De Naamlozen van 1942 ONS DAGELIJKS BROOD De kroegzangeres Coöperatie enige nette juffrouwen 2066, bij geen gehoor 2201 Algemene Nederlandse Bonwaibeidersbond, PIET PELLE_°?I«n Gazellehils - E. N. Heijligenberg WREKEND WATER Sportschool JANndÏÏLHAN MET UW BANOENBONKEN Verdedigd U PROEFT HET/ CA5IN0 TIVOLI WITTE „HET STOFZUIGERHUIS" EENZAMEI HUWELIJK. WIEOEN SANDERSE CREMATIE FLINKE JONGEN FEESTWEEK 1946 Attentie! - CASINO - Attentiel ATOOMBOM ATOOM-ENERGIE KOOPT BIJ DE KEIZERSTRAAT 48 Bcnnenverzi!vering voor loonderving AP0LL0-BI0SC00P, BREEZAND Z™s;US£?ïSmDAa 3 u- OKÉ Mr. DEEDS geeft grote jiu jitsu demonstratie Doe net als PIET PELLE Hij kreeg een rijwielbon en bestelde een GAZELLE Keizerstraat 118 Telefoon 2332 Is BIEGSTRAATEN BEN IK TE VEELEISEND??? JA BUREAU „CONTACT" 2 X PER WEEK 100 BETREKKINGEN moderniseren, bekleden, repareren, beitsen, als nieuw MANDEN- EN RIETMEUBEL MAKERIJ SINDS 1888 HALLO! P. VAN ETTEN NOORD 4 SCHAGEN. 3 o/o OVERMORGEN Van Galenstraat 117 tegen de belagers! tegen ae Detögers Verdedig nu Uw motor te- qen onvakkundiqe reparatie Ga naar P. VAN BAAREN ,,DE SCHAKEL" IN AUGUSTUS SIGARETTEN ZONDER BONI GEBR. v. d. BULT, A 86,H.Hugowaard-Z. N.-H, Kunnen geplaatst worden voor opleiding kantoor en voor de expeditie. VROOM DREESMANN. ADMINISTRATIEF AMBTENAAR STENO-TYPISTE en een TYPIST FLINKE JONGE ADMIN. KRACHT (Maun.). Personeel: Te huur gevraagd: Te huur aangeboden: Ruilen: Te koop aangeboden Te koop geyraagd: Diversen: daap 's zorg aan bestef MAANDAG 3 JUNI, 8.15 uur, op veelvuldig ver zoek nog slechts één voorstelling van de mooiste opvoering van dit seizoen Tragische comedie in 5 bedr. door A. DEFRESNE. Geheel dezelfde voorstelling als in December met het gezelschap van de Stadsschouwburg. Zeer velen moesten wij de vorige keer teleurstellen. Zorgt er nu tijdig bij te zijn. Entrée: 3.2.50 en 2.—. Plaatsbespreken vanaf Donderdag 30 Mei, dagelijks van 2—3 uur en 8—9 uur n.m. Telef 2066. B.gg 2201. De wnd. Commissaris van Politie te DEN HELDER maakt bekend dat voor de Feestweek, die van 1 tot en met 7 JULI a.s. wordt gehouden, op de terreinen enkele plaat sen beschikbaar zijn voor den verkoop van consumptie-ijs, vischwaren en dergelijke. Gegadigden-plaatsgenooten, die voor een standplaats in aanmerking wenschen te komen gelieven zich op MAAN DAG 3 en DINSDAG 4 JUNI a s., tusschen 15 en 17 uur, te vervoegen aan het Hoofdbureau van Politie, Kerkgracht 33 alhier, alwaar naar de volgorde van aanmelding, even tueel door loting de plaatsen zullen worden aangewezen. Den Helder, 28 Mei 1946. De wnd. Commissaris van Politie vnd. W- VAN DER HORST. Van VRIJDAG 31 MEI t.m- WOENSDAG 5 JUNI, dus slechts 6 dagen, vertonen wij de spannende film (OUR DAILY BREAD) met TOM KEENE. Een film, welke U door haar sterke climax van begin tot einde zal boeien. Bovendien vertonen wij in dit programma KEN MAYNARD in Toegang alle leeftijden. Kinderen zonder ge leide geen toegang. Van VRIJDAG 31 MEI t.m. DONDERDAG 6 JUNI brengen wij U de bekende actrice LYS GAUTY in Een prima gespeelde