De Marine terug naar Den Helder Radio Scheltis Stad en Omgeving. r ieuws Ronselde PELS voor de Waffen S.S.? Centraal Marine-Magazijn, Auto-Pool en Ziekenhuis [_aatste N i Verbindirigsman van de Rijkswerf voor hef Bijzonder Gerechtshof. Burgerlijke stand Baas Rijkers onderscheiden Rangers kampioen Postduivenver. Het Noorden V.J Kwakzalvers op de mat Wieringen Tonegido's Sportfeesten Openluchtmeting EVC. ge. Texel. Burgerlijke stand. Urk. Anna-Paulowna B.K.C.-nieuws Den Oever, De Gasperi vormt- Italiaans kabinet. Handelsovereenkomst met Russische zóne Mr. van Kleffens ambassadeur te Washington, Purmerender Marktoverzicht Kort na de bevrijding beweer den een drietal jongemannen, die in het Lager van de Tirpitz-werf te Bremen ondergebracht waren geweest toen zij voor de arbeids inzet werkten, doch later bij de Waffen S.S. verzeild waren ge raakt, dat zij hiertoe waren over gegaan door de sterke invloed van den Nieuwedieper Bertus Pels. Zodoende had Pels zich dezer dagen voor 't Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam niet slechts te verantwoorden voor het feit, dat hij de vijand in zijn kwaliteit van „verbindingsman" voor de 600 on vrijwillige arbeiders op de Tir pitz-werf opzettelijk hulp en steun had verleend en dat hij in Octo- ber 1944 in Hoogeveen voor de Landstorm Nederland had gete kend en daarbij als chauffeur en monteur te Apeldoorn had ge diend, maar ook en vooral dat hij zich in Bremen aan ronselpractij- ken had schuldig gemaakt. Pels ontkende hardnekkig en met grote kalmte. Hij was, op sterke aan drang van de Hollandse arbeiders, speciaal van de Helderse werfarbei- ders met wie hij op 15 Juni 1942 naar Bremen was gestuurd, sinds Januari 1944 als verbindingsman opgetreden, toen de vorige wegens fraude was ontslagen. Hij had altijd zijn uiterste best voor de Hollanders gedaan, zon der enige vergoeding en in zijn vrije tijd. Toen dit onvermijdelijk was, om dat de Duitsers slechts eerbied bleken te hebben voor uniformen, had Pels zich aangesloten bij 'n politieke sport organisatie, de Germaanse Sturm- banne. Dank zij het uniform van deze organisatie kreeg hij alles klaar, o.a. dat de Nederlandse arbeiders tijdens luchtaanvallen o o k in de bomvrije schuilkelders mochten vluchten. Hij beweerde het lidmaatschap van deze Sturmbanne nooit te hebben gepro pageerd, en ook voor de Waffen S.S nooit propaganda te hebben gemaakt. De jongelui die zich hadden aangeslo ten, hadden uit eigen vrije wil gehan deld, aldus verdachte. Volgens hem was het Feldmeijer's schuld, dat later de Hollandse leden van de volstrekt on-militaire Sturmbanne naar Hooge veen waren gebracht en daar voor de keus werden gesteld: tekenen voor de Landstorm Nederland of weggevoerd worden naar een Duits arbeidskamp. Ook verdachte had getekend, omdat hij zeker was afgekeurd te worden. Zulks geschiedde dan ook, maa r hij werd toch als militair vastgehouden en in een auto-garage als chauffeur monteur te werk gesteld. Tijdens het verhoor waren de ge tuigen v. d. B., S. en B. heel wat min der zeker in hun uitlatingen dan bij de PRA, en geen van hen durfde dan ook te verklaren dat het Pels' werk was geweest dat zij lid van de Sturm banne waren geworden. Een drietal werfarbeideres, dat met (Van 19 t.m. 24 Mei 1947) Bevallen: B. Heider-Bosboom, d. C. J. Mulder-Kater, z. E. Schel- linger-van Amesfoort, d. G. Flens- Willemstein, z. A. C. Lafeber-van Erp, z. B. G. Riekwel-Bruin, z. A. Post-Franx, z. A. D. Frinks- Wulffers, z. M. C. Snijder—Wakker, d. H. van