Or. W F. J. VAN WAVEREN Tennistournooi Bij het Jf»""vfteiiRchap van H R f. H Ned. Ver. van Huisvrouwen Krijgt Texel een blijvende lnchtverbinding Dreigen nieuwe moordaanslagen tegen de Chinezen? Goedkoop telegraferen naar Indië Gromyko maakt gebruik van bet vetorecht geen spreekuur Zoals uit een in dit blad geplaatste advertentie blijkt, houdt de Heideree Tennis Club weer een tournooi voor inwoners van deze gemeente. Hoewel men zich ervan bewust is, dat door verschillende uit de oorlogstoe stand voortvloeiende moeilijkhe den, de tennissport hier ter plaatse niet op vóóroorlogse wijze kan wor den beoefend, heeft de HTC toch ge meend, op het in 1944 ingeslagen pad te moeten voortgaan, en nu tijdens de feestweek op dit gebied iets te moeten organiseren. De wedstrijden worden gespeeld te Huisduinen, en vangen aan op Maan dag 1 Juli a.s., des middags 5 uur Verder zullen iedere middag na 5 uur wedstrijden worden gehouden. Men stelt zich voor. de finales op een Zon dag te doen houden. Het inschrijven moet geschieden vóór 24 Juni a.s. des middags 12 uur; wij verwijzen verder naar de adver tentie- HRC II is er Zondag dan in ge slaagd om kampioen te worden van haar afdeling. Reeds in de aanvang Van het seizoen bleek het dat HRC II een serieuze kans zou maken On het laatst was er nog één ernstige concurrent en dat was Volendam II. In Den Helder won HRC II verdiend met 40. maar enige weken later vc'oren de roodhemden in Volendam met 4—1. De soanning Vw»m er teen nog even in, maar met twee flinke overwinningen, nl. 3—7 en 80 werd de roTïiDetitie he=1öten en het kam pioenschap behaald. HRC II is feitelijk een apart-elftal De jongens zijn on e"kaar ingesteld en wanneer hun spel even wil lopen dan is het een fijn gezicht hen te zien spe'en. Zoals bijv. tegen SCA II verschil lende doelpunten werden gemaakt was dat heel goed Het elftal dat de tite! behaalde is als volgt: Guijken; J Zwart. H. Zwart; Schoenmaker, Van Dok, Bijl; Van Reek, de Schipper, Ramler. Nieuw- stad en Rijkers. Daarnaast hebben Knuijff en Bromlewe ook vele wed strijden op hun naam staan. Een woord van hulde past hier nog aan trainer Leavy, die dus kans zag ook het tweede in zijn eerste seizoen kampioen te maken. Daarnaast de heer Koningsteijn, die t'idens de wed strijden de jongens steeds lichamelijk verzorgde In Casino werd dit feest Zondag avond gevierd, waarbij de gehele HRC-familie weer aanwezig was. HRC II moet promotie-wedstrijden spelen tegen Rapiditas 2; De Kenne- ™ers 2 en DWS 4 Vergadering Helderse afdeling. -- ffdeling Den Helder van de Nederlandse Vereniging van Huis- vrouwen, welke afdeling onlangs weer werd opgericht, heeft een bij eenkomst gehouden in de bovenzaal van Cafe „Postbrug". Daar de pre sidente afwezig was, stond deze middag onder leiding van mevr. Veen die in haar openingswoord in het bijzonder de dames Postuma (oud-voorzitster), Jaring (oud-secre taresse en Van Pienbroek (oud penningmeesteresse), alsmede mevr. Jo Hekkertvan Eysden, zangeres te Zaandijk, die deze middag met enige liederen zou opluisteren kon welkom heten. Na de notulen zong mevr. H., die gekleed was in Oud-Zaanse kleder dracht van omstreeks 200 jaar ge leden, een paar oud-Nederlandse lie deren. Zij bleek een heerlijk zuivere stem te bezitten, en zij bracht haar liederen met enthousiasme ten ge hore. Na de nauze zona zij nog enige kinderliederen, en zij wist door haar gevoelige voordracht de juiste stemminc te wekken, zodat ieder geboeid naar haar luisterde. Daarna kwam het officiële af scheid van de oud-bestuursleden Mevr. Veen bracht in herinnering, wat de dames voor de vereniging hadden gepresteerd, en zij snrak namens a1!" leder, haar dank daar voor uit. Zij overhandigde ieder een zilveren theelepel met het wapen van Den Heler, met welk fraai ge schenk de dames zeer waren inge nomen. De zangeres kreeg hierna gelagen heid. nog enige liederon te zingen, o.a. *Tiin land" van Cath. van