P„CHANTAGE"1 Nederlanders trekken ter walvisvaart Van nabij en verre Hors d'Oeuvre De vrijlating der politieke delinquenten Tweehonderd Sovjet divisies in Oost- Europa VOETBALPROGRAMMA VOOR ZONDAG A.S. DE NGORDHOLLANDSCHE COURANT DAGBLAD VOOR DEN HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA De Willem Barendsz'' voor het vertrek gereed 1 Staking in de Limburgse mijnen geëindigd Heropening van de graanbeurs Wieringermeer H.M. de Koningin bezoekt België Beloning van 6000 sigaretten Buitenzorg aan Ned. troepen overgedragen FEUILLETON Churchill vraagt Twee sigaretten per dag voor politieke delinquenten Rede van Truman voor de Ver. Naties STADSNIEUWS De adelborsten gaan voetballen Jongentje overreden Uit het politierapport Weerbericht BUREAU: Koningstraat 7S-8G Den Helder Telefoon 2345 Giro 449041 Dir.: J. Btjlsma VRIJDAG 25 OCTOBER 1946 Voortzetting van de 70STE JAARGANG No. 9405 HELDE RSCHE COURANT TARIEVEN: Advertenties: 14 cent per millimeter. Familieberichten 17 cent per mjn Kleine ad vertenties (..Juttertjes") tot 15 woorden 75 cent. elk woord meer 5 cent Abonnementen, per kwartaa f 3.—, per post f 1.65 H' ofdredacteor: M. H. E. Uyldert, Rayonredacteuren C. A. Dekkers ec W. Kok. (Van onzen spec. verslaggever.) Een directieboot schroeft dwars over het IJ. De schipper aan het roer houdt recht aan op de droogdokken aan de overkant. Vanwaar het geraas van klinkhamers in Harden over het water waait. Met een grote boog komt de lange motorboot langszij van een vlot en een vijftig jour nalisten stappen op de ponton, uitgeno digd door de directie van de Ned. Maat schappij voor Walvisvaart. En daar, log gemeerd tegen een paar platboomde schuiten, ligt torenhoog boven het nietige vlot, de kolossale romp van Neêrland's enige walvis vaarder. Op de verse zwarte verf glanst met grote letters de naam „WU- lem Barendsz." en kleiner daaronder „Amsterdam". Van Amsterdam uit zal deze dravende fabriek, deze stad in het klein, uittrekken naar de barre eenzame Zuidpoolgebieden, en na af loop van het seizoen terugkeren met 20000 ton traan, het Noordzeekanaal opstomen en weer met dikke trossen veilig worden vastgelegd, om uit te rusten, terwUl de kostbare lading wordt uitgepompt. Diep in de romp van de stalen kolos, in de eetzaal van de werklieden, spreekt de heer A. Warnderink Vinke woorden van Welkom. De heer Vinke maakt het aar kort, want deze persconferentie is er tneer één om te zien, dan om te horen. Ook de heer Hansen, de eerste adminis trateur, spreekt en geeft een overzicht Van alles, wat er zoal aan boord omgaat. En dan trekt het gezelschap in groepjes Over het schip. Vanaf de ontzaglijke helling in het ach terschip, de grote holle tunnel, waardoor de walvissen het dek worden opgesleept met lieren van 40 ton elk, vanaf die hel ling, tot de ankerlier op de bak, krioelen de werklieden als mieren dooréén. Ze $lepen met kettingen, branden en hame ren, draalen bouten aan, sjouwen met balken en planken, en plekken in de hoogte als meikevers tegen de witte Schotten, waarbij de verfkwasten strijken en strijken Stoom sist uit de afsluiters, winches bolderen en rammelen, hijs na hijs komt op het dek neer, proviand, uit rustingsstukken, pijpen en buizen, rol len draad en manillatrossen. Muziek klinkt over het dek, uit grote luid sprekers, muziek die' straks zal schal len door de wijde stilte van de Pool- zee. En overal wiemeien de arbeiders dooréén. Dit schip moét op tijd klaar, en het komt op tijd klaar. Vrijwillig wordt er overgewerkt en met recht zullen de werklit en kunnen zeggen, als de Nederlandse gezinnen meer vet krijgen: „Dat hebt ge ook aan ons te danken". Onder leiding van kapitein Visser komen wij beneden in de fabriek, waar de traan wordt verwerkt, waar een 40. 