Frans antwoord op Sovjet-nota MOLOTOV HERHAALT OUDE BESCHULDIGINGEN DUITSLAND EN WIJ Hulpplan wordt Maandag voorgelegd Franse treinramp eist 17 doden Weerbericht Zaterdag 13 Dec. 1947 70e Jaargang No. 7686 Dagblad voor Den Helder, Koegras, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Nog 45.000 Fransen in Rusland Twee Alkmaarders verdronken De Londense conferentie Raakt Marshalls geduld uitgeput? Plechtigheid in Damplantsoen Tekort aan blik Koning Michael wil trouwen Begrafenisondernemer krijgt tien jaar Vriendschaps-schepen brengen voedsel naar Europa Prins Bernhard te Londen Dag der krijgsmacht Zeeslag op het IJ Van Beinum ook dirigent te Londen? Interimregering in Indonesië Joe Louis uit de ring P.T.T. op 27 December Huwelijksreis ten einde BUREAU: Koningstraat 7880 Den Helder Telefoon 2345 Postgironummer 449041 Directeur: J. Bijlsma Wrnd. Hoofdred. J. Broersen Rayonred. G. A. Dekkers HELDERSE COURANT TARIEVEN: Advertenties: 16 ct per mm Familieberichten 20 cent per mm. - Kleine advertenties („Juttertjes") tot 15 woorden 1.elk woord meer 5 ct. Abonnementen: per kwartaal 3.90 Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft op de Russische ambassade te Parijs het officiële ant woord der Franse regering op de tweede Sovjet-nota (van 8 Decem ber) overhandigd. De Sovjet-nota had betrekking op de uitzetting van in Frankrijk woonachtige Sovjet-onder danen. In het Franse antwoord wor den de in de Sovjet-nota gestelde klachten stuk voor stuk ongegrond genoemd. Zoals bekend, is het antwoord op de eerste Sovjet-nota (eveneens van 8 December) gisteren overhandigd. Deze nota betrof de kwestie van het kamp Beauregard. De derde Sovjet-nota, van 9 De cember, is niet-ontvankelijk ver klaard. Deze nota, die te Moskou aan de zaakgelastigde van de Franse am bassade is ter hand gesteld, zal niet worden beantwoord. POLITIEK GOEDGEKEURD. De Franse Nationale vergadering heeft met 411 tegen 183 stemmen de regeringspolitiek ten aanzien van de Sovjet-Unie goedgekeurd en in het bijzonder de weigering der regering in te gaan op de Sovjet nota van 9 December. Slechts de communisten stemden tegen. De waarnemende minister van Buitenlandse Zaken, Andre Marie, zeide, dat de regering onder geen en kele voorwaarde kon dulden, dat zij cp eigen grondgebied met omverwer ping wordt bedreigd. De regering stelt er echter evenveel prijs op als ooit, dat de repatriëringsovereen komst met de Sovjet-Unie wordt uit gevoerd en is bereid daarover met de Sovjet-vertegenwoordigers te confe reren. De Assemblee sprak haar ver trouwen er over uit, dat de rege ring al het mogelijke zal doen om de Franse krijgsgevangenen, die zich momenteel op Sovjet-grondgebied be vinden, te repatriëren. Een rechtse afgevaardigde verklaarde tijdens het debat, dat er zich thans nog onge veer 45.000 Fransen in de Sovjet- Unie bevinden. President Truman heeft gisteren een nieuwe bijeenkomst met de leiders van het Congres bijeengeroe pen. Tijdens deze Maandag a.s. te houden bijeenkomst zal de president hun de uiteindelijke versie dec rege ring van het hulpplan voor Europa op lange termijn voorleggen. Het plan wordt misschien kort na ae bijeenkomst van Maandag bekend gemaakt. Volgens politieke kringen hoopt Truman, dat de commissie voor buitenlandse aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat nog vóór het Kerstreces met de enquête zullen beginnen. Het uiteindelijke wetsontwerp zou echter nief ter discussie gereed kunnen zijn vóór het begin van de gewone zitting van het Congres in Januari. In kringen van het Witte Huis werdt verklaard, dat Truman bereid is het Congres ruim tijd te geven om te beraadslagen, n.1. tot 31 Maart. Dat het debat stormachtig zal zijn, echt men wel zeker, te oordelen naar de debatten over de tussentijdse hulp verlening. Gistermorgen is de eigenaar van het bekende café-restauraqt „Du Pas sage" op de hoek van Scharloo en Westerweg te Alkmaar, de heer A. Molenaar, met een auto te water ge raakt en verongelukt. Volgens de thi ns ter beschikking staande gege vens heeft het ongeluk plaats gehad onder de gemeente Bloemendaal. De heer Molenaar was onderweg naar Schiedam tezamen met de heer B. Huiberts, om voor de gezamenlijke Alkmaarse caféhouders de rantsoenen te halen, De heer Huiberts, die een vrachtwagen, ter beschikking gesteld door de fa. Wokke, bestuurde, had de heer Molenaar naast zich in de cabi ne, toen de auto, aldus de berichten, slipte en in de Leidse Vaart reed. Bei de Inzittenden, die vermoedelijk geen kans hebben gezien uit de cabine te komen, zijn jammerlijk verdronken. Nader vernemen wij, dat het onge luk plaats vond nabij Vogelenzang, in de onmiddellijke omgeving van de bekende fabriek van rasterwerken der firma Ruygrok. De weg maakt hier een flauwe bocht naar rechts en men vermoedt, dat de inzittenden van de auto geen erg in deze bocht hebben gehad, zodat zij hun draai te laat na men en in de links van de weg gelegen vaart z(jn gereden. Niemand heeft het ongeluk zien ge beuren, doch de politie der gemeente Bloemendaal werd omstreeks kwart over elf gewaarschuwd, dat er een auto in de Leidse Vaart lag. De wa gen werd onmiddellijk met behulp van een takelwagen op het droge ge bracht, waarna men in de cabine de twee levenloze lichamen aantrof. De heer Molenaar werd 50 jaar oud. Zijn metgezel, de loodgieter Huiberts, bereikte de leeftijd van 38 jaar. De besprekingen op de „Renville". De voorzitter van de delegatie van het Koninkrijk Raden Abdoel Kadlr tijdens het uitspreken van zijn rede in de eerste formele bijeenkomst van de beide delegaties met de leden van de commissie voor goede diensten aan boord van de Renville. De bijeenkomsten vinden plaats op het dek, dat voor regen en zonneschijn met een zeil is afgedekt. Vanmorgen is door het initiatief co mité Amsterdam aan beide zijden van de voorlopige urnenbewaarplaats in 't Damplantsoen een taxusboom ge plant. Dit als symbool van bet mede leven dat in brede kringen, ja eigen lijk bij de gehele Amsterdamse bur gerij bestaat met doel en streven van de Nationale Monumenten Commissie. De 4-jarige Nico Maurits Wierper, wiens vader als slachtoffer van ,de Duitse bezetting het leven liet, wierp bij het planten in iedere kuil een ver zegelde fles, waarin zich een oorkon de bevond met de inhoud: „Van een oorlogs-weeskind, namens alle Nederlandse oorlogs-weeskinde- ren." De grote plechtigheden, die heden in het kader van de actie van de Na tionale Commissie worden gehouden, zullen 's middags uit de Nieuwe Kerk over Hilversum 2 worden uitgezonden. Een samenvatting van deze reporta ges wordt 's avonds nog eens gegeven tussen 20.00 en 20.20 uur over Hilver sum 2. Reporter is Paul de Waard. In verband met de précaire blik- positie heeft het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren bepaald, dat het na 1 Februari 1948 verboden is alle in blik verpakte conserven van pluimvee en wild voorhanden, in voorraad te hebben, dan wel af te leveren. Het verbod geldt niet ten aanzien van uiteindelijke verbruikers voor wat betreft de conserven, die zij voor hun gezinsverbruik in voorraad of voor handen hebben, alsmede ten aanzien van hen, aan wie door het bedrijf schap ontheffing van het verbod is verleend. De Roemeense hofmaarschalk Di- mitru Negel heeft te Boekarest de re gering op de hoogte gesteld van de huwelijksplannen van Koning Mi chael en Prinses Anna van Bourbon- Parma. De minister-president heeft de maarschalk tijdens een audiëntie de mening van de regering hierover me degedeeld. Naar in welingelichte krin gen verluidt is de regering van oor deel, dat de huwelijksplannen op het ogenblik niet erg gelegen komen en dat het huwelijk daarom uitgesteld moet worden. De