Pep- nes. Mevr. Kousbroek-Assman be geleidde uitstekend aan de piano Na de rondvraag kwam aan deze mooie en genotvolle middag een einde en gingen de Heid°rse huis vrouwen zeer voldaan huiswaarts. VOOR HET RODE KRTJIS EN DE UW. De netto-opbrengst van het door The Masterkevs od Donderdag 6 Juni 1946. in het Tivoü-Theater gereven concert ten bate van de afd. Den Helder van het Ned. Rode Kruis en de UW bedraagt f 914.43. Dit bedrag zal worden afge- eiepn aan bnvenreonen-ao verenigingen en wel voor ieder 50°/o. Ongetwijfeld een prachtig resultaat. M« KincVovf paar HM. torpedojager Banckert zal a.s. Zaterdag om 1 uur uit Rotterdam naar Indië vertrekken, onder commando van luit ter zeer ie kl. Koudijs Zaterdagmorgen zal de bevelhebber van de zeestrijdkrachten, admiraal G. E L. Helfrich een bezoek aan het schip bren gen Bij het vertrek zal de commandant zeemacht, schout bij nacht J A. Gouw, aanwezig zijn. Op de laatste raadsvergadering deelde burgemeester Rehorst mede, dat het vliegveld weer gereed ge maakt wordt. Vermoedelijk krijgt Texel een permanente verbinding op Schiphol, omdat men verwacht, dat er ook 's winters wel passagiers voor Amsterdam zuilen zijn. Indonesië Het Franse persbureau AFP meldt omtrent de toestand bij Bekassi en Tangerang nog het volgende: De berichten, die uit Bekassi en Tangerang komen, zijn nog steeds alarmerend. Een grote Chinese ge meente wordt er geterroriseerd door Indonesiërs, die door het minste in cident gebracht kunnen worden tot het bedrijven van nieuwe massa moorden. De evacuatie van Chinezen met hun gezinnen heeft voortgang; dui zenden van hen zijn ondergebracht ir kampen ondeT bescherming van de geallieerden en geregelde Indo nesische legerafdelingen. Een Brits vli°?tuiff. dat op geringe hoogte boven het gebied van Be kassi vloog, heeft het vuur der In donesiërs tot zwijgen gebracht. Anderzijds verkeren de 7.000 Chi nezen, d'e in het Nederlandse leger dienen, in een staat van uiterste nervositeit en branden van verlan gen hun doden te wreken. Naar schatting is er voor een totaal bedrag van zes millioen gul den in en bij Tangerang vernield. De evacuatie van krijgs gevangenen en geïnter. neerden. Het ANP heeft het volgende be richt opgevangen van de zender van het Indonesisch-republikeinse pers bureau Antara: Sedert het begin van de evacuatie per vliegtuig od 20 Mei tot 13 Juni zijn in totaal 4590 geallieerde krijgs gevangenen en geïnterneerden uit het binnenland van Java naar de geallieerde zóne overgebracht. Welingelichte kringen te Djokja karta hebben medegedeeld, dat. naast de evacuatie van geïnterneer den per vliegtuig, met ingang van 20 Juni ook treinen voor dit doel zullen worden ingeschakeld. Brief telegrammen 20 cent per woord. Naar wij vernemen zullen binnen kort, door de PTT nieuwe telegram tarieven voor het verkeer van Indië naar Nederland worden ingevoerd, die op een aanzienlijke vermindering van de tot dusver geldende tarieven ■ïeerkomen. Het nieuwe tarief wordt als volgt: volbetaalde telegrammen 60 cent per woord; uitgestelde tele grammen 30 cent per woord en brief- telegrammen 20 cent per woord. In Engeland wordt het zeeprant- soen verlaagd. Voor de inmaak krijgt men 2 pond suiker extra. Spanje in de V eiligheidsraad New-York, (Reuter). - De Veiligheids raad is weer bijeen gekomen om het debat over de Spaase kwestie voort te zetten. Johnson, de afgevaardigde van de V S. verklaarde, dat hij zich zou ont houden van stemming over Sir Alex- ander Cadogan's amendement betref fende verwijzing van de Spaanse kwes tie naar de algemene vergadering zon der enige aanbeveling van de Veilig heidsraad. Dr. van Kleffens zeide, dat hij voor het Britse voorstel zou stemmen. Dr. Oseor Lange, de Poolse gedele geerde, verklaarde zich tegen het Britse amendement Hij voegde daaraan toe, dat indien de raad geen overeen stemming zou bereiken ten aanzien van de resolutie van Evatt, hij een stemming zou vragen over een voorstel, inhou dende