50 ketels staan van verschillend soort en makelij, ketels, waaronder een druk van 4 atmos feren,' de brokken walvisvlees en beende ren tot een gelei-achtige massa worden ge kookt. om dan eindelijk via separatoren en centrifuges tot traan te worden. Het residu, de restanten, gaan over boord, omdat de Willem Barendz. speciaal voor traanwinning bestemd is. Bruikbare delen worden bewaard in de enorme vrieskamers, voor later onder zoek en verwerking tot vitamine- en hormonenpraeparaten, maar ook voor Op de helft von het seizoen goot een tanker naar de „W. BARENDSZ" f om troon over te nemen INTERESSANTE BIJZONDERHEDEN: Een walvis weegt gemiddeld 130.000 kg. en bestaat voor 25% uit vet. Van één walvis verkrijgt men evenveel vet als de boter productie van 350 koeien in één jaar. Het fabrieksschip „WILLEM BARENDSZ" meet 15.000 ton en verwerkt zelf de ge vangen walvissen De expeditie hoopt 20.000 ton troon naar Nederland te brengen ^schepen toegevoegd Om de 20.000 ton traan te bemachtigen moet de expeditie gemiddeld 100 dagen lang 11 walvissen per dag vangen consumptie, zoals de walvislever, waar van één enkele 600 kg kan wegen. Trouwens, meer organen van zo *n walvis mogen er zün, een tong weegt wel 800 kg, en het beestje zelf van 50 —130 ton! Het is een hele overgang van de broeikas- temperatuur naar de vrieskamers, en vandaar weer naar het dek, waar het la waai weer over je heen valt. Achter een open deur staat de dokter en pakt een koffer uit, een hut verder woont de chi rurg, weer ergens anders chemici, biolo gen, natuurvorsers. Wij dwalen door lange gangen, lopen trappen op en af, kombuis, bakkerij, slagerij.... De slager heeft het witte jasje al aan, al is zijn werkplaats nog een stal gelijk, met wel acht zwoe gende werklieden erin.... Boven, op de brug, de modernste appa raten, echo-lood. giro-kompas, radar- installatie, in een van de gangen mid scheeps het hospitaal, compleet met scha duwloze operatielamp in de operatieka mer. Aan boord leven en werken 244 mensen, die in moderne, ruime, „air-conditioned" verblijven en hutten zijn ondergebracht. Op elk van de acht begeleidende jagers huizen 14 man, in totaal dus 356 man, w.o. elf man van de vliegdienst, die de zorg hebben voor de twee fel geel geschilderde amphibie-vliegtuigen, dienende voor de jacht en de meteorologie. Zeven maanden van huis vergt heel wat van de opvarenden, al is er voor alles gezorgd. Er is een bibliotheek, een filmapparaat, een eigen scheeps- drukkerlj, een winkel, waar van alles te koop is, van boordeknoopje tot oliegoed en zeelaarzen. En zo zal dan de Willem Barendz. bin nen enkele dagen Amsterdam verlaten, zijn logge lichaam door Noordzee en At lantische Oceaan schuiven, om via Kaap stad, te zamen met de acht Jagersschepen van 400 ton elk, de Zuidpoolzeeën te door kruisen. De kapiteins-harpoenier van de „cat chers" zullen hun harpoengranaten in de lijven van de walvissen jagen, hun vangst naar het moederschip brengen en weer uitzwermen op zoek naar- nieuwe buit. En de vis, die geen vis is, wordt tegen de helling opgetrokken, in stuk ken gezaagd, gekookt, bereid en ver werkt. Wil het schip vol komen dan moeten het hele seizoen door gemid deld i0 a li van die kolossen per dag verwerkt worden. Maar de traan zal vloeien in de 12-meter diepe tanks