Eldijk-Westra, z. M. C. Tammerijn-Muije, z. P. BoonBais, T. Boersma-Sjoerds, 2 d. P. de Haring-Florijn, z. M. Ruiten-van Baar, z. A. Groeneveld-Haveman, d M. Mastemaker-Wood, z. J. C. WittenbergDenijs, z. J. Schipper- Sanders, z. Ondertrouwd: W A. Rijk en J. van Koyck. J. van Leersum en C. van der Veen. T. J. de Boer en M. A. Leering. J. van der Veen en J. E. Kroos. J. de Vries en P. van i,oosen. Gehuwd: A. J. van Twisk en C. J Erkelens. J. W. Salie en B. van Os. F. J. Egner en B. Schermer. P J. Meeuwisse en J. C. M. Verburgt. W. Raven en A. C. Schaap. J. Rodenhuis en M. Dijt D. van Lit en M. de Lange. C. Ruurs en W. Splin ter. W. A. Koppenhol en H. Groen- huijzen. J. Snijders en M. A. Verver R. Windsma en W. Moor. Overleden: C. C. E. Caarls, v. 66 jaar. P. Brouwer, m. 21 jaar. C Smit, m. 2 weken. E. F. Kuiper, v 28 jaar. G. Eelman, v. 35 jaar. Toen kort geleden de heer A. H. Rijkers, baas le klasse der schilders werkplaats, zijn vijftigjarig jubileum vierde, werd hem door zijn directeur reeds medegedeeld, dat een Konink lijke onderscheiding binnenkort te verwachten was. Inmiddels is bij Koninklijk Be sluit van 19 April no. 39 aan baas Rijkers de eremedaille in goud, ver bonden aan de Orde van Oranje Nas sau, toegekend. In tegenwoordigheid van de afdelingschefs, bazen, com mandeurs en het personeel van de schilderswerkplaats werd deze eervol le onderscheiding door den directeur van de werf, den hoofdofficier MSD der le klasse S. G. Barendregt, uit gereikt. Kolonel Barendregt hield een hartelijk toespraakje, waarin h(j ook de begeleidende felicitatie van den Minister van Marine voorlas. De heer Rijkers tenslotte bedankte kolonel Barendregt voor de grote eer, die hem door deze onderscheiding en door de wijze waarop zij aan hem was uitgereikt, te beurt was gevallen. Pels de kamer in het Tirpitz-lager te Bremen had gedeeld, kwam verkla ren dat zij nooit iets van propaganda hadden gemerkt. Zij waren integen deel zeer dankbaar voor zijn werk als verbindingsman. Hij stond oogluikend toe dat zij naar de Engelse zender luisterden en waarschuwde wanneer gevaar dreigde. De Amsterdammer De L. deelde mee, hoe Pels een in scherts ingevuld aanmeldingsbiljet voor de S.S. op zijn verzoek had achterhaald en vernietigd. Tien jaar geëist. Niettemin eiste de procureur-fiscaal, mr. Keune, tien jaar. Mr. H. Jonker Hzn., verdachtes raadsman, schetste de situatie waarin de Helderse arbei ders in Bremen verkeerden. De Sturm banne was een sportorganisatie, na tuurlijk op Nazi-leest geschoeid. Hier ter zitting is niet bewezen, aldus plei ter, dat Pels Hollanders tot het lid maatschap heeft overgehaald. Doch zelfs als men aanneemt, dat Pels' voorbeeld anderen deed volgen, dan kan men dit geen „opzettelijk ronse len" noemen voor de Landstorm Ne derland, omdat niemand in Juli 1944 er een flauw idéé van had dat in Oc- tober de Sturmbanne bij de Land storm zou worden ingelijfd. Ook ver dachte niet. die onderweg van Bre men naar Hoogeveen niet beter wist, dan dat ze uit de hel van Bremen wa ren verlost. Pleiter betwijfelde de vrijwilligheid van het dienstnemen in Hoogeveen sterk, op- grond van represailles bij weigering. Spr. toonde aan hoe de „fuik van de Landstorm nog maan denlang op de Drentse hei had open gestaan" en onvrijwillige slachtoffers had gemaakt. Fel keerde pleiter zich tegen de voorstelling dat iemand als Pels opzettelijk ten voordele van de vijand handelde. Wie te water springt om een kind te redden, krijgt een nat pak, maar niet opzettelijk. Mr. Jon ker nam aan, dat