Franse film. (Plaatsbespreken uitsluitend op Zondag) Toegang 18 jaar. LET OP! De nieuwste Amerikaanse films zijn thans in Nederland aangekomen. Klinken namen als Deanne Durbin, Franchot Tone, Pat O'Brien U niet als muziek in de oren? Let dan op onze aankondiging in de courant van Zaterdag a.s. VANAF HEDEN ZIJN WIJ TELEFONISCH TE BEREIKEN ONDER NO.: Wij verzoeken belanghebbenden dit even in hun gids te willen noteren. Wat kiest U.: Of Oorlog of vrede? Doelmatige voorziening in Uw levens behoeften of crisis en vernietiging van levensmiddelen? Als U vóór de vrede en welvaart kiest, sluit U dan aan bij de coöperatie. Daardoor helpt U, de productie om de winst te vervangen door productie naar behoefte! BROOD KRUIDENIERSWAREN PUBL. CENTR.-• PROP. COMMISSIE DER NEDERL VERBRUIKSCOÖPERATIE! Coöperatie „Helder" Den Helder repareert ieder merh Stofzuiger, Strijkbout en Wasmachinemotor Eigen ankerwikkelerij. M. J. DIRKZEN. AFD. DEN HEI.nER. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag (totaal 8 stuks). Voor de leden van b.g. Organisatie op a.s- Zaterdag un s middags van 35 uur in gebouw Spoor straat T# y°- de °verise organisaties en ongeorganiseerden a-s. Maandag 3 Juni s avonds van 7—9 uur boven zaal Sanderse, Koningsplein. Losse bonnen worden niet ingenomen, dug boekjes medebrengen- ZATERDAG- ZONDAG- en WOENSDAGAVOND Een film, die overal waar zij vertoond werd een dankbaar publiek genoot. Plaatsbespreken en kaartverkoop 1 uur vóór en tijdens de voorstellingen aan de cassa. SCHAGEN DEN HELDER, op ZATERDAG 1 JUNI in CASINO Den Helder Aanvang 8.15 uur. Plaatsbespreking Vriidas en Zaterdag van 2—3 uur nam. en 's avonds as VI gereduceerd f belaSting tob*«™Pen. Militairen gereduceerde priizen. Het adres waarheen de echte Roker gaat, in de Vao Galenstraat. De zomer staat voor U. waar van ook U ten volle kunt genieten. Niet alleen, doch samen met een oprechte le venspartner. Kom even vertrouwelijk met mij praten- Ik bemiddel vlot en prettig en werk steeds onder absolute geheimhou ding. BUREAU „VRIDOCO", Kennemerpark 16, Alkmaar. Geopend van 912 en 25 (Zondags en Dinsdags ge sloten). Ik heb afdelingen voor de Gegoede-, Midden- en Arbei dersstand en een speciale af deling voor de Boerenstand. Voor jongelui is tevens een geheel aparte bemiddeling. HEDEN ONTVANGEN: JONGE KONIJNEN, alle kleuren, vanaf 2,50 Duiven, Liksteen, Kippengrit, Vee-Iuispoeder, Ontsmettings poeder voor hokken en stal len. De echte D. T. T- DE SPORT-KENNEL, CaHforniestraat 10. Natuurgetrouw opzetten van alle dieren. Portret-Atelier ^eieTf^bl° c Dr,CD KEIZERSTRAAT 113 JACDE BOER Den Helder Opnamen: Woensdag, Donderdag, Vrijdag, van 24 uur (Nog geen kinderfoto's) Welk karakter zou met het mijne harmo nieeren? Is er ook iemand, die bij mij zou passen? Zou er ook voor mij 'n levenskameraad zijn? Ook voor U hebben wij een levenspartner. Ook aan uw eisen kan voldaan worden. Ook voor U bestaat geluk.... door middel van: Hoofdkantoor: CORFSTR. 