liadden zich uitmuntend gedragen, en door hun voorbeeld, de onder-officieren en matrozen tot de hoogste geetdril't en moeds- betooning op gevoerd. De geheele magt was sterk geweest 50 man van de Soembing, 50 van de Padang en 40 van de Haai, 25 soldaten van het garnizoen van Riouw60 Boe- ginezen en 200 Maleijers; deze laatslen voerden niets uit, dan in de verte schreeuwen. Onze brave schepelingen telden 17 gekwetsten, waarvan 4 overleden zijn. De luitenant ter zee Scholten van Aschat was door een steek met een kris in het been gewond. De brief vloeit over in den lof van het uitmun tend gedrag der officieren en schepelingen. Op oudejaarsavond heeft te Utrecht onder het brengen der serenades, door de muziek-corpsen der veld-artillerie en van het 7de reg. infanterie, een treffend ongeluk plaats gehad. Een weduwnaar kleedermaker van zijn ambachtKruis genaamd, die met zijn zoontje het muziek was gaan hoorenwerd op de hoek der Oude Grachten Smeesteeg, opliet oogenblik. dat hij huis waarts wilde keeren, zoodanig door een pistoolschot in den rug getroffen, dat hij bijna oogenblikkelijk den geest heeft gegeven. De dader is voor alsnog onbekend, doch hel is te hopen, dat de onvoorzigtige door de justitie moge ontdekt worden. Uit het stadje Selters wordt gemeld, dat de kersavond voor eene der geachtsie familiën en hare vrienden noodlottig is ge weest. De tweede zoon van den hofraad S.een ijverig jager, begaf zich des avonds nog naar hel bosch, om, gelijk hij zich uitdrukte, nog een kersgeschenk voorde kinderen te halen. Hij keerde echter niet terug en werd den volgenden ochtend met verpletterd hoofd en in een ijziugwekkenden toestand dood in het wond gevonden. Zijn eigen hond had hem het aangezigt en den hals verscheurd Eene jong gehuwde dame had voor eenige maanden hare stem verloren, weshalve zij slechts fluisterend kon spreken. Kort geledendes avonds op korten afstand van haar huis verwijderd zijnde, schrikte zij hevig op het plotseling ontwaren van een voorwerpop haren weg liggendedat later bevonden werd eene geit te zijn; vreezende dat het dier haar zou aan vallen, slaakte zij een gil, en sedert dit oogenblik had zij hare stem herkregen. Bij de vele zelfmoorden heden ten dage begaan, moet een worden gevoegdwelke als zeer buitengewoon mag worden beschouwdomdat hij is gedaan dooreen haas. Nabij Charleroi had een jager, terwijl hij het kreupelhout doorzocht zijn geladen geweer tegen een boom gesteld. Een oogenblik later valt een schot in zijne onmiddelijke nabijheid entoen hij naar de oorzaak kwam zien, vond hij een haas, die, in zijn loop tegen het geweer gestooten hebbendedit had doen vallen, en het schot door den val afgegaan, in het lijf gekregen bad, en nu lag te zieltogen. Eene afschuwelijke misdaad is te Parijs op den boulevard Saint Martin gepleegd. Een koopman, oud 61 jaar, leefde ,edert eenigen lijd in onmin met zijne vrouw. Onlangs di neerde hij net zijne vrouw hij zijn zwager, en geraakte na tafel in eenige woorden wisseling met dezen laatste; deze twist liep vrij hoog. Eensklaps sprong de koopman op, greep ecu scheermes, gaf zijn zwager een steek in den onderbuik, nam daarna een bijl op, en verwonde zijne vrouw, zijne schoonzus ter en de dienstmeid; een kind van 15 jaar ontkwam door de vlugt. Het gelukte der polieie en eenige menschendie op het geschreeuw waren komen toeloopenden razendeu moor denaar te vatten. Nabij Ilalifax had dezer dagen een schromelijk ongeval plaats. Een jong mensch keerde van de jagt terug en hing zijn geweer, dat geladen, doch van geen slaghoedje voorzien was, boven aan den schoorsteen. Eenigen tijd later, toen hel gezin rondom het vuur was vereenigd, nam zijn vader het ge weer en deed er een percussiedopje op; hij zeide de kaars te zullen uitblusschen door middel van een pistoolschot, hoewel allen in de meening waren, dat het geweer ongeladen was. Hij trok af en had het ongeluk zijne oudste dochter in de lin kerzijde te mikken, waardoor zij onmiddelijk in zorgwekkende omstandigheden verkeerde. Uit het geneeskundig onderzoek blcekj, dat zij 50 gescholen wonden had ontvangen. Alle hoop op haar herstel is echter nog niet verloren, daar zij gelukkig zeer dik was gekleedin het tegenovergestelde geval ware haar dood onvermijdelijk geweest. Op zekeren avond begaven zich een zestal personen, op verzekering van eenige hunner vrienden dat er geen gevaar was te vreezen, langs den spoorweg tusschen Stockton en Dar- linglon, van de kerk te Eslon naar Middlesborough, alwaar zij woonden; zij hadden den spoorweg boven het gewone voetpad gekozen, om door den dijk langs de spoorbaan tegen den heer- schenden storm beveiligd te zijn. Bij eene kromming van den weg kwam een trein, met eene vaart van 14 mijlen per uur, achter hen aansnellen, en ofschoon door den machinist bij het zien der personen tijdig een sein werd gegeven, hadden zij dit door het loeijeu van den wind evenmin gehoord, als zij, we gens de diepe duisternis, iets konden zien. Een hunner, die op dat oogenblik tusschen de beide spoorlijnen veilig stond, sprong, toen hij den trein eindelijk bespeurde, uil angst over en juist op den weg, door den opkomenden trein bereden, zoodat hij verpletterd werd. Een ander werd op vreesselijkc wijze gekwetst, zoodat men aan het behoud van zijn leven wanhoopt. De overigen zijn ongedeerd gebleven. BURGERLIJKE STAND Van 24 51 December 1858. GEHUWDA. Mens en E- van Lier. P. Soomers en J. G- Visser. BEVALLENC- D. Wagenaar gcb. Geerts D. M. Bruin geb- Ruijs Z C. E. Buers geb. Jonker D- J- Mangel geb. Keijzer Z. C. A. van Bruggen geb. Franke. D. N. Groenevelt geb. Exalto. D. M. Brederoode geb. Mink D.— G. M. Broekman geb. van Praag Z. A- E. Corel geb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2