öemehgde behigteit. Baugcring D. M. Ran geb. Dijker Z. A. Weilz geb- Hopman D. A. Aarsen geb. Bouman Z. OVERLEDEN: J. de Lange 2a j. R. Bouwens 75 j. C. Kramer 45 j. J. A. Bulthuizen 20 j. BEDRSBERI6TEN; Amsterdam 4 Jan. Werk. Sch. 2*- pc. 645 pc. 77. 4 pc 99,i. Spanje. 1]- pc. 511|. buitenl. 5 pc. 46A. binnenl. 5 pc. 42|. Rusland. 5 pc. 10G-J 1816, 5 pc. 105| 1829, 5 pc. 92j. Oostenrijk, metall. 5 pc. 76|. amst. 5 pc. 86j. natio nale 1854 5 pc. 78|. metall. 2j- pc. 58i|. SCHEEPSTIJDINGEN BINNENGEKOMEN: 31 Dec. Industrie, Wilson. Londen. Graaf van Rechteren(st.)Hull GeresQueling Frederikstad 1 Jan. Provincie Overijssel, Gruppe- !aar. Londen. 3 Jan. Kandanghauer Zeelt. Bat. UITGEZEILD 31 Dec. Niets 1 Jan. Niets. 3 Jan. F. E. Schutte, Bencke. Car- diff. Sophie Heijn, Groneman. Hamburg. MARKTEERSGTEN. ROTTERDAM 3 Jan Heden was de aanvoer vau Granen buitengewoon klein en de handel zeer gering, terwijl het verhandelde tot nagenoeg vorige prijzen traag van de hand ging Tarwe. Puike Nieuwe witte f7.60 a 7 80; goede f7,10 a 7,30; gemeene f6 a 6,50; puike jarige f8,30 a 8,50 mindere f7 a 7,30. Rogge. N. Zeeuwsche tot f6,10 4 6,30. Gerst. 20 ct. lager; N winter en zomer f4 a 4,60. Haver Nieuwe lange ƒ2,25 a 3 Paardenboonen, Nieuwe f7 a 7,50. Boekweit. Nieuwe Noord-Brabandsche f 17 5 a 180. Erwten Witte en bruine boonen met weinig vraag Prijsh., kleine blaauwe Erwten f8 a 12; groote f9 a 15; witte boonen f9 a 10,50; bruine f8 a 10,50. Kanariezaad met weinig aanvoer als voren van f 10 tot 13. Koolzaad zonder handel. SCHIEDAM, 4 Jan. Moutwijn f 12,25; Jenever f 17,75Amsterd. proef f 19 Tc Amsterdam heeft zich sinls eeuigen tijd de roodvonk geopenbaard. Prins Alfred, de jeugdige zeerob is op Malta luisterijk ontvangen. Te New Yorkshire hebben een aanlal kolenwerkers geweigerd hunnen arbeid zonder verhouging van salaris voorttezetteu. Tengevolge van het onvoorzigtig toe dienen van papaver-siroop, heeft eene engelsche vrouw baar kind van 18 maanden oud den dood berokkend. H. 31. de keizerin-moeder van Rusland is onpasselijk. De laatsle be- riglen uit britsch-indie luiden eenigzins gunsliger. Te Lon den hebben in een nacht niet minder dan tien branden plaats gehad. In Engeland is eene vrouw van 102 jaren overleden, die, tot voor eenige dagen voor haren doodnooit ziek was geweest. In Groningen houdt zich eene commissie bezig lot onderzoek van raapolie, waarmede bedrog schijnt plaats gehad te hebben. Het aantal dag- en weekbladen is weder met een vermeerderd, namelijk met eene Apeldoornsche Courant. Een amersfoortsche broodbakker is, sedert 1 december des vorigen jaars, spoorloos verdwenen. Uit Minden schrijft men, dat de Patriot Zeitunrjzonder van haren kleinen kring van lezers afscheid te hebben genomen, zacht ontslapen is. Dom den kerkenraad van de herv. gemeente Polsbroek is thans de 15de beroeping gedaan. In de residentie hebben in den nieuwejaarsnacht vechtpartijen lusschen militairen cn burger- plaats gehad. De lelegraphische verbinding tusschen Enk- huizen en Hoorn zal binnen korten tijd voltooid zijn. Te Dalfsen zijn dezer dagen door eenige tortelduiven eijeren ge legd. Een ooischaap te Elp heeft den 27slen der vorige maand een lam geworpen. Oude schaapherders kunnen zich niet herrinneren, dat zoo vroeg in den winter een lam is ge boren. Buiten Leeuwarden is het lijkje van een pas geboren kind van het mannelijk geslacht gevonden. De schokkers verlaten hun eiland, waar zij zoo veel zuur en zoel hebben gesmaakt om zich elders te vestigen. Weldra is het geheele eiland ontruimd. Te 's Gravenhage is een brooddief achter de tralies gezet, die den agent welke hem wilde arresteren, met een mes eenige verwondingen heeft toegebragt. FEUILLETON Te Parijs is een man overleden, wel niet zoo bekend als generaal Tom Pouce of prins Colibrimaar toch even klein als deze. Hij was ook een dwerg, maar dit had hij hovende zoo even genoemden voor, dat hij een his torische dwergeen dwerg van edel geslacht was, die zich nimmer op schouw, burgen liet ten toon stellen. Zijn naam was Richebourg, en zijne hoogte 60 duim, Hij diende bij den hertog van Orteansals bottelier, hoewel die titel hem alleen eershalve was geschonkenen was aan de particuliere dienst van de hertogin van Orteansmoeder van koning Lodewijk Philips, verbon den. Toen hij vijftien jaar oud was, werd hij buiten zijne schuld in poli tieke aangelegenheden gewikkeld. Men had hem namelijk als zuigeling ge kleed en een valhoed op het hoofd gezetdie met belangrijke dépêches gevuld waszoo kwam hij op vijandelijk grondgebied zonder dat iemand er aan dacht, hem te wantrouwen, en werd, om hetcomediespel te voltooijen, door eene min vergezeld. Sedert 25 jaar woonde hij te Parijsin een huis in de straat Faubourg St. Germainzonder ooit uit te gaan. Hij was zeer beschroomden zoo dra hij de stem hoorde van iemand, dien hij niet kende, verborg hij zich i met zijne familie en vrienden was hij echter zeer vrolijk. Hij overleed onlangs in den ouderdom van 86 jaar, en betreurde het, dat hij dit aardsche leven moest verlaten, daar hij er zoo weinig van genoten had. Van de familie Orleans genoot hij een jaarlijksch pensioen van 3000 fr. Sedert eenige jaren bedient men zich, volgens een engelsch dagblad, vau papieren dakenter overdekking van boerenhuizen cn vooral van schuren waarin de ongedorschte granen en het voeder geborgen worden. Men gebruikt bij voorkeur zwaar bord- of wollen papier, om dat het sterker en goedkoop is. Men doopt dit, blad voor bladin een kokend mengsel van f deelen pik en mineraal bitumen of aardpikkors Ie zamen gesmolten), laat het op en gespannen koord droogen en herhaalt dit werk binnen een dag of twee. De aldus bereide vellen worden even als leijen op latten gehecht en dan met een vocht van -j teer en pik bestreken. Vervolgens wordt alles be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3