Het Nederlands elftal handhaaft zich OP UWJ jANDENBONNEK S9ZELLE- CoofveAXitU De Instuif Bevredigend gelijk spel tegen België te Antwerpen RIJWIELEN en BANDEN. De voetbaluitslagen Westfriese damdag J.V.C. kampioen! Uitslag stemming te Texel Slijkhuis verbetert Ned. record op de 1500 meter Koopt bij de Bekend om zijn prima kwaliteit en lage prijzen Let opDE INSTUIF H. VISSER H. VISSER SPOORGRACHT 30. Abonneert U op dit blad Gebrs. TEN BRINKE, JN een wedstrijd, waarin zU vele psychologische nadelen hadden spelen op vreemd terrein, ten aanschouwe van een publiek, dat zijn favorieten Uiteraard fanatiek aanmoedigde, tegen een Belgisch elftal, dat de nederlaag van Amsterdam als een smaad voelde, die het tot elke prijs wilde uitwissen hebben de Nederlqndsche voetballers een alleszins bevredigend en eervol resul taat behaald door een gelijk spel te bevechten. Het Belgische team was onge twijfeld beter en speelde veel sterker dan op 12 Mei in het Olympisch Stadion, en dat de onzen na de Amsterdamse overwinning zich tegen zulk een ploeg hebben kunnen handhaven, levert het bewijs, dat in een zo korte tijd van „voetbalherbouw" reeds verheugende resultaten zijn bereikt. Interland-sfeer in de Scheldestad. Reeds vroeg heerste op de Antwerpse boulevards een gezellige drukte; de bei de driekleuren wapperden "an hotels en grote gebouwen, muziekcorpsen trokken rond, een welkom toeblazend aan de Ne derlandse supporters, wier aantal onge twijfeld de 2000 gelukkigen overschreed, voor wie een toegangskaart was be schikbaar gesteld. De overigen hadden weinig moeite, als zij er tenminste,,iets" voor over hadden, nog een plaatsbewijs te bemachtigen, want „zwarte kaarten" werden op grote schaal verhandeld te gen koersen, variërend van 100 tot 800 francs. Vóór de aanvang van de grote wed strijd zorgde de Antwerpse Postfanfare voor een opgewekt stukje muziek. On der de aanwezigen op de eretribune be vonden zich de Belgische minister-pre sident, Van Acker de minister van Bui tenlandse Zaken, Spaak, verschillende andere ministers, de Nederlandse ambas sadeur in Brussel en zijn Belgische ambtsgenoot in den Haag en de burge meester van Antwerpen, Huysmans. Begroet met de volksliederen betra den de elftallen het veld. Bas Paauwe had een enorm bloemsuk van Paverick, den Belgischen aanvoerder, in ontvangst te nemen. De eerste helft. In de eerste helft golfde het spel op en neer en een overwicht aan een van beide zijden viel niet op te merken. De Nederlandse voorhoede liet zich overigens niet on betuigd. Herhaal delijk bedreigde zij het Belgische doel en vooral de linkerhelft van de Belgische verde diging moest alle krachten inspan nen om de vleu gel Hollemian-Wil- kes in bedwang te houden. Het snel op- en neergaande spel gaf de wedstrijd ean spannend karakter. Het is zeker, dat er iet of wat nerveus en spannend gespeeld werd, maar van unfair spel was ge lukkig geen sprake. Zoo verstreek de eerste helft en men kon reeds gaan denken, dat de rust met blanke stand zou ingaan, toen er iets gebeurde, dat men een „Hollands kwartiertje", maar WILKES dan een heel kort, zou kunnen noemen. Drie