien en via een trekbal scoorde de Vries op tactische wijze 3—1. Met deze stand kwam het einde Opvallend ls het dat De Vries veel beter gaat spelen. Hij verdeelt het spel aardig en als schutter heeft hij ook meer waarde. Kinheim bood HRC een prachtige bloemenmand aan. Scheidsrechter Mol floot vrij goed, hoewel hij o.l. te wei nig optrad tegen het appeleren van de K.-backs. HRC heeft de competi tie nu beëindigd en uit de 20 wedstrij den 32 punten behaald. Een fraaie prestatie! HRC 2 stelde teleur. De oogst op Hemelvaartsdag was heel schraal, maar niettemin toch belang rijk genoeg. Helder wist door een fraaie 3—0-overwinning zich veilig te stellen, althans er moet nu toch wel heel wat gebeuren wanneer de witjakken nu nog in direct gevaar zullen komen. Het was eerlijk gezegd een onverwachte over winning, doch buitengewoon welkom, waarmede wij de Helder-familie en onze stad feliciteren. HRC zette met een overwinning te gen Kinhelm een streep onder haar competitiewedstrijden, waarop met grote voldoening kan worden teruggezien. En. nu nog de promotiewedstrijden. HRC 2 stelde even teleur en ontving haar eerste nederlaag in dit seizoen, wat niet wegneemt, dat de kans voor het kampioenschap nog volledig aanwezig is. Tenslotte is een nederlaag tegen de sterke Volendam-reserves geen schande, hoewel de cijfers 4—1 wel iets te hoog zijn. Va:, de nog drie te spelen wedstrij den moeten er 2 gewonnen worden, waarna er alsnog feest ls. DTS komt leelijk in de hoek te zitten en het wordt eeu wonder wanneer de Deetjes hier nog onderuit komen. Watervogels speelde vriendschappelijk tegen een st-rke Alkmaarse Boys-com binatie. De kampioenen, die vóór de wedstrijd bloemen kregen spee'den heel 'ardig, maar konden toch niet verhin deren dat de Alkmaarders met 4-1 zege- vie-<t«n. Het was een goede oefenwed strijd, waarbij een enkele zwakke plek' bij Watervogels aan het licht trad. Taterdag 1 Juni CASINO: Jiu Jitsu-demonstratle 8 uur. Maandag 3 Juni CASINO: Opvoering „De Naamloozen", 8 uur. i em Donderdag 6 Juni: TIVOLI: Concert van de „Masterkeys" ten bat.p van het „Ned. Rode Kruis". STEMDISTRICTEN O O O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N LU z N Lij Z N LU N' AM VAN DE PARTIJ Raadhuis Kerkgracht School 10 Vischmarkt School 10 Vischmarkt School 10 Vischmarkt Fröbelschool Vischmarkt R.K. Ver. geb. Stakm. Bossestr. School 1 Julianadorp School v. G.L.O. Weststraat School 5 Parallelweg School 5 Parallelweg School 5 Parallelweg School 8 Herzogstraat School 8 Herzogstraat Schol 8 Herzogstraat School „Tuindorp" Brakkeveldweg School „Tuindorp" Brakkeveldweg School „Tuindorp" Brakkeveldweg Totaa STATENVERK 1946 00 ■w B u M V CU Totaa KAMERVERKI 1946 Totaa STATENVERKI 1939 Aantal kiezers Li) at 1034 771 839 735 834 1175 1018 825 701 941 1025 1156 995 1285 1212 1139 979 16664 16664 17172 2 C.P.N, „De Waarheid" 3 Anti Pev. Partij 4 Partij van de Arbeid 5 Staatk. Gerti. Partij 6 RA. Volkspartij 7 Chr. Hist. Unh 8 Partij van de Vrijheid 9 Chr. Dem. Volkspartij Van onwaarde Totaa) uitgebracht 76 100 93 80 70 93 75 44 31 104 132 188 239 176 184 125 90 130 442 281 319 262 515 577 398 396 227 13 10 3 15 3 7 7 5 8 182 88 80 70 94 106 134 122 108 23 16 30 6 15 33 47 23 23 85 33 23 16 28 28 116 71 99 3 2 2 2 2 2 1 8 928 660 738 690 903 1030 904 752 634 30 28 29 16 30 20 29 16 22 958 688 767 706 933 1050 933 768 655 99 129 353 2 144 22 80 87 90 62 98 99 104 141 1442 9.76 126 115 114 138 105 158 114 2367 16.06 390 559 445 593 572 595 504 7428 50.26 9 4 1 3 13 3 3 109 0.75 81 177 147 159 126 81 55 1954 13.2 2 30 30 39 27 37 32 35 468 3.17 20 55 72 99 80 29 26 960 6.51 1 1 7 t 1 3 3 39 0.27 744 1031 887 1118 1033 1005 881 14767 - 33 23 20 35 45 29 26 466 1275 2305 7961 71 1895 457 971 15233 15004 383 15387 183 4018 8321 70 2166 866 611 16741 1108 17849

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 2