onder het fabrieksdek, en die traan zal weer verwerkt worden tot mar garine en vet tot heil van onze volksge zondheid. En zoals in de 17e en 18e eeuw de mannen uit Hoorn, uit Enkhuizen, uit de Zaanstreek en waar al niet vandaan, optrokken ter walvisvaart, en hun ge vaarlijk bedrijf in hun open boten met handgedrilde harpoenen uitoefenden, zo knalt nu het harpoenkanon op de hoge bak van de jagers, zo sissen nu de stoom- zagen, wentelen de centrifuges, stampen de machines, met hetzelfde doel, traan en vet voor het Nederlandse volk. Mannen van de Willem Barendsz.: goede reis en behouden vaart! Thans kan een volledig overzicht ge geven worden van het verloop van de staking op de Limburgse mijnen, gere kend over alle drie de diensten. Daaruit blijkt, dat van de ondergron- ders is opgekomen 44 procent, van de bovengronders 77 procent, gemiddeld dus 58 procent. Deze cijfers zijn inclusief de gedetineerden, die op de mijnen werken en vanzelfsprekend niet aan de staking hebben kunnen deelnemen Op de vroege diensten van Woensdag morgen zijn alle mijnwerkers weder als normaal verschenen. De staking is dus, zoals trouwens was aangekondigd, be perkt gebleven tot de dag van gisteren. Woensdagmiddag heeft een in de Maashaven te Rotterdam werkende bag germolen 'n bom, een zg. luchttorpedo van ongeveer 1000 kg. aan de opper vlakte gebracht. Gelukkig ia het ge vaarte niet ontploft. Het Amerikaanse militaire bestuur in Berlijn heeft geprotesteerd tegen de wijze, waarop in de Russische sector van die stad onderwijs in geschiedenis wordt gegeven. Uit een perceel aan de Stadhou derskade te Amsterdam hebben inbre kers 450 bonnen voor rijwielbanden, benevens ruim 2000 gulden ontvreemd. Woensdag is te Leeuwarden tij dens de zitting van de Civiele Kamer van het Gerechtshof mr. Bolt, een be kend pleiter, door een beroerte getrof fen en overleden. Van het aan de provincies volgens het Bouwplan 1946 toegewezen aantal woningen waren op 12 October jj. 10.168 stuks in aanbouw of gegund. Het motorschip „Ruys" is Woens dag met meer dan 2000 man van de 7- Decemberdivisie te Tandjong Priok aangekomen. Kurt Daluege, de moordenaar van Lidice, is Woensdag te Praag opgehan gen. Te Rotterdam is een 50-jarige gla zenwasser van de vierde verdieping van „De Bijenkorf" gevallen en korte tijd daarna overleden. De Belgische mijnstaking breidt zich nog steeds uit. Opnieuw hebben 1300 arbeiders het werk neergelegd. Veertien Franse soldaten vonden de dood of werden vermist na in een hin derlaag gevallen te zijn bij het escor teren van een Japanese verbindingsmis sie, welke poogde contact te maken met de Japanese deserteurs, die ten Westen van Saigon een guerillastrijd voeren. Op Woensdag 6 November a.s. zal Zijne Excellentie de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S. L. Mansholt, de openingsplechtigheid verrich ten van de Graanbeurs te Middenmeer, alsmede de onthulling van de gedenk steen voor de gevallen bestuursleden: A. C. de Graaf en J. Koolhaas. Precies op tijd reed de Koninklijke trein, waarin H.M. de Koningin zich gister naar België heeft begeven, het station te Brussel binnen, waar H.M. door den Prins-Regent, onzen ambassa deur en andere autoriteiten werd ver welkomd. Zoals bekend, is deze reis een voort zetting van de raizen van Prinses Ju- liana en Prins Bernhard naar Denemar ken, Zweden en Zwitserland en be doeld om onze dank over te brengen voor hetgeen het Belgische volk voor ons heeft gedaan. Hulde van Senaat en Kamer. De voorzitter van de Belgische Senaat