hofmaarschalk is p?et de trein, die Koning Michael en zijn moeder Helene naar Roemenië te rug aal brengen, uit Boekarest naar Zwitserland vertrokken. De 49-jarige Amsterdamse begrafe nisondernemer J. B. J. M. Bleekemo- len, die gedurende de laatste l'/t jaar van de oorlog zonder enige piëteit de stoffelijke overschotten van bij wijze van represaille door de Duitsers gefu silleerde Nederlanders op een vracht wagen laadde om ze daarna in een massagraf in de duinen bij Overveen te begraven, is door het Amsterdams Bijzonder Hof tot een gevangenisstraf van 10 jaar veroordeeld met aftrek van voorarrest en met ontzetting uit de openbare rechten en het recht om enigerlei functie te bekleden in een begrafenisonderneming voor de duur van het leven. 14 dagen geleden werd 15 jaar tegen B. geëist. Een der helpers van Bleekemolen, de 57-jarige Amsterdamse garagehouder Pierre van Lee, die zijn vrachtwagen aan Bleekemolen verhuurde en zelf als chauffeur meeging, hoorde zich ver volgens een gevangenisstraf van 5 jaar opleggen met aftrek. Bijna de gehele zitting der ministers van buitenlandse zaken is gister gewijd geweest aan een lange, opgestelde ver klaring van Molotof (S.U.) over de Duitse herstelbetalingen. Mollof herhaalde reeds eerder ge uite beschuldigingen tegen Engeland en de V.S.: het profijt trekken van de ver koop van steenkolen en hout, het ge bruik maken van buitenlands kapitaal om Duitse firma's op te kopen, het op leggen van finantiële hulp en het toe kennen van credieten aan Duitsland zonder overleg, het pogen om de verr deling van Duitsland te bestendigen. Bevin (Engeland) verklaarde na Mo- iotof's rede niet te hebben verwacht, op deze wijze aan beledigingen en schimp scheuten bloot gesteld te zullen worden. „Wat erger is: na herhaalde dementi's en verklaringen zijn dezelfde onware beweringen naar voren gebracht alsof zij nog nooit beantwoord waren". Bidault (Frankrijk) bepaalde zich er toe te zeggen, dat Molotof's beschuldi gingen in strijd met de waarheid zijn. Volgens Marshall (V.S.was de rede van Molotof duidelijk bedoeld voor een ander gehoor. „Een dergelijke methode kan moeilijk eerbied wekken voor de waardigheid van de Sowjet-ftussische regering". Molotof onderbrak Bevin's opmer king met de woorden, dat zijn verkla ring diende als antwoord op de ver klaring van Marshall. In het begin van de zitting had Marshall namelijk met klem een beschuldiging van Mo lotof van de hand gewezen, dat een plan tot economische en politieke fu sie van de drie westelijke zones van Duitsland in voorbereiding is. Marshall noemde de fusie van de Engelse en Amerikaanse zone een overeenkomst van zelfverdediging tegen de Sowjet- Russische politiek, in hetzelfde tempo economische rijkdom uit de Oostelijke zone van Duitsland te halen, waarin deze de westelijke zone wordt binnen gebracht. Hij wees er echter op, dat de fusie slechts een tijdelijke regeling is in afwachting van de volledige eenheid en dat deze, regeling ieder jaar moet worden vernieuwd. Ook Bidault ver klaarde, dat er niet alleen geen plan voor fusie van de drie zones, doch dat de geschiedenis van de fusie der Engel se en Amerikaanse zone gereleveerd hadden, ging men over tot de boven vermelde bespreking over de herstel betalingen. In de loop van zijn verklaring over de herstelbetalingen zeide Molotof nog, dat hij vernomen had, dat de schuld van Duitsland aan de V.. S. 600 mil- lioen en die aan Engeland 700 mil- lioen dollar bedraagt. Verder stelde hij voor, dat de raad van ministers er onmiddellijk toe zou over gaan, een Duitse adviesraad te stichten, waarin de waarlijk democratische partijen, vakverenigingen en anti-naziorganisa- ties vertegenwoordigd zouden zijn. Deze adviesraad zou dan moeten be sluiten, of Duitsland de voorwaarden zou aanvaarden, „waaronder de finan tiële hulp en credieten het land worden