45, ALKMAAR, tel. 2581. Bijkantoren door geheel Nederland. Bijkantoor voor Den Helder en omgeving: p.a. Keizerstraat 47a Den Helder. Geopend: Maandag- en Donderdagavond van 79 u. in BETREKKINGGIDS. Rijks-Gem. Elk beroep, 4.— per mnd. 10.3 mnd. Z. postwissel. Uitg. J. P. Kaland, Postbus 301, Den Haag. VAN MEURS, Koningstraat 95 Telefoon 2283 LET OP HET ADRES WAAR GE UW HENNEN KOOPT. Iedere Zaterdag zijn wij in Den Helder bij de werf en in de Spoorstraat met jonge hennen van 7 tot 10 weken. Dus koopt ze van het bekende adres met erkenning van de Vakgroep in Pluim vee, dan wordt U niet bedrogen. „NIET OPPOTTEN MAARBELEGGEN" zegt onze Minister van Financien. Dit doen wij door in te schrijven op de GROOTBOEK SCHULD 1946 De vlottende staats schuld wordt hiermede tevens geconsolideerd. is het de laatste dag Grijp deze gelegenheid aan tot het goed beleg gen van Uw geblok keerd en vrij geld. - De inschrijving sluit 14 |unl bij dé effectenkantoren, handelsbanken, boerenleen banken, spaarbanken, giro- en postkantoren. Uitvoerig prospectus bij deze instel lingen verkrijgbaar. PUBLICATIE VAN HET j MINISTERIE VAN FINANCtEN RASHONDEN. Pracht Bouvier 10 maanden; jonge Cocker Spaniels ruw' -harige Terrier, D- Herder 8 weken; Halsbanden, lijnen, alle maten en prijzen. Kammen, manden zwepen, kettingen. U slaagt beter bij de Hondenkenner DE SPORTKENNEL, Californistraat 10. Pension, Verpleging, Scheren, Trimmen, enz. NAAR RIJWIELEN leveren wij uit voorraad. Over wordt U ingelicht door het n.we prospectus v. d. Arb. v. Lijkverbranding verkrijgbaar bij Hoofd bestuur, A'dam, Sarpha- tistr. 41 of bij afd. Den Helder. Secr. Herzog- straat 3. MOLENSTRAAT 111 TELEF. 8531 DEN HELDER KOOPT INBOEDELS, MEUBELEN, KACHELS. KOOPT ALLES. STOELEN TE HUUR voor bruiloften en partijen- Molenstraat 184. TE KOOP: een accordeon. Pianoklavier, 80 bassen, 3 korig. Br. onder letter Q Agentschap Held. Crt- J. BAIS, Wieritvg^p, Daar kunnen wij voor zorgen als U ons uw tabak op contract laat telen. Vraagt inlichtingen. Bij den Dienst van Openbare Werken te Den Helder kunnen worden geplaatst een t in den rang van adjunct-commies le klasse. Salarisgrenzen f 22002000, vermeerderd met de be kende verhoogingen, overeenkomstig rijksregeling, een in den rang van klerk. Salarisgrenzen ƒ1200—ƒ2000, vermeerderd met de be kende verhoogingen, overeenkomstig rijksregeling. Einddiploma HBS met 5-jarigen cursus strekt tot aan beveling. Uitvoerige sollicitaties met vermelding van opleiding, diploma's, levensloop en referenties in te zenden aan den Directeur van Openbare Werken, Kerkgracht 10, Den Hel der. Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. GEVRAAGD: Goede vooruitzichten. Goed salaris. Eigenh. geschr. sollicitaties aan Bureau VAN GEND LOOS, Spoorstraat 61, Den Helder. gevraagd voor fiets- en wasserijwerk, leeftijd 16 jaar. Loon f 12.35 per week. WASSERIJ ROOVERS, Ambonstraat 90, Den Helder. WONINGRUIL: Huis bev- 4 kamers, keuken en balcon In 't Zuiderpark Den Haag voor een vrij huis in Den Helder, prijs 30, 40,per maand. Br. aan: Mevr. J- KOCKS, Nunspeetlaan 457, Den Haag Biedt zich aan: een nette