RELDERSCHE en NIEUWEDIEPER COURANT. -Ai 2. DONDERDAG 6 JANUARIJ. ÏTIE TT 1T S T IJ D 11T O 31T. - Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag rtoor den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZEVENTIENDE JAARGANG. HELDER en NIEUWEDIEP, 5 Januarij 1859. Naar wij vernemen is A. Hoogerwerf met den eersten tlezer maand aangesteld tot vasten Iichtwaciiter bij de kustver- lichling te Kijkduin. Den 7den dezer vertrekt de O. I. Iandpost over Mar- seille. Zr. Ms. transportschip de M er we de, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee J. van der Meerschbestemd naar Oost-Indie, via Cadix, is den 51 I)ec. jl van de reede van Vlissingen naar zee vertrokken. Zr. Ms. fregat de Ru ij ter, onder bevel van den ka pitein ter zee du Clouxwelke oorlogsbodem op den llden October jl. in de Siinonsbaai (Kaap de Goede Hoop) was aan gekomen, heeft op den lslen November daaraanvolgende de reis naar Batavia voortgezet. In den voormiddag van den 2den Januarij werd bij de christelijke afgescheidene gemeente te Werkendamdoor Ds Wagenmaker, van Giessendam bevestigd de beroepen predikant van den Helder Ds. W. H. van Leeuwen. De bevestiger sprak naar aanleiding van 2 Tim. 4: 5 en daaruit deze woor den: Doe het werlc van een evangelist. De bevestigde deed op dien namiddag zijne intrede en hield eene leerrede over Hooglied VIII: 11 en 12. Eene talrijke schare woonde deze plegtigheid bij. Z. M. heeft bepaald, dat het corps mariniers met ééne compagnie zal vermeerderd worden, en mitsdien zal bestaan uit zeven compagniën en ééne dépót-compagnie. De totale sterkte van gemeld corps is daarbij bepaald op 49 officieren en 2104 onderofficieren en manschappen. Volgens het belgische dagblad de Grondwet, vindt men in de Curieuse en voorsekere prophetiedie cours sal hebben voor eene Eeuwe, met het jaer 1801 lot het jaar 1900door den Napnlitaenschen slerrenkyker en wijsgeer Thomas Jozef Moulthet volgende voor het jaar 1859: Generaele Voorseggingen. In dit jaer de lente ofte voor-zomer zal windig, koud en niet voordeelig zyn aen vele dingen. Den somer zal suyver zijn aan vele goederen, en genoeg zaam warm. Den herfst of naerzomer zal vochtig zijn tot de helft, en vervolgens schoon. Het graen zal raer en dier zyn met het begin van liet jaer, dat invalt met half Maerte. Den wyn oogst zal goed zyn in weinige Landen, en het zal goed zyn van wynen te koopendie lang kounen bewaeren, en die se zullen koopen zullen veel profyt aen doen. De graenen zullen verryken alle de gene die hun bewaeren voor het volgende jaer. Besondere Voorseggingen. Gelukkige ontdekking in een van de schoonste en bloeyenste Slaalen van het Christendom Den vrede tusschen de Christene Princen. Houwelyk van eenen grooten koning." -- Een schrijven gedagleekend Riouw15 November 1858, behelst de volgende bijzonderheden betreffende de expeditie naai Reteh. De expeditie stond onder bevel van den luitenant ter zee 1ste kl. A. J. Kroefen bestond uit Zr. M s schepen Soeinbing, Haai en Pa da ng. De versterkte bentings van den Pangliema Besas, die den nieuwen sultan van Linga niet erkennen wilde, zijn bestormd en ingenomen, het vijan delijk opperhoofd is gesneuveld, zeer vele oprocrigen zijn ge dood, 25 stukken geschut van 12, 8 en 6 pond en 25 meta len lilas veroverd. De moedde volharding en het beleid van den luitenant ter zee 1ste kl. A. J. Kroef worden daarbij hoog geroemd. Ook de officierenwaarvan genoemd worden de luitenants ter zee 2de kl. K. C. BunnikIE. J.JStïïöTtéhz. van Aschat. Jhr. G. A. Tindal en L. F. H. Tuckcrman /A- A ADVERTENTIES worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedereu regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groole letters, naar male der ruimtedie zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1