opgelegd". Na de eerder vermelde reacties van Marshall, Bevin en Bidault op Molo tof's verklaring werd de zitting' ver daagd. De beide Sowjet-Russische voorstellen voor het bestuur van het Ruhrgebied en de vestiging van centrale Duitse administratieve departementen werden voor verdere bespreking naar een andere plaats in de agenda verschoven. Het Amerikaanse vrachtschip „Exi ria" wordt thans geladen met 2.500 ton voedsel voor Italië. Dit voedsel is aan de kaden gebracht door de „Vriendschaps Treinen", welke heel Amerika doorkruist hebben. De „Exiria" zal Vrijdag naar Genua af varen. De „American Leader" verliet Zon' dag de haven van New York met een soortgelijke lading van 4.000 ton voor Frankrijk. Dit schip is het eerste van vier schepen, die volgens de plan' r.en gedurende de -ersttijd in Europa zullen arriveren met voedsel dat door de bevolking van Amerika bijeen is gebracht. Prins Bernhard is gisteravond ge heel onverwacht met zijn particuliere tcestel op het vliegveld Northolt bij Londen geland. Het Londense blad „The Star" schrijft: „Het verblijf van de Prins in Engeland is niet lang geheim geble ven". Het blad weet mede te delen, dat de Prins in Londen vertoeft om enige Kerstinkopen te doen. Het Landelijk Initiatief-Comité 1948 heeft het plan in het kader van de herdenking van het 50-jarig regerings jubileum van H. M. de Koningin en van de 300-jarige onafhankelijkheid van Nederland het volgend jaar te Amsterdam een dag der krijgsmacht te organiseren. Daaraan zullen deel nemen de marine, de luchtstrijdkrach ten en zo mogelijk het leger. De datum staat nog niet vast, maar zal waarschijnlijk* in de maand Au gustus vallen. Men heeft zich voorge steld een défilé te houden en een con cert te laten geven door verschillende militaire kapellen. Op de avond van die dag zal met medewerking van de marine op het Buiten IJ een historische uitbeelding gegeven worden van de Vierdaagse Zeeslag (1666). Deze dag der krijgsmacht wordt ver der geregeld door een militair comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers van oorlog en marine. De artistieke leiding ligt in handen van Carel Briels. Bij een onderhoud, dat het A.N.P. met de heer van Beinum had over de in omloop zijnde geruchten, dat hij een permanent dirigentschap van het Londen Philharmonic Orchestra zou aanvaarden, toonde deze zich zeer verrast. Hij zeide, dat het bestuur van bo vengenoemd orkest het wel gaarne daarheen zou willen leiden, maar dat hij er niet over dacht het Concertge- l>ouw Orkest op te geven, Het ging hier meer om een oplossing te vinden, aie beide partijen zou kunnen bevre digen, namelijk mogelijk te maken, dat beide functies na elkaar vervuld zouden kunnen worden, hetgeen zou inhouden, dat de heer van Bqjnum mogelijk een gedeelte van het jaar in-Londen zou komen wonen. De heer van Beinum deelde verder r.og mede, dat het bestuur van het Londens orkest reeds lang pogingen had aangewend om hem als vast dirigent te laten optreden. Het nieu we compromisplan, zoals wij het maar zullen noemen zo zeide hij moet nog in alle details uitgewerkt worden, alvorens 'n beslissing genomen zal kun nen worden. Hiermede zal de heer van Beinum na zijn terugkeer in Neder land Dinsdag aanstaande onmiddellijk beginnen. Tussen Riom en Pontmort in cen- traal-Frankrijk heeft hedennacht 'n ernstig spoorwegongeluk plaats ge had, waarbij, voor zover bekend. 17 doden en 20 gewonden zijn te be treuren. Brandweer, politie en vrij willige hulptroepen zetten 't zoeken naar verdere slachtoffers voort. 