heeft gister in dit college zijn sympa thie voor H.M. de Koningin en het vorstenhuis van Oranje tot uitdrukking gebracht. In de Kamer heeft de voorzitter, de heer Van Cauwelaert, doen uitkomen, dat het bezoek van onze vorstin de Nederlands-Belgische toenadering zal bevorderen. Ook in de kringen der bevolking, niet het minst natuurlijk uit de Nederland se kolonie, leeft men van harte mee met het bezoek dat H.M. thans aan België brengt en dat een privé karakter draagt. DE SIGARET. Op de dag dat de tabaks-bon rendement oplevert loopt bij mijn vriend Leopold de wekker niet af. Hij wordt van zelf wakker, want het is de dag van de sigaret Om zéven of acht uur drentelt hij eens langs de winkel in een Sinterklaas-stemming en hij mor relt eens aan de deurknop. He laas, als de winkel om 9 uur geopend wordt zit hij al op zijn kantoorkruk en moet hij zich nog steeds in verwachtingen verlus tigen. Om 5 uur gaat hij er dan op los. De kleurige pakjes worden zorgvuldig in de binnenzak van zijn overjas gestopt. De winkelier bxengt hem niet in verzoeking met een vriendelijk: „opsteken meneer?" want te grote vriende lijkheid is uit de tijd. Roken in de open lucht zou trouwens zonde zijn, meent Leopold. Thuis gekomen begint dan het ri tueel. Naast de rustbank wordt een tafeltje met een asbak ge- m plaatst De aansteRer is reeds de vorige dag met frisse benzine ge vuld. Dan werpt Leopold zien ruggelings op de bank. brengt her nicotine-staafje aan de lippen en het puffen vangt aan. „Waarom ga je erbij liggen?" vraag ik. „Smaak het niet goed. als je zit?" „Ze zijn soms zo' los gestopt' mompelt hij. „Ik houd ze liefst var ticaal" en hij zoent zachte, grijze wolkjes de lucht in „Is koester mij nu in mijn illusies", zegt hij. Maar reeds als de Zaterdag ten einde loopt vervliegt de laatste rook Tot het einde van de week de sigaret weer illusoir. KREEFT. Beloningen van 25000 mark en 6000 sigaretten zijn in het vooruitzicht gesteld voor aanwijzingen, die zullen leiden tot arrestatie van de personen, verantwoor delijk voor de bomaanslagen, die vorige week te Stuttgart zijn gepleegd. Heden is Buitenzorg (Bogor) door de Britten officiëel aan de Neder landse troepen overgedragen. Te voren had een samenkomst plaats gehad tussen brigadier-generaal Scott, als vertegenwoordiger van de Britse strijdkrachten te Buitenzorg, Dr P. J. A. Idenburg en Dr Her- mani, als vertegenwoordiger van het Indonesische ministerie van Bin nenlandse Zaken. Van het Directoraat-generaal voor Bijzondere Rechtspleging ontvangen wU het volgende bericht: „Volgens mededeling van het Direc toraat-generaal voor Bijzondere Rechts pleging bedroeg het aantal politiek verdachten in de bewaringskampen op 15 October 1946 nog 39.044. Per 1 Juli 1946 enkele dagen vóór het optreden van het nieuwe kabinet beliep dit aantal 59.093. In drie en een halve maand is het getal dezer personen dus met rond 20.000 verminderd. Hoewel deze vermindering niet onaanzienlijk is, beantwoordt zij niet aan de ver klaring, die de regering op 10 Juli 1946 in de Tweede Kamer der Staten- Generaal heeft afgelegd, blijkens wel ke het in haar voornemen la.g het aantal van bovenbedoelde personen vóór 1 October j.1. te reduceren tot omstreeks 25.000. Intussen kan worden medegedeeld, dat de parketten der procureurs-fiscaal hun schiftingsarbeid in dit opzicht nog niet hebben voltooid, zodat met een aanzien lijke vermindering van bovengenoemd cij fer van 39044 in de naaste toekomst kan gerekend worden. De minister van Justitie heeft 'n dit verband