verdachte, die veel in Duitsland kwam en wiens vrouw en schoonouders daar woonden, pro- Duits was geweest, maar hij betwistte aan de hand van voorbeelden dat hij ook pro-nazi zou zijn geweest. Van de N.S.B. noch van een neven-organisa tie was hij ooit lid geweest. Pleiter vroeg vrijspraak van het ronselen en opzettelijk hulp verlenen, en een lich tere straf voor het dienstnemen in de Landstorm Nederalnd. Uitspraak Maandag 9 Juni a.s. Onze plaatselijke Adelborsten-ver. De Rangers heeft Maandag het kampioenschap behaald in de 3e klas se C van de N.H.V.B. Zondag werd van B.K.C. 3 met 50 gewonnen en Maandag van Texel 3 met 70. Wij feliciteren de Adelborsten van harte met dit resultaat, temeer om dat zij hun wedstrijden in record-tijd hebben gespeeld. Het gebeurde n.1. verschillende malen, dat er Zaterdags en Zondags gespeeld moest worden. De Rangers moeten nu straks pro motie-wedstrijden spelen en hoewel er dan waarschijnlijk een ander elftal in het veld komt, hebben wij toch het nodige vertrouwen in de Adelborsten. De postduivenvereniging „Het Noorden" hield Zondag j.1. haar derde wedvlucht vanaf Roosendaal. In con cours waren 115 duiven, die werden gelost tussen half negen «o negen uur. De vlucht had een vlot verloop. De eerste duif bereikte haar hok om 11.28.25 uur, de laatste om 11.40.1 uur. De priJsen werden behaald door de volgende deelnemers: T. Kos 1, 21; Van Pelt 2, 3, 4, 16; Ran 5, 13; A. Koger 6; Wittenberg 7, 20, 24; C. Bontes 8; J. Bos 9: Klij- zing 10, 19; Buis 11, 12, 16, 23, 26, 27, 28; Nellestein 17; gebr. Kooger 14, 18. 29; Limonard 22; Schotting 25. Vrijdag a.s. tussen zes uur en half zeven inkorven voor Vilvoorde. 2 JAAR KN DRIE MAANDEN GEVANGENISSTRAF WEGENS DIENSTWEIGERING. Gisteren stond voor de Krijgsraad te velde terecht de dienstplichtige C. van V. te Den Helder, die na bajonetoefening geen gevolg had geven aan het bevel geweer cn rustingsstukken te reinigen. H:j als motief opgegeven, dat hij op van gewetensbezwaren Van V. was er zich na de oefening plotseling van bewust worden, dat hij dienst moest weigeren De auditeur-militair eiste een vangenisstraf van drie jaar, v._. de Krijgsraad van V. veroordeelde twee jaar en drie maanden gevang nisstraf met ontslag uit de dienst. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat door den Minister van Marine belangrijke beslissingen ten opzichte der Koninklijke Marine zijn genomen, welke zeer In het helang van de gemeente Den Helder zijn. Het geldt hier de volgende punten: le. Het Centraal Marinemagazijn zal alhier worden gevestigd. 2e. De auto-pool der Koninklijke Marine, thans gevestigd te Rotterdam, zal naar Den Helder worden overgebracht. 3e. Een nieuw ziekenhuis voor de Koninklijke Marine zal alhier worden gebouwd. Verdere bijzonderheden ontbreken thans nog, maar wij hopen zo spoe dig mogelijk op deze belangrijke aangelegenheid uitvoerig terug te komen. ARBEIDER ONDER EEN HEIPAAL GEKOMEN. Dinsdagmorgen kreeg de heer J. Berkhout uit de Helderse buurt een heipaal op zijn rechterschouder. Van de hijsinrichting, welke aldaar bij de ruilverkavelingswerken werd gebruikt, stond één der palen tamelijk los en kwam naar beneden toen ze door een aanhangende last topzwaar werd. De patiënt maakt het redelijk wel. ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de advertentie van de Algemene Bond van Ambtenaren, voorkomende in dit nummer, waarin een mededeling wordt gedaan betref fende het invullen van het formulier tot het aanvragen van rechtsherstel. De ministers Beel en Jonkman zijn Dinsdagmiddag per K.L.M.