0 Het ongeluk gebeurde, doordat een sneltrein in botsing kwam met een electrische wagen, die in tegenover gestelde richting reed. De electrische wagen vloog onmiddellijk in brand. Volgens ooggetuigen heeft de ma chinist van de sneltrein de naderen de electrische gezien en getracht te remmen. Hij kon echter de hevige bot sing niet vermijden. Men vond het ge heel verbrande lichaam van de machi nist met beide handen om de handles geklemd. Men gelooft, dat het ongeluk aan 'n fout bij het zetten van de wissels te wijten is. De reis van de Nederlandse mi nisters naar Indië wordt in welinge lichte kringen te Batavia in de eer ste plaats in verband gebracht met de plannen tot vorming van een fede rale interimregering. Naar Aneta ver neemt, kan dé vorming van een der gelijke regering binnenkort worden tegemoet gezien. Het Komite Indone- sia Serikat, dat, na de oproep door 12 vertegenwoordigers van niet-repu- blikeinse gebieden, is geconstitueerd en dat in de 2 weken, die sedert dien zijn verlopen, uit alle delen van Indo nesië adhaesiebetuigingen mocht ont vangen, zal, naar men uiteraard ver wachten mag, in belangrijke mate leden voor deze interimregering leve ren. Joe Louis verklaarde dat hij zich na de volgende wedstrijd tegen Jersey Joe Walcott uit de ring zou terug trek ken „onverschillig" of de uitslag van die match gewonnen, verloren of on beslist was". Hij sprak echter zijn ver trouwen uit in een overwinning door knock out". Ik zal dan beter in vorm zijn" zei hij, eraan toevoegend, dat hij tijdens de vorige match „heel erg zacht" was geweest. In aansluiting op het bericht over de Rijksdiensten op 27 De cember wordt, ter voorkoming van misverstand, medegedeeld, dat de P.T.T.-kantoren op die dag, als op gewone Zaterdagen, open zijn. De huwelijksreis van Prinses Eliza- beth en de Hertog van Edinburgh zal Zondag eindigen. Het paar keert dan naar Londen terug. De hertog moet Maandagmorgen, volgens de officiële indeling, zijn nieuwe functie bij de admiraliteit beginnen uit te oefenen. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat het onwaarschijnlijk is, dat het echtpaar binnenkort een buitenlandse reis zou maken. STAKING TE ROME TEN EINDE Door de Arbeidskamer te Rome wordt officieel meegedeeld, dat de al gemene staking te Rome gisteren te middernacht geëindigd is. VLIEGTUIGONGELUK IN FRANKRIJK Bij Rambouillet ten Z.W. van Parijs is een militair vliegtuig neergestort en verbrand. Zes personen kwamen daarbij om hét leven. MEER WIND. Matige en vooral langs de Wad deneilanden krachtige Noord- Westelijke wind. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige re gen. Aanvankelijk weinig veran dering van temperatuur, maar la ter iets kouder. van het memorandum in elk geval v/einig berouwvol zijn, weinig schuld bewustheid tonen voor hetgeen de Duitse staat door het ontketenen van Ce wereldoorlog ook .ons land heeft aangedaan Hitler-Duitsland organiseerde an nexaties aan de lopende band.'Neder land is geen Hitler-Duitsland. De Ne derlanders blaken evenmin van an- nexatielust, maar dat men in Londen rekening zal houden met de wensen van de Nederlandse regering, ondanks het Duitse protest, zullen wij zeer waarschijnlijk als zeker mogen ver onderstellen. AD INTERIM. De conferentie te Londen, die nu uiteindelijk een niet onbelangrijk resultaat heeft geboekt met name be treffende de vaststelling van de Duit se staalproductie, heeft hoe kan het anders de grote belangstelling van het Duitse volk. Dit blijkt feitelijk in de eerste plaats uit^het besluit dat op een z.g. „tweedaags congres van het Duitse vc-lk" Zondag j.1. te Berlijn werd ge nomen. Een delegatie van zeventien personen werd hier gevormd om te trachten in naam van het Duitse volk te Londen gehoord te worden. Het congres is echter geboycot door de leiders van de grootste Duitse par tijen: de Sociaal Democraten en de Christen Democraten, die de commu nisten verantwoordelijk stellen voor deze stap. Hun inzichten zouden n.1. als d Duitse mening moeten gelden. De delegatie zal dan ook wel niet da salons van Lancaster House betreden. Het lijkt ons tenminste ónwaarschijn lijk, dat de Grote Vier eenstemmig hun toestemming