OPENBARE VERHURING D 7 IR T B IT T IS 1T. van 5 Bunders, 24 Pioeden 10 Ellen Uitverkoop van Manufacturen MUZIEK voor den DANS, IN BURGERLUST, Salon des Variétés. MUZIEK in TIVOLI, MUZIEK VOOR BEN DANS, gemeente, die op den eersten Januarij 1859, volle acht tien jaren oud, en dus geboren zijn in het jaar 18i0, om in persoon te compareren op het Raadhuis der gemeente, op Maandag den 5 Januarij 1859 of een der volgende dagentot den 20 dier maand ingeslotendes morgens lusschen 9 en 12 ure, ten einde zich voor de ligting der Nationale Militie te doen inschrijventerwijl al deze personen worden gelast, alsdan levens eene ge boorte- of doopacle te vertoonen ten einde van hunnen juisten ouderdom te doen blijken; zullende de nalatigen zich zeiven te wijten hebben de onaangename en scha delijke gevolgen welke uit hunne nalatigheid noodzakelijk moeten voortvloeijen. Voorts worden al degenen die bij vorige ligtingen voor ten jam- vrijstelling hebben verkregen gelastom op Maandag den 5 Januarij 1859 des voormiddags ten 10 ure ter Secretarie opgave te doen van de certificaten die zij op nieuw zouden mogen noodig hebben zoo uit hoofde van de aclive dienst van broeders, als anderzints; zullende bij gebreke van die opgaven geene vrijstelling op nieuw aan die personen kunnen worden verleend. Eindelijk worden Ouders of Voogden van hen welke reeds bij de Nationale Militie dienen, doch in den loop van het jaar 1858 redenen van vrijstelling hebben ver kregen aangemaand om wanneer zij die vrijstelling reclameren zulks ter Secretarie dezer gemeente op te geven vóór den 5 Januarij aanstaande. En opdat niemand hiervan onkundig zij zal deze in de voormelde gemeente, op de gebruikelijke plaatsen worden gepubliceerd en geaffigeerd Gedaan te IIeldbu den 51 December 1858. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Door den kerkenraad der IJerv. Gein. alhier, is tot predikant beroepen de WelEerw. Heer G.Smitpredikant te Groolcbroek. Bevallen van eene welgeschapene DOCHTER COR- NELIA EMERENTIA JONKEREchtgenoot van Nieuwediup 27 Dec. 1858. G. H. BUERS. Voor de bewijzen van deelneming, bij het overlijden van mijne Dochter, in de jongste dagen bewezenbreng ik langs dezen weg mijnen hartelijken dank. Helder 51 December 1858. D. de LANGE. De ondergeteekendeneene overeenkomst gesloten hebbende met het huis JOANNES KRAMER ZONEN, t e Amsterdamsedert vele jaren zoo gunstig bekend, wegens hunne goede en fijne THEEzoo zijn zij in de gelegenheid om ook die THEE in alle soorten te verkoopenblijvende hun Magazijn ook van alle andere soorten voorzien. VERWEYDE Co. ggjiSj Met Februarij wordt gevraagd eene KEUKEN- MEID. Adres bij den Uitgever dezer Courant. Oxn dadelijk in dienst te tredenverlangt meQ eeQ j)ip;j\s,pMEISJE, boven de 20 jaren. Adres bij den Heer S. RE1NBACH. in den Huisduiner polder, bij het Kerkhof, in de ge meente Helder voor den tijd van 10 jaren op Woensdag 12 Januarij 1859, des avonds ten half acht ure, in het lokaal ,,Tivoli." Door verandering van affairezullenvan af Maandag 5 Januarij aanslaande, al de voorhanden zijnde MANU FACTUREN etc., beneden fabrieksprijzen, a contantwor den uitverkocht. G. J. WUBBE. op den Nieuwejaarsdag en op Zondag den 2den Januarij. Entrée en Dans vrij. Op I Januarij 1859 jsgb Entrée vrij. En op 2 Januarij Aanvang 1\ uur. Daarna BAL op de Bovenzaal. op Nieuwejaarsdag en op Zondag den 2 Januarij 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang ten 8 ure. aan hel Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Nieuwejaars dag en op Zondag den 2 Januarij 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4