minuten voer de rust kreeg Wilkei de bal goed door Roozen aan gegeven en met een voortreffeltjk schot, laag in de hoek, passeerde hjj Meert tot grote vreugde van de Ne derlandse „kolonie" 1). En de geestdrift nam nog toe, toen nauwe- Hjks anderhalve minuut later volgens hetzelfde reoept het tweede Neder landse doelpunt tot stand kwam. Roo ien kreeg ditmaal de bal van Holle man. gaf wederom door naar Wilkes die opnieuw met een bard en scherp geplaatst schot seoorde (02). Na de rust. Onmiddellijk na de rust bleek de zo verkregen voorsprong van twee doel punten geen weelde voor het Oranje team te zijn, maar een voorsprong, die het hard nodig had, want ln deze tweede helft waren de Belgen veel ge vaarlijker dan voor de rust. Hun volharding werd beloond, en al zeer spoedig. Want reeds bij een hun ner eerste aanvallen na de hervatting loste Lamberechts een prachtig schot, zoo hard en zoo snel, dat Kraak al gepasseerd was voor hfl het besefte (1—2). Door dit succes geprikkeld, kwamen de roodhemden krachtig op zetten. Kraak moest, om erger te voorkomen, een hoekschop veroorza ken en even later, bleek hfl in een moeilijke situatie de kluts even kwijt te zijn. Uit een kopbal van Van Vae- renbergh ving hij de bal wel, maar niet klemvast: wel bemachtigde hij het leer opnieuw, maar ditmaal ach ter de doellijn (2—2). Zoo hadden de Belgen, vijf minuten na hun eerste doelpunt, gelijk ge maakt. En nu stond ons Oranje-elftal voor een uiterst moeilijke taak. Het had zich te verdedigen tegen een uit zich zelf reeds vurig spelende tegen stander, die bovendien werd aange moedigd door de laaiende geestdrift van het Belgische publiek, dat de zo zeer begeerde revanche in zicht zag komen. Dat onze spelers de physieke en geestelijke kracht hebben gehad, te gen deze dubbele stormloop stand te houden, strekt hun tot eer. Twintig minuten voor het einde kwamen de Belgen weer duidelijk in de meerderheid. De druk op het Nederlandse doel werd nu en dan benauwend en 't leek zelfs, of er een Belgisch doelpunt in de KRAAK. lucht hing. Dat het zoo ver niet is gekomen, is voor een groot deel de verdienste van Kraak, die enige malen op voortreffe lijke wijze redding bracht. Kraak dook enige keren uit een klu wen van spelers op, de bal veilig in da armen, en een paar maal forceer den de Belgen nog een hoekschop Maar zij hadden daarbij geen succes en, toen het eindsignaal klonk, had ons elftal in een zware wedstrijd een ge lijk spel (22) bevochten. De meningen: De Cleyn. De Belgische middenvoor: De uitslag is wat geflatteerd voor de Hollanders. Wilkes was Uw beste man. De twee Nederlandse doelpunten wa ren fouten in het stopperspil-systeem. Wilkes: De uitslag is zeer juist. Ik vond van de Audenaerde de beste Belg. Pauwe: De Belgen hadden wat meer verdiend. Lemberechts en van de Audenaerde waren de beste Belgen. Hanse (lid Belgische keuzecommis sie)' De Belgen hadden wat meer ver diend, want het Belgische overwicht in de tweede helft was sprekender dan het Nederlandse in de eerste helft. Wilkes en Rijvers zijn zeer goede spe lers. Eklind (scheidsrechter): De uitslag geeft de krachtsverhouding