-vliegtuig van hun reis door Indonesië op Schiphol teruggekeerd. De ministers verlaten het toestel. Voor: dr. L. J. M. Beel; achter: mr. J. A. Jonkman DE KANTONRECHTER LEGDE ZWARE BOETEN OP Naast een serie kleine zaakjes be handelde de kantonrechter, mr. J. Blankers 't Hooft, Dinsdag een twee tal zaken betreffende het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Pierre Toëcel was de eerste, die voorkwam. Deze exotische naam was door den Alkmaarder A. W. Ver schuur als pseudoniem gekozen, om dat hij blijkbaar zijn vaderlijk „van" te gewoon vond. Pierre was begiftigd met de singuliere gave om zijn pa tiënten van alle mogelijke kwalen te verlossen, en ook in Den Helder wa ren er velen, die bij zijn magnetische geneesmethode baat schenen te vin den. De heer R., die veel last had van hoofdpijn en die soms toevallen kreeg, had zich ten einde raad tot Toëcel gewend, bij wien hij een aardige duit verdokterd had, na reeds bij vooruit betaling f 75 te hebben gestort. De ambtenaar van het O.M. kon derge lijke knoeiers-practijken niet bewon deren, en hij eiste tegen Verschuur f 300 boete subs. 4 maanden hechte nis, met terugbetaling van het voor schot van f 75. De Kantonrechter veroordeelde overeenkomstig de eis. Een collega van Toëcel was de Zaandammer P. Hagenaar, die even eens op het matje verscheen. Hij had een dame onder behandeling gehad, teneinde haar te verlossen van lastige buikpijnen en schildkliereuvelen, na tuurlijk tegen betaling van enig aards slijk. Een jongeman had zijn hulp in geroepen om van z'n diabetes melli- tus, alias suikerziekte, af te komen. Hagenaar's kruiden zouden hiervoor beter kunnen helpen dan de gebruike lijke insuline-injecties, die immers de kwaal niet genezen, maar alleen een bepaald tekort aanvullen. De ambte naar Van het O.M. was tegenover deze kwakzalver even streng als tegen collega Toëcel. Wederom eiste hij f 300 subs. 4 maanden hechtenis. Uitspraak conform. Zowel Hagenaar als Verschuur kregen het recht om binnen veertien dagen hoger beroep aan te tekenen. Onder schitterende weersomstan digheden zijn de Tonegido sportfees ten te Westerland op beide Pinkster dagen uitstekend geslaagd. Op 1ste Pinksterdag speelden de Ton. dames elftallen I en II resp. tegen Gita I uit Haarlem en Wiron van den Oever. Tonegido IIWiron I werd gewon nen door de thuisclub met 20. De Wiron-dames speelden hun eerste of ficiële wedstrijd en waren zeer goed op dreef en bovendien sportief. Vooral 't pittige keepstertje had een goede kijk op het spel. Wiron zal haar weg in de handbalsport wel vinden. Daarna speelde Tonegido I—Gita I, kampioen 2e klasse uit Haarlem. Deze wedstrijd werd door Gita met 21 gewonnen. Ook dit was een fraaie wedstrijd en er werd sportief gespeeld. Jammer was het dat één der speelsters zonder kennisgeving wegbleef, zodat de invalster twee wedstrijden moest spelen. Voor beide wedstrijden was er een medaille als prijs. Tweede Pinksterdag was het de beurt aan de heren. Om 2 uur speelde Tonegido I tegen The Catchers I, kampioen 3e klasse. Deze wedstrijd was buitengewoon spannend en het in grote getale opgekomen publiek leef de er in mee. Nadat de Amsterdam mers al direct een 20 voorsprong wisten te nemen verkleinde Wieringen deze door een vrije worp (21), ter wijl na mooi samenspel van Barelds en Oldersma laatstgenoemde met een mooi doelpunt gelijk maakte. Kort daarna was echter de stand 42 voor Amsterdam, maar vóór de rust wis ten Wieringh en Barelds met 2 mooie doelpunten gelijk te