huis houdster. Br. ond. nr. 858. bur. van dit blad. Biedt zich aan: een stenoty piste, bekend ra. mod. talen voor kantoor in Den Hélder. pla. Ooievaarstraat 73. Biedt zich aan: een buiehoud ster met 2 kinderen lft. 2 en 4 J. Br. ond. nr. 958, bur. v. d. bL Gevraagd: een flinke loopjon gen. Levensmiddelenbedrijf A. J. de Vries, Spoorstraat 72-74. Gevraagd: een slagersleerling. Adr.: Slagerij v. Gelder. Binnen haven 38. Gevraagd: een arbeider voor wiedwerk. G. Kant, Rijksweg 53 Julianadorp. Een zit-slaapkamer z. pension van Maandags tot Vrijdags. Br. ond. nr. 957, bur. van dit blad Door echtpaar: gemeub. zit- slaapkamer ra. gebr. van keuken. Bit m. prijsopg. ond. nr. 942, bureau van dit blad. Een jongedame zoekt gera. of ongemeub. kamer m. of z. pen sion in Den Helder of omgeving. Ooievaarstraat 73. Jong echtpaar zoekt gem. of ongemeub. kamers m. of z. pen sion in Den Helder. Ooievaar straat 78. Jongelui, die wensen te trouwen vragen gedeelte ven een huis op goede stand te huur. Br. ond. nr. 961, bur. van dit blad. Eep witte bruidsjapon mt 44 m. hoofdtooi en zilver schoentjes mt Adres: Ruyghweg 106. Een kinderwagen v. wandel wagen. Blakkeveldweg 38. Een huis Fazantenstraat h.pr. f 6.50 v. huis m. flinke keuken en bijkeuken tussen Spoorgracht en Ruyghweg. Te bevr.: bur. van dit blad. Een zomermantel v. een avond japon. Adr.: Bur. van dit blad. Een manchester padv.broek lft 15-18 j. en enig paardehaar v. lange broek voor lft 18 j., bij bet. desgew., in natura mijner zijds. Adr.: bur. van dit blad. Of te koop aangeb.: v. Delft's kindl.wagen, klnd.stoel, loophek, ijzer, kind.ledik. voor 3 1-pers houten ledik., 2 tafels en 2 stoe len; tev. stofzuiger, emmerkachel en 2-pits petr.stel (grijs). Br. ond. nr. 960, bur. van dit blad. Een beste jong.flets v. 1 bin nen en buitenband 28xl'/«. Br. ond. nr. 959, bur. van dit blad. Een mooi huis m. badkamer in Den Helder v. huis ln Rotter dam of Schiedam, h. f 35-f 40 p maand. Violenstraat 38. Vier on6 thee v. vijf flanellen luiers. W. Blokker, Vlaming straat 1. Vijftig 1-liter Weckflessen v. gespn. schapenwol. Adr.: Kemp haanstraat li. Een p. z.g.a.n. br. dam.mollères mt 39 teg. baby-kleertjes of ba by-wol of luiers. Br. ond. nr. 926, bureau van dit blad. Een p. z.g.a.n. br. dam.sch. mt 37 3/4 hak v. 1 p. idem pl. hak en p. nw. bl. dam.sch. peau-du- suède h. hak mt 38 v. 1 p. idem 3/4 hak. Café Buitenburg, De Kooy. Een eiken cylinder schrijfbu reau. J. Geurts. Ruyghweg Den Helder. Een z.g.an. divan met kleef f 40,-. Van Hogendorpstraat 7. Een flinke woonark, prijs nadar overeen te komen. T. Oorburg; Ark „Sjoukje", Achter Binnen haven. Twee p. zomersch. mt 39 en 1 p. avondsch. mt 39. Van Galen straat 93; na 6 uur. Vijf getatoueerde bl. Weenera 18 w. oud en getatoueerde voed ster met hokken. Crocusstr. 