goed weer Tijd van baden is weer daar Denk gij om 't mijnengevaar? Dreigt mijnengevaar, Blijft wèg vandaar. Eerste klasse, district I: RFCEmma 2—1. Distriot n: Neptunus—DHC 23. District UI:.Heracles—PEC 5—2; En schede—AGOVV 4—3. District IV: NOAD—Longa 2—2; RBC—De Baronie DNL 3—2; Eindho ven RK TVV 3—1; Vlissingen—Hel mond 0—0. District V. LeeuwardenAchilles 2—3. District VI: Maurits—Brabantia 3-1. Bleijerheide—PSV 46. District I: Derde klasse B: ZaanlandiaHelder 0—3; QSC—VVZ 1—2; GVO—KW 2-2. Derde klasse C: HRCKinheim 3-i; Derde klasse D: SuccesDe Ger maan31; SDWJHK 31. Dammen. Alkmaar. - Donderdag werd te Alk maar de grote Westfriese damdag ge houden Er werd een massakamp ge speeld tussen Noord onder aanvoering van J. Stoll Den Helder en Zuid. on der aanvoering van P. Beers uit Zuid- Scharwoude. Hoewel Stoll in Beere zijn meerdere moest erkennen, won Noord toch met 4036. De wlsselprijs werd gewon nen door A. Grooteman uit Wervers- hoof De verenigingsprijs was voor DDD uit Alkmaar. N. M. Oud uit Alkmaar werd kampioen 2e klasse van West- Friesland. Een fraaie prestatie leverde JVC door ook de tweede beslissingswedstrijd te winnen en wel met 20. Heel §0^ werk, Julianadorpers. Er was geen twij fel aan of ju" ie waren de sterkste van de drie. De overwinning Is een aardige beloning voor het bestuur in verband met het 25-jarig bestaan. Ook voor oefenmeester De Boer Is het een goed suces. De promoMe-wedstrijden moeten nu gespeeld worden tegen Atlas! Stembureaux t Burg I Burg II Cocks- dorp Elerland Den Hoorn Koog Oosterend Oude schild Waal Totaal 1946 Totaal Kamerver kiezing 1946 T otaal Statenver kiezing 1939 1029 1073 435 318 469 429 817 615 266 5451 N 5451 4293 2 C.P.N. „De Waarheid" a 54 53 22 12 20 30 16 80 15 302 262 6 3 Anti Rev. Partij a 61 82 24 36 33 18 236 30 19 539 553 438 4 Partij van de Arbeid a 340 306 265 145. 173 203 293 328 116 2169 2400 1950 5 Staatk. Geref. Partij 11 4 1 - - - 3 4 - 23 18 5 6 R.K. .Volkspartij r a 240! 388 70 54 141 75 71 80 54 1173 1176 879 7 Chr. Hist. Unie a a 52 40 4 15 51 44 74 9 11 300 190 464 8 Partij van de Vrijheid a 140 102 19 32 19 26 32 27 35 432 383 190 9 Chr. Dein. Volkspartij 10 1 - im - 1 3 - - 5 - - Totaal aantal geldige stemmen 898 976 405 294 437 397 728 558 250 4943 5020 0000 26 23 5 4 - 9 18 14 4 103 94 0000 924 999 410 298 437 406 746 572 254 5046 5114 0000 A t h 1 e 11 e k. Amsterdam. - Het was onze nationale kampioen W. F. Slijkhuis van de A. A C., die aan het eerste grote athle- tiékconcours van dit seizoen op de sintelbaan te Amsterdam, georganiseer* door de A. V. '23, een bijzondere be tekenis gaf. Op een verre van licht® baan startte hij met vijf andere lopers, waarvan de Belgische gast, R. Averaert van de Racing Club Bruxelles, zijn grootste concurrent was. Drie ronden lang liepen deze twee zij aan zij of namen beurtelings de leiding. Vasthoudend en stug liep de Belg, stijlvol en gemakkelijk Slijkhuis. De eerste 400 meter legden zij in 60 sec. af, de tweede in 63 en de derde in 64 Toen werd het duidlijk, dat Slijkhuis op weg was het Nederlands record van 3 min. 56 sec., dat op zijn naam staat en