maken. Na de thee hetzelfde gelijkopgaande spel met snelle aanvallen van weers zijden. Nadat The C. met 54 de lei ding had genomen, was het wederom Wieringh die uit een vrije worp ge lijk maakte en even later met een ver hard schot Tonegido de leiding gaf. Kort vóór het einde was het wederom Wieringh die met een mooi hoekschot de leiding gaf en daarmede de prach tige beker veroverde (87). Aan The Catchers" werden vóór de aanvang bloemen aangeboden voor het behaalde kampioenschap, terwijl ook de Tonegido-aanvoerder bloemen in ontvangst kon nemen. „The Catchers" is een aangename, sportieve club en de wedstrijd was van prima gehalte. Hierna volgde de voetbalwedstrijd SuccesCAB (Bolsward). Deze wed strijd werd door S. verdiend met 40 gewonnen, hoewel B. een tegenpunt verdiend had. Slikker in het S.-doel was in goede Vorm. Vóór de rust scoorde S. eenmaal en was het spel- gehalte laag. Na de rust gaven beide partijen goed spel te zien, vooral wat S. betreft. Uit drie mooie aanvallen wist men dan ook nog driemaal te sco ren, zodat S. hiermede de fraaie Tone- gido-beker won. Voorzitter Kat reikte met een toe passelijk woord de diverse prijzen uit De kermisvermakelijkheden werden goed bezocht en er heerste een gezel lige drukte. Op 2e Pinksterdag organiseerde het bestuur der Eenheidsvakcentrale een openluchtmeeting in de Wieringer Wielerbaan onder voorzitterschap van den heer Lukkien. De heer M. Boellaard, hoofdbestuur der van de „Bouwvakken", wees op de eenheidsgedachte der arbeidersklas se. Omtrent de fusie EVC—NVV zeide hij, dat deze nooit het doel van het NVV zou zijn geweest en citeerde drie uitspraken van hoofdbestuurders van het NVV, n.1. van Kupers, C. v. d. Linde en Oosterhuis. Op 18 Maart werd te Amsterdam door het NW aangemerkt, dat de EVC een communistische organisatie zou zijn en dat zou de reden zijn geweest, de fusie af te wijzen. Spr. bewees in zijn rede, dat er ook tussen de PvdA en het NW een maandelijks contact bestaat. De leden van het NW zouden in dit fusiebeleid geen enkele stem hebben gehad, maar konden later op een congres op 26 April, toen de fusie reeds was afgewezen, hun meningen over het beleid uitbrengen. Voorts sprak de heer Boellaard over de stakingen in de Leidense Melkfabriek en noemde dit één der omstandigheden waar de loonpolitiek in zijn geheel werd aangeroerd. Komende tot de DUW zeide spreker, dat hij tegenover deze instelling af wijzend staat, daar men in een tijd, dat grote opbouw-problemen ons da gelijks bezig houden, een werkver schaffing gaat invoeren. Als lonen zouden door de arbeiders f 18 a f 20 worden ontvangen! Na een korte pauze nam de heer van Rensen het woord en bracht de agrarische belangen voor Nederland op een vlotte wijze naar voren. Spr. wekte alle tuinders en arbeiders dier bedrijven op gezamenlijk ook hier te strijden tegen toestanden, als loons verlaging en zo vele andere dingen, o.a. het weggooien van groente. Een productieplan zal hier wel het een en ander goed kunnen maken. Verschillende problemen op agra risch gebied werden door spr. bekeken en ook het standpunt dat de Vakcen trale hiertegenover aanneemt. T. een ge- uit- hfd grond handelde, bajonets- ge- ren waarna tot Geboren: Nanning G., z. v. Gerrit Maat en Trijntje J. Eelman. Johan- nes, z. v. Jan Koorn en Janna P. Ro- zendaal. Peter S„ z. v. Cornelis P. Karsman en Tetje Bruin. Aant J., z. v. Aant Betsema en Johanna Scheepmaker. Foppe, z. v. Willem van Dijk en Jantje ten Hoor. Ondertrouwd; Johannes J. van den Berg en Reinoutje