daartoe zouden verr lenen. Opzienbarender is echter het me morandum van het Duitse grens- comité, bestaande uit afgevaardigden van achttien langs de» Nederlandse grens gelegen landschappen, dat in Februari van dit jaar in Bentheim werd gesticht. Ongetwijfeld is de ver schijning van dit memorandum niet toevallig. Het hangt direct samen met de conferentie te Londen en is kenne lijk bedoeld eveneens in Lancaster House door te dringen. Doch of ook hieraan aandacht zal worden be steed De bedoelde„Kreise" tekenen ern stig protest aan tegen het door de Nederlandse regering bij de Grote ,Vier ingediende memorandum, dat de desiderata bevat, welke tegemoet moeten komen aan de schade door Duitsland in en aan ons land berok kend. Het betreft hier geen annexa tie, doch een correctie van de Ooste lijke grenslfln, waardoor deze van C2f op 324 km. wordt gebracht, het geen uiteindelijk een landaanwinst van 1750 km.2 betekent, dat is onge veer 5 van de totale oppervlakte van ons land. Dit gebied bevat inder daad enkele delfstoffen, n.1. tek oos ten van Zuid-Limburg en ten oosten van Schonebeek. Als reactie op dit Nederlandse me morandum heeft een Engelse inspec tie-commissie van 22 April16 Mei 1.1. in het bewuste gebied een onder zoek ingesteld. Een uitspraak daarna werd niet gedaan. Tijdens de Londen se conferentie is echter gebleken, dat Engeland en Frankrijk niet ongunstig staan tegenover de Nederlandse wen sen. En nu de jongste Duitse stem. Dit rapport begint al met de op merking, dat men, hoewel zich tot schadevergoeding verplicht achtend* niet bereid is daaraan te voldoen, in dien het (z.g.) nationale bestaan op het spel staat. Het durft verder be weren, dat toegeven aan de Neder landse verlangens niets meer of min der zou betekenen als „schade aan de Europese economieHet doelt hierbij op het oliegebied bij Schone beek vergroot met de voorgestelde correctie, dat dan volgens Duitse cij fers in 1950 300.000 ton of de helft van de gehele olieproductie van Noord-West Duitsland zou kunnen cpbrengen. De nieuwe mjjnconcessies zouden daarenboven de Nederlandse kolenproductie sterk vergroten. De bedoeling een eigen zware industrie te stichten als conrurrent van het Ruhrgebied wordt ons daarbij in de schoenen geschoven. Er is nog meer. Doch de clou is wel dit, dat men nu in Duitsland zelf wel eens zal zeggen hoe Nederland zich schadeloos kan stellen. Het zou „meer voor de hand liggen, wanneer de Nederlandse rege ring haar wensen tot vergroting van baar grondgebied zou richten naar voormalige delen van het koninkrijk (België en Luxemburg). Voorts zegt het Duitse memorandum, dat Neder land bfl vroegere grensvaststellingen te veel bevoorrecht is geworden (1816 en 1817) en de plaatsen Zevenaar, Eleyerheide, Eygelshoven, Wylre, Sit- tard, Mook en nog een dertigtal an deren eigenlijk aan Pruisen 'toebe horen. Als schadevergoeding denkt men zich tenslotte de Duitse arbeid be schikbaar te stellen voor Nederlands- wederopbouw en herleving der han delsbetrekkingen. Wij behoeven hier *nauwelijks com mentaar te leveren. Men proeft hier dezelfde arrogante toon, die wij vijf jaren lang hebben kunnen horen, het zelfde geluid, dat ons vijf jaar lang trachtte te dwingen een andere dan onze eigen wil te volgenWij vra gen ons voorts af waarom er in Duits land dan geen protest heeft geklon ken, toen de Poolse westelijke grens niet enkele maar honderden km naar het Westen werd verschoven en het nieuwe Polen vele Duitse industrie ën mijngebieden opslokte Het is voorts een duidelijk bewijs dat men ondanks de harde en cata- strophale slagen door de oorlog toe gediend niets geleerd heeft, dat de heropvoeding van het Duitse denken nog slechts zeer matige vorderingen heeft ge:aakt en dat de opstellers (Zie vervolg op kolom 5).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1947 | | pagina 1