op die van de Ruyter, te verbeteren. Nadat hjj bijna 1300 m. had gelopen, zette Slijkhuis zijn eindspurt in, waarbij h(j zich niet alleen verre de meerdere van den Belg toonde, maar tevens een athleet van topklasse. Met een voor sprong van bijna 100 meter passeerde hij de eindstreep, de 1500 meter afleg gend in de nieuwe Nederlandse record tijd van 3 min. 53.6 sec. Het oude record is dus verbeterd met 2,4 sec. De 800 meter was weer voor Frits de Ruyter, die tot 10 meter voor de finish op de tweede plaats achter den Belg Brancart liep. Hij maakte de fraaia tijd van 1 min 55,1 sec. Klein en Zwaan toonden zich de snelste sprinters. In de finale van de 100 meter maakten zij beiden een tijd van 11 sec. Bij de dames won mei. Koudijs ge makkelijk de 100 meter. Onze wereld- recordhoüdster, mevr. F. R. Blankers— Koen liep niet mee. DE KERMISTARIEVEN VRIJ. Van bevoegde zijde wordt ons mede gedeeld, dat het prijsvoorschrlft 1943 kermisvermakelijkheden wordt inge trokken. Voortaan mogen de tarieven, voor kermisvermaak derhalve door de kermis-exploitanten vrij worden vast gesteld. DIJKGRAAF EN HEEMRAAD BENOEMD. Bij K.B. zijn benoemd: in de pro vincie Noord-Holland: tot dijkgraaf van de Polder Wieringerwaard, P. Visser te Wieringerwaard: tot heemraad van de polder Wierin gerwaard, C. Boekei, te Wieringer waard. OPDRACHT TOT DE BOUW VAN SLEEPBOTEN Door de N.V. De Bataafse Petro leum Maatschappij te Den Haag zijn enige belangrijke opdrachten ge plaatst bij de N.V. Arnhemse Stoom, sleephellingmaatschappijBehalve twee zeesleepboten, elk voorzien van een zes-cylinder werkspoor dieselmotor van 340 A-P.D-, welke, bestemd zijn voor Nederlands Oost.. Indië. zullen gebouwd worden viel riviersleepboten, bestemd voor ge bruik in Nieuw-Guinea. DE WEDUWE VAN JAN LIGTHART OVERLEDEN. Te Westzaan is in de ouderdom van 83 jaar overleden de weduwe van Jan Ligthart, mevrouw J. Ligt- hartLion Cachet. Zij schreef be oordelingen over kinderboeken en publiceerde een beschrijving van haar reis door het heilige land on der de titel ,,Erets Israël". Met grote blijdschap geven Wij U kennis van de geboorte yan ons Dochtertje en Zusje CATHARINA TANNEKE. M- H. 'T HART— v. d. VELDE. G- 'T HART DANIëL. Den Helder, 27 Mei 1946. Brouwerstraat 25. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon QUIRINUS. C. J. TEPAS A. M- P. TEPAS—EGNER Lettele, 26 Mei 1946. Lettele 60 B, Post Bathmen. Heden overleed, na een langdurige ziekte, onze lieve Zoon, Broeder, Zwa ger en Oom, de Heer DIRK ARIE HUYSMAN, in de ouderdom van 39 jaar. uit aller naam: A. RIETVELD. Den Helder, 29 Mei 1946- Joubertstraat 49. De begrafenis heeft plaats vanuit het eGm. Zieken huis op Zaterdag 1 Juni 1946 om 12-45 uur op de Algemene Begraafplaats te Huisduinen, Gem. Den Helder. Heden ontvingen wij het ontstellende bericht dat onze lieve Zoon en Broeder, Man en Pappa H. J. v. d. BURG, in de ouderdom van 32 jaar op Java in Febr. '44 door de Japanners om het leven is gebracht. Haarlem: H. J- v. d. BURG M. v. d« BURG SMIT M. v- d. BURG. Soerabaia: M. v, d- BURG HENGST. HERBERT en MARGOT. Haarlem, 23 Mei 1946. Centaurusstraat 