dat de raad de onmiddellijke verbreking van de diplomatieke betrek kingen met Spanje zou gelasten Het door Sir Alexander Cadogan voorgestelde amendement werd ver worpen met zes tegen twee stemmen bij drie onthoudingen. Cadogan verklaarde, dat hij geen gebruik zou maken van ziin veto-recht tegen het voorstel van Evatt, doch er voor zou stemmen. Het voor stel van Evatt verwierf daarop negen stemmen, bil een onthouding en de stem van Gromyko tegen. De voorzitter deelde mede, dat het voorstel 'niet was aangenomen, daar Gromyko er zijn veto tegen had uitgesproken. De Poo'se gedelegeerde. Dr. Lange, deelde mede. dat hij zijn oorspronkelijk voorstel, volgens hetwelk de Veilig heidsraad de leden van de V N. aan wijzingen zou geven om de diplomatieke betrekkingen met Spanje te verbreken, wilde hernieuwen. De Veiligheidsraad verdaagde de be spreking van Dr. Lange's voorstel tot aanstaande Maandag 20 uur. Een commissie uit het - -merikaanse huis van afgevaardigden dringt aan op een spoedige ontmoeting van Truman en Stalin. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje wilhelmina. K. KLEIN V. KLEIN— HOORNSMAN. ANNIE en TINIE. Rijksweg 3. Den Helder. Geboren; evertjan, Zoon van J. A. TRAP—WOUD. P. J. TRAP Jr. Den Helder, 16 Juni 1946. Lombokstraat 3. De 23e Juni hopen onze ge liefde Ouders en Grootouders antje bos en libbe bethlehem dag te herdenken dat zij jror 40 jaren in het huwelijk traden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de J^ens van hun kinderen en kleinkinderen. Den Helder, 23 Juni 1946. Niasstraat 25. Ondertrouwd. EGBERT DROST en FEMMÏ POMPERT. Den Helder, 18 Juni 1946. Soembastraat 45. Huwelijksvoltrekking op na der te bepalen datum. Na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, is van ons heengegaan onze innig geliefde vrouw en moeder satse koster, echtgenote van K. BI^SBOER. in de ouderdofh van 38 jaar. Dat zij ruste in vrede. K, BIESBOER. CATHARINA en KLAAS. Den Helder, 13 Juni 1946. Gravenstraat 100. De teraardebestelling heeft plaats gehad Maan dag 17 Juni op de Alg. Begraafplaats te Huis duinen. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden na het overlijden van onzen lieven Zoon, Broeder, Zwager en Oom johan slotemaker, zeggen wij U hartelijk dank. In het bijzonder onze dank aan Dr. van Cattenburg. voor de zorgvuldige behandeling en aan Ds. Tollenaar, voor de troostvolle woorden tot ons gesproken. Tenslotte aan de buren en klanten voor hun hartelijk medeleven. Uit aller naam; Fam. k. SLOTEMAKER. Den Helder, Juni 1946. Vijzelstraat 78. dankbetuiging. Door deze betuig ik aan alle mijne hartelijke dank voor de betoonde deelneming bij het overlijden van mijn geliefden Man, den Heer a. C. a. bussing, aan mij bewezen. Mevr. J. J. BUSSINGOX. Heiloo, Bergeonstraat G 193. DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van belangstelling na het over lijden van ons geliefd zoontje en broertje PIETER JACOBUS HIJMAN, betuigen wij familie, vrien den, buren eh keukenperso- neel le Comp. Gezagstroepen onze hartelijke dank. Fam. H. HIJMAN. Koningdwarsstraat 13. Woensdagmiddag huwelijk. Brief no. 974 Held. Cour. van 8 Juni. Was door omstandig heden verhinderd. Beleefd verzoek Donderdag 20 Juni nogmaals op dezelfde tijd en plaats aanwezig te zijn. Gevraagd net meisje, van 's morgtns 8 uur tot 's middags 4 uur of een naaister G. BROERF, Koningstraat 75, hoek Koningdwarsstraat. attentie. Huisvrouwen, gelieve geen schillen of groenteafval aan mensen zonder geldig bewijs mede te geven. De praatjes, dat ik ziek ben of niet meer kom, zijn leugens. De schillenboer, W. VOLKERS, Gravenstraat 8 wil diegene die Vrijdag 14 Juni mijn tas met boodschappen bij De Gruijter uit de winkel mee nam, zo vriendelijk zijn de puntenkaarten "bij mij in de brievenbus terug te bezorgen. Ben zeer gedupeerd, kan de schoenen van mijn kinderen niet meer laten maken. Binnenhaven 38.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 3