74. Rode, witte savoye en bo kool; rapen- en slaplanten. Kwe- Een klnd.wandelwagentje. Sluis dijkstraat 148. Een 3-wlelig kinderfietsje en 1 wringer en bok. Brouwerstraat 24, Den Helder. Een plano of orgel, mag defect zijn. C, Bik, Van Galenstraat 2, Den Helder. Een marine-baadje. Adr.: Vle- straat 118. Een romermantel of swagger. Adr.: Bureau van dit blad. Een kinderledlkantja. Dahlia- straat 10. Enkele croquetten-tromm?' Adr.: Bureau van dit blad. boeren- i. Kwe kerij Polderweg. Mooie rashondjes. Croous- straat SS, Den Helder. Een Visserschuit m. motor en nw. Manchester rijbroek. Bad huisstraat 122, Hulsduinen. Een jonge Herdershond, 8 mnd. oud. 8. Boerman, J. O. de Leeuw- weg 34, Breezand. Een z.g.a.n. wringer en bok en een sjoelbak. Adr.; W. Beukele- straaf 6. Een gr. kist en enige witje werkpakken. Nieuwe Binnen haven 47; na 5 uur. Negen pond stam-snijbonen en 10 pond stam-slabonen z. draad en een p. werksch. mt 40. Mes dagstraat 1. Huisduinen. Witte Leghorns, volop aap de leg. Jan ln 't Veltstraat 66; na 5 uur. Een zwaar motorrijwiel merk „Indian". S. Daalder, Peperstraat 28, Oosterend, Texel. Een kinderwagen. Adr.: Jansen- straat 11. Ben jonge witte hond, kleine, 8 maanden oud. Jansenstraat 11. Een wit satijnen trouwjapon mt 40, lange witte onderjurk en sctl. mt 40. Adr.: bur. van dit blad. Schoolboeken voor Ambachts school metaalbewerking. Te bevr. Badhuisstraat 108. Een z.g.a.n. positie-corset. Adr. Polderweg 41. Voor de meest biedende: twee crapauds. Krugerstraat 36. Vier nw. clubfauteuils hand werk mod. uitvoering eik.hout. Adr.: Bureau van dit blad. Een z.g.a.n. kampeertent 1.22jc 1.07x1.52. Tegen aannemelijk bodi. W. Blokker, Vlamingstraat 3. Een slijpsteen op prima lagers, compl. m. bak en l kachel gesch. om op te koken. Koningstr. 109. Een voor-oorl. jong.-tweedjas, 1 grijs plusf. pak lft. 14-15 j., 1 p. hoge sch. mt 36-39 en 1 béste Jong.flets z. banden. Van Galen straat 80; na 5 uur. Een p. z.g.a.n. dam.sch. mt 38 donk.bl.; tev. rullen: 1 p. zw. dam.sch. mt 40 v. sportschl Her- zogstraat 56. Compleet slagwerk m. nW. Hl- Rat. Br. ond. nr. 955, bur. van dit blad. Een compl. vaste wastafel met leidingen of rullen v. schrijfbu reautje; teV. 3 laken ond.off. pet ten. Adr.: bur. van dit blad. Een beste werkfiets m. dikke massieve banden. Emmastraat 92. Een kinderwagen. Adr.: Ruygh weg 9. Acht kippen (volop aan de leg), koemest per week weg te halen. Adres: Bureau van dit blad. Een mantelpak mt 44-46 zuiver wol voor-oorl. kw. en swagger mt 46. Adr.: Rozenstraat 9. Een tennisracket. L. Gerritsen, Binnenhaven 57. Een Tlger kachel (rood). Ko ningsweg 66, Den Helder. Of te rullen: een vloerkleed. Adr.: Goudsbloemstraat i8. Een ganglamp (ook gesch. voor winkelverlichting) en een rugzak. Adr.: Herzogstraat 34. Vier nw. faateuils. Heraog- straat 15, Den Helder. Dengene, die Zondagavond par abuis mijn blauwe regenjas meer nam uit Evang. Geb. Vtjzdstr., gelieve deze om te rullen. Adr.f Ruyghweg 78. Een nette kostganger gevraagd. Vrije gemeub. kamer en zlt-sl.- kamer voor 2 pers. m. of z. pen sion. Ooversstraat 43. Heer, middelb. lft. goed Ink., zoekt kennlsm. m. alleenstaande nette dame m. lnboedial en wo ning. Br. ip. opgave van )ft ond- nr. 947, bur. van ijjt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 4