32. Algemene kenniisgeving. De herbegrafenis van onzen lieven Zoon, Broer, Zwager en Oom EGBERTUS THIJSSEN, zal plaats vinden a.s. Zaterdag 11,30 uur v.m. op de Algemene Begraaf plaats te Huisduinen. Uit aller naam: Familie W- C. THIJSSEN. Den Helder, 1 Juni 1946. Loodsgracht 31. DANKBETUIGING- Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, vrienden, bekenden en buurtgenoten bij onze te rugkeer uit Indië. M- DE BOER. P. DE BOER—KRIJNEN. Den Helder, Mei 1946 Torenstraat 11. Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank aan allen, die ons hebben bijge staan in de spannende dagen, toen onze enige lieveling JAN werd vermist. Die dank geldt ook hen, die ons van hun medeleven blijk gaven in de tijd, toen de onzekerheid werd veraderd in droeve zeker heid van zijn gemis. G. NOTTELMAN. I. NOTTELMAN— WULFFELé. Den Helder. 25 Mei 1946- Steengracht 12. Hiermede betuigen wij, ook namens wederzijdse familie, onze oprechte dank voor de vele blijken van belangstel ling bij ons huwelijk onder vonden en danken ook voor de vele mooie bloemen. ANNABELLA C- VAN DIJK— GROOT. WILLIAM J. VAN DIJK te kust en te keur de heerlijkste Chocolade pasta (in potten), potten Jam, Appelstroop, Keukenstroop, Hagelslag, Chocoladevlokken en VruchtenhageL HET EEN NOG LEKKERDER DAN HET ANDERE. BROOD KRUIDENIERSWAREH ENZ. Kruideniersfilialen: Koningstraat 102, tel. 2060; De Wetstraat 4. tel- 2237; Brakkeveldweg 134, tel. 2837; Reigerstraat 21, tel. 2821; Oudeschild (Texel), tel. 20, Die meedoogenlooze spiegel Ma» z|| Wan tevreden zljnl Haar tplegel toont haar aen ver ratsand resultaat. Bent U werkelijk tevreden over Uw eigen verschijning 7 Indien niet. dan kunt U toch zovéél zeil verbeteren. Leert het systeem der moderne schoonheidssalons en pas dit op Uzetf toel Alles op het gebied der schoonheidsverzorging vindt U in de practlsche cursus van Marianne Roy. Gelaats-. haar-, handan- en lichaamsverzorging: kapsel: huidgebreken: iiguur- verbeterlng; massage: slank blijven. Een samenvatting van alles op dit gebied, met een schat van wenken om ook Uw verschijning tot een bij Uw ..type" passend aantrekkelijk geheel te maken. Uitvoerige prospectus gratis. Toezending van de complete cursus volgt na ontvangst van postwissel ad (I. 10.50 aan Postbus 1 a Postbus 122, Amstèrdam Dfi b d* Hofland»* baweHdog v*n d* oonpronlteltJV Frans* uitgsv* Marionn* Roy. Solo* de b*«ut« *t de culture physique. Perl*. CAFETARIA SPOORSTRAAT 94 TELEFOON 2634 Specialiteit in NASSI GORENG en CROQUETTEN Eens bezocht Steeds gezocht geeft nog steeds de hoogste waarde voor Uw hele en gedeeltelijke inboedels, divans, bedden, ledikanten, dressoirs, enz., enz. Aan huis te ontbieden. Beleefd aanbevelend, levert U in bij een soliede Rijwielzaak. Wij zorgen dat U de allerbeste banden krijgt. E. H. HEIJLIGENBERG, Keizerstraat 118- Tel. 2332. Wij geven de hoogste waarde oor hele en gedeeltelijke Inboedels, bedden, ledi kanten, dressoirs, schoon maak- en zolderopruimln gen, enz, enz, J. J. VOS, Breewaterstraat 75. Voor snelle levering Hippolytushoef, Wielingen, Telef. 53.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 3