Trap. Getrouwd: Jan de Porto en The- odora Emons. Nicolaas M. Kaptein en Alberdina M. Commandeur. Overleden: Jan Kikkert, 87 jr, wedn. v. Cornelisje Boon. GEVONDEN VOORWERPEN. Gevonden voorwerpen: alpi nomuts, 3 portemonnaies, groene cein tuur, leren ceintuur, vulpotlood, zwar te handschoen, gouden horloge, 2 zak- kammen. PADVINDERIJ In „Hulp en Steun" vond de instal latie plaats van een groep kabouters en zes padvindsters. Hiervoor was uit Kampen overgekomen de Districts- commissarisse, terwijl tevens aanwezig was een vrouwelijke commissaris uit Engeland. INDUSTRIE OP URK Voor het leren van het vak in de nettenfabricage is een dochter van M. van Urk naar Apeldoorn vertrokken. Zij zal daar enige tijd vertoeven om het vak in de bijzonderheden te leren, om dan hier weer anderen te instrué ren. Voor mannelijke jongelui zal ook een opleiding komen. Men staat hier voor een belangrijke industriële ont wikkeling. KRANIGE REDDING Twee babi es in een kinderwagen re den vanaf de afhellende havenkant de haven in. De kinderen waren bijna verdronken toen Lourens Metz het on geval bemerkte. Dadelijk sprong hij gekleed te water en wist de kleinen te redden. Hulde voor deze moedige daad. VISSERIJ Door 76 vaartuigen werd heden aangevoerd 12426 pond paling van 25- 477 pond per vaartuig prijs f 1.31-2.31. 2240 Pond nest, prijs f 1.37 1/2 per 100 pond. Het eerste elftal voldeed vandaag weer aan zijn sportieve plicht door M.F.C. met een 40 nederlaag naar huis te sturen. B.K.C. II, het elftal met de enorme overwinningen, boekte een nieuw suc ces door Petten 2 met 80 te ver slaan. Het aantal punten vóór in deze competitie is thans op het respecta bele aantal van 99 gebracht. De jon gens hebben hard gewerkt om er 100 van te maken, maar het mocht niet lukken. B.K.C. 3 verloor van Rangers 1 met 05, terwijl B.K.C. 4 uit Wiron 3 met 1—5 klopte. Voor a.s. Zondag werd nog geen wedstrijd vastgesteld. Het B.K.C.-be- stuur zal trachten voor deze Zondag een promotiewedstrijd te verkrijgen, welke wedstrijd wel, naar wij ver wachten, te Amsterdam gespeeld zal worden, en wel tegen de derde klas- ser Ahrends, die degradatiewedstrij den moet spelen. Omtrent de wijze van meereizen van supporters is vanzelfsprekend nog niets bekend. Men lette echter vooral op de raambiljetten te Breezand en Anna Paulowna. DUIVENSPORT. Bij de wedvlucht van „Altijd Ver der", gehouden vanaf Oudenbosch (afstand ruim 144 km) werden de dui ven om 8 uur gelost. De eerste duif kwam om 10 uur 25 min. 1 sec. aan en vloog met een snelheid van 1002 m. per minuut. De laatste prijswinnen de duif kwam om 10 uur 30 m. 48 s. aan en vloog 963 m. per minuut. Prijzen behaalden A. Liefhebber 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14; H. van Dalen 2, N. Helsloot 3, 4, 15; A. W. de Koek 7; J. Steenvoorden 9 en 12. De wedvlucht, gehouden van Roo sendaal, ging over een afstand van ruim 153 km. Hierbij werden de dui ven om 9 uur los gelaten. De eerst- aankomende duif (11 uur 21 m. 32 s.) had een snelheid var. 1084 m. per mi nuut en de laatst? prijswinnende duif die om 11 uur 35 m. 4 sec. aan kwam, vloog 986 m. per minuut. Prijzen en punten: A. Liefhebber 1 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 en 13 met 39 punten; W. Blaauboer 5 en 12 met 33 punten; A. W de k.ock 7 en 8 met 33 punten. Vrijdag a.s. van 8 uur 30 tot 7 uur 30 is het inkorven voor Vilvoorde (België). VISSERIJ In de periode van 19 tot en met Mei werden op de afslag in Den o». ver de volgende hoeveelheden aangevoerd: Bot 2855 kg., aal 