den procureurs-fiscaal verzocht doortastende maatregelen te nemen op dat de toestand, zoals de regering zich die per 1 October gedacht had, uiterlijk per 15 November a.s. zal bereikt zijn. Ter completering van bovengenoemde cijfers zij nog vermeld, dat buiten de ge detineerden, die in de bewaringskampen vertoeven, er per 1 Juli 1946 nog 1.250 der gelijke personen zich bevonden in huizen van bewaring en gevangenissen. Het be treft hier over het algemeen de zwaarste gevallen, zodat hun aantal sinds 1 Juli niet noemenswaard verminderd is door J. S FLETCHER 16) „U we.ist mij te spreken?" bgon me- vrow Mallathorpe. „Wat ia er van uw dienst?" „Zaken. mevLrow Mallathorpe. za ken." zei Pratt. „Zoals ik op mijn kaar tje al aanduidde, belangrijke prive- zaken." „Met u en uw familie," hernam Pratt. ,En vóór wij een stap verder gaan. gen sterveling wet er iets vanbehalve ik" Nog eens keek mevrouw Mallathorpe hem onderzokend aan. Pratt boog zich naar haar t.e. ver het bureau heen. Zijn stem was reeds gedaald tot een ge heimzinnige en vertrouwelijke toon. „Ik begrijp niet, waar u het over heeft." zei ze „Gaat u door" „Eerst een vraag, als het u belieft, mevrow." Pratt boog zich nog meer naar haar toe. „Een vraag., en een antwoord. Het is voor uw eigen bestwil. Is de jonge mijnheer Collingwood van morgen hier geweest?" „Ja, maar waarom vraagt u dat?" „Wat wilde hij van u?" vroeg Pratt. Mevrouw Ma"athorpe aarzelde even en fronste haar wenkbrauwen. Pratt haastte zich haar gerust te stellen. „Het is heus geen helle frase als ilk zeg. da het voor uw eigen bestwil is. me vrouw. Waar kwam hij om?" „Hij kwam vragen, wat er in de brief stond, die zijn grootvader mij gisteren middag schreef." „Dus had Antoon Bartie u geschre ven? En wat schreef hij? Want dat is van belang." „Alleen meer.d at hij graag zou zien, dat ik even bij hem kwam, wanneer ik in Barford was." „Geen woord meer?" „Geen enkel woord „Ook niets overwaarover hij u spreken wilde?" „Neen. ik dacht, dat hij mij zou wil len vragen hem nog een partij boeken over te doen van mijnheer Mallathorpe „Heeft u dat ook aan Collingwood verteld?" vroeg Pratt, gejaagd. „Ja, nauurlijk „En was hij daarmee tevreden?" Opnieuw keek mevrouw Mallathorpe naar het hoofd fw olf daok3gwtffwww verstoord. „Waarom niet?" vroeg zij- ..Het was de enige uitleg, die ik geven kon. Hoe moest ik weten, wat de oude heer wilde?" Pratt schoof zijn stoel nog dichter bij het bureau, en zijn sem ging geheel tot fluiseren over. terwijl zijn blik bete kenisvol werd. „Ik zal u eens zeggen, wat hij wil de." begon hij. „Daarvoor ben ik ge komen. De oude Bartie kwam. kort na vijven, op ons kantoor. Ik was alleen, al de anderen waren weg. Ik liet hem in Eldrick's kantoor. Hij vertelde mij, dat hij die middag de boeken, die hij van u gekocht had, en die van Malla- thorpe's fabriek afkomstig waren, eens had nagezien. Daarbij had hij gevonden wat denkt u?" Bij het noemen van de boeken was het bloed mevruow Malathorpe naar het hoofd geschoten Nu verbleekte zij, oen Pratt haar o onderzoekend aan keek. De klerk zag, dat haar handen zich vaster klemden om de stoelleuning na het horen van zijn vraag. „Wat?" zei ze. nauw verstaanbaar Wat?" „Het testament van Jan Mallathor pe!" fluisterde Pratt. „Begrijpt u het goed? Zijn tesament." Snel keek zij om zich heen, naar de deur. en snel naar de gordijnen voor de ramen. (Wordt vervolgd) In bet Britse Lagerhuis heeft Chur chill een opzienbarende rede gehou den, welke eindigde in een dramati sche climax. Aan bet slot werd hU eenparig en luide toegejuicht. Met deernis sprak Churchill over de landen, die binnen de Sowjet-sfeer lig gen. Hij bleef bij zijn te Fulton geuite bewering, dat Rusland geen oorlog, maar de vruchten van de oorlog wil. Het scheen toen, dat Churchill was uit gesproken. Na een gespannen pauze zeide hij vervolgens, dat hij de regering een vraag had te stellen In plaats daarvan deelde hij echter het Lagerhuis mede, dat hij tijdens zijn reis rondom de wereld belangrijke inlichtingen had verkregen. Die inlichtingen wenste hij ln een vraag samen te vatten. Daarop zeide hij lang zaam en met nadruk: „Dit is de vraag: Is het dan niet Juist, dat de Sowj et-Unie op het ogenblik 200 divisies op oorlogs sterkte in Centraal- en Oost-Europa heeft?" Officiëel niets bekend Namens de regering werd Churchill door den onder-minister McNeil be antwoord. Deze zeide officiëel over de aanwezigheid van 200 Russische di visies in Europa niets te weten. Hij had dienomtrent echter geen aanlei ding tot pessimisme. McNeil moest toegeven, dat de Sowjet-Unie verde digingslinies bouwt. Echter ls hier voor wel 'n verklaring te geven. De begrippen over verdedigings- en aan valswapenen lopen uiteen. Naar „Trouw" verneemt, ligt het in de bedoeling van de desbetreffende au toriteiten binnenkort het roken door gedetineerden in verblijf- en bewa ringskampen toe te staan, met dien verstande, dat de politieke delinquen ten per dag 2 sigaretten mogen roken. De sigaretten worden vervaardigd van tabak die geteeld' wordt in het inter neringskamp te Wezep. EERSTE KLASSE. District I. EDO—RFC VSV—Emma Feij enoordADO t Gooi—Sparta DWSAjax District II. Nep tunus—Blauw-Wit HBS—Xerxes DFCDHC Haarlem—Stormvogels Excelsior—DOS District III. Ensch. Boys—Enschede QuickHeracles AGOVV—Tubantia Go Ahead—Wageningen Be Quick—NEC District IV. RKTVVNO AD BVV—Vlissingen De Baronie-DNL-Helmond Helmondia—Longa VW—NAC District V. LeeuwardenVelocitas HSCAchilles EmmenBa Quick GVAV—Herenveen Sneek—Frisia District VI. Sitt. Boys—MVV Limburgia—J uliana Bleijerheide—Sp. Emma DISTRICT I. Tweed» klass» A. Zeeburgia—Hilversum ZFCDe Spartaan HVC—De Kennemers Alkm. Boys—WFC AFC—West-Frisia Tweede klasse B TOGSDW KFC—Watergraafsmeer VolendamVeisen HBC—Vriendenschaar OSV—DWV Derde klasse A. De Germaan—De Meer KW—Ahrends SLTO—Bloemendaal Helder—GVO Succes—Halfweg Derde klasse B. Rapiditas—NEA QSC—DTS Pur mersteij n—Kinheim Terrasv.—A)w Forward DEM—VVZ Derde klasse C. RK VV AAalsmeer RipperdaDe Meteoor BeverwijkIW V V A—Z and voortmeeuwen ASVK—Schoten Derde klasse D. OVV OAPGS Hollandia—HRC WMSSchagen ADO '20Zaandijk Vierde klasse A. JVCOudesluis Grashoppers—W'waard LSVV—Texel BKCWatervogels N.-NiedorpSchoorl Vierde klasse B. Sijbekarspel—Purm. De Rijp—WW St. GeorgeEVC WestfriezenZouaven Andijk—SEW Vierde klasse C. AssendelftAlkmaar WSV '30—USVU Vrojie—Vltesse '19 SCV—Zeevogels UitgeestRanders Vierde klasse F. SCA—EHS WE—WB ASRTHB Vlieg. Vogels—Fokke IEV—Onze Gezellen Ter gelegenheid van de opening van het tweede deel der zitting van de al gemene vergadering der Vernigde Na ties hield de president der Ver. Sta ten, Harry Truman, een redevoering. Elk land wenst vrede. Geen enkele verantwoordelijke re gering, aldus Truman, kan ontkennen, dat de volkeren ziek van de oorlog zijn. Er gaan praatjes rond over mo gelijkheden van een nieuwe oorlog en zij vinden op zekere plaatsen een willig gehoor. Deze angsten zijn on gegrond en niet te rechtvaardigen. De Ver. Staten wensen nu of in de toekomst geen oorlog tegen