14536 kg., ansj 273 kg., schar 4746 kg., tarbot Hoj u schol 19292 kg., ponen 438-2 kg., kabei jauw 127 kg., wijting 1686 kg., ga len 18595 kg., puf 23275 kg, zalm '2s kg, tong 6612 kg. Alcide de Gasperi, de leider der Christel. Democraten in Italië, heeft president De Nicola ervan in kennis gesteld, dat hij in staat is een nieuw kabinet te vormen. Dit betekent het einde van de Italiaanse regeringscrisis, die nu zeventien dagen heeft geduurd. Naar verluidt zal de Gasperi een kabinet samenstellen bestaande uit le. den van zijn eigen partij en enkele deskundigen. Naar wij vernemen hebben de on- derhandelingen tussen Nederland en de Russische zone van Duitsland geleid tot de parafering van een handelsover eenkomst. Deze wordt, wanneer ze ge tekend zal zijn, op 1 Juni van kracht. Nederland zou o.a. haring en super fosfaat leveren en van Rusland o.a. kali ontvangen. Naar wij van bevoegde zijde verne men is binnenkort de benoeming te verwachten van Mr. E. N. van Kleffens (minister zonder portefeuille) tot am bassadeur te Washington. POLITIEKE DELINQUENTEN NAAR NIEUW-GUINE A VERTROKKEN. Met het s.s. „Tarakan" zijn gister middag 119 politieke delinquenten vertrokken naar hun nieuwe vader land: Nieuw-Guinea. Het zijn uitslui tend geschoolde arbeiders, terwijl zij, die veroordeeld werden tot Rijkswerk inrichting of gevangenis, hiervoor niet in aanmerking kwamen. De stemming der vertrekkenden was goed,, en velen hopen zich in Nieuw-Guinea een toe komst te kunnen scheppen. En gelachen dat wij hebben, want ons radio-apparaat was prima opgeknapt in eigen reparatie-afdeling door KEIZERSTRAAT 115, TEL. 2920. BREEZAND, ZANDVAART 35a, TEL. 363. De markt was Dinsdagmorgen, hoe wel we toch al naar Juni lopen, weer heel goed met runderen bezet en er was heel veel bezoek, maar dat waren merendeels vacantiegangers en geen veekopers, zodat het de handel niet beïnvloedde. Van de verse melkkoeien was het aanbod groter dan de vraag, zodat daar een hele stugge beweging was en de prijzen van de vorige wees konden dan ook niet gehandhaafd blij ven. Er is ook nog heel wat onver kocht gebleven. Met de gelde koeien ging het niet geheel vlot, maar daar bleef het toch goed prijshoudend en werd alles tenslotte geruimd. Voor de pinken was iets meer belangstelling! maar voor de stamboek-, zowel al» voor de gewone stiertjes zonder papie' ren, was niet zoveel vraag. Op 0 de het nuchterekalveren-markt was voor fokkers veel meer vraag en daar aanbod heel klein was, heerste da» een zeer willige stemming met beter prijzen. Op de wolvee-markt was ook tamelijk druk wat het aanbod be treft, maar de gang in de fokkers i0^ wel als in de weiders was maar h kalm. Wel werden hedenmorgen enil» weiders, die goed in 't vlees ware voor de ongelofelijke prijs van 1 105 per stuk verhandeld. In de lammet) was het ook geen wilde boel. 1° beginne ging het nog wat, daar Zuid als koper aanwezig was, later werd het maar een stugge 0 met zakkende prijzen. Op de b°k (e en geitenmarkt was niet veel goed vinden en wat goed bruikbaar was vrij vlug verhandeld. Op de - genmarkt was het heel goed. Er aardig vraag, zodat het aanbod geplaatst kon worden. Op de Paar_ markt ziet men niet veel variatie. 3 blijft het maar traag. Ook de Plul veemarkt gaf geen grote drukte, zien. Er was heel wat minder aan maar trots dat was er ook mm vraag, zodat het ook daar een s beweging was. Het warme weer on zo pas gevierde feestdagen zullen de oorzaak wel van zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1947 | | pagina 2