enig volk ter wereld. Het kernpunt van onze buitenlandse politiek is de oprechte wens tot vrede. De V.S. zullen de V.N. ondersteunen met alle beschikbare hulpmiddelen. Het gebruik van geweld of de bedreiging daarmede, waar ook ter wereld, ter verstoring van de vrede, gaat recht streeks het Amerikaanse volk aan. De loop van de geschiedenis heeft ons tot een van de sterkste volkeren ter wereld gemaakt. Daardoor zijn wij belast met een bijzondere verantwoordelijkheid om onze kracht te bewaren en deze op de juiste wijze te gebruikei in een wereld welke zo onderling afhankelijk is als de onze. De Adelborsten spelen reeds ln hockeyverband competitie-wedstrijden met succes Waarschijnlijk daardoor aangemoedigd heeft men nu ook een voetbal-afdelnjg opgericht, die onder de naam van „Rangers" in de NHVB gaat spelen Het is ons nog wel van vroeger bekend dat de Adelborsten al- tijd buitengewoon goed voetbalden en zelfs een sterke 2de klasser is geweest in de NVB. Waarechijnlijk zal dat nv nog niet zo'n vaart lopen, maar een pittig elftal zal er zeer zeker onder de Adelborsten schuilen. Volgende week vindt waarschijnlijk de eerste wed strijd plaats. WERFZUIVERING Bij beschikking van den minister van Marine is, overeenkomstig het advies van de Zuiveringscommissie, met ingang van de datum, die achter de naam van be trokkene is vermeld, aan de volgende le den van het personeel van de Rijkswerf ontslag verleend met verlies van rechten: G Duiker, kapitein walbedrijf, 13 Sep tember 1942; J. Kaay, bankwerker, 29 Ja nuari 1943; G. L. Plijter, sjouwer artille-> rie, 8 October 1944; A. Uithol, adj. com mies, 1 Augustus 1943. Verder zijn ontsla gen met behoud van rechten: J. van Bre- derode, schrijver 2e kl., 1 Augustus 1945; R. A. J. Emmelot, machinebankwerker, 24 September 1944 en H. D. Sutherland, kapitein walbedrijf, 1P November 1945. Woensdagmiddag om kwart voor vier is de negenjarige J. S. uit de Narcis- straat door een vrachtauto overreden. De wagen reed met geringe snelheid door de Molenstraat in de richting vaa Tivoli. Van de andere zijde naderde een tweede vrachtauto, aan de laadbak waarvan enige jongens hingen, oa. J. S, Plotseling, juist toen de wagens el kaar passeerden, sprong de jongen van de auto af, met het gevolg, dat bij on der de andere wagen geraakte. Dr. van der Most, die spoedig ter plaatse was, achtte opneming in het ziekenhuis noodzakelijk, daar het kind vermoedelijk inwendige kneuzingen en een hersenschudding had opgelopen. Met de ambulancewagen van de GGD is de jongen naar het gem. ziekenhuis overgebracht. Het kind was gister middag nog niet bij kennis gekomen, maar zijn toestand was niet levensge vaarlijk. Uit verklaringen van ooggetui gen is komen vast te staan, dat den bestuurder geen schuld treft. Ook wa ren de remmen van zijn wagen in orde. Uit een perceel aan de Oranjestraat werd een actetas gestolen. De lantaarnpaal, staande op de heek Boerhaavestraat—Jan B'anken straat is door een vrachtwagen die de bocht te klein nam omvergereden. Bij de politie werd kennis gegeven, dat in het Marsdiep ter hoogte van fort Oostbatterij een mijn dreef De militaire autoriteiten zijn hiervan in kennis ge steld Bij nader onderzoek bleek het geen drijvende mijn te zijn, maar een losgeslagen boei. LICHTE VORST. Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond: Vannacht lichte vorst morgen over dag zonnig weer met ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuidoost.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1946 | | pagina 1